Besluit Ondermandaat heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar

Geldend van 14-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit Ondermandaat heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar

De heffingsambtenaar van de gemeente Peel en Maas;

De invorderingsambtenaar van de gemeente Peel en Maas;

Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Overwegende dat:

de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (hierna: BsGW) aan de heffingsambtenaar van de gemeente Peel en Maas, de bevoegdheid heeft gemandateerd tot toezending of uitreiking van kennisgevingen, nota’s of andere schrifturen, dan wel aanslagbiljetten ter zake van de afvalstoffenheffing;

de invorderingsambtenaar van de BsGW aan de invorderingsambtenaar van de gemeente Peel en Maas de invorderingsbevoegdheid van de afvalstoffenheffing heeft gemandateerd;

dat het gewenst is om voor de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven, neer te leggen bij de medewerkers met de voorbereiding en uitvoering van deze besluiten;

dat ondermandaat is toegestaan aan functionarissen in dienst van de gemeente Peel en Maas;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 4 van het mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW gemeente Peel en Maas 2021 en artikel 4 van het mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW gemeente Peel en Maas 2021;

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

 • 1.

  De heffingsambtenaar mandateert aan Beheerder milieupark de heffingsbevoegdheid en – voor zover van toepassing – de bevoegdheid tot toezending of uitreiking van kennisgevingen, nota’s of andere schrifturen dan wel aanslagbiljetten ter zake de afvalstoffenheffing op grond van hoofdstuk 2 van de Verordening reinigingsheffingen.

 • 2.

  De invorderingsambtenaar mandateert aan Beheerder milieupark de invorderingsbevoegdheid van de afvalstoffenheffing op grond van hoofdstuk 2 van de Verordening reinigingsheffingen.

Artikel 2 Kaderstelling

De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden zoals aangegeven in het mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW gemeente Peel en Maas 2021 en het mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW gemeente Peel en Maas 2021.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het “Besluit ondermandaat heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar”.

Ondertekening

Panningen, 3 juni 2021

De heffingsambtenaar

L. Brouwers

De invorderingsambtenaar

A. Amhaouch