Regeling van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 22 juni 2021 houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor klimaatadaptatieprojecten (Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant)

Geldend van 08-07-2021 t/m 05-07-2022

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 22 juni 2021 houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor klimaatadaptatieprojecten (Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het van belang achten dat gemeenten in werkregio verband, concrete maatregelen treffen om de door hen gesignaleerde kwetsbaarheden met betrekking tot klimaatverandering het hoofd te bieden en om die reden bij willen dragen aan de uitvoering van die maatregelen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Abv: Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Brabants klimaatadaptatieportaal: digitaal platform voor informatie en projecten inzake klimaatadaptatie in Noord-Brabant;

klimaatadaptatiedialoog: gebiedsgericht vormvrij overleg tussen verschillende relevante partijen dat bijdraagt aan het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering enerzijds en dient tot het bespreken van mogelijkheden om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen door middel van concrete maatregelen anderzijds;

klimaatstresstest: onderzoek gericht op de klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen met als doel agendering en bewustwording van de mogelijke kwetsbaarheden van een gebied als gevolg van veranderingen in het klimaat;

kosten derden: kosten die op factuur aantoonbaar en aan derden verschuldigd zijn;

project: maatregel of samenhangend geheel van maatregelen die afgebakend zijn in de tijd en gericht zijn op een specifiek eindresultaat;

Visie klimaatadaptatie: uitwerking van de hoofdopgave ‘Werken aan een klimaatproof Brabant ’ uit de omgevingsvisie ‘De kwaliteit van Brabant – visie op de Brabantse leefomgeving’, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 31 maart 2020 en door Provinciale Staten op 19 juni 2020;

vrijwilligersvergoeding: vergoeding als bedoeld in artikel 2, onder q, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant;

werkregio: werkregio als genoemd in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

werkregionale uitvoeringsagenda: uitvoeringsagenda van een van de negen Brabantse werkregio’s, die onderdeel uitmaakt van de Uitvoeringsagenda ruimtelijke adaptatie Zuid-Nederland.

Artikel 2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan namens een werkregio worden aangevraagd door een gemeente uit de werkregio, met instemming van alle deelnemers van de werkregio.

Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op het uitvoeren van klimaatadaptatiemaatregelen als opgenomen in een werkregionale uitvoeringsagenda.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Een bijdrage wordt geweigerd indien:

 • a.

  reeds voor indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het project;

 • b.

  het project uitsluitend gericht is op:

  • 1°.

   het tegengaan van hittestress;

  • 2°.

   het besparen van grondstoffen of energie; of

  • 3°.

   het opwekken van duurzame energie;

 • c.

  een gemeente reeds wettelijk verplicht is de maatregelen uit het project te treffen;

 • d.

  het project gericht is op het uitvoeren van een klimaatstresstest of een klimaatadaptatiedialoog;

 • e.

  de aangevraagde bijdrage minder bedraagt dan € 25.000.

Artikel 5 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage als bedoeld in artikel 3, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  de resultaten en effecten van het project hebben een bovenlokaal karakter;

 • c.

  bij het ontwerp, de voorbereiding of de uitvoering van het project vindt een actieve participatie plaats van relevante stakeholders;

 • d.

  het project sluit aan bij de principes voor een robuust watersysteem uit de Visie klimaatadaptatie;

 • e.

  het project heeft betrekking op maatregelen die zijn opgenomen in de werkregionale uitvoeringsagenda van de betreffende werkregio;

 • f.

  het project kan uiterlijk 1 januari 2028 worden afgerond;

 • g.

  aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1°.

   op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling;

  • 2°.

   welke maatregelen met welk doel zullen worden getroffen en welk effect van deze maatregelen, ook in samenhang bezien, wordt verwacht;

  • 3°.

   op welke wijze het project aansluit op de werkregionale uitvoeringsagenda en op de Visie klimaatadaptatie;

  • 4°.

   op welke wijze stakeholders actief worden betrokken bij het ontwerp, de voorbereiding of de uitvoering van het project;

  • 5°.

   op welke wijze kennis wordt uitgedragen over de aanpak en resultaten van het project;

  • 6°.

   een realistische planning;

  • 7°.

   een sluitende en realistische begroting.

Artikel 6 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

 • 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de bijdrage, komen de volgende kosten voor bijdrage in aanmerking:

  • a.

   kosten derden tot maximaal:

   • 1°.

    € 60 per uur voor werkzaamheden op MBO-niveau;

   • 2°.

    € 90 per uur voor werkzaamheden op HBO-niveau;

   • 3°.

    € 100 per uur voor werkzaamheden op WO-niveau;

  • b.

   kosten, bedoeld onder a, die worden gemaakt ter voorbereiding op het project, voor zover deze geen betrekking hebben op de reguliere werkzaamheden van de aanvrager; en

  • c.

   vrijwilligersvergoedingen tot het maximale bedrag dat op grond van de Wet inkomstenbelasting onbelast is.

 • 2. Kosten als bedoeld in het eerste lid, gelden inclusief niet verrekenbare of niet compensabele BTW.

Artikel 7 Kosten die niet in aanmerking komen voor een bijdrage

In afwijking van artikel 6 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor een bijdrage in aanmerking:

 • a.

  kosten gemaakt voordat de aanvraag is ingediend;

 • b.

  kosten die reeds volledig gedekt zijn door uit anderen hoofde ontvangen bijdragen of subsidies;

 • c.

  kosten die niet rechtstreeks verband houden met het leveren van een bijdrage aan doelstellingen van klimaatadaptatie;

 • d.

  loonkosten en andere interne apparaatskosten van de werkregio, een gemeente of een waterschap;

 • e.

  kosten van regulier of achterstallig onderhoud;

 • f.

  kosten voor subsidiëring aan derden;

 • g.

  kosten verband houdende met grondverwerving of waardedaling van grond.

Artikel 8 Vereisten aanvraag

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • a.

  wordt ingediend van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022;

 • b.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 9 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het plafond voor de periode genoemd in artikel 8, onder a, vast op € 3.000.000.

Artikel 10 Hoogte van de bijdrage

 • 1. De hoogte van de bijdrage bedraagt maximaal 25% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van het bedrag waar aanvrager op grond van de verdelingswijze, bedoeld in artikel 11, aanspraak op kan maken.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid tot gevolg heeft dat de bijdrage minder dan € 25.000 bedraagt, wordt de bijdrage niet verstrekt.

Artikel 11 Verdelingswijze

Bijdragen worden verdeeld op grond van de verdeelsleutel, opgenomen in bijlage 1, behorende bij deze regeling.

Artikel 12 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

 • 1. De bijdrageontvanger:

  • a.

   rondt het project uiterlijk op 1 januari 2028 af;

  • b.

   overlegt jaarlijks een voortgangsverslag indien de periode van uitvoering van het project meer dan twaalf maanden bedraagt;

  • c.

   overlegt binnen drie maanden na oplevering van het project de resultaten van het project aan Gedeputeerde Staten, ten behoeve van plaatsing op het Brabantse klimaatadaptatieportaal, in de vorm van:

   • 1°.

    rechtenvrij foto- of videomateriaal;

   • 2°.

    een beschrijving van het resultaat van het project;

  • d.

   maakt de resultaten van het project, bedoeld onder c, tevens via gemeentelijke of regionale websites toegankelijk.

 • 2. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder a, en de bijdrageontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal een jaar.

Artikel 13 Wijze van verstrekking

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Abv.

Artikel 14 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van de verleende bijdrage.

 • 2. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in twee gelijke termijnen uit, waarvan de eerste wordt betaald bij verlening van de bijdrage en de tweede één jaar na verlening van de bijdrage.

Artikel 15 Verantwoording

De bijdrageontvanger toont bij de aanvraag tot vaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht en aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een activiteitenverslag. De aanvraag tot vaststelling bevat een financieel verslag.

