Nadere regel subsidie gezonde leefstijl gemeente Utrecht

Geldend van 09-07-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Nadere regel subsidie gezonde leefstijl gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • en gelet op de nota Volksgezondheid Utrecht 2019-2023 ‘Gezondheid voor iedereen’ en de stedelijke ambitie ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’;

 • en gelet op de extra middelen die gemeenten vanuit het Rijk ontvangen in het kader van actielijn 3 voor leefstijlinterventies van het steunpakket sociaal-mentaal welzijn en leefstijl;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie gezonde leefstijl gemeente Utrecht

Artikel 1 Definities

 • a.

  Activiteitenoverzicht: overzicht van activiteiten waarmee aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een subsidie.

 • b.

  Erkende leefstijlinterventie: zie Interventies zoeken | Loketgezondleven.nl

 • c.

  Gezonde leefstijlthema’s: aanpak overgewicht, gezonde voeding en bewegen.

 • d.

  Leefstijlinterventie: een planmatige en doelgerichte aanpak om het gedrag van mensen te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel gezondheid te bevorderen.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doelstelling een gezonde leefstijl op de leefstijlthema’s overgewicht, gezonde voeding en bewegen te bevorderen bij sport-, onderwijs-, cultuur-, zorg- en welzijnsinstellingen door:

 • 1.

  te starten met het aanbieden van gezonde leefstijlinterventies op één of meerdere gezonde leefstijlthema’s;

 • 2.

  het intensiveren van gezonde leefstijlinterventies op één of meerdere gezonde leefstijlthema’s;

 • 3.

  het structureel onderdeel maken van één of meerdere gezonde leefstijlthema’s in de dagelijkse activiteiten.

Utrecht werkt aan gezond stedelijk leven voor iedereen. Deze ambitie is onder andere opgenomen in Volksgezondheidsnota 2019-2023. Utrecht wil voor iedereen de gezonde keuze gemakkelijk maken. Zo kunnen mensen bij wie een gezonde leefstijl minder vanzelfsprekend is gezondheidswinst bereiken. Om een gezonde leefstijl te kunnen aanwennen moet de aanpak aansluiten bij wat iemand zelf wil en kan. Dat betekent dat er ook oog is voor onderliggende problemen.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Een aanvrager kan maximaal twee subsidieaanvragen indienen.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Het (laten) uitvoeren van leefstijlinterventies gericht op één of meerdere gezonde leefstijlthema’s door sport-, onderwijs-, cultuur-, zorg- en welzijnsinstellingen.

 • b.

  Het structureel implementeren van één of meerdere gezonde leefstijlthema’s bij de dagelijkse activiteiten van sport-, onderwijs-, cultuur-, zorg- en welzijnsinstellingen.

 • c.

  Activiteiten die voor 31 december 2022 worden uitgevoerd.

Uitsluitend aantoonbare, onderbouwde meerkosten, die redelijkerwijs nodig zijn om de doelen zoals beschreven in artikel 2 te behalen, komen in aanmerking.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • a.

  De aanvraag van de subsidie kan alleen digitaal via e-herkenning op www.utrecht.nl/subsidie.

 • b.

  Bij aanvragen vanaf € 4.000 die zich richten op het structureel implementeren van één of meerdere gezonde leefstijlthema’s bij de dagelijkse activiteiten geldt bovendien dat maximaal 80% van de meerkosten voor subsidie in aanmerking komen. Voor de overige 20% dient de instelling andere financiering te hebben.

 • c.

  De activiteiten moeten uiterlijk 6 maanden na verlening starten.

 • d.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • 1.

  Een activiteitenplan, waarin tenminste de volgende vragen worden beantwoord:

 • Wat u precies gaat doen?

 • Wat wilt u bereiken, wat levert het op?

 • Hoe weet u dat er behoefte is aan uw activiteiten? Hoe sluit het aan op (uw) bestaande aanbod?

 • Op welke manier dragen de activiteiten bij aan de subsidiedoelen? (zie artikel 2)

 • Op welke manier brengt u de resultaten in kaart en evalueert u hoe deelnemers (bijv. bewoners, vrijwilligers en samenwerkingspartijen) de geboden activiteiten waarderen?

 • Hoeveel mensen wilt u bereiken, hoe bereikt u hen en waarom kiest u voor deze doelgroep?

 • Op basis waarvan verwacht u dat de activiteit het gewenste resultaat geeft? Is er wetenschappelijk bewijs voor of is er een andere onderbouwing?

 • In welke mate heeft uw activiteit een structureel resultaat/effect?

 • Welke overige aandacht heeft uw organisatie voor gezondheid?

 • Met welke organisatie werkt u samen en hoe doet u dat?

 • Hoe gaat u ervaringen delen met andere instellingen/partners in de stad? Bent u bereid deel te nemen aan een bijeenkomst rond gezonde leefstijl in de stad?

 • Zijn er vrijwilligers bij uw activiteit betrokken? En zo ja, hoeveel en hoe u ondersteunt u hen?

 • Als het van toepassing is: In welke mate voert u de activiteit op duurzame wijze uit? (U kunt bijvoorbeeld wel/niet werken met aggregaten, minder fossiele brandstoffen gebruiken, bezoekers/deelnemers stimuleren wandelen, fietsend om met openbaar vervoer te komen, zorgdragen voor de natuur en omgeving, inkopen doen bij lokale en duurzame leveranciers, gebruik maken van duurzaam/recyclebaar/afbreekbaar materiaal of duurzame afvalverwerking).

 • 2.

  Een financiële onderbouwing van de aanvraag die aansluit op het overzicht van activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke personele en materiele middelen nodig zijn voor de activiteiten. Het betreft een sluitende begroting waar ook indien van toepassing andere/eigen bronnen voor de financiering van de activiteiten in zijn opgenomen.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de in artikel 5 genoemde activiteiten.

Subsidieaanvragen tot € 4.000

Subsidieaanvragen tot € 4.000 kunnen doorlopend ingediend worden tot 1 juli 2022. Bij een volledige aanvraag ontvangt de aanvrager binnen 13 weken een besluit.

Subsidieaanvragen vanaf € 4.000

Voor subsidieaanvragen vanaf € 4.000 vinden 3 subsidietranches plaats. Bij de eerste tranche is op de deadlinedatum 50% van het dan resterende subsidieplafond beschikbaar, bij de tweede tranche 70% en bij derde tranche het resterende subsidieplafond. Er zijn drie momenten van aanvragen:

 • a.

  Aanvragen voor de eerste tranche moeten voor 1 november 2021 worden ingediend;

 • b.

  Aanvragen voor de tweede tranche moeten voor 1 februari 2022 worden ingediend;

 • c.

  Aanvragen voor de derde tranche moeten voor 1 juli 2022 worden ingediend.

Bij een volledige aanvraag ontvangt de aanvrager binnen 13 weken na de deadlinedatum een besluit.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Per aanvraag/aanvrager wordt maximaal € 40.000 subsidie verleend.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Alle volledige aanvragen worden beoordeeld op basis van een puntensysteem. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een aanvraag ten minste 60 punten scoren op onderstaande criteria. Bij subsidieaanvragen vanaf € 4.000 wordt een rangschikking gemaakt op basis van het puntensysteem, waarbij bij de eerste 5 criteria tenminste 50% van de maximale punten per criterium behaald moet worden.

Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • 1.

  De beoogde structurele gezondheidswinsten (max 20 punten);

 • 2.

  De prijs-kwaliteit-bereik verhouding (max 20 punten);

 • 3.

  De (wetenschappelijke) onderbouwing hoe u de beoogde gezondheidswinsten gaat behalen (max 20 punten);

 • 4.

  De gezondheidsachterstanden van de doelgroep (max 15 punten);

 • 5.

  De mate waarin de activiteiten aansluiten bij de doelgroep (max 15 punten);

 • 6.

  De samenwerking/aansluiting met overige organisaties in de stad (max 5 punten);

 • 7.

  De overige aandacht van de organisatie voor gezondheid (max 5 punten).

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming gelden de volgende procedures:

De aanvragen tot € 4.000 worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Uiterlijk 13 weken na binnenkomst van de volledige aanvraag besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

De aanvragen vanaf € 4.000 worden na afloop van de deadline met elkaar vergeleken. Uiterlijk 13 weken na het verstrijken van de deadline besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag. De beoordeling wordt op basis van consensus verricht door een ambtelijke commissie.

Alleen tijdig ingediende en volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regel geldt van de dag na bekendmaking tot en met 31 december 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie gezonde leefstijl gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 6 juli 2021.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen