Regeling vervallen per 11-06-2022

Mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024 t/m 10-06-2022

Intitulé

Mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht

Het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente Barendrecht ieder voor zover het zijn/ haar bevoegdheden betreft;

Overwegende dat,

de Colleges van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeesters van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk per 1 januari 2014 de Gemeenschappelijke Regeling BAR-Organisatie hebben opgericht om hun gehele ambtelijke organisaties te integreren in één publiekrechtelijk samenwerkingsverband met als doel het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering van de door de deelnemende gemeenten aan het openbaar lichaam BAR-organisatie opgedragen (wettelijke) taken;

in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie is bepaald dat de deelnemende gemeenten door de BAR-organisatie een takenpakket laten uitvoeren, dat zich in ieder geval uitstrekt tot de volgende werkzaamheden:

 • -

  beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding,

 • -

  uitvoering van het gemeentelijk beleid en haar wettelijke taken,

 • -

  toezicht op en handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering;

het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente Barendrecht zoveel mogelijk de aan hen, uit welke hoofde dan ook, toekomende uitvoerings-, ambtelijke vertegenwoordigings- en ondertekeningsbevoegdheden door middel van mandaat, machtiging of volmacht wensen te verlenen aan de daarvoor aangewezen functionarissen van de BAR-organisatie;

in artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie is bepaald, dat de bevoegde bestuursorganen van de deelnemende gemeenten in het mandatenregister en afzonderlijke mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden -die samenhangen met de taakgebieden zoals omschreven in artikel 4 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie- verleend dienen te worden aan de BAR-organisatie;

buiten de onderhavige mandaatbesluitregeling, met bijbehorend mandaatregister, vallen:

 • -

  de geattribueerde bevoegdheden aan onder andere de heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, BOA’s en leerplichtambtenaar,

 • -

  de bevoegdheden voor de Commissie Bezwaarschriften,

 • -

  de aanwijzingsbesluiten voor de heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, BOA’s en leerplichtambtenaar en

 • -

  de mandaten, volmachten en machtigingen verleend aan derden.

Gelet op,

onder andere artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet, artikel 3:60 van het Burgerlijke Wetboek, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (=Awb) en de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie;

Besluiten;

 • 1.

  vast te stellen de “mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht” als algemeen kader voor de BAR-organisatie bij de uitoefening van de bij de regeling behorende mandaten, machtigingen en volmachten uit het mandaatregister en inwerking te laten treden de dag na bekendmaking;

 • 2.

  vast te stellen het mandaatregister van de gemeente Barendrecht 2021, behorende bij de “mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht”, en de bevoegdheden krachtens mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan de aangewezen functionarissen die onder gezag staan van de BAR-organisatie met inachtneming van de door de mandaatgever gestelde kaders, voorwaarden, beperkingen en instructies, zoals vermeld in de mandaatbesluitregeling en het mandaatregister en inwerking te laten treden de dag na bekendmaking;

 • 3.

  op het moment van de inwerkingtreding van de mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht met bijbehorend mandaatregister van de gemeente Barendrecht 2021 in te trekken de mandaatbesluitregeling 2020 van de gemeente Barendrecht voor verlening van mandaat en volmacht aan functionarissen van de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht en het mandaatregister van de gemeente Barendrecht 2020, beide vastgesteld op 17 maart 2020.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze mandaatbesluitregeling wordt verstaan onder:

 • -

  Bestuursorgaan: het College van Burgemeester en Wethouders of de Burgemeester van de Gemeente.

 • -

  Derden: andere natuurlijke en publiekrechtelijke rechtspersonen dan

  • a.

   de deelnemende gemeente Barendrecht, gemeente Albrandswaard en de gemeente Ridderkerk en

  • b.

   de functionarissen van de BAR-organisatie.

 • -

  Directieraad: de algemeen directeuren, de directeuren, de concerncontroller en de directiesecretaris vormen samen de directieraad van de BAR-organisatie.

 • -

  Functionaris: een Leidinggevende of een medewerker van de BAR-organisatie die via (arbeids-/ inhuur-/ detacherings)overeenkomst onder gezag staat van het Dagelijks Bestuur en de Directieraad van de BAR-organisatie en een functie, project, opdracht, programma of takenpakket uitvoert. Denk aan ambtenaren, arbeidscontractanten, stagiaires, uitzendkrachten, gedetacheerd personeel, inleenkrachten, zzp-ers ed.