Artikel 16 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2023 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze paragraaf in de praktijk.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 22 juni 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de

mr. I.R. Adema

secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij artikel 11 van de Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant

werkregio

decentrale overheden die deel uitmaken van de werkregio

Verdeelsleutel bijdrageplafond, maximaal bedrag in euro

Verdeelsleutel bijdrageplafond, maximaal bedrag in procenten

Brabantse Peel

Gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren, Waterschap Aa en Maas

274.156

9,14

Waterportaal Zuidoost Brabant

Gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre, waterschap De Dommel

543.139

18,1

Land van Cuijk

Gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert, Sint-Anthonis, waterschap Aa en Maas

155.596

5,19

Watersamenwerking As50+

Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss, Uden, waterschap Aa en Maas

342.229

11,41

Werkeenheid de Meierij

Gemeenten Best, Boxtel, Heusden, Meijerijstad, Oirschot, 's-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught, waterschap Aa en Maas, waterschap de Dommel

356.920

11,90

Hart van Brabant

Gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk, waterschap Brabantse Delta, waterschap de Dommel

411.337

13.71

Waterkring De Baronie

Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, waterschap Brabantse Delta

329.815

10,99

Waterkring West

Gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht, waterschap Brabantse Delta

360.851

12,03

Werkeenheid 4

Gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, waterschap Brabantse Delta, waterschap Rivierenland

225.946

7,53

Toelichting behorende bij de Bijdrageregeling klimaatadaptieprojecten Noord-Brabant

I. Algemeen deel

Achtergrond

In 2018 hebben de provincies, het Rijk, de gemeenten en de waterschappen gezamenlijk het Deltaplan ruimtelijke adaptatie opgesteld, als onderdeel van het Deltaprogramma 2018. Daarbij zijn ‘werkregio’s klimaatadaptatie’ geformeerd die de taak hebben om uitvoeringsagenda’s op te stellen waarin concrete maatregelen zijn opgenomen die in het kader van klimaatadaptie genomen zullen moeten worden.

Vanuit de provincie zijn de afgelopen jaren gemeentelijke klimaatstresstesten en risicodialogen gesubsidieerd. Ook zijn er in 2019 als pilot gemeentelijke uitvoeringsprojecten op het gebied van klimaatadaptatie gesubsidieerd.

Via deze bijdrageregeling willen Gedeputeerde Staten de Brabantse werkregio’s voor klimaatadaptatie in staat stellen om in aanvulling op de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 van het Rijk, een verdiepende slag te maken, al naar gelang de behoefte per werkregio. De uitvoeringsagenda’s van de werkregio’s zijn hierbij leidend.

Juridisch kader

Deze bijdrageregeling is vastgesteld op grond van de Abv. Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van de bijdrage niet in de bijdrageregeling zijn vastgelegd, maar in de Abv. In de Abv staat onder meer wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en welke algemene verplichtingen gelden voor de bijdrageontvanger, zoals de meldingsplicht. Voor een goed begrip van deze bijdrageregeling is dus tevens bestudering van de Abv noodzakelijk.

II. Artikelsgewijs deel

Artikel 2 Doelgroep

Deze bijdrageregeling richt zich op de werkregio’s zoals die zijn gedefinieerd in het Deltaplan ruimtelijke adaptatie (https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/deltaplan-ra/). In bijlage 1 bij de regeling zijn de Brabantse werkregio’s vermeld en staat aangegeven welke decentrale overheden daarvan deel uitmaken.

Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

De projecten waarvoor een bijdrage wordt verstrekt omvatten klimaatadaptatiemaatregelen. Zowel fysieke maatregelen als andersoortige activiteiten (waaronder bijvoorbeeld bewustwordingsprojecten) komen voor een bijdrage in aanmerking.

Artikel 4 Weigeringsgronden

De weigeringsgronden in dit artikel komen in aanvulling op de weigeringsgronden uit artikel 6 van de Abv.

Artikel 5 Vereisten voor een bijdrage

Onder b

Het project dient een gemeenteoverstijgend karakter hebben. Dat betekent dat projecten die een zuiver lokaal effect hebben, niet voor een bijdrage in aanmerking komen. De projecten moeten een voldoende breed effect hebben waar de gehele werkregio van kan profiteren. Zo zal een project dat uitsluitend voorziet in de afkoppeling van regenwater van de riolering, een onvoldoende bovenlokaal karakter hebben.

