Regeling vervallen per 01-07-2025

Nadere regels bij paragraaf 2.9 van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021 Standplaatsen voor woonwagens

Geldend van 07-07-2021 t/m 30-06-2025 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Nadere regels bij paragraaf 2.9 van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021 Standplaatsen voor woonwagens

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn;

gelet op artikel 2.9.3 lid 3 van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021, welke verordening ter vaststelling aan de raad is aangeboden;

besluit onder voorbehoud van vaststelling door de raad van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021 vast te stellen de Nadere regels bij paragraaf 2.9 van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021 Standplaatsen voor woonwagens

Burgemeester en wethouders verlenen de directeur van woningcorporatie Eigen Haard mandaat, met het recht van ondermandaat aan de medewerkers van Eigen Haard, belast met de genoemde werkzaamheden, om namens burgemeester en wethouders de navolgende bevoegdheden te verrichten, die zijn verankerd in de Huisvestingsverordening Uithoorn 2021:

 • 1.

  het uitvoeren van een voortoets, het registreren van standplaatszoekenden op de wachtlijst, dan wel het doorhalen van een registratie, en het verlengen van de registratie;

 • 2.

  verlenen dan wel intrekken van de huisvestingsvergunning.

Artikel 1 Voortoets inschrijving wachtlijst woonwagenstandplaats

 • 1. De gemandateerde voert een voortoets uit om vast te stellen of de standplaatszoekende in aanmerking komt voor inschrijving op de wachtlijst. Hiertoe voert de gemandateerde een intakegesprek met de standplaatszoekende.

 • 2. De gemandateerde bespreekt/ toetst de volgende onderwerpen met de standplaatszoekende:

  • -

   past de standplaatszoekende bij de woonwagencultuur van het kamp/ ‘afstammingbeginsel’ (zijn er familiebanden, culturele overeenkomsten);

  • -

   kan de standplaatszoekende aantonen dan wel verklaren dat hij daadwerkelijk tot de traditionele doelgroep behoort;

  • -

   de standplaatszoekende moet 18 jaar of ouder zijn;

  • -

   de standplaatszoekende moet bij de toewijzing aantoonbaar over voldoende financiële middelen beschikken om een veilige woonwagen te kunnen kopen

  • -

   de standplaatszoekende moet bij de toewijzing een passend inkomen hebben/ passen binnen de Europese inkomensgrens voor sociale huurwoningen;

  • -

   is de standplaatszoekende een ‘spijtoptant-kandidaat’ (terugkeerder uit een woning)?

Artikel 2 In te dienen bescheiden standplaatszoekenden

 • 1. Ten behoeve van de voortoets en een daarop volgende inschrijving in het register overlegt de standplaatszoekende de volgende bescheiden:

  • a.

   een uittreksel uit de basisregistratie personen van de woonplaats van inschrijver;

  • b.

   een geldig identiteitsbewijs;

  • c.

   een geldig verblijfsdocument indien inschrijver niet de Nederlandse nationaliteit bezit;

  • d.

   bewijzen van inkomsten waaruit het huidige inkomen van het huishouden blijkt.

 • 2. De gemandateerde is bevoegd nadere gegevens te vragen die nodig zijn om de inschrijving te beoordelen.

Artikel 3 Wachtlijst

Na een positieve beoordeling in de voortoets, kan de standplaatszoekende ingeschreven worden op de wachtlijst.

Artikel 4 Criteria ten behoeve van de volgorde van kandidaten en indeling in categorieën

 • 1. Om de volgorde van kandidaten op de wachtlijst transparant te kunnen bepalen hanteert de gemandateerde heldere criteria. Rekening houdend met het belang van woonwagenbewoners om in familieverband samen te kunnen leven, hebben burgemeester en wethouders drie categorieën vastgesteld.

 • 2. De gemandateerde deelt haar werkwijze tot indeling in één van deze categorieën en de criteria van volgorde bepaling binnen deze categorieën met standplaatszoekenden.

