Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende houdende regels omtrent coronasteun (Beleidsregel coronasteun gemeente Heeze-Leende 2021)

Geldend van 15-07-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende houdende regels omtrent coronasteun (Beleidsregel coronasteun gemeente Heeze-Leende 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende,

Overwegende,

 • -

  dat de overheidsmaatregelen tijdens de coronacrisis grote gevolgen hebben voor diverse activiteiten en voor organisaties met maatschappelijk belang die in de gemeente Heeze-Leende actief zijn op het gebied van onder andere cultuur, sport en welzijn;

 • -

  dat door minder activiteiten, inkomsten en omzet financiële problemen kunnen ontstaan;

 • -

  dat landelijke compensatieregelingen hiervoor niet in alle gevallen toereikend zijn;

 • -

  dat het wenselijk is om in bepaalde gevallen activiteiten te stimuleren of organisaties financieel te ondersteunen;

 • -

  dat het bieden van coronasteun van belang is voor het behoud van het voorzieningenniveau en verenigingsleven in de gemeente Heeze-Leende;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidie Verordening gemeente Heeze-Leende;

besluiten:

vast te stellen de navolgende Beleidsregel Coronasteun gemeente Heeze-Leende 2021.

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op het aanvragen van:

 • a.

  coronasubsidie voor activiteiten met maatschappelijk belang die bijdragen aan het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis, of:

 • b.

  coronasteun voor organisaties met maatschappelijk belang.

Artikel 2 Doel

De beleidsregel heeft tot doel de negatieve effecten van corona te bestrijden door middel van coronasubsidie ter stimulering van activiteiten, of door middel van coronasteun voor het behoud van organisaties die van maatschappelijk belang zijn voor Heeze-Leende.

Artikel 3 Algemene begrippen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit met maatschappelijk belang: activiteiten die naar het oordeel van het college van voldoende maatschappelijk belang zijn omdat zij een positieve bijdrage leveren aan amateursport, cultuur, welzijn, educatie en/of samenleving.

 • b.

  organisatie met maatschappelijk belang: een organisatie die activiteiten aanbiedt en/of organiseert gericht op amateursport, cultuur, welzijn, educatie en/of de samenleving, en die naar het oordeel van het college een voldoende substantiële bijdrage levert aan het voorzieningenniveau in de gemeente.

 • c.

  doorlopende lasten: de lasten na 1-3-2020 voor gas, water of elektriciteit, belastingen en heffingen, huur, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud.

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende.

Artikel 4 Vormen van coronasteun

Coronasteun kan worden verleend in de vorm van:

 • 1.

  Een (aanvullende) incidentele coronasubsidie gericht op het stimuleren van activiteiten ter bestrijding van de negatieve gevolgen van de coronacrisis.

 • 2.

  Coronasteun gericht op het behouden van organisaties met maatschappelijk belang, in de vorm van:

  • a.

   vervroeging van bevoorschotting van verleende subsidie.

  • b.

   het verlenen van een (aanvullende) incidentele subsidie.

  • c.

   opschorting van de huur van gemeentelijk vastgoed, met een maximum van twee jaar. Hierbij geldt een grens van € 1.000,- per jaar. Onder dit bedrag wordt geen huur opgeschort.

  • d.

   kwijtschelding van de huur van gemeentelijk vastgoed.

Artikel 5 Coronasubsidie gericht op het stimuleren van activiteiten

 • 1. Op verzoek van een ieder kan een (aanvullende) incidentele coronasubsidie worden verleend voor activiteiten die naar het oordeel van het college van voldoende maatschappelijk belang zijn, en die bijdragen aan het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis.

 • 2. Het subsidiebedrag is minimaal € 500,- en maximaal € 15.000,-.

 • 3. De activiteiten zijn in voldoende mate gericht op de gemeente of haar inwoners.

 • 4. De activiteiten zijn niet in strijd met de wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde, en passen binnen de coronamaatregelen.

 • 5. De activiteiten starten in 2021.

 • 6. De aanvrager overlegt een activiteitenplan van maximaal drie A4-pagina’s.

 • 7. De aanvrager overlegt een sluitende begroting van inkomsten en uitgaven.

 • 8. De aanvrager motiveert waarom de activiteit bijdraagt aan het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis.

Artikel 6 Coronasteun gericht op het behouden van organisaties

 • 1. Een organisatie met maatschappelijk belang kan een verzoek indienen voor coronasteun zoals aangegeven in artikel 4 lid 2.

 • 2. De hoogte van de coronasteun is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager.

 • 3. De activiteiten zijn in voldoende mate gericht op de gemeente of haar inwoners.

 • 4. De activiteiten zijn niet in strijd met de wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde.

 • 5. Het wegvallen van de organisatie heeft substantiële kwalitatieve en/of kwantitatieve impact op de inwoners van Heeze-Leende.

 • 6. Er zijn geen andere passende landelijke, regionale of lokale regelingen, of deze bieden niet voldoende steun.

 • 7. De aanvrager heeft aantoonbaar na 1 maart 2020 een aan corona gerelateerd omzetverlies geleden van tenminste 20% ten opzichte van het voorgaande jaar en verkeert in financiële nood.

 • 8. De aanvrager toont op basis van een liquiditeitsprognose voor de komende drie maanden aan, of en in hoeverre er gedurende die periode nieuwe exploitatietekorten gaan ontstaan. Hierbij ontstaat inzicht in hoeverre er bij de aanvrager ook de komende periode mogelijk nog behoefte is aan verdere financiële hulp en of de aanvrager met de ondersteuning wel levensvatbaar is.

 • 9. De aanvrager heeft grondig onderzocht of er mogelijkheden zijn om:

  • a.

   kosten te verlagen, en heeft het effect hiervan betrokken bij de liquiditeitsprognose.

  • b.

   betalingen uit te stellen inclusief eventuele bestaande en toekomstige verplichtingen aan de gemeente, en heeft het effect hiervan betrokken bij de liquiditeitsprognose.

  • c.

   nieuwe (tijdelijke) inkomsten te genereren via bijvoorbeeld de achterban/leden of via compensatieregelingen, en heeft het effect hiervan betrokken bij de liquiditeitsprognose.

 • 10. De aanvrager informeert de gemeente over eventuele voor de liquiditeitsprognose van het lopende kalenderjaar relevante grotere incidentele verplichtingen (investeringen, aflossingen, claims etc) en incidentele inkomsten (subsidies, bijdragen derden etc). Ook indien er sprake is van relevante seizoensinvloeden op de liquiditeitsprognose informeert de aanvrager de gemeente daarover. Op basis van deze informatie en de liquiditeitsprognose ontstaat inzicht of en in hoeverre een incidentele bevoorschotting/bijdrage om niet op basis van het acute liquiditeitstekort ook toereikend is voor het lopende kalenderjaar en of de aanvrager met de ondersteuning wel levensvatbaar is.

Artikel 7 De aanvraag en het besluit

 • 1. De aanvraag voor coronasteun wordt langs elektronische weg ingediend.

 • 2. De aanvrager toont aan dat hij voldoet aan de voorwaarden van deze beleidsregel door het overleggen van de documenten die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk zijn.

 • 3. De aanvragen worden per aanvraagronde verzameld en voor besluitvorming aan het college voorgelegd.

 • 4. Voor de financiering van de coronasteun is een gemeentelijk budget beschikbaar waarvoor geldt op is op.

 • 5. Het college besluit op de aanvraag binnen drie maanden na verloop van de aanvraagronde. Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste acht weken worden verdaagd.

Artikel 8 Weigeren en intrekken

 • 1. De aangevraagde coronasteun kan worden geweigerd als niet voldaan wordt aan de gestelde criteria.

 • 2. De verleende coronasteun kan worden ingetrokken en teruggevorderd als de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel coronasteun gemeente Heeze-Leende 2021’

 • 3. Het college kan in bijzondere gevallen, één of meerdere artikelen van deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Ondertekening

Heeze-Leende, 14 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEZE-LEENDE,

de secretaris,

C.G. Klesman-Nacken

de burgemeester,

P.J.J. Verhoeven