Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

gelet op

• titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

• artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

• het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke

voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

• het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te

stellen;

besluiten:

vast te stellen de volgende beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten II gemeente Hof van Twente

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. wet: Participatiewet;

b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

c. inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

a. die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen,

b. die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kan voldoen, en

c. waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende hulp bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

1. Het college verstrekt een tegemoetkoming TONK aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval van tenminste 15% over een maand in de eerste helft van 2021 ten opzichte van diezelfde maand in 2020.

2. Geen recht op een tegemoetkoming bestaat als de aanvrager meer vermogen heeft dan de van toepassing zijnde vermogensgrens zoals opgenomen in artikel 34 lid 3 van de wet.

3. Alle beschikbare geldmiddelen boven de van toepassing zijnde vermogensgrens worden in aanmerking genomen als vermogen.

4. Als aantoonbare noodzakelijke woonkosten worden aangemerkt:

a. kosten van huur;

b. kosten van de aflossing en de rente van de hypotheek voor de woning waarin de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft;

c. kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning waarin de aanvrager zijn

d. hoofdverblijf heeft.

5. Er wordt volstaan met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid19).

6. Het college verstrekt geen tegemoetkoming als de aanvrager over de periode 1 januari tot 1 oktober 2021 bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag ontvangt.

7. De Beleidsregels bijzondere bijstand Hof van Twente 2021 zijn niet van toepassing op aanvragen TONK.

Artikel 4 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

a. inkomen uit arbeid;

b. inkomen uit een uitkering;

c. inkomen uit zelfstandige bedrijf of beroep;

d. inkomen uit verhuur; en

e. inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 5 Beschikbare geldmiddelen

1. Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

2. Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

3. Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

a. contant geld;

b. geld op betaal- en spaarrekeningen;

c. cryptovaluta (zoals bitcoins);

d. waardepapieren (zoals effecten, aandelen en obligaties).

Artikel 6 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt geen verhuisverplichting op aan de aanvrager die op basis van deze

beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK.

Artikel 7 Aanvraag

1. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt in beginsel digitaal ingediend. In afwijking hiervan is een schriftelijke aanvraag mogelijk.

2. Op het aanvraagformulier kiest aanvrager over welke maand in de eerste helft van 2021 (januari, februari, maart, april, mei of juni) er sprake is van een inkomstenterugval.

3. Bij de aanvraag voegt de aanvrager bewijzen toe van:

a. het inkomen over de door aanvrager gekozen maand in 2020 en dezelfde maand in 2021. Inkomen uit onderneming gaat op basis van de eigen verklaring van aanvrager.

b. de noodzakelijke woonkosten van de door aanvrager gekozen maand in 2021;

c. beschikbare geldmiddelen op de door aanvrager gekozen maand in 2021.

4. Bij inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep verklaart de aanvrager in de aanvraag dat zijn inkomen uit onderneming als gevolg van de coronamaatregelen ten minste met 15% is gedaald.

5. Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot en met 31 oktober 2021.

Artikel 8 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden

toegekend.

Artikel 9 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

Artikel 10 Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming is € 500,00 per maand per huishouden.

Artikel 11 Uitbetaling

De uitbetaling vindt eenmalig plaats voor de gehele periode waar de aanvrager recht op heeft.

Artikel 12 Bijzondere omstandigheden

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 13 Reeds ontvangen tegemoetkoming TONK

1. Personen die op basis van de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Hof van Twente (vastgesteld d.d. 9 maart 2021) een tegemoetkoming TONK hebben ontvangen, krijgen op basis van deze beleidsregels een aanvulling op hun tegemoetkoming.

2. Per maand dat deze persoon een tegemoetkoming TONK heeft ontvangen, krijgt hij €250,00 per maand nabetaald.

3. Betrokkene hoeft geen aanvraag in te dienen. Het college kent aan deze personen ambtshalve de aanvullende tegemoetkoming TONK toe.

Artikel 14 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en duur beleidsregels

1. De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juli 2021.

2. De Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Hof van Twente worden per 1 juli 2021 ingetrokken.

3. De beleidsregels vervallen op 1 november 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning

noodzakelijke kosten II gemeente Hof van Twente.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Hof van Twente d.d. 29 juni 2021.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM