Regeling vervallen per 01-01-2024

Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank Getec Park Emmen

Geldend van 09-07-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank Getec Park Emmen

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming;

overwegende dat artikel 2.12 van de Beleidsregel Wet natuurbescherming Drenthe de mogelijkheid geeft om een specifieke doelgebonden depositiebank in te stellen als onderdeel van de stikstofbank en zij het wenselijk achten een dergelijke bank in te stellen ten behoeve van Getec Park Emmen;

BESLUITEN:

in te stellen een doelgebonden depositiebank Getec Park Emmen.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 6 juli 2021

Kenmerk 5.1/2021001262

Uitgegeven: 8 juli 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

De artikelen 2.1 en 2.4 van de Beleidsregel Wet natuurbescherming provincie Drenthe zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

Artikel 2 Instelling doelgebonden depositiebank

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen een doelgebonden depositiebank Getec Park Emmen in als onderdeel van de stikstofbank en nemen daarvoor benodigde beslissingen.

 • 2.

  Dit besluit is uitsluitend van toepassing op initiatieven en ontwikkelingen:

  • -

   binnen het Getec Park Emmen, 1e Bokslootweg 17 te Emmen;

  • -

   in de gemeente Emmen voor zover het een projectontwikkeling van groot maatschappelijk belang betreft.

Die met een aanvraag voor een natuurvergunning een beroep doen op depositieruimte uit deze doelenbank.

 • 3.

  De doelgebonden depositiebank is een voorziening waarin gegevens worden opgenomen met betrekking tot de reservering, de toedeling, de afschrijving en de bijschrijving van de depositieruimte overeenkomstig dit besluit.

 • 4.

  De beschikbare depositieruimte vermindert door het reserveren en toedelen van depositie aan projecten. De beschikbare depositieruimte vermeerdert door de vulling, zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 3 Vulling van de doelgebonden depositiebank

 • 1.

  De depositiebank wordt gevuld met vrijgemaakte depositieruimte ten aanzien waarvan de toestemming na inwerkingtreding van dit besluit ten behoeve van deze doelenbank wordt ingetrokken.

 • 2.

  De eisen uit artikel 2.6 van de Beleidsregel Wet natuurbescherming provincie Drenthe ten aanzien de saldogevende activiteit zijn van overeenkomstige toepassing op de vulling van deze depositiebank.

Artikel 4 Reserveren depositieruimte in de doelgebonden depositiebank

 • 1.

  Indien een aanvraag is gerelateerd aan een doel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, reserveren Gedeputeerde Staten depositieruimte in de doelgebonden depositiebank op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag en voor zover alle daarvoor benodigde depositieruimte in de doelgebonden depositiebank beschikbaar is.

 • 2.

  Een reservering vervalt bij de afwijzing of intrekking van een aanvraag om een natuurvergunning, waarna de hierbij betrokken depositieruimte opnieuw beschikbaar komt als vulling als bedoeld in artikel 3.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen geregistreerde ruimte in de doelgebonden depositiebank tot uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding van dit besluit reserveren. Daarna vervalt eventuele restruimte.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten kunnen de termijn, bedoeld in het derde lid, éénmalig met maximaal drie jaar verlengen.

 • 5.

  Bij verval door tijdsverloop als bedoeld in het derde of vierde lid bestaat geen recht op vergoeding voor reeds ingebrachte ruimte.

Artikel 5 Toedeling depositieruimte in natuurvergunning

 • 1.

  Gedeputeerde Staten delen gereserveerde depositieruimte toe bij de verlening van een natuurvergunning voor zover:

  • a.

   zij is gereserveerd als bedoeld in artikel 4, en

  • b.

   de N-depositie op geen enkel relevant hexagoon voor stikstofgevoelige habitats binnen een Natura 2000-gebied toeneemt, waarbij rekening wordt gehouden met de saldering.

 • 2.

  Gereserveerde ruimte is alleen beschikbaar voor het project waarvoor het gereserveerd is en niet voor andere aanvragen voor een natuurvergunning.

 • 3.

  Op het moment dat een natuurvergunning waarmee saldo is toegedeeld, wordt vernietigd of ingetrokken en die vernietiging of intrekking onherroepelijk wordt, vloeit de depositieruimte terug naar de depositiebank, waarna deze weer kan worden toegedeeld.

 • 4.

  Het derde lid is niet van toepassing indien de in dat lid genoemde omstandigheden zich voordoen na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 4, derde of vierde lid.

 • 5.

  Artikel 4, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Citeerwijze

Dit besluit wordt aangehaald als: “depositiebank Getec Park Emmen”.

Toelichting algemeen

Het instellen van de doelenbank Getec Park Emmen is noodzakelijk om de stikstofdepositieruimte die door vermindering van NOx-emissie door GETEC Industrial Businesspark ontstaat en nadat 30% van deze stikstofruimte ten goede is gekomen aan de natuur, in de doelenbank vast te leggen om later weer uit te kunnen geven op basis van aanvragen vergunningen Wet natuurbescherming. Alleen de stikstofdepositieruimte die ontstaat na de instelling van de doelenbank kan in de bank worden opgenomen.

Om dit mogelijk te maken is hiervoor de Beleidsregel Wet natuurbescherming provincie Drenthe aangepast en is dit instellingsbesluit genomen. In de Beleidsregel en het instellingsbesluit zijn de regels opgenomen voor het opnemen en het uitgeven van de stikstofdepositieruimte.

In de jurisprudentie over externe saldering is aanvaard dat saldering in de vorm van intrekking van een toestemming van een saldogevende activiteit ten behoeve van de verlening van een Wnb-vergunning voor de oprichting of uitbreiding van een saldo-ontvangende activiteit onder voorwaarden kan worden betrokken als mitigerende maatregel in een passende beoordeling. Er dient onder andere sprake te zijn van een directe samenhang tussen de intrekking van de toestemming en de verlening van de natuurvergunning. Die directe samenhang wordt aangenomen als de vergunning voor de saldogevende activiteit daadwerkelijk is of zal worden ingetrokken ten behoeve van de uitbreiding van de saldo-ontvangende activiteit. Dit kan blijken uit een intrekkingsbesluit of uit een overeenkomst tussen de saldogevende en saldo-ontvangende activiteit over de overname van het stikstofdepositiesaldo van de in te trekken toestemming. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft meerdere malen geoordeeld dat bij externe saldering met gebruikmaking van een depositiebank (ook) wordt voldaan aan het vereiste van directe samenhang. Door met een depositiebank te werken kan derhalve aan het vereiste van directe samenhang worden voldaan. Tevens wordt op deze manier voorkomen dat stikstofruimte verloren gaat, omdat de toestemming voor de saldogevende activiteit dikwijls betrekking heeft op meer stikstofdepositie dan de saldo-ontvangende activiteit nodig heeft.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Uit artikel 2.4 van de Beleidsregels salderen volgt dat Gedeputeerde Staten uitgaan van de op dat moment meest recente versie van de AERIUS Calculator, zoals beschikbaar op www.aerius.nl. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten in relatie tot de depositiebank.

Artikel 2

(lid 2) Dit besluit is uitsluitend van toepassing op initiatieven die passen binnen het doelbereik zoals omschreven in dit artikel, waarbij gebruik wordt gemaakt van externe saldering en voor zover ten behoeve van een saldo-ontvangende activiteit wordt verzocht om toedeling van depositieruimte uit de doelgebonden depositiebank.

Artikel 3

(lid 2) Aangezien dit besluit geldt in aanvulling op de Beleidsregels salderen worden bij de externe saldering de relevante eisen uit artikel 2.6 (extern salderen) toegepast op de depositieruimte die in de doelgebonden depositiebank wordt opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de eis dat deze maatregelen niet noodzakelijk zijn in het kader van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn en de afroming met 30%.

Artikel 4

(lid 3) In aanvulling op de Beleidsregels salderen is bepaald dat eventuele door tijdsverloop resterende depositieruimte vervalt, waarbij deze ten goede komt aan de reductie van stikstofdepositie.

(lid 4) Gedeputeerde Staten zullen in beginsel de termijn verlengen, mits voor het eind van de termijn genoegzaam is aangetoond dat verlenging nodig is en hier tijdig om wordt verzocht.

(lid 5) Aangezien er geen afdwingbaar recht is op depositieruimte en de N-emissie niet aan eigendom onderhevig is, ontstaat geen recht op vergoeding bij het vervallen van resterende ruimte door tijdsverloop

Artikel 5

(leden 3 en 4) Mocht een Wnb-vergunning worden vernietigd of ingetrokken na de vervaldatum van de doelgebonden depositiebank, dan vervalt het betrokken saldo in plaats van dat het terugvloeit in de doelgebonden depositiebank.

Ondertekening