Mandaatbesluit uitvoering Werk, inkomen en Wsw Stein 2020

Geldend van 20-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Mandaatbesluit uitvoering Werk, inkomen en Wsw Stein 2020

De Burgemeester en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein,

gelet op:

Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 10:4 Awb mandatering aan een niet-ondergeschikte);

mede gelet op: 

de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

de Centrumregeling Vidar 2020 en de vigerende Dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten Stein en Sittard-Geleen;

het Bestuursconvenant dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Beekdaelen, Stein en het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling VIXIA, ieder voor zover bevoegd, in overweging hebben genomen, overeengekomen en getekend op 8 oktober 2019.

Besluit:

Vast te stellen het “Mandaatbesluit uitvoering werk, inkomen en Wsw Stein 2020”.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Mandaat

  De bevoegdheid om namens de Burgemeester en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht te nemen zoals in dit mandaatbesluit vermeld. Onder mandaat wordt mede verstaan volmacht en machtiging.

 • b.

  Volmacht:

  De bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam privaatrechtelijke handelingen te verrichten.

 • c.

  Machtiging:

  De bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • d.

  Bestuursorgaan:

  (Het college van) burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester.

 • e.

  Besluit:

  Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

 • f.

  Ondermandaa t:

  Het verlenen van het mandaat door de gemandateerde aan een ander.

 • g.

  Mandaatbesluit

  Het “Mandaatbesluit uitvoering werk,inkomen en Wsw 2020” zoals vastgesteld door de Burgemeester en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein en de gemeente Sittard-Geleen.

Artikel 2 Reikwijdte mandaatbesluit

 • 1. Voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Burgemeester en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein ten aanzien van de werk- en inkomenstaken en de Wet sociale werkvoorziening met betrekking tot:

  • de uitvoering van de Participatiewet, IOAW (NB. De uitvoering van de Bbz en IOAZ is gemandateerd aan het college van de gemeente Maastricht);

  • de integrale uitvoering van de Wsw;

  • de uitvoering van artikel. 1.13 juncto 1.6 Wko en de hierop geformuleerde beleidsregels, met uitzondering van de doelgroep “sociaal medische indicatie”;

  • de uitvoering met betrekking tot de bijzondere bijstand;

  • de maatschappelijke begeleiding van statushouders en het aanbieden van het participatieverklaringstraject;

  • de administratieve verwerking van besluiten op klantniveau;

  • terugvordering en verhaal;

  • handhaving en bijzonder onderzoek (sociale recherche);

  • financiële verwerking en verantwoording en interne controle;

  • archivering;

  • de voorbereiding in het kader van aanhangig gemaakte bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures evenals het in dit kader voeren van verweer

   (NB. Voor de behandeling van bezwaarschriften geldt dat de commissie voor de bezwaarschriften van de centrumgemeente adviseert en de vigerende Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen van toepassing is);

  • de voorbereiding in het kader van verzoeken om voorlopige voorzieningen, welke aanhangig worden gemaakt in het kader van lopende bezwaar-, beroeps- en/of hoger beroepsprocedures en het in dit kader voeren van verweer;

  • de voorbereiding en het voeren van verweer in het kader van verzet-, herzienings- en andere procedures in het kader van de Algemene wet bestuursrecht;

  • de uitvoering en de sturing van re-integratieprojecten en instrumentarium (onder andere de werkplaats);

  • het werkgeversservicepunt;

  • de afhandeling van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet hergebruik overheidsinformatie, de Algemene verordening gegevensbescherming zulks voor zover betrekking hebbende op voornoemde wet- en regelgeving;

  • de afhandeling van ingebrekestellingen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en anderszins;

  • de uitvoering van de Wet inburgering met ingang van 1 januari 2021 tenzij de wet op een ander moment in werking treedt;

  • de uitvoering van alle op deze wetten gebaseerde nadere regelgeving, verordeningen en beleidsregels,

  wordt mandaat verleend aan de Burgemeester en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

 • 2. De Burgemeester en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen wordt toegestaan onder overeenkomstige toepassing van haar eigen gemeentelijke mandaatregeling ondermandaat te verlenen aan de onder haar ressorterende medewerkers, voor zover enig wettelijk voorschrift zich hier niet tegen verzet.

 • 3. Onder dit mandaat vallen tevens alle met het besluit samenhangende extern gerichte stukken. Het betreft correspondentie, niet zijnde een besluit, die daarmee wel samenhangt en voorafgaande dan wel na afloop van een besluit uitgaat zoals een ontvangstbevestiging, verzoek om meer informatie, aanbiedingsbrief, voortgangsbericht et cetera.

 • 4. De Burgemeester en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen stemmen in met de mandaatverlening.

Artikel 3 Gebruik mandaat

Voor het mandaat mag uitsluitend gebruik worden gemaakt wanneer deze uitoefening van de bevoegdheid past binnen de hiervoor bestemde budgetten en afspraken, zoals vastgelegd in de Centrumregeling Vidar en de vigerende Dienstverleningsovereenkomst van de gemeenten Stein en Sittard-Geleen.

Artikel 4 De ondertekening van besluiten en overeenkomsten

 • 1. Een krachtens mandaat genomen besluit ter uitvoering van taken op het gebied van Wsw, werk en inkomen dient te vermelden dat het namens de Burgemeester of het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein is genomen.

 • 2. Een besluit dat in mandaat of in ondermandaat is genomen namens de Burgemeester of het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein dient als volgt te worden ondertekend:

  • Burgemeester en wethouders van Stein,

   namens dezen,

   functienaam van de (onder)gemandateerde,

   (de handtekening van de (onder)gemandateerde,)

   en onder vermelding van de naam van deze (onder)gemandateerde

   Burgemeester van Stein,

   namens deze,

   functienaam van de (onder)gemandateerde,

   (de handtekening van de (onder)gemandateerde,)

   en onder vermelding van de naam van deze (onder)gemandateerde

Artikel 5 Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking.

 • 1. Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Stein.

 • 2. Dit besluit treedt gewijzigd met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 juli 2021.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit uitvoering werk, inkomen en Wsw Stein 2020”.

Ondertekening

Voor akkoord:

Sittard-Geleen, 23 december 2019

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

De Burgemeester,

…………………………………………

Drs. G.J.M. Cox

De Secretaris.

………………………………………

Mr. G.J.C. Kusters

Stein, 11 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Stein,

De Burgemeester,

…………………………………………

M.F.H. Leurs-Mordang

De Secretaris,

………………………………………

drs. J.H.J. Sanders