Overgangsregeling parkeervergunningen

Geldend van 08-07-2021 t/m heden

Intitulé

Overgangsregeling parkeervergunningen

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 juli 2021

Op grond van artikel K lid 2 van de Parkeerverordening 2021

Artikel K

 • 1.

  Vergunningen verleend voor het moment van de inwerkingtreding van deze verordening komen te vervallen tenzij deze op grond van deze verordening verleend hadden kunnen worden. Deze worden van rechtswege omgezet naar een vergunning conform deze verordening;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan een overgangsregeling vaststellen voor vergunningen die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening komen te vervallen;

 • 3.

  Voorzover op grond van de parkeerverordening 2010 en de verordening tot eerste wijziging van de Parkeerverordening 2010 een vergunning kon worden verkregen en dit op grond van de parkeerverordening 2021 niet langer mogelijk is, blijven de bepalingen uit de parkeerverordening 2010 en de verordening tot eerste wijziging van de Parkeerverordening 2010 van kracht op:

  • a.

   aanvragen om vergunning die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening; en

  • b.

   besluiten op aanvragen die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening nog niet onherroepelijk zijn.

1.

Te vervallen vergunningen (categorieën)

Ten aanzien van vergunningen die verstrekt zijn op grond van de parkeerverordening 2010 en de verordening tot eerste wijziging van de parkeerverordening 2010 en die op grond van de Parkeerverordening 2021 komen te vervallen geldt de navolgende overgangsregeling:

 • a.

  Tijdelijke werkzaamheden als bedoeld in artikel C, lid 2, onderdeel f van de Parkeerverordening 2010

  • i.

   Deze vergunning blijft geldig voor de periode waarvoor deze is verstrekt.

  • ii.

   Vergunninghouder kan de vergunning inleveren voor het verstrijken van de geldigheidsduur.

  • iii.

   Indien de vergunning eerder wordt ingeleverd dan vindt restitutie plaats van de voor de vergunning betaalde kosten plaats naar rato. In dat geval worden de kosten van een deel van een kalenderjaar per maand verrekend.

 • b.

  Trouwlocatie als bedoeld in artikel C, lid 2, onderdeel h van de Parkeerverordening 2010 zoals deze luidt na vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging van de Parkeerverordening 2010

  • i.

   Deze vergunning blijft geldig tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar na datum inwerkingtreding Parkeerverordening 2021.

2.

Te vervallen vergunningen (nadere regels)

Ten aanzien van vergunningen die verstrekt zijn op grond van de parkeerverordening 2010 en de verordening tot eerste wijziging van de parkeerverordening 2010 en die op grond van de Parkeerverordening 2021 en de op 6 juli 2021 door burgemeester en wethouders vastgestelde “Nadere regels afgifte parkeervergunningen” komen te vervallen geldt de navolgende overgangsregeling:

 • a.

  Campers

  • i.

   Als camper wordt aangemerkt een voertuig dat als kampeerwagen bij het RDW staat geregistreerd.

  • ii.

   Voor verstrekte vergunningen aan campers die op grond van de nadere regels niet meer in aanmerking komen voor een vergunning geldt dat deze voor dat specifieke kenteken geldig blijven tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar na datum inwerkingtreding Parkeerverordening 2021.

  • iii.

   De kosten van deze vergunning gedurende deze periode zijn conform de dan vigerende verordening parkeerbelastingen.

 • b.

  Te vervallen vergunningen categorie 5: Gemeentelijke dienstverlening

  • i.

   Deze vergunning vervalt per datum inwerkingtreding Parkeerverordening 2021.

  • ii.

   Er vindt restitutie van de voor de vergunning betaalde kosten plaats naar rato.

  • iii.

   De kosten van een deel van een kalenderjaar wordt per maand verrekend.

3.

Te vervallen vergunningen om overige redenen

Ten aanzien van vergunningen die verstrekt zijn op grond van de parkeerverordening 2010 en de verordening tot eerste wijziging van de parkeerverordening 2010 en die op grond van de Parkeerverordening 2021 of de op 6 juli 2021 door burgemeester en wethouders vastgestelde “Nadere regels afgifte parkeervergunningen” komen te vervallen, en die niet vallen onder 1. en 2. van deze overgangsregeling, geldt de navolgende overgangsregeling:

 • a.

  Overig

  • i.

   Alle overige in deze regeling niet benoemde te vervallen vergunningen blijven geldig tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar na datum inwerkingtreding van de Parkeerverordening 2021

  • ii.

   Indien vergunninghouder kiest voor het eerder inleveren van de vergunning binnen deze periode dan vindt restitutie plaats naar rato. In dat geval worden de kosten van een deel van een kalenderjaar per maand verrekend.

  • iii.

   De kosten van deze vergunning gedurende deze periode zijn conform de dan vigerende verordening parkeerbelastingen.

Toelichting

De categorie “Bedrijven met een bezorgfunctie als bedoeld in artikel C, lid 2, onderdeel c van de Parkeerverordening 2010 (wisselende parkeerplaats)” vervalt. Echter omdat op grond van deze categorie geen vergunningen verstrekt zijn, is hiervoor geen overgangsregeling nodig.