 • 3. De gemandateerde deelt de standplaatszoekende in in een van de drie categorieën:

 • Categorie 1

  • Inwonende meerderjarige kinderen uit het woonwagenkamp Weegbree (op volgorde van leeftijd)

  • Eerstegraads familieleden van bewoners uit het woonwagenkamp Weegbree

 • Categorie 2

  • Kandidaten die nu reeds in een woonwagen wonen of

  • Kandidaten die door omstandigheden in een stenen woning wonen, maar de behoefte hebben weer in een woonwagen te wonen (spijtoptanten)

 • Categorie 3

  • Overige kandidaten

 • 4. Kandidaten uit categorie 1 krijgen voorrang. Zijn er binnen deze categorie meerdere kandidaten, dan geldt bij inwonende kinderen dat het oudste kind voorrang krijgt. Bij de overige kandidaten uit categorie 1 geldt de langste wachttijd als criterium. Zijn er geen geschikte/ passende kandidaten binnen categorie 1, dan wordt de standplaats aan de langst wachtende binnen categorie 2 aangeboden. Zijn er geen geschikte/ passende kandidaten binnen categorie 1 en 2, dan wordt de standplaats aan de langst wachtende uit categorie 3 aangeboden.

Artikel 5 Registratie/ beheer wachtlijst

 • 1. De gemandateerde beheert de wachtlijst en registreert ten behoeve van het bepalen van de volgorde de volgende gegevens:

  • a.

   aantal wachtenden per categorie

  • b.

   Per standplaatszoekende:

  • c.

   datum plaatsing op wachtlijst en wachttijd

  • d.

   naam/voornaam

  • e.

   geboortedatum

  • f.

   huidig woonadres, telefoonnummer en e-mail

  • g.

   voorkeur standplaats

  • h.

   datum aangeboden plaats

  • i.

   datum geaccepteerd/ geweigerd

  • j.

   datum ingang huurcontract

  • k.

   datum afgevoerd van wachtlijst

  • l.

   reden afgevoerd van wachtlijst

  • m.

   categorie 1, 2 of 3 (zie volgordecriteria artikel 4)

  • n.

   opmerkingen

 • 2. De gemandateerde houdt zich bij het verwerken van deze gegevens aan de eisen van de AVG.

 • 3. De gemandateerde verstrekt aan de standplaatszoekende een bewijs van inschrijving, waarop in ieder geval de volgende gegevens zijn vermeld:

  • a.

   inschrijvingsnummer en de indeling in de categorie;

  • b.

   datum van inschrijving

  • c.

   naam en adres van aanvrager.

 • 4. De gemandateerde haalt een inschrijving door in het register indien:

  • a.

   de standplaatszoekende niet meer aan de vereisten voor inschrijving voldoet; of

  • b.

   de standplaatszoekende daarom verzoekt; of

  • c.

   de standplaatszoekende is overleden; of

  • d.

   de standplaatszoekende een standplaats van de gemeente krijgt toegewezen, deze accepteert en huurder wordt; of

  • e.

   de standplaatszoekende als medehuurder wordt aangemerkt bij het huren van een standplaats van de gemeente; of

  • f.

   de standplaatszoekende gegevens heeft verstrekt bij de inschrijving waarvan deze wist of redelijkerwijs kan vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren; of

  • g.

   de standplaatszoekende bij een verandering in zijn/haar adres niet binnen vier weken deze wijziging van zijn inschrijving heeft doorgegeven door inzending van een door burgemeester en wethouders te verstrekken wijzigingsformulier.

 • 5. In afwijking van lid 4 onder c kan een achterblijvend persoon aanspraak maken op de inschrijving in het inschrijfsysteem van een overleden standplaatszoekende, met behoud van de inschrijfdatum, mits deze persoon op de datum van overlijden op hetzelfde adres als de overledene in de gemeentelijke basisregistratie personen stond geregistreerd.