 • -

  Gemeente: de gemeente Barendrecht.

 • -

  Gemandateerde: een Functionaris waaraan door een Mandaatgever bevoegdheden (mandaten, machtigingen en volmachten) zijn verleend om uit naam van de Mandaatgever besluiten te nemen of (rechts)handelingen te verrichten

 • -

  Leidinggevende: de direct hogere leidinggevende van de Functionaris in de lijn aan wie het mandaat is verleend. Voor een medewerker is dit zijn teamleider, manager en directeur die functioneel de verantwoordelijkheid dragen voor de werkzaamheden van de Functionaris.

 • -

  Mandaatbesluitregeling: de door de Mandaatgever vastgestelde kaders met algemene richtlijnen voor de Gemandateerde die bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden in acht moeten worden genomen;

 • -

  Machtiging: de bevoegdheid om namens een Bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten; handelingen zijn noch besluiten noch privaatrechtelijke rechtshandelingen (art.10:12 Awb).

 • -

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het Bestuursorgaan (publiekrechtelijke) besluiten te nemen (artikel 10:1 van de Awb).

 • -

  Mandaatgever: het College van Burgemeester en Wethouders of de Burgemeester die aan de Gemandateerde een in het Mandaatregister opgenomen bevoegdheid verleent om in zijn/ haar naam besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen te nemen of handelingen te verrichten.

 • -

  Mandaatregister (bijlage 1): het overzicht van de door de Mandaatgever aan de Gemandateerde verleende mandaten, machtigingen en volmachten met inbegrip van de specifiek voor de bevoegdheid geldende voorwaarden, beperkingen en instructies.

 • -

  Portefeuillehouder: een lid van het College van Burgemeester en Wethouders aan wie bepaalde aandachtsgebieden zijn toegewezen.

 • -

  Volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (artikel 10:12 Awb juncto artikel 3:60 van het Burgerlijke Wetboek).

Artikel 2 Schakelbepaling

Voor de toepassing van deze mandaatbesluitregeling en het mandaatregister (bijlage 1) wordt met mandaat gelijkgesteld het verlenen van een volmacht of machtiging (artikel 10:12 Awb en artikel 3:60 van het Burgerlijke Wetboek).

Artikel 3 Reikwijdte regeling

 • 1. Aan Functionarissen van de BAR-organisatie worden mandaten, volmachten en machtigingen verleend ten aanzien van de aan het College van Burgemeester en Wethouders respectievelijk de Burgemeester toegekende bevoegdheden en uitvoeringshandelingen.

 • 2. Mandaten, volmachten en machtigingen welke door een bestuursorgaan van de gemeente aan Derden zijn verleend, vallen niet onder de reikwijdte van deze mandaatbesluitregeling.

 • 3. De Directieraad mag de functiebenamingen van de gemandateerde functionarissen en organisatorische eenheden (zoals namen van clusters en teams) van de BAR-organisatie waaraan mandaten zijn verleend wijzigen, mits het mandaat daardoor niet op een functionaris met een ander hiërarchisch niveau komt te rusten dan waarin het mandaatregister en deze mandaatbesluitregeling voorzien.

Artikel 4 Reikwijdte (onder-)mandatering

 • 1. Directeuren, managers en teamleiders van de BAR-organisatie zijn bevoegd om mandaten, volmachten en machtigingen aan een andere functionaris van de BAR-organisatie en/of een derde te verlenen indien daartoe een bevoegdheid is verleend in het mandaatregister.

 • 2. De bevoegdheid die verleend is aan een Gemandateerde mag ook door zijn hogere leidinggevenden, (zijnde teamleider, manager, directeur) worden uitgeoefend, doch niet door de Directieraad of het Dagelijks Bestuur.

 • 3. De gemeentesecretaris van de Gemeente mag alle bevoegdheden uit het Mandaatregister uitoefenen, behoudens voor zover uit het Mandaatregister blijkt dat dit voor een specifieke bevoegdheid niet het geval is.

