Subsidieregel Sport

Geldend van 10-07-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Sport

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van 8 juni 2021;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening 2020 van de gemeente Venlo, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 19 februari 2020;

overwegende, dat overwegende dat de geldende subsidieregel Sport, vastgesteld op

6 mei 2020, op een aantal punten wordt herzien;

besluiten:

Tot vaststellen van de Subsidieregel Sport.

Artikel 1 Naam

Subsidieregel Sport

Artikel 2 Grondslag art. 3, AsV 2020

Het huidige subsidiebeleid en de daaraan gekoppelde subsidieregels zijn voor een groot deel gebaseerd op verouderd beleid en gaan uit van waardering. Het uitgangspunt van de herijking is dat de subsidieregels worden geactualiseerd waarbij we van waarderingssubsidie naar een stimuleringssubsidie gaan, aansluitend op de doelen in de Venlo.fit Sportvisie 2030.

Artikel 3 Beleidskader/-doelstellingen

De Venlo.fit Sportvisie 2030 is de basis voor de subsidieregels sport. Deze visie heeft als ambitie zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen en te houden, dat inwoners plezier hebben aan sport en bewegen en dat sport en bewegen een middel is om gezond op te groeien en een gezonde leefstijl te hanteren. Specifieke focus ligt hierbij op onze jeugd, kwetsbare inwoners en de sportverenigingen. De focus van het verstrekken van subsidies ligt op basis van stimulering, daar waar middels activiteiten en projecten een bijdrage wordt geleverd aan de ambities zoals beschreven in de Venlo.fit Sportvisie 2030.

De ambities van de venlo.fit sportvisie 2030 zijn:

 • 1.

  Wij leren bewegen

Dit speerpunt richt zich op onze jeugd (0-18 jaar). We willen dat onze jeugd opgroeit met sport en bewegen. Dit moet in het DNA van onze jeugd komen en vormt de basis voor een leven lang sport en bewegen. Onze jeugd beweegt momenteel minder en krijgt steeds meer te maken met ongezonde verleidingen wat leidt tot gezondheidsachterstanden. Dit willen we voorkomen, waardoor dit speerpunt enorm belangrijk is voor de gemeente Venlo.

 • 2.

  Bij ons beweegt iedereen

Dit speerpunt richt zich op onze kwetsbare inwoners en ouderen. Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Doordat wij vergrijzen, willen we ervoor zorgen dat ouderen beter en langer kunnen blijven sporten en bewegen. Voor kwetsbare inwoners, waarbij sport en bewegen minder vanzelfsprekend is (om welke reden dan ook), helpen wij een handje zodat ook zij laagdrempelig kunnen sporten en bewegen.

 • 3.

  Sportverenigingen en haar voorzieningen

Sportverenigingen zijn een belangrijke hoeksteen van onze maatschappij op sportief als ook sociaal vlak. De verenigingen moeten we blijven faciliteren. Echter veranderen ook de behoeften van onze inwoners. We willen dat onze verenigingen een belangrijke rol blijven spelen in onze gemeente. Daarnaast moeten we met onze sportvoorzieningen beter inspelen op de behoeften van onze inwoners.

 • 4.

  Onze ruimte daagt uit

Sport in ongeorganiseerd verband neemt steeds verder toe. Onze openbare ruimte dient steeds vaker als sport- en beweegruimte. We willen daarom dat onze ruimte uitdaagt tot sport, bewegen, spelen en recreëren.

Artikel 4 Definities

Beleidsplan:

Een plan dat inzicht geeft in de manier waarop de organisatie haar doelstellingen wil bereiken en naar de toekomst van de organisatie kijkt.

Innovatiesubsidie:

Het innovatiebudget is ter stimulering van vernieuwing binnen de organisatie bij het organiseren en ontwikkelen van activiteiten of het runnen van een vitale en toekomstbestendige organisatie.

Kwetsbare doelgroepen:

Kwetsbare doelgroepen zijn inwoners waarvoor sport en bewegen minder vanzelfsprekend is vanwege bijvoorbeeld een beperking, leeftijd, armoede, eenzaamheid en taalachterstand.

