Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds in het kader van Heropeningsplan 2021 gemeente Kampen

Geldend van 14-07-2021 t/m 19-07-2022 met terugwerkende kracht vanaf 06-07-2021

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds in het kader van Heropeningsplan 2021 gemeente Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel van 6 juli 2021, kenmerk 53820-2021,

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen,

besluit vast te stellen de Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds in het kader van het Heropeningsplan 2021 gemeente Kampen.

Artikel 1 Doel van de regeling

Het doel van de regeling is:

 • -

  het stimuleren van het organiseren van ontmoetingen en sociale activiteiten waardoor levendigheid en reuring teweeg worden gebracht in de stad in de meest brede zin van het woord;

 • -

  het bevorderen van initiatieven en activiteiten die na heropening (na corona) bijdragen aan het sociale leven, ontmoetingen en (herstel van) sociale samenhang in de gemeente Kampen;

 • -

  initiatieven mogen een omzet-, ledental-, of betrokkenheid bevorderend neveneffect hebben.

Artikel 2 Waarvoor kan je een subsidie aanvragen?

 • 1.

  Je kunt een budget aanvragen voor een nieuw initiatief, nieuwe activiteit of (mini)evenement dat je organiseert in het kader van de heropening dat:

  • a.

   mensen bij elkaar brengt rond de vereniging, de organisatie of het bedrijf;

  • b.

   bijdraagt aan het generen van aandacht, omzet, leden of betrokkenheid bij je vereniging, organisatie of bedrijf;

  • c.

   reuring in de gemeente Kampen biedt;

  • d.

   ten goede komt aan het versterken van de sociale samenhang in de gemeente doordat inwoners elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen aan de activiteit of het initiatief; en

  • e.

   geen reguliere activiteit is van de initiatiefnemer.

 • 2.

  Er kan worden aangevraagd binnen de volgende tranches of tijdsperioden:

  • -

   tranche 1: 1 juli 2021 tot 1 november 2021;

  • -

   tranche 2: 1 december 2021 tot 1 april 2022;

  • -

   tranche 3: 1 mei 2022 tot 1 september 2022;

  • -

   tranche 4: 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023.

 • 3.

  Aanvragen voor een tranche moeten binnen de betreffende tijdsperiode worden ingediend en het initiatief of de activiteit moet uiterlijk worden uitgevoerd in de maand na afloop van de betreffende tranche.

Artikel 3 Wie kan er subsidie aanvragen?

 • 1.

  Je kunt een budget aanvragen als je een vereniging, organisatie of bedrijf bent die of dat gevestigd is in de gemeente Kampen.

 • 2.

  Je initiatief of activiteit mag niet enkel bedoeld zijn voor je eigen vereniging, organisatie of bedrijf, maar er moet sprake zijn van samenwerking met tenminste één maatschappelijke organisatie of vereniging of het dienen van een algemeen maatschappelijk doel.

 • 3.

  Er wordt geen subsidie verleend voor reguliere activiteiten of een activiteit en initiatief waarvoor langs andere weg al een gemeentelijke (project)subsidie is ontvangen.

 • 4.

  Activiteiten met een politieke of religieuze doelstelling komen niet in aanmerking.

Artikel 4 Hoe kan je een budget aanvragen?

 • 1.

  Je kunt een budget aanvragen door het aanvraagformulier Heropeningsfonds in te vullen en digitaal in te sturen of het formulier te printen, handmatig in vullen en op te sturen. Het formulier is online te vinden op https://www.kampenpartners.nl/

 • 2.

  Op het formulier geef je in elk geval aan:

  • a.

   naam en adres van de vereniging, de organisatie of het bedrijf;

  • b.

   een beschrijving van de activiteit die of initiatief dat je wilt gaan organiseren;

  • c.

   de datum van uitvoering van de activiteit of het initiatief;

  • d.

   voor wie je de activiteit of het initiatief gaat organiseren;

  • e.

   hoeveel mensen mee kunnen doen/ betrokken kunnen worden als deelnemer, toeschouwer e.d.;

  • f.

   hoe je de dan geldende coronaregels gaat hanteren en hoe dit wordt gewaarborgd;

  • g.

   hoeveel budget je nodig hebt en een voorlopige begroting;

  • h.

   wat jouw rekeningnummer is;

  • i.

   wat jouw e-mailadres is;

  • j.

   wat jouw telefoonnummer is;

  • k.

   wat jouw KVK-nummer is.

 • 3.

  Het ingevulde formulier lever je in op de website https://www.kampenpartners.nl. of stuur je naar: heropeningsfonds@kampenpartners.nl

Artikel 5 Wie beoordeelt de aanvraag?

