Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een regeling voor subsidie Energieadvies aan huis en individuele en collectieve Trajectbegeleiding 2020 (Subsidieregeling Energieadvies aan huis en individuele en collectieve Trajectbegeleiding 2020)

Geldend van 14-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een regeling voor subsidie Energieadvies aan huis en individuele en collectieve Trajectbegeleiding 2020 (Subsidieregeling Energieadvies aan huis en individuele en collectieve Trajectbegeleiding 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Woerden,

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Woerden,

besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling Energieadvies aan huis en individuele en collectieve Trajectbegeleiding 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Algemene bepalingen en begripsomschrijving

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Algemene subsidieverordening gemeente Woerden (Asv).

 • 2.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Woerden;

  • c.

   Collectieve Trajectbegeleiding: begeleiding bij de uitvoering van 1 of 2 maatregelen bij een aantal woningen tegelijkertijd;

  • d.

   College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden;

  • e.

   Energieadvies aan huis: energieadvies door een onafhankelijk adviseur, afgestemd op de kenmerken van de woning en op de bewoners(s) en vastgelegd in een rapport;

  • f.

   Energietransitie: overgang van het gebruiken van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen;

  • g.

   Grondgebonden woning: een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld;

  • h.

   Individuele Trajectbegeleiding: begeleiding bij de uitvoering van 1 of 2 maatregelen aan de woning;

  • i.

   Maatregelen: energetische maatregelen voor de woning, zoals energiebesparende isolatiemaatregelen, vernieuwen van de verwarmingsinstallatie, duurzame energieopwekking en warmte.

  • j.

   Subsidieaanvraag: het verzoek om in aanmerking te komen voor de subsidie;

  • k.

   Subsidieaanvrager: een initiatiefnemer die de aanvraag indient voor subsidie.

Hoofdstuk 2 Doelstelling, subsidiabele activiteiten, doelgroep en hoogte subsidie

Artikel 2:1. Doelstelling

 • 1.

  Met de Subsidieregeling Energieadvies aan huis en individuele en collectieve Trajectbegeleiding 2020 beoogt de gemeente Woerden door het aanmoedigen van stap-voor-stap verduurzaming van particuliere woningen in gemeente Woerden de energietransitie te versnellen, CO2-uitstoot te reduceren en het opwekken van duurzame energie en aardgasvrij wonen te bevorderen.

 • 2.

  Bij een Energieadvies aan huis wordt geadviseerd welke maatregelen in welke volgorde genomen kunnen worden om de betreffende woning te verduurzamen. Om het treffen van de maatregelen te bevorderen, wordt in aanvulling op Energieadvies aan huis ook Trajectbegeleiding aangeboden. Trajectbegeleiding is begeleiding bij o.a. het opstellen van kwaliteitscriteria ten behoeve van het opvragen van offertes, offerte-aanvragen en begeleiding tijdens de daadwerkelijke realisatie van maatregelen.

Artikel 2:2. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking:

  • a.

   Het laten opstellen van een Energieadvies aan huis;

  • b.

   Het laten begeleiden of laten adviseren bij het nemen van 1 tot 2 maatregelen (individuele Trajectbegeleiding);

  • c.

   Het laten begeleiden of laten adviseren bij het nemen van 1 tot 2 maatregelen samen met een groep huiseigenaren (collectieve Trajectbegeleiding).

 • 2.

  De subsidie voor het laten opstellen van het Energieadvies aan huis wordt alleen verstrekt als één van de geadviseerde maatregelen daadwerkelijk is uitgevoerd. Per grondgebonden woning wordt maximaal 1 keer subsidie verstrekt voor het opstellen van een Energieadvies aan huis. De adviseur stelt het energieadvies op.

 • 3.

  Het Energieadvies aan huis mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

 • 4.

  De subsidie voor Trajectbegeleiding wordt alleen verstrekt als de begeleiding binnen een jaar na afronding ervan heeft geresulteerd in een afgeronde realisatie van de maatregel(en). Per grondgebonden woning wordt subsidie verstrekt voor de Trajectbegeleiding van het uitvoeren van maximaal 2 maatregelen. De adviseur begeleidt de eigenaar of het collectief van eigenaren bij het nemen van nemen van deze maatregelen.

 • 5.

  De subsidie voor Energieadvies aan huis en/of Trajectbegeleiding wordt alleen verstrekt als het advies heeft plaatsgevonden door één van de door de Gemeente Woerden geselecteerde adviseurs. De geselecteerde adviseurs zijn terug te vinden op www.jouwhuisslimmer.

 • 6.

  De subsidie is nooit hoger dan de kosten voor het laten opstellen van het Energieadvies aan huis en/of de kosten voor de Trajectbegeleiding.

 • 7.

  Activiteiten als genoemd in het eerste lid van dit artikel die al eerder op een andere manier door de gemeente Woerden gesubsidieerd zijn, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 2:3. Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een natuurlijke persoon die eigenaar en bewoner is van een grondgebonden woning binnen de gemeente Woerden.

Artikel 2:4. Hoogte van de subsidie per aanvraag/aanvrager

 • 1.

  Voor Energieadvies aan huis:

  • a.

   Maximaal € 270 per grondgebonden woning

   en/of

 • 2.

  Voor Trajectbegeleiding met één van de volgende mogelijkheden:

  • a.

   Bij individuele Trajectbegeleiding maximaal € 420 (1 of 2 maatregelen, € 210 per maatregel) per grondgebonden woning.

  • b.

   Bij collectieve Trajectbegeleiding t/m 10 woningen maximaal € 200 (1 of 2 maatregelen, € 100 per maatregel) per grondgebonden woning.

  • c.

   Bij collectieve Trajectbegeleiding 11 t/m 30 woningen maximaal € 160 (1 of 2 maatregelen, € 80 per maatregel) per grondgebonden woning.

Hoofdstuk 3 Subsidieplafond en wijze van verdeling

Artikel 3:1. Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar een subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb, vast en neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

Artikel 3:2. Wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze regeling geldt dat:

  • a.

   50% van het subsidieplafond beschikbaar is voor aanvragers als bedoeld onder artikel 2.4, eerste lid;

  • b.

   50% van het subsidieplafond beschikbaar is voor aanvragers bedoeld onder artikel 2.4, tweede lid;

  • c.

   De genoemde verdeling onder a en b geldt tot 1 september van het betreffende kalenderjaar. Tussen 1 september en 31 december wordt de genoemde verdeling losgelaten.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd,

 • 3.

  geschiedt in volgorde van indiening bij het college, hierbij is de datum en het tijdstip bepalend, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 4.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de AwB de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum en het tijdstip van indiening van de aanvraag de datum en het tijdstip waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 5.

  Indien het subsidieplafond wordt bereikt, wordt de laatste subsidieaanvrager die nog aanspraak kan maken op subsidie het bedrag verleend dat nog beschikbaar is totdat het budgetplafond is bereikt.

Hoofdstuk 4 Besluitvorming subsidie

Artikel 4:1. Aanvraag

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door de doelgroep als genoemd in artikel 2:3.

 • 2.

  De aanvrager kan voor iedere subsidiabele activiteit een aanvraagformulier indienen, zodra de maatregel is uitgevoerd. De aanvrager kan ook in één keer voor alle uitgevoerde subsidiabele activiteiten een aanvraagformulier indienen.

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgestelde digitale aanvraagformulier dat volledig is ingevuld en voorzien is van alle bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld. Het aanvraagformulier is te vinden op www.woerden.nl/inwoners/subsidies-0. Aanvragen die op een andere wijze binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Bij de aanvraag worden de volgende documenten ingeleverd:

  • a.

   Een factuur van het Energieadvies aan huis;

  • b.

   Een factuur van de Trajectbegeleiding waarop duidelijk staat om welke maatregel(en) het gaat;

  • c.

   Een factuur van de uitvoering van de maatregel(en).

Artikel 4:2. Beslistermijn en betaling

 • 1.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag voor subsidievaststelling een beslissing.

 • 2.

  De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 30 dagen na de subsidievaststelling.

Artikel 4:3 Aanvullende weigeringsgrond

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 12 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als:

a. de aanvraag niet voldoet aan één van de in artikel 2 genoemde voorwaarden; of

b. het subsidieplafond bereikt is.

Hoofdstuk 5. Hardheidsclausule en slotbepalingen

Artikel 5:1. Hardheidsclausule

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college leidt tot een

niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 5:2. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze regeling.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Energieadvies aan huis en individuele en collectieve Trajectbegeleiding 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Woerden op 17 november 2020.

De secretaris (wnd.), De burgemeester,

Drs. M.H.Brander V.J.H. Molkenboer