Subsidieregeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem-Achterhoek 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem-Achterhoek 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. Centrumgemeente: de door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen gemeente; gemeente Arnhem.

 • b. regio Arnhem-Achterhoek: omvat de volgende gemeenten: Aalten, Arnhem, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Lingewaard, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar.

 • c. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de centrumgemeente;

 • d. VGV: Vrouwelijke genitale verminking, de term tussen hulpverlener en inwoner hiervoor is meisjesbesnijdenis.

 • e. HG: Huiselijk geweld

 • f. KM: Kindermishandeling

 • g. OM: Ouderenmishandeling

 • h. EEG: Eergerelateerd geweld

 • i. RAO: regionaal ambtelijk overleg

 • j. RPO: regionaal portefeuillehoudersoverleg

 • k. ASV: Algemene subsidie verordening Arnhem

Artikel 2 Activiteiten

 • 1. Het college kan aan een rechtspersoon subsidie verstrekken voor activiteiten gericht op preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Arnhem - Achterhoek binnen de context van de doelstellingen die staan omschreven in de Regiovisie Samen veilig 2019-2022:

 • Het voorkomen van onveiligheid.

 • Het versterken van (vroegtijdige) signalering van alle vormen van huiselijk geweld (deskundigheidsbevordering), ook te vinden in de landelijke aanpak 'Geweld hoort nergens thuis' met alle vormen van HGKM:

 • Psychische of emotionele verwaarlozing

 • Lichamelijke verwaarlozing

 • Psychische of emotionele misbruik

 • Lichamelijke misbruik

 • Seksueel misbruik

 • Eergerelateerd geweld

 • Vrouwelijke genitale verminking

 • Huwelijksdwang

 • Ouderenmishandeling

 • (ex-)partnergeweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking

 • Gendermishandeling

 • Het versterken van de handelingsbekwaamheid na het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling (deskundigheidsbevordering)

 • Het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld en kindermishandeling en het versterken van beschermende factoren (primaire preventie)

 • Het verminderen van de omvang van huiselijk geweld bij specifieke doelgroepen waar huiselijk geweld en kindermishandeling plaatsvindt (secundaire preventie)

 • Te subsidiëren activiteiten zijn onder andere voorlichting, informeren, aandachtsfunctionarissen activeren, netwerkbijeenkomsten organiseren in de vorm van intervisie, trainen en begeleiding van professionals. Waarbij zo effectief mogelijk, zoveel mogelijk professionals bereikt worden.

 • Naast professionals kunnen ook activiteiten richting risicogroepen en overige doelgroepen ingezet worden, die een duidelijk preventief doel dienen. Denk hierbij aan een aanbod specifiek voor aandachtsfunctionarissen, onderwijsprofessionals, professionals uit de strafketen, sociale wijkteams of consulenten, maar ook vrijwilligers, buren, alle inwoners.

 • 2. Het college stelt voor elke tweejarige periode thema's vast waarop de focus dient te liggen.

Artikel 3 Criteria

 • 1. De aanvrager heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het geven van trainingen omtrent HGKM of de activiteit die uitgevoerd wordt.

 • 2. Activering tot het gebruik van de meldcode HGKM moet in elke activiteit terug te vinden zijn.

 • 3. Zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen de keten t.b.v. verbinding en innovatie.

 • 4. Proactieve benadering om de juiste doelgroep en hulpverleners te bereiken, dus naast professionals bijvoorbeeld ook de omgeving van de cliënt.

 • 5. Proactief ophalen van de vraag en behoefte van de doelgroep.

 • 6. Borging in continuïteit van kennis en kunde bij de bereikte doelgroepen.

 • 7. Inzet van ervaringsdeskundigen wordt aangeraden.

 • 8. De subsidieontvanger werkt met de Meldcode en gebruikt de stappen van de Meldcode in zijn/haar aanbod.

 • 9. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen zich in ieder geval deels te richten op door het college conform artikel 2 tweede lid van deze regeling vastgestelde thema's.

Artikel 4 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het vastgestelde subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling, is bereikt.

 • 2. De rangschikking van de aanvragen wordt bepaald op grond van de volgende wegingscriteria:

  • a.

   De spreiding over de verschillende thema's die het college heeft vast gesteld.

  • b.

   De mate van kwaliteit

  • c.

   De mate van omvang qua bereik

  • d.

   De mate van actieve benadering

  • e.

   De mate van samenwerking met andere partijen

  • f.

   De mogelijkheid om punten te behalen voor beroepsgroepen/kwaliteitsregister.

  • g.

   De mate van vernieuwing

  • h.

   De mate van inzet van ervaringsdeskundigen

 • 3. Indien en voor zover het subsidieplafond niet wordt bereikt met verdeling op grond van het eerste en tweede lid van dit artikel worden volledige aanvragen die na de uiterste datum van artikel 6.eerste lid van deze regeling binnenkomen op volgorde van binnenkomst behandeld. Subsidie wordt verstrekt tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het college stelt een subsidieplafond vast voor het verstrekken van subsidies in het kader van deze regeling, onder voorbehoud van de jaarlijkse vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1. Subsidie kan voor een periode van twee jaar worden aangevraagd. In afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem, moet de aanvraag uiterlijk op 1 september voorafgaand aan de tweejaarlijkse subsidie waarop de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend, voor het eerst uiterlijk 1 september 2023, waarna de subsidie wordt verdeeld conform artikel 4 van deze regeling.

 • 2. Behandeling van de aanvragen wordt gedaan door de centrumgemeente, waarbij advies wordt ingeroepen van een ambtelijke afvaardiging van de regiogemeenten.

 • 3. De subsidieaanvrager maakt bij indiening van de aanvraag gebruik van een door de centrumgemeente verstrekt formulier, eventueel aangevuld met een eigen werkplan of plan van aanpak.

 • 4. In de aanvraag dient het doel, de doelgroep en de thema's van de activiteiten aangegeven te worden.

 • 5. Het college beslist op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 2, binnen 4 weken na 1 september. Binnen 2 weken na het besluit verzendt het college de beschikking.

Artikel 7 Hoogte van subsidie

Het subsidiebedrag kan niet meer dan de kostprijs bedragen.

Artikel 8 Betaling

Op basis van een verleende subsidie kan door het college een voorschot van 100% worden verstrekt.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger neemt de administratieve en coördinerende handelingen op zich om tot een overzichtelijk en zo breed mogelijk gedragen gegevensoverdracht te komen.

 • 2. De subsidieontvanger dient kosteloos medewerking te verlenen aan onderzoek naar de kwaliteit en de resultaten van de activiteiten.

 • 3. De subsidieontvanger dient wijzigingen altijd en terstond aan het college te melden.

 • 4. Het gebruik van de meldcode HGKM moet in elke activiteit terug te vinden zijn.

 • 5. Tussentijds overleg met de contactpersoon vanuit de centrumgemeente over inhoud en uitvoering.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Subsidie kan, naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van ASV genoemde gevallen, in ieder geval worden geweigerd indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben.

Artikel 11 Verantwoording

De artikelen 14 tot en met 16 van de ASV zijn onverkort van toepassing.

Artikel 12 Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan na afstemming met de portefeuillehouders vanuit de regio in het RPO ten gunste van een aanvrager afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 13 Evaluatie en monitoring

Deze regeling wordt jaarlijks geëvalueerd, waarbij hoogte van het subsidieplafond en de thema's worden bekeken en (mogelijk) herzien.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt op 1 januari 2024 in werking.

Artikel 15 Citeerregel

Deze regeling wordt aangehaald als: "Subsidieregeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem-Achterhoek 2022"

Ondertekening