 • 1.

  Jouw aanvraag wordt beoordeeld door vertegenwoordigers van het EvenementenPlatform Kampen (EPK), de samenwerkende culturele instellingen (Sambiq), de Stichting Kampen Partners en de Stichting Welzijn Kampen samen met een medewerker van de gemeente Kampen.

 • 2.

  Zij geven een advies aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het college volgt in principe dat advies, maar kan daar gemotiveerd van afwijken.

 • 4.

  Naast de elders in deze regeling genoemde voorwaarden en criteria zijn bij de beoordeling de volgende criteria van toepassing:

  • -

   aard van initiatief en toegevoegde waarde voor de stad;

  • -

   aantal potentiële deelnemers;

  • -

   hoe worden de coronaregels gehanteerd en hoe wordt dit geborgd;

  • -

   is het initiatief creatief en vernieuwend.

 • 5.

  Je ontvangt binnen tien werkdagen na het indienen van een volledige aanvraag een beslissing.

Artikel 6 Hoeveel subsidie kun je krijgen?

 • 1.

  Je kunt een budget aanvragen vanaf € 500,- tot € 5000,-- per initiatief of activiteit.

 • 2.

  Je kunt maximaal drie aanvragen indienen binnen de regeling, maar slechts één aanvraag per tranche.

Artikel 7 Hoe wordt het totale subsidiebudget verdeeld?

 • 1.

  Per tranche is er een bedrag van € 75.000 beschikbaar. Dit is per tranche het subsidieplafond.

 • 2.

  Het beschikbare bedrag wordt per tranche verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen.

 • 3.

  Indien het verlenen van subsidie zou resulteren in overschrijding van het subsidieplafond van de betreffende tranche, wordt de subsidie voor die aanvraag geheel geweigerd.

 • 4.

  Als er binnen de eerste, tweede of derde tranche budget over is, wordt dit budget toegevoegd aan de volgende tranche en wordt het in het eerste lid genoemde subsidieplafond voor die volgende tranche verhoogd met dit resterende budget.

 • 5.

  Aanvragen die in de eerste, tweede of derde tranche moeten worden geweigerd vanwege het overschrijden van het subsidieplafond, worden na overleg met de aanvrager meegenomen in de volgende tranche in de volgorde zoals deze aanvragen overeenkomstig het tweede lid zijn ontvangen.;

Artikel 8 Hoe weet je of je subsidie krijgt?

 • 1.

  Als je een subsidie krijgt, dan ontvang je het bedrag binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag op het rekeningnummer dat je op het aanvraagformulier hebt opgegeven. Ook krijg je een toekenningsbrief waar de subsidieverplichtingen in beschreven staan.

 • 2.

  Als jouw aanvraag wordt afgewezen, laten we dat zo spoedig mogelijk weten in een brief of per mail.

Artikel 9 Je hebt een subsidie gekregen en dan?

 • 1.

  Je laat ons uiterlijk 4 weken na de uitvoering van de activiteit of het initiatief weten wat je met het budget hebt gedaan. Hoe dit moet, staat in het aanvraagformulier en in de brief die je ontvangt bij toekenning van de subsidie.

 • 2.

  We willen een inhoudelijk verslag van de activiteit en als het kan met enkele foto’s of een filmpje Daarnaast willen we weten hoeveel mensen erbij betrokken waren (bij de organisatie van de activiteit of het initiatief en als deelnemer/bezoeker) en hoeveel je hebt uitgegeven.

 • 3.

  Het bedrag dat je krijgt uitbetaald bij de toekenning is in beginsel het bedrag dat je krijgt. De hoogte verandert in beginsel niet. Je hoeft het alleen terug te betalen als je het budget niet of niet volledig hebt gebruikt of niet hebt gebruikt waarvoor het bedoeld is.

 • 4.

  Je ontvangt nadat we de subsidieverantwoording hebben ontvangen en hebben beoordeeld binnen 6 weken een definitief besluit over de subsidie (vaststellingsbrief).

Artikel 10 Hoe lang geldt de subsidieregeling

 • 1.

  Deze subsidieregeling geldt met ingang van de dag na bekendmaking en werken terug tot en met de datum van vaststelling.

 • 2.

  Deze spelregels gelden tot en met de dag dat de laatste vaststellingsbrief is verzonden. De spelregels blijven van kracht op eventuele terugvordering van toegekende subsidiebedragen en op eventuele juridische procedures.

Ondertekening

Deze regels zijn op 6 juli 2021 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van

de gemeente Kampen.

Burgemeester en wethouders van Kampen,

de secretaris,

drs. N. Middelbos

de burgemeester,

drs. mr. B. Koelewijn