Subsidieregel jeugdactiviteiten 2022

Geldend van 10-07-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel jeugdactiviteiten 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van 8 juni 2021,

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening 2020 van de gemeente Venlo, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 19 februari 2020;

overwegende, dat de geldende subsidieregel Jeugdactiviteiten 2021, vastgesteld op 6 mei 2020, op een aantal punten wordt herzien;

besluiten:

tot vaststellen van de subsidieregel Jeugdactiviteiten 2022

Artikel 1 Naam

Subsidieregeling Jeugdactiviteiten 2022

Artikel 2 Grondslag

De subsidieregel vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2020 (hierna AsV2020).

Overwegende;

 • Dat ten gevolge van landelijke ontwikkelingen (zoals de decentralisaties jeugdzorg, Participatiewet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning) en lokale ontwikkelingen een herijking van de subsidieregels noodzakelijk is;

 • Dat in het kader van de nieuwe subsidieregels de gemeente wil sturen op maatschappelijke doelstellingen op de gemeentelijke beleidsterreinen;

 • Dat de gemeente met dit subsidiebeleid wil bijdragen aan het realiseren van de transformatie naar een zelfredzame en samenredzame samenleving;

 • Gelet op artikel 3 van de AsV2020, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 11 januari 2020;

 • Gelet op titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Beleidskader/-doelstellingen

Deze subsidieregel heeft als doel om stichtingen en verenigingen te stimuleren om activiteiten voor jeugdigen te ontwikkelen of voort te zetten, om deze doelgroep te laten participeren in de samenleving. Inclusiviteit en gelijkwaardigheid zijn hierbij van groot belang. Samenwerking met andere verenigingen of andersoortige aanbieders van voorliggende voorzieningen om gezamenlijk te komen tot een dekkend netwerk van activiteiten voor jeugdigen wordt gestimuleerd en waar nodig en mogelijk, ondersteund.

Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van participatie in de wijk, in het dorp, of in de stad. Er wordt een veilige plek geboden, waar de aanwezige verantwoordelijke(n) enige vorm van ondersteuning kan bieden bij problemen en/of de juiste weg naar eventuele hulpverlening kan wijzen.

Verenigingen en stichtingen die bewust en georganiseerd meewerken aan bovenstaande doelen van de gemeente Venlo, om jeugdigen te laten participeren en zo bijdragen aan preventief jeugdbeleid, kunnen rekenen op ondersteuning bij het opzetten van programma’s en/of activiteiten die hieraan een bijdrage leveren. Het is daarbij van belang met de subsidieregel aan te sluiten bij de draaglast en draagkracht van de vrijwilligers van deze stichtingen en verenigingen.

Artikel 4 Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Jeugdactiviteiten: laagdrempelige activiteiten in georganiseerd verband voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar die bijdragen aan ontwikkeling van sociaal-emotionele, communicatieve of cognitieve vaardigheden van jeugdigen. De activiteiten worden onder leiding van een volwassene uitgevoerd. Het uitvoeren van deze activiteiten is niet verplicht, wordt niet betaald, de activiteiten zijn voor alle jeugdigen in Venlo toegankelijk en zijn niet die activiteiten die sport- of culturele verenigingen organiseren voor hun eigen jeugdleden.

 • b.

  Scouting: een organisatie die een plezierige vrijetijdsbesteding en veilige en leerzame speelomgeving biedt op basis van de ideeën van Lord Baden-Powell. De organisatie is aangesloten bij Scouting Nederland.

 • c.

  Speeltuinorganisatie: een organisatie die een plek beheert waar toestellen staan voor sport en spel, waar kinderen kunnen spelen. Het terrein is speciaal ingericht als speelgelegenheid voor kinderen en het beheer en het toezicht berust bij een speeltuinorganisatie. Speelmogelijkheden hebben een recreatief, creatief dan wel educatief karakter in een bij de organisatie in exploitatie zijnde speeltuin in de gemeente Venlo.

 • d.

  Kindervakantiewerk: gestructureerd vrijetijdsaanbod voor kinderen in weekenden en/of tijdens schoolvakantie(s). Activiteiten zijn toegankelijk voor alle kinderen tot en met 18 jaar.

 • e.

  Overige jeugdorganisaties die jeugdactiviteiten aanbieden in georganiseerd verband: organisaties die niet vallen onder de onder a t/m d genoemde groepen maar zich wel inzetten op het gebied van preventief jeugdbeleid zoals in het beleidskader/-doelstellingen (artikel 3) omschreven. Hiermee wordt niet bedoeld sport-/ culturele verenigingen die voor hun eigen jeugdleden activiteiten organiseren.

