Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent subsidie in het sociaal domein (Subsidieregeling Sociaal Domein 2021)

Geldend van 09-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent subsidie in het sociaal domein (Subsidieregeling Sociaal Domein 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015;

gelet op het beleidsplan Sociaal Domein 2021-2024 ‘Samen Oegstgeest!’;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende nadere regeling

SUBSIDIEREGELING SOCIAAL DOMEIN OEGSTGEEST 2021

Artikel 1. Reikwijdte

 • 1. Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie door het college van burgemeester en wethouders op de volgende beleidsthema’s die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting onder het begrotingsprogramma sociale infrastructuur (programma 4):

  • 1.

   Naar financiële zelfredzaamheid;

  • 2.

   Samen meedoen;

  • 3.

   Een brede kijk op gezondheid;

  • 4.

   Ondersteuning in de eigen omgeving;

  • 5.

   Hulp bij goed opgroeien en opvoeden.

 • 2. Aanvragers komen, op grond van deze regeling, in aanmerking voor subsidie van activiteiten die bijdragen aan het bereiken van minimaal één van de in het volgende artikel van deze regeling genoemde maatschappelijke doelen en die voldoen aan de voorschriften en bepalingen van deze regeling en van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015 (ASV2015).

Artikel 2. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bereiken van minimaal één van de maatschappelijke doelen uit het Beleidsplan Sociaal Domein 2021-2024 ‘Samen Oegstgeest!’:

  • 1.

   Inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm maken gebruik van het minimabeleid

  • 2.

   Inwoners met een bijstandsuitkering toeleiden naar werk en opleiding

  • 3.

   Vrijwilligerswerk helpt inwoners met een bijstandsuitkering naar een baan.

  • 4.

   Jeugdige werklozen vinden werk of een vervolgopleiding

  • 5.

   Inwoners met problematische schulden krijgen schuldhulpondersteuning

  • 6.

   Inwoners zetten zich in als vrijwilliger

  • 7.

   Eenzaamheid pakken we samen aan

  • 8.

   Meedoen en ontwikkelen met kunst & cultuur en stimuleren van (digitale) geletterdheid

  • 9.

   Statushouders burgeren in

  • 10.

   Inwoners hebben de mogelijkheden om voldoende te bewegen en elkaar te ontmoeten.

  • 11.

   Inwoners gebruiken minder alcohol en drugs

  • 12.

   Inwoners hebben een gezond gewicht.

  • 13.

   De inzet van voorliggende voorzieningen is primair

  • 14.

   We dringen huiselijk geweld terug

  • 15.

   We ondersteunen kwetsbare inwoners in hun eigen omgeving

  • 16.

   We bieden ondersteuning voor mantelzorgers

  • 17.

   Een sterke basis voor de jeugd

  • 18.

   Onderwijshuisvesting draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs

  • 19.

   Jeugdigen behalen een startkwalificatie

  • 20.

   Voorkomen en verminderen van opgroei- en opvoedproblemen

  • 21.

   We bieden passende jeugdhulp

 • 2. De activiteiten dienen plaats te vinden in de gemeente Oegstgeest of worden georganiseerd voor de Oegstgeester ingezetenen of de gemeenschap.

Artikel 3. Subsidievorm

Er kan een jaarlijkse of een eenmalige subsidie worden verstrekt.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1. Jaarlijks stelt de raad voor deze regeling subsidieplafonds vast.

 • 2. Subsidieplafonds worden kenbaar gemaakt op de website van de gemeente Oegstgeest.

Artikel 5. Aanvraagtermijn

 • 1. Subsidieaanvragen voor jaarlijkse subsidies dienen, in afwijking van art. 7 van de ASV2015, uiterlijk voor 1 september in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waar de aanvraag betrekking op heeft te zijn ingediend.

 • 2. Subsidieaanvragen voor eenmalige subsidies dienen uiterlijk 8 weken voordat uitvoering van de activiteit waar de aanvraag betrekking op heeft plaatsvindt te zijn ingediend.