Positieve sportcultuur:

Het sporten binnen een veilige, plezierige, eerlijke en zorgeloze organisatie of omgeving.

Startsubsidie:

Een basisbudget ter stimulering van het worden of zijn van een vitale en toekomstbestendige organisatie in de gemeente Venlo, die zelfstandig haar sportieve en maatschappelijke rol vervult.

Stimuleringssubsidie:

Het stimuleringsbudget ter stimulering voor het uitvoeren van activiteiten of projecten die aansluiten bij één of meerdere pijlers uit de Venlo.fit Sportvisie 2030.

Vitaliteitsmonitor (‘de Vitale Club’):

De ‘Vitale Club’ is een vitaliteitsmonitor van Huis voor de Sport Limburg. Aan de hand van deze monitor wordt aan de hand van ja/nee vragen de vitaliteit van en voor een vereniging gemeten op tal van aspecten zoals bijvoorbeeld het beleid, financiën, vrijwilligers en het aanbod.

Artikel 5 Doelgroep Subsidies

Alle subsidies zijn bestemd voor vrijwilligersorganisaties (sportvereniging of stichting) gevestigd in de gemeente Venlo die middels sportactiviteiten en projecten een substantiële bijdrage leveren aan de ambities uit de Venlo.fit Sportvisie 2030.

Artikel 6 Subsidiesoorten

Alle subsidies dienen jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.

Startsubsidie: structurele subsidie.

Stimuleringssubsidie: structurele subsidie.

Innovatiesubsidie: eenmalige subsidie.

Artikel 7 Aanvraagprocedure

Voor het aanvragen van subsidie dient gebruik te worden gemaakt van het standaardformulier op de website van de gemeente Venlo.

Indieningsvereisten:

Buiten de indieningsvereisten zoals geregeld in de Verordening dient voor:

 • Een startsubsidie: via de vitaliteitsmonitor ‘de vitale club’ informatie te worden verstrekt over de vitaliteit van de vereniging (apart uploaden)

 • Een stimuleringssubsidie: via het standaardformulier informatie te worden verstrekt die leidt tot de beschrijving van de activiteiten.

 • Een innovatiesubsidie: via het standaardformulier informatie te worden verstrekt die leidt tot de beschrijving van het initiatief. In afwijking op de ASV dient ook de innovatiesubsidie vóór 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar te worden ingediend.

 • Combinatie-aanvragen voor bovengenoemde subsidievormen zijn mogelijk.

Standaardformulier startsubsidie

Het invullen van de vitaliteitsmonitor ‘de vitale club’ over de vitaliteit van de vereniging op de website van Huis voor de Sport. Dit document moet de vereniging apart uploaden na invulling van de vitaliteitsmonitor op bij het indienen van hun subsidieaanvraag.

Standaardformulier stimuleringssubsidie

Een beschrijving over de uitvoering van activiteiten en/of projecten die aansluiten bij een van de Venlo.fit Sportvisie 2030.

Standaardformulier innovatiesubsidie

Een beschrijving over de uitvoering van activiteiten en/of initiatieven die bijdragen aan vernieuwing binnen uw organisatie.

Artikel 8 Voorwaarden/verplichtingen om voor subsidie in aanmerking te komen

8.1 Algemene criteria

De organisatie voldoet aan de criteria van de ASV.

 • a.

  De organisatie biedt sport- en/of beweegactiviteiten aan de leden of deelnemers aan.

 • b.

  De organisatie is non-profit en dient een juridische entiteit te hebben (vereniging of stichting) en dient gevestigd te zijn in de gemeente Venlo.

 • c.

  Het eigen vermogen van de organisatie mag in het jaar voorafgaande aan de aanvraag, maximaal 100% van de eigen begroting inclusief het aangevraagde subsidiebedrag, zijn. Het meerdere wordt op de subsidie ingehouden/ gecorrigeerd. Een uitzondering hierop zijn vermogensbestanddelen waarvoor expliciet bij bestuursbesluit van voor 31 december van het jaar voorafgaande aan de aanvraag, een duidelijk vastgestelde bestemming is aangegeven inclusief vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit dient gedateerd te zijn en te blijken uit een verslag van een bestuursvergadering. De reserves dienen tevens te blijken uit de jaarrekening van het jaar voorafgaande aan de aanvraag. De bestemmingsreserves dienen in verband te staan met de doelstellingen/activiteiten van de organisatie, noodzakelijk en reëel te zijn.