 • f.

  Bijzondere doelgroep: groep van personen met als gemeenschappelijk kenmerk het in (ver)minder(de) mate in staat zijn tot participatie.

 • g.

  Structurele subsidie: een bijdrage in de exploitatie van een bestaande organisatie. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor maximaal één jaar.

 • h.

  Preventief jeugdbeleid: beleid dat bijdraagt aan het voorkomen en vroegtijdig signaleren van risico’s en problemen, bijvoorbeeld door het stimuleren en ondersteunen van organisaties en initiatieven die een gezonde ontwikkeling van alle jeugdigen (en eventueel hun opvoeders) bevorderen.

Artikel 5 Doelgroep subsidie

Voor subsidie komen slechts in aanmerking vrijwilligersorganisaties (zijnde een rechtspersoon) die in georganiseerd verband met enige regelmaat activiteiten organiseren voor jeugd tot 23 jaar passend binnen het geschetste beleidskader (artikel 3), en waar mogelijk samenwerken met andere vrijwilligers- en /of welzijnsorganisaties uit de wijk of gemeente.

De subsidie kan worden verleend aan organisaties die in gemeente Venlo:

 • a.

  scoutingactiviteiten aanbieden;

 • b.

  speeltuinen exploiteren;

 • c.

  kindervakantiewerk aanbieden;

 • d.

  structureel activiteiten aanbieden aan jeugd en/of jongeren, niet zijnde een organisatie behorende bij 5a t/m 5c of sport/culturele verenigingen.

Artikel 6 Aanvraagprocedure

De aanvraag moet worden ingediend aan de hand van een vastgesteld online aanvraagformulier. De volgende zaken dienen apart te worden meegezonden:

 • Jaarrekening van het laatste afgesloten kalenderjaar inclusief inzicht in het eigen vermogen

 • Overzicht bestemmingsreserve inclusief tijdspad waarin deze bestemmingsreserve gericht wordt ingezet;

 • Vastgestelde begroting van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • Activiteitenplan dat inzicht geeft in de jaarplanning voor het betreffende subsidiejaar, inclusief toelichting.

Artikel 7 Subsidiesoorten

Het betreft een structurele subsidie.

Artikel 8 Voorwaarden/verplichtingen om voor subsidie in aanmerking te komen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient de organisatie aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • 1.

  De activiteiten voldoen aan een of meer van de geformuleerde doelstellingen als beschreven in het Beleidskader-doelstellingen (artikel 3) van de subsidieregel.

 • 2.

  De activiteiten zijn toegankelijk en/of het lidmaatschap is mogelijk voor alle jeugdigen van Venlo, ongeacht afkomst, religie of geaardheid.

 • 3.

  Een organisatie moet minimaal vijftien unieke deelnemers tot 23 jaar hebben die aan haar activiteiten deelnemen.

 • 4.

  Deelnemers betalen een eigen bijdrage en/of lidmaatschapsgeld.

 • 5.

  De activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd.

 • 6.

  De organisatie beschikt over een protocol ten aanzien van veiligheid en voorkomen van kindermisbruik en ongewenst gedrag.

 • 7.

  De organisatie staat de gemeente toe om haar te ondersteunen met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie te ontwikkelen.

 • 8.

  Ten aanzien van de huisvestingskosten moet er sprake zijn van een in maatschappelijk verkeer gangbare huursom of gangbare huisvestingslasten.

 • 9.

  Het eigen vermogen van de organisatie mag in het jaar voorafgaande aan de aanvraag maximaal 100% van de eigen begroting, inclusief het aangevraagde subsidiebedrag, zijn. Het meerdere wordt op de subsidie ingehouden/ gecorrigeerd. Een uitzondering hierop zijn vermogensbestanddelen waarvoor expliciet bij bestuursbesluit van voor 31 december van het jaar voorafgaande aan de aanvraag, een duidelijk vastgestelde bestemming is aangegeven inclusief vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit dient gedateerd te zijn en te blijken uit een verslag van een bestuursvergadering. De reserves dienen tevens te blijken uit de jaarrekening van het jaar voorafgaande aan de aanvraag. De bestemmingsreserves dienen in verband te staan met de doelstellingen/activiteiten van de organisatie, en dienen noodzakelijk en reëel te zijn.

Artikel 9 Liquidatie, splitsing, fusie of faillissement

 • 1.

  Een subsidieontvanger informeert het college terstond over het voornemen een fusie aan te gaan, dan wel de organisatie te liquideren of te splitsen. Deze informatieplicht geldt ook als surseance van betaling of een faillissement aanstaande is.

 • 2.

  Verleende subsidies worden bij liquidatie, splitsing of fusie voor het nog niet gerealiseerde deel van het doel waarvoor subsidie is verleend, terugbetaald aan de gemeente.

 • 3.

  Bij liquidatie worden het batig saldo van de liquidatierekening en een overblijvend eigen vermogen, voor zover deze direct of indirect gevormd zijn met subsidies van de gemeente Venlo, door het college teruggevorderd.

 • 4.

  Bij splitsing of fusie besluit het college, na overleg met de betrokken instellingen, over de bestemming van het eigen vermogen voor zover dat direct of indirect gevormd is met subsidies van de gemeente.

 • 5.

  Het is de subsidieontvanger niet toegestaan om vrije reserves te vervreemden of onder te brengen bij gelieerde instellingen, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het college.

Artikel 10 De berekeningswijze van de subsidie(s)

Onderstaande berekeningen zijn tot stand gekomen vanuit de overtuiging dat jeugdverenigingen en -organisaties, zoals beschreven in artikel 5, van grote waarde zijn voor de Venlose samenleving in het algemeen, en de Venlose jeugd in het bijzonder. Actieve participatie van jeugdigen in de maatschappij vormt een sterke basis van preventief beleid, en jeugdorganisaties en -verenigingen spelen daarin een wezenlijke rol. Met deze regeling worden zij gestimuleerd om zelfredzaam te blijven, terwijl ze genoeg ondersteuning krijgen om hun rol in de samenleving goed te vervullen. Aanvragers kunnen op de gehele begroting een subsidie aanvragen, met in achtneming van onderstaande regelingen. Het subsidiebedrag voor jeugdorganisaties en -activiteiten, zoals bedoeld in artikel 4 onderdeel a t/m g, wordt als volgt berekend:

 • a.

  De eigen inkomsten van de organisatie dekken minimaal 40% van de jaarlijkse voor jeugdactiviteiten relevante uitgaven.

 • b.

  De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 60% van de jaarlijkse voor jeugdactiviteiten relevante uitgaven, in zover deze evenredig zijn voor de uitvoering van deze activiteiten.

Het subsidiebedrag voor jeugdorganisaties die vanwege een bijzondere doelgroep zelf significant minder in staat zijn om eigen inkomsten te genereren, wordt als volgt berekend:

 • c.

  De eigen inkomsten van de organisatie dekken minimaal 20% van de jaarlijkse voor de jeugdactiviteiten relevante uitgaven.

 • d.

  De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 80% van de jaarlijkse voor jeugdactiviteiten relevante uitgaven, in zover deze evenredig zijn voor de uitvoering van deze activiteiten.

Artikel 11 Wijze van bevoorschotting

 • 1.

  Subsidies boven € 10.000 worden in 2 termijnen bevoorschot en wel voor 1 februari en 1 juli van het betreffende subsidiejaar.

 • 2.

  Subsidies onder € 10.000,- worden in een keer bevoorschot en wel voor 1 februari van het betreffende subsidiejaar.

Artikel 12 Subsidieplafond en de wijze van verdeling van de subsidie in het geval van overschrijding

 • 1.

  Voor subsidies op basis van deze subsidieregel stellen wij jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2.

  Indien het bedrag, waarvoor op grond van deze subsidieregeling jaarlijkse subsidie zou moeten worden verleend aan degenen die daartoe een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend, groter is dan het op grond van het eerste lid vastgestelde subsidieplafond, worden de betrokken subsidies naar rato van het subsidiabele bedrag (subsidiebedrag) over de organisaties verdeeld. Het feitelijke subsidiebedrag wordt derhalve bepaald aan de hand van het totaal als subsidiabel beoordeelde aanvragen in relatie tot het subsidieplafond.

Artikel 13 Overgangsrecht

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 10, geldt voor aanvragen voor het jaar 2022, dat bestemmingsreserves expliciet bij bestuursbesluit van vóór 1 oktober 2021 duidelijk dienen te zijn vastgesteld inclusief vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit is gedateerd en dient te blijken uit een verslag van een bestuursvergadering.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan deze verordening in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 15 Slotbepaling inhoudende inwerkingtreding regel, intrekken oude regel en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. De regel wordt aangehaald als “Subsidieregel Jeugdactiviteiten 2022”.

 • 2.

  Met inwerkingtreding komt de Subsidieregel Jeugdactiviteiten 2021 in werking getreden op 6 mei 2020 te vervallen.

Artikel 16 Ondertekening college en besluitdatum

Ondertekening

Venlo, 8 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris, de burgemeester

Twan Beurskens, Antoin Scholten