Artikel 5 Besluit, kaders en ondertekening

 • 1. De Gemandateerde neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid de van toepassing zijnde (lokale) regelgeving, richtlijnen, circulaires, jurisprudentie en beleidsregels in acht.

 • 2. De Gemandateerde oefent het mandaat uit binnen de normale taakinhoud van de functie.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt het mandaat uitgeoefend met inachtneming van de bepalingen uit deze mandaatbesluitregeling en de specifieke voorwaarden, beperkingen en instructies die zijn vermeld in het Mandaatregister (bijlage 1) of individuele mandaatbesluiten.

 • 4. Het bepaalde in het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van de Mandaatgever om ook algemene instructies of instructies voor een bepaald geval te geven, die bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid in acht moeten worden genomen.

 • 5. Het mandaat omvat tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de mandaatbevoegdheid horen, zoals:

  • a.

   het verstrekken van mondelinge en/ of schriftelijke informatie over gegevens van feitelijke en objectieve aard,

  • b.

   het verzenden van ontvangstbewijzen,

  • c.

   het voeren van overige correspondentie en verrichten van administratieve handelingen,

  • d.

   het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen en informatie,

  • e.

   het verzorgen van bekendmakingen, kennisgevingen en andere publicaties,

  • f.

   zorg dragen voor voorlichting aan burgers en bedrijven.

 • 6. Tenzij in het Mandaatregister anders is bepaald, omvat het mandaat zowel de bevoegdheid tot het nemen van besluiten als de ondertekening van de in mandaat genomen besluiten alsmede de ondertekening van andere namens het Bestuursorgaan ter zake van die bevoegdheid uitgaande stukken.

 • 7. De ondertekening van besluiten en stukken op grond van een verstrekt mandaat vindt plaats conform de voorgeschreven ondertekening, zoals verwoord in bijlage 2.

Artikel 6 Uitzonderingen

 • 1. De Gemandateerde mag geen gebruik maken van de gemandateerde bevoegdheid, indien:

  • a.

   het besluit een afwijking zou inhouden van enerzijds de bestaande regelgeving, circulaires en jurisprudentie en anderzijds lokale regelingen, beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke van (het bevoegde Bestuursorgaan van) de Gemeente;

  • b.

   het besluit een overschrijding van gemeentelijke budgetten of kredieten zou inhouden;

  • c.

   het besluit mogelijk grote financiële aansprakelijkheid tot gevolg kan hebben;

  • d.

   de Mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen c.q. te willen ondertekenen;

  • e.

   uit overleg met de Portefeuillehouder blijkt dat deze het voorstel zelf aan het bevoegde Bestuursorgaan wil voorleggen;

  • f.

   advies nodig is van andere organisatieonderdelen van de BAR-organisatie en dit advies en het eigen standpunt van de Gemandateerde niet op elkaar aansluiten of niet tot dezelfde conclusie leiden, tenzij de verantwoordelijke portefeuillehouder alsnog “instemt” met de uitoefening van het mandaat;

  • g.

   het besluit de uitoefening van een hardheidsclausule inhoudt, tenzij uit het Mandaatregister expliciet blijkt dat de bevoegdheid tot het nemen van een besluit over de toepassing van de desbetreffende hardheidsclausule is gemandateerd;

 • 2. Indien één of meer van de in het eerste lid omschreven situaties zich voordoet, besluit het ter zake bevoegde bestuursorgaan zelf.

Artikel 7 Actualiseren

 • 1. De Mandaatbesluitregeling en het bijbehorende Mandaatregister worden elk jaar opnieuw beoordeeld op actualiteit, functionaliteit en efficiëntie en waar nodig aangepast. Deze jaarlijkse aanpassing zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 worden bekendgemaakt.

 • 2. Nieuwe mandaten die het College van Burgemeester en Wethouders en/ of de Burgemeester van de gemeente Barendrecht in de loop van het jaar verlenen, worden toegevoegd aan het Mandaatregister.

Artikel 8 Inwerkingtreding en intrekking oude regeling

 • 1. De “mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht met bijbehorend “mandaatregister van de gemeente Barendrecht 2021” treden in werking de eerste dag na de bekendmaking.