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1. Alle aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 3 worden beoordeeld op de volgende aspecten:

  • a.

   de mate waarin de activiteiten een bijdrage leveren aan minimaal één van de maatschappelijke doelen uit het sociaal domeinplan en de resultaten hiervan ook zichtbaar worden gemaakt;

  • b.

   de mate van samenwerking met verschillende lokale organisaties, inwoners en andere maatschappelijke partners in Oegstgeest waarbij er gestreefd wordt naar een samenhangende aanpak;

  • c.

   de mate waarin de activiteiten een preventieve werking hebben;

  • d.

   de mate waarin de activiteiten innovatief of vernieuwend zijn;

  • e.

   de mate van vrijwillige inzet bij de uitvoering van de activiteiten;

  • f.

   de mate waarin er wijk- of gebiedsgericht gewerkt wordt;

  • g.

   de mate waarin rekening wordt gehouden met inclusie;

 • 2. Aanvragen voor eenmalige subsidies worden tevens beoordeeld op de mate waarin de activiteit vraaggericht is en een eenmalig karakter heeft en/of op termijn zelfvoorzienend is.

 • 3. Indien het subsidieplafond wordt bereikt, vindt verstrekking van de jaarlijkse subsidie plaats in volgorde van de door burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking (de in lid 1 genoemde aspecten zijn in aflopende volgorde geplaatst, aan aspect a komt het hoogste gewicht toe), totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 4. Verstrekking van eenmalige subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7. Aanvraag van de subsidie

Een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 bevat naast de in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Oegstgeest 2015 genoemde gegevens, in ieder geval een gemotiveerde onderbouwing van de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de in artikel 6 genoemde aspecten.

Artikel 8. Weigeringsgronden

De subsidie kan in ieder geval –naast het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Oegstgeest 2015- worden geweigerd, indien:

 • a.

  het een eenmalige subsidie betreft en de subsidieaanvraag grotendeels de reguliere persoon- of organisatiekosten van de aanvrager betreft;

 • b.

  subsidie wordt gevraagd voor aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, consumpties, attenties en geschenken;

 • c.

  voor de subsidiabele kosten subsidie kan worden of werd verstrekt op grond van een andere rijks-, provinciale-, of gemeentelijke subsidieregeling;

 • d.

  de kosten van de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen;

 • e.

  het een eenmalige subsidieaanvraag betreft en voor deze activiteit reeds drie maal subsidie is verstrekt.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. De subsidieregeling Sociaal Domein Oegstgeest 2016 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sociaal Domein 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest,

De secretaris, Jeffrey Versluis

De burgemeester, Emile Jaensch

Toelichting Subsidieregeling Sociaal Domein Oegstgeest 2021

Artikel 1 Reikwijdte

Het doel van deze subsidieregeling is om aan organisaties of inwoners subsidie te verlenen voor activiteiten die bijdragen aan het bereiken van minimaal één van de maatschappelijke doelen uit het beleidsplan Sociaal Domein 2021-2024 ‘Samen Oegstgeest!’ van de gemeente Oegstgeest.

Artikel 2 Activiteiten

Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke ondersteuning dient de activiteit een dorpsbelang te dienen: de activiteit vindt plaats in Oegstgeest ofwel wordt georganiseerd voor Oegstgeester ingezetenen of de gemeenschap. Het kan ook gaan om nieuwe verbindingen tussen Oegstgeester verenigingen of organisaties. Het feit dat een aantal leden van een (landelijke) vereniging in Oegstgeest woonachtig is, is onvoldoende ter onderbouwing van het lokale belang voor een subsidieaanvraag. De activiteit kan eventueel onderdeel vormen van een regionaal project, waar de gemeente Oegstgeest deel van uitmaakt.

Artikel 3 Subsidievorm

Jaarlijkse subsidies zijn subsidies die per kalenderjaar (of voor een aantal kalenderjaren) worden verstrekt aan (maatschappelijke) organisaties die met hun activiteiten structureel bijdragen aan het bereiken van een of meer van de maatschappelijke doelen uit het sociaal domeinplan.

Eenmalige subsidies zijn bedoeld voor eenmalige activiteiten of nieuwe (structurele) initiatieven die zich in de opstartfase bevinden.

Artikel 4 Subsidieplafond

Jaarlijks stelt de raad bij de begrotingsraad in november subsidieplafonds vast. Dit is een maximum bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt in een kalenderjaar. Eerder vastgestelde subsidieplafonds kan de raad verhogen of verlagen. De raad stelt subsidieplafonds vast voor eenmalige en jaarlijkse subsidies.

Om zoveel mogelijk organisaties en bewoners de kans te geven om een eenmalige activiteit, een nieuw (burger)initiatief te organiseren en (digitale) innovatie te bevorderen, wordt bij onderstaande eenmalige subsidies een maximaal bedrag van €750 per aanvraag toegekend:

 • -

  Subsidie ten behoeve van maatschappelijke welzijnsinitiatieven.

 • -

  Subsidie ten behoeve van deskundigheidsbevordering vrijwilligers.

 • -

  Subsidie ten behoeve van sportstimulering kwetsbare groepen.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

Slechts volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvraag is aangevuld, als datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 6 Wijze van verdeling

De aspecten die genoemd worden in artikel 6, eerste lid, sluiten aan op de visie en de sturingskaders van de gemeente Oegstgeest op het sociaal domein. De visie op het sociaal domein bevat de volgende drie uitgangspunten:

 • 1.

  De kracht van samen meedoen;

 • 2.

  Een bredere kijk op gezondheid;

 • 3.

  Zo vroeg en zo dichtbij als mogelijk en wanneer nodig erop af.

De gemeente Oegstgeest stuurt hierbij op maatschappelijk resultaat, op preventief en integraal werken, het stimuleren van participatie van inwoners en gebiedsgericht werken.

Aanvragen (eenmalig en jaarlijks) worden beoordeeld op de genoemde aspecten in artikel 6. De aspecten zijn tevens wegingsfactoren bij de beoordeling van de aanvragen als het subsidieplafond wordt bereikt bij de jaarlijkse subsidieaanvragen. In dat geval wordt het beschikbare budget verdeeld over de complete, tijdig ingediende aanvragen door middel van een onderlinge vergelijking van de aanvragen en waarbij de beste aanvragen voor subsidie in aanmerking komen. De aanvragen worden dan gerangschikt door punten toe te kennen aan de genoemde aspecten:

 • a.

  de mate waarin de activiteiten een bijdrage leveren aan minimaal één van de maatschappelijke doelen uit het sociaal domeinplan en de resultaten hiervan ook zichtbaar worden gemaakt (maximaal 30);

 • b.

  de mate van samenwerking met verschillende lokale organisaties, inwoners en andere maatschappelijke partners in Oegstgeest waarbij er gestreefd wordt naar een samenhangende aanpak (maximaal 15);

 • c.

  de mate waarin de activiteiten een preventieve werking hebben (maximaal 15);

 • d.

  de mate waarin de activiteiten innovatief of vernieuwend zijn (maximaal 15);

 • e.

  de mate van vrijwillige inzet bij de uitvoering van de activiteiten (maximaal 10).

 • f.

  de mate waarin er wijk- of gebiedsgericht gewerkt wordt (maximaal 10).

 • g.

  de mate waarin rekening wordt gehouden met inclusie (maximaal 5);

De aspecten staan in volgorde van belang, waarbij het bovenste aspect het hoogste gewicht krijgt toegekend, en het laatste aspect het laagste gewicht. Iedere subsidieaanvraag krijgt in dat geval een aantal punten toegekend waardoor er een rangschikking ontstaat. Verstrekking van jaarlijkse subsidies vindt in dat geval plaats in volgorde van de aangebrachte rangschikking totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.