Regeling vervalt per 01-01-2025

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022

Geldend van 14-07-2021 t/m 31-12-2024

Intitulé

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

overwegende:

- dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 29 juni 2021 de Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022 hebben vastgesteld;

- dat de uitvoering van deze regeling geschiedt door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (DB-SNN);

BESLUITEN:

vast te stellen het Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 juli 2021 en treedt uit werking op 1 januari 2025.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 29 juni 2021

Kenmerk 4.1/2021001183

Uitgegeven: 8 juli 2021

Artikel 1 Mandaat, machtiging en volmacht

 • 1.

  Het DB-SNN wordt, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat, machtiging en volmacht verleend voor:

  • a.

   het nemen van besluiten tot verlening, intrekking, wijziging of weigering van subsidie;

  • b.

   het nemen van besluiten tot verlening van voorschotten;

  • c.

   het nemen van besluiten tot subsidievaststelling;

  • d.

   het nemen van besluiten op grond van de artikelen 4:5 en 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • e.

   het betalen van voorschotten overeenkomstig de voorschotverlening;

  • f.

   het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling, onder verrekening van betaalde voorschotten;

  • g.

   het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten;

  • h.

   het maken van het voor de Subsidieregeling bedoelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

Artikel 2 Toepassingsbereik mandaat

De in artikel 1 genoemde bevoegdheden zijn uitsluitend van toepassing op besluiten tot subsidieverstrekking vanuit de Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022.

Artikel 3 Informatie

 • 1.

  Het DB-SNN doet periodiek verslag van de besluiten krachtens dit mandaatbesluit genomen.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid verschaft het DB-SNN desgevraagd alle informatie ter zake van het gebruik van de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 4 Ondertekening

Besluiten die krachtens dit mandaatbesluit worden genomen worden als volgt ondertekend:

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland  

Artikel 5 Inwerkingtreding, horizonbepaling en overgangsrecht

Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 juli 2021 en treedt uit werking op 1 januari 2025.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022.

Ondertekening