Onder c

Stakeholders die relevant zijn voor de uitvoering van het project (bewoners, bedrijven, lokale organisaties) moeten actief worden betrokken bij het betreffende project. Dit kan zijn door middel van het meedenken over het ontwerp van de maatregelen of door het bijdragen aan voorbereiding of uitvoering van de maatregelen. In het projectplan zal de aanvrager uiteen moeten zetten op welke wijze de stakeholders zullen worden betrokken bij het project (zie onderdeel f, onder 4º).

Onder d

In de Visie klimaatadaptatie van de provincie Noord-Brabant zijn vijf principes opgenomen waar een robuust watersysteem aan moet voldoen. Het project dient te voldoen aan elk van deze principes voor zover deze relevant zijn voor het type project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

Onder e

Op grond van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie zijn de werkregio’s aangewezen om werkregionale uitvoeringsagenda’s op te stellen die tezamen de ‘Uitvoeringsagenda Zuid-Nederland’ vormen. Deze uitvoeringsagenda’s bevatten een opsomming van de maatregelen die in het kader van klimaatadaptatie genomen zullen worden. Voor het verkrijgen van een bijdrage is vereist dat de maatregelen in het project zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda van de werkregio die de bijdrage aanvraagt.

Artikel 7 Kosten die niet voor een bijdrage in aanmerking komen

Dit artikel omschrijft de kosten waar zonder meer niet aan wordt bijgedragen.

Onder c

Alleen de kosten die een rechtstreeks verband hebben met de doelstelling van klimaatadaptatie komen voor een bijdrage in aanmerking. Dat betekent dat als de kosten voor de adaptatiemaatregelen als een afzonderlijke investering kunnen worden vastgesteld (omdat de kosten gemakkelijk te onderscheiden zijn van de andere investeringen), deze in zijn geheel voor een bijdrage in aanmerking komen. Als het niet mogelijk is de kosten te scheiden, dan moeten de investeringskosten vergeleken worden met de kosten van een investering waarbij geen of een minder grote bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van klimaatadaptatie. Het verschil tussen die kosten komt in dat geval voor een bijdrage in aanmerking.

Onder e

Kosten voor regulier of achterstallig onderhoud komen niet voor een bijdrage in aanmerking. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het vergroten van de capaciteit van een riolering, het baggeren van vaarten, sloten of andere wateren en aan regulier groenonderhoud, zoals het vervangen of onderhoud van laanstructuren.

Onder f

Met de bijdrage kan een werkregio geen subsidies verstrekken aan bewoners, bedrijven of andere organisaties.

Artikel 9 Bijdrageplafond

Het plafond voor de eerste openstelling (tot eind augustus 2022) is vastgesteld op € 3.000.000. Het resterende bedrag dat is gereserveerd voor klimaatadaptatieprojecten (eveneens € 3.000.000), zal op een later tijdstip worden opengesteld.

Artikel 11 Verdelingswijze

In bijlage 1 zijn de maximumbedragen per werkregio opgenomen die gelden voor alle projecten waaraan gedurende de looptijd van deze bijdrageregeling door de provincie wordt bijgedragen. Deze maximumbedragen per werkregio zijn gebaseerd op het inwoneraantal en de oppervlakte van de betreffende regio’s.

Artikel 12 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

Eerste lid, onder a

Het project dient voor 1 januari 2028 te zijn afgerond. Als het project nog niet geheel is afgerond, wordt de bijdrage vastgesteld op basis van de prestaties die tot aan die datum zijn geleverd. Kosten die na genoemde datum vallen, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Eerste lid, onder c en d

De bijdrageontvanger wordt verplicht mee te werken aan een brede verspreiding van de resultaten van het klimaatadaptatieproject, o.a. door publicatie van die resultaten op het Brabants klimaatadaptatieportaal en op gemeentelijke of regionale websites.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

mr. I.R. Adema

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA