Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de lijst met beroepsvisserijschepen en historische schepen en het ligplaatsenoverzicht (Aanwijzingsbesluit Havenbeheersverordening Edam-Volendam)

Geldend van 08-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de lijst met beroepsvisserijschepen en historische schepen en het ligplaatsenoverzicht (Aanwijzingsbesluit Havenbeheersverordening Edam-Volendam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op het bepaalde in artikel 1:1 van de Havenbeheersverordening Edam-Volendam, waarin is bepaald dat het college een lijst vaststelt van beroepsvisserijschepen en historische schepen;

gelet op het bepaalde in artikel 2:1 van de Havenbeheersverordening Edam-Volendam, waarin is bepaald dat het college een ligplaatsenoverzicht vaststelt, bestaande uit een kaart van de haven met daarop aangegeven de plaatsen of gebieden die bestemd zijn voor bepaalde categorieën schepen;

overwegende dat:

 • beroepsvisserijschepen naar het oordeel van het college schepen zijn die uitgerust zijn met voorzieningen voor de beroepsvisserij, zoals netten en een verwerkingsinstallatie en die gebruikt werden en worden om te vissen om in (een substantieel deel van) de broodwinning van de eigenaar/gebruiker te voorzien;

 • onder beroepsvisserijschepen geen schepen worden verstaan, waarbij het vissen recreatief plaatsvindt, al dan niet als onderdeel van een toeristische excursie e.d.;

 • historische schepen naar het oordeel van het college schepen zijn die van algemeen belang zijn wegens schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde hebben;

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit lijst met beroepsvisserijschepen en historische schepen en het ligplaatsenoverzicht Havenbeheersverordening Edam-Volendam (Aanwijzingsbesluit Havenbeheersverordening Edam-Volendam).

Artikel 1 Lijst van beroepsvisserijschepen en historische schepen

 • 1. Als beroepsvisserijschepen worden aangemerkt de volgende schepen:

  • a.

   VD 64

  • b.

   VD 65

  • c.

   VD 104

  • d.

   ME 1

  • e.

   HN 119

  • f.

   HN 35

  • g.

   GM 57

  • h.

   BU 33

  • i.

   UK 55

  • j.

   UK 263

  • k.

   UK 264

  • l.

   UK 265

  • m.

   HK 10

  • n.

   HK 173

 • 2. Als historische schepen worden aangemerkt de volgende schepen:

  • a.

   VD 241

  • b.

   VD 172

  • c.

   VD 84

  • d.

   VD 17

  • e.

   VD 10

Artikel 2 Ligplaatsenoverzicht

Het ligplaatsenoverzicht, zoals bedoeld in artikel 2:1 van de Havenbeheersverordening Edam-Volendam, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Havenbeheersverordening Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 4 mei 2021,

(onder opschortende voorwaarde van inwerkingtreding van de verordening),

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.

Bijlage 1 Ligplaatsenoverzicht haven Edam

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Ligplaatsenoverzicht haven Volendam

afbeelding binnen de regeling