 • d.

  De organisatie dient minimaal 40 contributie-betalende leden of betalende deelnemers te hebben.

 • e.

  Voor activiteiten/projecten waarvoor u subsidie aanvraagt dient u een sluitende begroting toe te voegen.

 • f.

  Kosten voor subsidie komen in aanmerking als het doel helder en duidelijk beschreven is en de kosten bijdragen aan de ambities uit de Venlo.fit Sportvisie 2030.

 • g.

  De organisatie dient te zijn aangesloten bij een landelijke, provinciale ofregionale organisatie, die de belangen van de betreffende tak van sport(erkend door het NOC*NSF) behartigt. Bij een combinatie vereniging dienen de subonderdelen aangesloten te zijn bij de organisaties behorende bij de tak van sport van de subonderdelen

 • h.

  De organisatie dient zich in te zetten voor het succesvol implementeren en borgen van het initiatief/project en dat zij de opgedane kennis, op verzoek, beschikbaar stellen voor andere organisaties en voor communicatie over (de uitvoering van) de Venlo.fit Sportvisie 2030.

 • i.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie is het verplicht om per subsidiewijze alle vereisten bijlagen in te dienen.

8.2 Specifieke criteria stimuleringssubsidie

 • a.

  Om in aanmerking te komen voor een stimuleringssubsidie moet het project aansluiten bij één of meerdere pijlers uit de Venlo.fit Sportvisie 2030;

  • wij leren bewegen

  • bij ons beweegt iedereen

  • sportvereniging en haar voorzieningen

  • onze ruimte daagt uit

 • b.

  Om in aanmerking te komen voor een stimuleringssubsidie moet het project een duurzaam structureel karakter.

 • c.

  Begroting van de activiteit(en) waarbij een uitgangspunt is dat de organisatie 25% van het totaal als cofinanciering inbrengt (al dan niet via derde gelden).

 • d.

  Toelichting op de pijlers:

Wij leren bewegen

Sport- en beweegaanbieders verbeteren de motorische vaardigheid van de Venlose jeugd (0-18 jaar) door inspanningen te leveren binnen bijvoorbeeld het Naschools Sportaanbod, Gezonde Basisschool van de Toekomst of de OGVO Lifestylvisie.

Bij ons beweegt iedereen

Sport- en beweegaanbieders dienen kwetsbare doelgroepen in te bedden binnen hun organisatie.

Sportvereniging en haar voorziening

Sport- en beweegaanbieders dragen bij aan Rookvrije Generatie, Team.Fit en het inbedden van een positief en plezierig sportklimaat. Daarnaast werken verenigingen aan het verhogen van de kwaliteit binnen de vereniging.

Onze ruimte daagt uit

Sport- en beweegaanbieders dragen bij aan het openbaar toegankelijk maken van sportparken en de openbare ruimte.

8.3 Specifieke criteria innovatiesubsidie

 • a.

  Om in aanmerking te komen voor een innovatiesubsidie moet het project aansluiten bij landelijke vernieuwende ontwikkelingen of bij één of meerdere pijlers uit de Venlo.fit Sportvisie 2030;

  • wij leren bewegen

  • bij ons beweegt iedereen

  • sportvereniging en haar voorzieningen

  • onze ruimte daagt uit

 • b.

  Begroting van de activiteit(en) waarbij een uitgangspunt is dat de organisatie 50% van het totaal als cofinanciering inbrengt (al dan niet via derde gelden).

Artikel 9 Liquidatie, splitsing, fusie of faillissement

 • a.

  Een subsidieontvanger informeert het college terstond over het voornemen een fusie aan te gaan, dan wel de organisatie te liquideren of te splitsen. Deze informatieplicht geldt ook als surseance van betaling of een faillissement aanstaande is.

 • b.

  Verleende subsidies worden bij liquidatie, splitsing of fusie voor het nog niet gerealiseerde deel van het doel waarvoor subsidie is verleend terugbetaald aan de gemeente.

