Besluit Algemeen Bestuur Orionis Walcheren categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk telefonisch kan worden gehoord

Geldend van 15-09-2017 t/m heden

Intitulé

Besluit Algemeen Bestuur Orionis Walcheren categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk telefonisch kan worden gehoord

Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden

betreft,

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en

aanverwante regelingen.

gelet op artikel 2, derde lid, van de verordening behandeling bezwaarschriften

Sociale regelingen Orionis Walcheren,

besluit vast te stellen:

Het Besluit Algemeen Bestuur Orionis Walcheren categorieën van bezwaarschriften

waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Artikel 1

De in artikel 2 opgenomen categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen

als categorieën waarbij het horen ambtelijk kan plaatsvinden en op verzoek van de

cliënt ook telefonisch.

Artikel 2

De categorieën bedoeld in artikel 1 zijn:

Bezwaarschriften inzake:

  • Een afstemming van de uitkering op basis van de eerste of tweede categorie zoals verwoord in de afstemmingsverordening.

  • De wet openbaarheid van bestuur;

  • De wet dwangsom;

  • Besluiten tot buiten behandeling stellen van een aanvraag bijzondere bijstand en minimaregelingen

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 september 2017.

De secretaris, De voorzitter,

J.J.M. Feenstra S, Stroosnijder