Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent een eenmalige subsidie voor culturele organisaties zonder winstoogmerk als compensatie voor geleden schade als gevolg van coronamaatregelen (Subsidieregeling coronacompensatie cultuur Achtkarspelen 2021)

Geldend van 09-07-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent een eenmalige subsidie voor culturele organisaties zonder winstoogmerk als compensatie voor geleden schade als gevolg van coronamaatregelen (Subsidieregeling coronacompensatie cultuur Achtkarspelen 2021)

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. inkomstenderving: de inkomsten die aanvrager mist als gevolg van (rijks)overheidsmaatregelen gericht op bestrijding van corona;

 • 2. kosten: de kosten die aanvrager gemaakt heeft voor het nemen van maatregelen die in verband met corona noodzakelijk zijn bij het organiseren van culturele activiteiten. Hieronder valt in ieder geval het verstrekken van desinfecterende middelen, extra huur en schoonmaak, extra inzet personeel en vrijwilligers en het plaatsen van kuchschermen, waarschuwingsborden en aanwijzingen;

 • 3. schade: de inkomstenderving vermeerderd met de kosten.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

 • 1. De Algemene subsidieverordening Achtkarspelen 2016 is van toepassing op subsidies die op basis van deze regeling worden verstrekt.

 • 2. Voor zover in deze regeling van de Algemene subsidieverordening afwijkende bepalingen zijn opgenomen, geldt deze regeling.

Artikel 3 Te subsidiëren activiteiten

Het college kan eenmalig subsidie verstrekken als compensatie voor geleden schade als gevolg van maatregelen van de (rijks)overheid die gericht zijn op bestrijding van corona.

Artikel 4 Te subsidiëren instelling

De subsidie wordt alleen verstrekt aan culturele organisaties zonder winstoogmerk in de gemeente Achtkarspelen.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan tot en met 30 september 2021 worden ingediend.

 • 2. De aanvrager maakt gebruik van een door de gemeente voorgeschreven (digitaal) aanvraagformulier.

 • 3. De subsidieaanvraag bevat een gespecificeerd overzicht van de inkomstenderving en de gemaakte kosten voor culturele activiteiten.

 • 4. Het college neemt per aanvrager maximaal één aanvraag in behandeling.

 • 5. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 6 Verplichtingen

Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende verplichtingen:

 • 1.

  de schade is aantoonbaar corona-gerelateerd;

 • 2.

  de schade is ontstaan in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021;

 • 3.

  de schade kan met financiële gegevens worden onderbouwd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het college weigert een subsidie wanneer:

 • 1.

  de activiteit of de activiteiten waarvoor de maatregelen noodzakelijk zijn, geheel of deels gericht zijn op het behalen van winst;

 • 2.

  de schade minder bedraagt dan € 250;

 • 3.

  de aanvraag niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in deze regeling.

Artikel 8 Subsidieplafond, hoogte van de subsidie en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond voor culturele organisaties is vastgesteld op € 127.417.

 • 2. De subsidie is per aanvrager maximaal 100% van de schade tot een maximum van € 50.000.

 • 3. Als de aanvrager een compensatiebijdrage heeft ontvangen van het rijk of de provincie, dan wordt deze compensatie verrekend met het totaal bij de gemeente ingediende bedrag van de schade.

Artikel 9 Verantwoording en subsidievaststelling

 • 1. Het college stelt de subsidie direct vast, zonder voorafgaande subsidieverlening. Het college beslist binnen acht weken op de aanvraag.

 • 2. Het college kan de in het kader van deze regeling verstrekte subsidies controleren, al dan niet steekproefsgewijs.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, voor zover de toepassing van deze subsidieregeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het in deze subsidieregeling bepaalde.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling coronacompensatie cultuur Achtkarspelen 2021’.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op publicatie en eindigt op 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen op 27 juni 2021.

secretaris,

dhr. mr. M.P. de Jong

burgemeester,

dhr. mr. O.F. Brouwer