 • c.

  Bij liquidatie worden het batig saldo van de liquidatierekening en een overblijvend eigen vermogen, voor zover deze direct of indirect gevormd zijn met subsidies van de gemeente Venlo, door het college teruggevorderd.

 • d.

  Bij splitsing of fusie besluit het college, na overleg met de betrokken instellingen, over de bestemming van het eigen vermogen voor zover dat direct of indirect gevormd is met subsidies van de gemeente.

 • e.

  Het is de subsidieontvanger niet toegestaan om vrije reserves te vervreemden of onder te brengen bij gelieerde instellingen, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het college.

Artikel 10 De berekeningswijze van de subsidie(s)

De Gemeente Venlo beoordeelt de aanvraag inhoudelijk en indien gewenst zal een verenigingsondersteuner contact opnemen voor meer informatie. Het is te adviseren om alvorens een organisatie een toekomstvisie indient, al contact op te nemen met de verenigingsondersteuner.

 • 1.

  Startsubsidie bedraagt € 500,-.

 • 2.

  Een stimuleringssubsidie kan per pijler uit de venlo.fit sportvisie 2030 maximaal € 5.000,- bedragen. Er kunnen wel meerdere subsidies t.b.v. stimuleringsactiviteiten aangevraagd worden, verspreidt over meerdere pijlers.

 • 3.

  Lid 1 en 2 leiden tot 90% van de te besteden stimuleringssubsidie. Nieuwe of innovatieve ideeën komen (additioneel) in aanmerking voor het innovatiebudget van 10%. Het maximum dat een organisatie kan aanvragen uit het innovatiesubsidie is € 5.000,- Wordt er in het betreffende jaar (voor 1 oktober) geen beroep gedaan op de 10% innovatieruimte, dan wordt het budget – indien nodig – toegevoegd aan de overige 90%. Komt er later in een jaar alsnog een vraag voor een nieuw project, dan kan men in het daaropvolgende jaar de aanvraag indienen.

Artikel 11 Wijze van uitbetaling/wijze bevoorschotting

De bevoorschotting wordt in het eerste kwartaal na toekenning uitbetaald.

Artikel 12 Subsidieplafond en wijze van verdeling van de subsidie in het geval van overschrijding

Subsidies worden naar rato van het aantal aanvragen uitgekeerd. Als er meer wordt aangevraagd dan beschikbaar is, dan brengen wij een evenredige korting toe op alle toegekende budgetten.

Artikel 13 Vaststelling

Naast de reguliere eisen vanuit de ASV geldt voor de vaststelling dat de stimulerings- en innovatiesubsidie heeft naast het zorgen voor duurzame activiteiten/projecten bij organisaties ook als doel om de geleerde ervaringen inzichtelijk te maken voor andere organisaties in Venlo. Na afloop van het project moet hiervoor een online evaluatieformulier beknopt ingevuld worden. Voor de stimuleringssubsidie is dit enkel van toepassing bij toegekende subsidies boven de € 1.000,-.

Artikel 14 Overgangsrecht

De subsidieregel is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op het subsidietijdsvak 2022 en verder.

In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 lid c, geldt voor aanvragen voor het jaar 2022, dat bestemmingsreserves expliciet bij bestuursbesluit van vóór 1 oktober 2021 duidelijk dienen te zijn vastgesteld inclusief vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit is gedateerd en dient te blijken uit een verslag van een bestuursvergadering.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan in individuele gevallen een of meer bepalingen van deze regeling gemotiveerd buiten toepassing laten of daarvan gemotiveerd afwijken. Dit kan alleen gemotiveerd en in die gevallen dat de toepassing van die bepaling(en) een onwenselijk gevolg heeft, dat strijdig is met de doelstelling van deze subsidieregel.

Artikel 16 Slotbepaling inhoudende inwerkingtreding regel, intrekken oude en citeertitel.

 • 1.

  Deze regel wordt aangehaald als “Subsidieregel Sport’’ en treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling komt de subsidieregel Sport, vastgesteld op 6 mei 2020, te vervallen.

Ondertekening

Venlo, 8 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris, de burgemeester

Twan Beurskens, Antoin Scholten