Artikel 6 Rapportage woonruimteverdeling

Eigen Haard rapporteert jaarlijks aan burgemeester en wethouders over de volgende gegevens:

 • -

  het aantal mutaties per jaar

 • -

  aantal standplaatszoekenden op de wachtlijst en vermelding in welke categorie zij zijn ingedeeld

 • -

  de wachttijd van de standplaatszoekenden (vraag/ aanbod verhouding) in relatie tot gemiddelde wachttijd van overige woningzoekenden in Uithoorn

De gemandateerde en burgemeester en wethouders houden zich bij het vastleggen en uitwisselen van deze gegevens aan de eisen van de AVG.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze nadere regels treden in werking gelijktijdig met de Huisvestingsverordening Uithoorn 2021.

 • 2. Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere Regels Standplaatsen voor woonwagens Uithoorn 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van: 22 juni 2021,

De secretaris,

mw. drs. M.C. Wegewijs

De burgemeester,

P.J. Heiliegers

Toelichting Nadere regels Standplaatsen voor woonwagens Uithoorn 2021

Artikel 1 Voortoets inschrijving wachtlijst woonwagenstandplaats

 • 1.

  De gemandateerde bespreekt/ toetst de volgende onderwerpen met de standplaatszoekende:

  • -

   past de standplaatszoekende bij de woonwagencultuur van het kamp/ ‘afstammingbeginsel’ (zijn er familiebanden, culturele overeenkomsten);

  • -

   kan de standplaatszoekende aantonen dan wel verklaren dat hij daadwerkelijk tot de traditionele doelgroep behoort;

  • -

   de standplaatszoekende moet 18 jaar of ouder zijn;

  • -

   de standplaatszoekende moet beschikken over een geldig identiteitsbewijs of een geldig verblijfsdocument indien aanvrager niet de Nederlandse nationaliteit bezit;

  • -

   de standplaatszoekende moet bij de toewijzing aantoonbaar over voldoende financiële middelen beschikken om een veilige woonwagen te kunnen kopen

  • -

   de standplaatszoekende moet bij de toewijzing een passend inkomen hebben/ passen binnen de Europese inkomensgrens voor sociale huurwoningen;

  • -

   is de standplaatszoekende een ‘spijtoptant-kandidaat’ (terugkeerder uit een woning)?

Toelichting bij aantoonbaar voldoende financiële middelen om een veilige woonwagen te kunnen kopen: de gemandateerde brengt dit onderwerp naar voren bij de voortoets om kandidaat standplaatszoekenden voor plaatsing op de wachtlijst er op te attenderen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor overname/ aanschaf van een veilige woonwagen. Het is geen selectie criterium of afwijzingsgrond.

Artikel 6 Rapportage woonruimteverdeling

Eigen Haard rapporteert jaarlijks aan burgemeester en wethouders over de volgende gegevens:

 • -

  het aantal mutaties per jaar

 • -

  aantal standplaatszoekenden op de wachtlijst en vermelding in welke categorie zij zijn ingedeeld

 • -

  de wachttijd van de standplaatszoekenden (vraag/ aanbod verhouding) in relatie tot gemiddelde wachttijd van overige woningzoekenden in Uithoorn.

Toelichting: Volgens het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2018 dient een woningzoekende woonwagenbewoner binnen een afzienbare tijd kans te maken op een standplaats. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de wachttijd voor een standplaats ongeveer hetzelfde is als de wachttijd voor een sociale huurwoning.

Om dit te borgen rapporteert Eigen Haard jaarlijks in de rapportage woonruimteverdeling en op verzoek van burgemeester en wethouders over de volgende gegevens:

 • -

  het aantal mutaties per jaar

 • -

  aantal standplaatszoekenden op de wachtlijst en vermelding in welke categorie zij zijn ingedeeld

 • -

  de wachttijd van de standplaatszoekenden (vraag/ aanbod verhouding) in relatie tot gemiddelde wachttijd van overige woningzoekenden in Uithoorn