 • 2. Op het moment van inwerkingtreding van mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht met bijbehorend “mandaatregister van de gemeente Barendrecht 2021” worden ingetrokken “mandaatbesluitregeling 2020 van de gemeente Barendrecht voor verlening van mandaat en volmacht aan functionarissen van de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht” en het “mandaatregister van de gemeente Barendrecht 2020”, beide vastgesteld op 17 maart 2020.

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht” .

Ondertekening

Aldus besloten d.d. 8 juni 2021,

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

De secretaris,

G.J. Bravenboer

De burgemeester,

Drs. J. van Belzen

Aldus vastgesteld op 8 juni 2021 voor zijn bevoegdheden,

De burgemeester van Barendrecht,

Drs. J. van Belzen

BIJLAGE 1: MANDAATREGISTER

MANDAATREGISTER VAN DE GEMEENTE BARENDRECHT 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 BIJ MANDAATBESLUITREGELING 2021 VAN DE GEMEENTE BARENDRECHT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Register voor mandaten, machtigingen en volmachten van het College of de Burgemeester aan functionarissen van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegebesluit 8 juni 2021

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid van

Geen mandaat verleend aan BAR-organisatie wel aan

mandaat verleend aan functionaris (roepnaam)

onder verantwoordelijkheid CLUSTER

onder verantwoordelijkheid TEAM

randvoorwaarden/ Instructies/ toelichting

Barendrecht

thema

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

wijzigen van benamingen voor functionarissen, clusters en teams waaraan onder-mandaten zijn verleend in dit register

College

 
 

Directieraad

 

Bij verlenen van mandaten aan een lager hierarchisch niveau is een collegebesluit vereist Het DB van de BAR-organisatie is verantwoordelijk voor de indeling van haar organisatie en is de werkgever van de ambtenaren die voor de gemeente taken uitvoeren. Daardoor is de BAR-organisatie vrij in het herverdelen van taken en het verstreken van opdrachten en werkzaamheden aan organisatorische eenheden en functionarissen.

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

2

voeren van correspondentie, verstrekken van informatie, ondertekenen van brieven, versturen ontvangstbevestigingen ed

College

 

medewerker

hele BAR-organisatie

 

zolang er geen sprake is van besluiten, beschikkingen of toezeggingen en de werkzaamheden onderdeel uitmaken van de door de leidinggevende opgedragen taken en verantwoordelijkheden. Uitgezonderd de ontvangstbevestigingen voor bezwaar en beroepsprocedures en correspondentie van bestuursorganen of management

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

3

Doorzenden verkeerd geadresseerde verzoeken, aanvragen, correspondentie en mails ed.

College

 

medewerker

hele BAR-organisatie

 

zonder achterhouden van kopie

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

4

versturen voortgangsberichten

College

 

medewerker

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

5

plaatsen van info en documenten op internetpagina van de gemeente

College

 

teamleider

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

6

laten aanvullen van niet-complete aanvragen op grond van artikel 4:5 Awb

College

 

medewerker

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

7

Het niet in behandeling nemen van aanvragen (artikel 4:5 Awb)

College

 

medewerker

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

8

Het verdagen van de beslissing op een aanvraag

College

 

medewerker

hele BAR-organisatie

 

Met uitzondering van het verdagingsbesluit voor bezwaar, dat is opgenomen in de Verordening bezwaarschriften

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

9

besluit nemen voor afdoen klacht of melding

College

 

teamleider

hele BAR-organisatie

 

met uitzondering van klachten over bestuursorganen, bestuurders, gemeentesecretaris en griffiemedewerkers

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

10

besluit tot kennelijke niet ontvankelijkheid bezwaarschrift

College

 

directeur

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

rechtszaken, bezwaar en beroep

11

Besluiten op bezwaarschriften in afwijking van advies Commissie bezwaarschriften

College

X

 
 
 

collegebesluit noodzakelijk

geen mandaat BD

rechtszaken, bezwaar en beroep

12

Besluiten op bezwaarschriften conform advies commissie bezwaarschriften als primaire besluit is genomen in mandaat door een hiërarchisch lagere ambtenaar dan de directeur of door een gemandateerde buiten de gemeente of de BAR-organisatie

College

 

directeur

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

rechtszaken, bezwaar en beroep

13

Besluiten op bezwaarschriften conform advies commissie bezwaarschriften als het primaire besluit is genomen in mandaat door een directeur van de BAR-organisatie

College

gemeentesecretaris

 
 
 
 

geen mandaat BD

rechtszaken, bezwaar en beroep

14

Besluiten op bezwaarschriften zonder advies commissie bezwaarschriften als primaire besluit is genomen in mandaat door een hiërarchisch lagere ambtenaar dan de directeur of door een gemandateerde buiten de gemeente of de BAR-organisatie

College

 

directeur

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

rechtszaken, bezwaar en beroep

15

Besluiten op bezwaarschriften zonder advies commissie bezwaarschriften als het primaire besluit is genomen in mandaat door een directeur van de BAR-organisatie

College

gemeentesecretaris

 
 
 
 

geen mandaat BD

rechtszaken, bezwaar en beroep

16

Besluiten op een verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de rechter (artikel 7:1a Awb)

College

portefeuillehouder

 
 
 

De portefeuillenhouder mag besluit nemen

geen mandaat BD

rechtszaken, bezwaar en beroep

17

Mandaat, volmacht, machtiging om de gemeente respectievelijk haar bestuursorganen te vertegenwoordigen in juridische (voor)procedures bij alle rechterlijke en niet-rechterlijke instanties. Het voorbereiden of het nemen van beslissingen in geschillen of rechtsgedingen, waarbij de gemeente of één van haar bestuursorganen op enigerlei wijze als partij of belanghebbende is betrokken. Bevoegdheid medewerkers van de BAR-organisatie alsmede andere professionele rechtshulpverleners te volmachten, machtigen en onder te mandateren om als vertegenwoordiger op te treden

College/ burgemeester

 

manager

hele BAR-organisatie

 

Beperking Behoudens voor gedingen waarbij de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en/of Ridderkerk, en/of de Gemeenschappelijk Regeling BAR-organisatie en/of de NV BAR-afvalbeheer tegen elkaar procederen.

Instructie

* Clustermanager juridische zaken zorgt jaarlijks voor een Algemeen doorlopende machtiging procesvertegenwoordiging

* Clustermanager van de verantwoordelijke afdeling kan voor één procedure een eenmalige machtiging procesvertegenwoordiging afgeven

Toelichting De vertegenwoordiging omvat het indienen van een verweerschrift en (nader) stukken in het geding, het verrichten van procedurele handelingen, het voeren van alle correspondentie, alle overige voorbereidende en uitvoerende handelingen, het verschijnen en woord voeren op (hoor) zittingen

mandaat BD

rechtszaken, bezwaar en beroep

18

Nieuwe zaaksbehandeling (mediation) bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbank:: - Een nieuw of gewijzigd besluit te nemen naar aanleiding van nieuwe feiten en omstandigheden die ter zitting op tafel komen; - Het doen van kleine toezeggingen die in het “verlengde” van het liggen naar aanleiding van nieuwe feiten en omstandigheden die ter zitting op tafel komen.

College Burgemeester

 

(juridisch) adviseur, medewerker beleidsuitvoering, medewerker bezwaar

hele BAR-organisatie

 

De leidinggevende geeft toestemming en bepaalt vooraf de reikwijdte van het mandaat. De portefeuillehouder kan instructies geven. De bevoegdheid geldt indien er volgens de portefeuillehouder geen sprake is van bestuurlijk gevoelige zaken en/of zogenaamde hoofddossier: - bij gebonden beschikkingen - bij niet-gebonden beschikkingen uitsluitend ten aanzien van voorschriften De bevoegdheid geldt niet bij raadsbesluiten, tenzij vooraf anders is aangegeven door de portefeuillehouder.

mandaat BD

rechtszaken, bezwaar en beroep

19

Dwangsombesluiten/ in gebreke stellingen (het vaststellen van een dwangsom bij niet tijdig beslissen o.g.v. artikel 4:18 Awb)

College

 

manager

hele BAR-organisatie

 

dwangsom als gevolg van niet tijdig beslissen

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

20

besluit op WOB-verzoek

College

 

teamleider

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

21

Besluit om aan te besteden van producten, werken en diensten, vaststellen aanbestedingsdocumenten en nemen van gunningsbesluit

College

 

manager

hele BAR-organisatie

 

­ Bij een aanbesteding moet er altijd voldoende budget aanwezig zijn om aan alle meerjarige verplichtingen te kunnen voldoen. Indien er geen of onvoldoende (meerjarig) budget beschikbaar is gesteld om het volledig aan te besteden bedrag te financieren, dan is een apart collegebesluit, en wellicht ook een raadsbesluit, vereist om eerst voldoende geld te krijgen. ­ De aanbesteding moet passen binnen de regelgeving, beleidskaders en besluiten van het bestuur.

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

22

Besluit tot aanbesteden van producten, werken en diensten, vaststellen aanbestedingsdocumenten, nemen van gunningsbesluit en aangaan van (raam)overeenkomsten ter uitvoering van door bestuursorganen vastgestelde meerjarige (onderhouds)plannen, raadsprogramma’s, en/of civiele projecten

College

 

manager

Ruimtelijke ontwikkeling; Voorbereiding & Beheer; Uitvoering

 

Binnen de kaders van de door de raad en/of college vastgestelde (onderhouds)plan, programma en/of project en het door de raad beschikbaar gestelde totale meerjarige budget voor het (onderhouds)plan, programma en project. Bij een aanbesteding moet er altijd voldoende budget aanwezig zijn om aan alle meerjarige verplichtingen te kunnen voldoen. Indien er geen of onvoldoende (meerjarig) budget beschikbaar is gesteld om het volledige aan te besteden bedrag te financieren, dan is een apart collegebesluit, en wellicht ook een raadsbesluit, vereist om eerst voldoende geld te krijgen.

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

23

Besluit tot aangaan van overeenkomsten

College

 

manager

hele BAR-organisatie

 

Het college neemt zelf een besluit bij:

1. aankoop- en verkoopovereenkomst voor onroerende zaken;

2. huur- en pachtovereenkomsten boven € 25.000;

3. vestigen van zakelijke rechten boven € 25.000;

4. overeenkomsten in kader van grondexploitaties en Ruimtelijke Ordeningsprojecten, zoals overeenkomsten met projectontwikkelaars en anterieure overeenkomsten. Als de raad en/of het college de kaders voor een grondexploitatie of project hebben vastgesteld en daarvoor een budget beschikbaar hebben gesteld, dan komen overeenkomsten die worden aangegaan ter nadere uitvoering van de exploitatie of het project wel voor mandatering in aanmerking voor zover ze passen binnen het budget en de kaders.

5. alle overeenkomsten met (publiekrechtelijke) samenwerkingsverbanden 

6. alle overeenkomsten tussen de BAR-entiteiten (BAR-gemeenten, NV BAR Afvalbeheer enz.). Voor mandatering komen weer wel in aanmerking advies, inhuur-, inleen- of detacherings-overeenkomsten waarbij de BAR-organisatie de aansturing van de adviseur/het personeel verzorgt en de kosten worden geboekt op een gemeentelijk budget.

7. (Raam)overeenkomsten die uitvoering geven aan gemeentelijke en/ of wettelijke taken, college-, raadsprogramma indien er onvoldoende budget aanwezig is om aan alle meerjarige verplichtingen te voldoen en/of als bepalingen uit de overeenkomst afwijken van regelgeving, beleidskaders en besluiten van het bestuur. De contracten die ter uitvoering van een raamovereenkomst worden aangegaan lenen zich wel weer voor mandatering (denk bijvoorbeeld aan opdrachten voor huren Wmo-hulpmiddelen).

8. overeenkomsten met gemeentelijke toezichthouders: Rekenkamer, accountant, ombudsman, Functionaris Gegevensbescherming, (AVG-)auditor van de gemeente die niet wordt aangestuurd door de BAR-organisatie en inkoop van gemeentelijke toezichthouders ed. 9. overeenkomsten voor de uitvoering van de pensioenregeling van de APPA, zoals contracten met Abp, loyalis en/of verzekeringsmaatschappijen.

10. Vaststellingsovereenkomsten en convenanten met de Belastingdienst.

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

24

Ondertekenen van overeenkomsten, die zijn of worden opgesteld en aangegaan ter uitvoering van een besluit van het college van de gemeente in het kader van koop- of verkoop van registergoederen en/of het vestigen of doorhalen/afstand doen van (beperkt) zakelijke rechten als bedoeld in de titels 5, 6, 7 en 8 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve en/of ten laste van de gemeente

burgemeester

 

manager

Ruimtelijke ontwikkeling en Inrichting, voorbereiding en beheer

 
 

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

25

Ondertekenen van notariële akten, die zijn of worden opgesteld ter uitvoering van een besluit van het college van de gemeente in het kader van koop- of verkoop van registergoederen en/of het vestigen of doorhalen /afstand doen van (beperkt) zakelijke rechten als bedoeld in de titels 5, 6, 7 en 8 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve en/of ten laste van de gemeente

burgemeester

 

manager

Ruimtelijke ontwikkeling en Inrichting, voorbereiding en beheer

 
 

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

26

Bevoegdheid tot het verlenen van een volmacht aan de notaris of medewerkers van het notariskantoor om notariële akten te ondertekenen, die zijn of worden opgesteld ter uitvoering van een besluit van het college van de gemeente in het kader van koop- of verkoop van registergoederen en/of het vestigen of doorhalen/afstand doen van (beperkt) zakelijke rechten als bedoeld in de titels 5, 6, 7 en 8 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve en/of ten laste van de gemeente.

burgemeester

 

manager

Ruimtelijke ontwikkeling en Inrichting, voorbereiding en beheer

 
 

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

27

Besluit tot aangaan van verwerkersovereenkomsten (art. 28 AVG) of regeling in kader art. 26 AVG

College

 

manager

hele BAR-organisatie

 

In de volgende gevallen neemt de gemeentesecretaris een besluit tot het aangaan van de overeenkomst of laat hij een collegevoorstel opstellen.

a. de verwerkersovereenkomst niet voldoet aan alle vereisten uit AVG volgens CISO of FG of Privacy Officer;

b. de aansprakelijkheid door de mede-verwerkingsverantwoordelijke of verwerker vergaand wordt beperkt en/ of uitgesloten

c. de mede-verwerkingsverantwoordelijke of verwerker een vrijwaring verlangt;

d. de verwerking van persoonsgegevens buiten Nederland kan plaatsvinden of

e. het gecontracteerde bedrijf een dochteronderneming is van een bedrijf dat buiten de EG is gevestigd (zoals bij Amerikaans, Chinees of Russisch moederbedrijven).

mandaat BD

privacy/ AVG

28

ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder (verwerkers)overeenkomsten

burgemeester

 

manager

hele BAR-organisatie

 

De manger die bevoegd is om, op grond van een mandaat van het college, een besluit te nemen tot het aangaan van een overeenkomst of privaatrechtelijke rechtshandeling kan de overeenkomst of rechtshandeling ondertekenen

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

29

verwerken van (persoons)gegevens (in geautomatiseerde gegevensverwerkingen)

College

 

medewerker

hele BAR-organisatie

 

Binnen kaders van door leidinggevende toebedeelde takenpakket en verantwoordelijkheden en/of de door een applicatiebeheerder toegekende rechten Verwerken in de zeer ruime zin van artikel 4 sub 2 AVG

mandaat BD

privacy/ AVG

30

aanwijzen applicatiebeheerders voor gemeentelijke bestanden en/of geautomatiseerde gegevensverwerkingen

College

 

teamleider

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

31

autoriseren van verwerkers in gemeentelijke bestanden en/of geautomatiseerde gegevensverwerkingen en toekennen van verwerkingsrechten

College

 

applicatiebeheerder

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

algemeen, organisatiebreed mandaat

32

aanwijzen van hoofdbudgethouders bij regieteam of bureau bestuursondersteuning

College

Gemeentesecretaris

 
 
 
 

mandaat BD

financiën

33

aanwijzen van hoofdbudgethouders van de gemeente bij de BAR-organisatie

College

 
 

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

financiën

34

aanwijzen van (sub)budgethouders

College

 

hoofdbudgethouder

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

financiën

35

besluit nemen tot het verrichten van betalingen voor het doel waarvoor het budget is verleend en binnen de financiele kaders van het budget

College

 

hoofdbudgethouder, budgethouder en sub-budgethouder

hele BAR-organisatie

 

De sub-budgethouders hebben dezelfde rechten om betalingen te verrichten als budgethouders Binnen de kaders van de budgethoudersregeling Indien er geen of onvoldoende (meerjarig) budget beschikbaar is gesteld om alle verplichtingen te voldoen, dan is een apart collegebesluit en wellicht ook een raadsbesluit vereist om eerst voldoende geld te krijgen. Hoofdbudgethouder is directeur; budgethouder is manager en sub-budgethouder is projectleider/ medewerker

mandaat BD

financiën

36

indienen btw aangifte en correcties doorgeven aan de Belastingdienst

College

 

medewerker financiële administratie

financiën

 

financiele medewerker die deze taak toebedeeld heeft gekregen van de manager Financien

mandaat BD

financiën

37

indienen Vpb aangifte en correcties doorgeven aan de Belastingdienst

College

 

manager

financiën

 

het college heeft ook aan de externe fiscalist een volmacht verleend

mandaat BD

financiën

38

informatieuitwisseling, voeren van overleg en onderhandelingen met Belastingdienst, incusief het verrichten van alle voorbereidende en uitvoerende handelingen voor aangaan van vaststellingsovereenkomsten

College

 

manager

financiën

 

in overleg met portefeuillehouder College neemt zelf een besluit tot aangaan van vaststellingsovereenkomsten

mandaat BD

financiën

39

indienen van bezwaar en beroep tegen aanslagen btw- en vennootschapsbelasting-aanslagen

College

 

manager

financiën

 

in overleg met portefeuillehouder

mandaat BD

rechtszaken, bezwaar en beroep

40

Verstrekken financiële gegevens aan het CBS (informatie voor derden IV3) Artikel 74 lid 2 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

College

 

senior medewerker financiële administratie

financiën

 
 

mandaat BD

financiën

41

aanwijzen treasurer

College

 

manager

financiën

 
 

mandaat BD

financiën

42

Uitzetten (het uitlenen) en aantrekken (het lenen) van geldmiddelen tot 1 jaar in het kader van saldo en liquiditeitsbeheer en binnen kaders van de begroting

College

 

manager

financiën

 

binnen kaders treasurystatuut

mandaat BD

leningen

43

zorgdragen voor kredietfaciliteiten

College

 

manager

financiën

 

binnen kaders treasurystatuut

mandaat BD

financiën

44

het afsluiten van contracten met banken met betrekking tot het huisbankierschap, openen van rekeningen en afspraken maken over bankcondities, tarieven en kredietfaciliteiten

College

 

manager

financiën

 

binnen kaders treasurystatuut

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

45

ondertekenen van overeenkomsten voor uitlenen en lenen van geldmiddelen en contracten met banken

burgemeester

 

manager

financiën

 
 

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

46

Betalingsopdrachten voorbereiden, afhandelen en versturen

College

 

senior medewerker financiële administratie

financiën

 

binnen kaders treasurystatuut en budgethoudersregeling

mandaat BD

financiën

47

incasseren openstaande vorderingen

College

 

medewerker financiële administratie

financiën

 
 

mandaat BD

financiën

48

uitvoeren Treasurystatuut

College

 

treasurer

financiën

 
 

mandaat BD

financiën

49

voeren van interne controle en beschrijven van processen, procedures en werkinstructies

College

 

manager

hele BAR-organisatie

 
 

mandaat BD

financiën

50

voeren van verbijzonderde interne controles op o.a. treasurusactiviteiten, naleving fianciële regelgeving, financiële verordening en budgethoudersregeling

College

 

concern controller

concern control

 
 

mandaat BD

financiën

51

opvragen van gegevens en documenten en inzien van (geautomatiseerde) bestanden, documenten, archief ed. ten behoeve van het uitvoeren van Interne Controles

College

 

concern controller

concern control

 
 

mandaat BD

financiën

52

Aanvragen van subsidies bij provincie, Rijk, EG en elders

College

 

manager

hele BAR-organisatie

 

voor subsidiebedragen tot €50.000

mandaat BD

subsidies

53

Toekennen of afwijzen subsidies die niet zijn opgenomen in de subsidieverordening

College

 

manager

hele BAR-organisatie

 

Met instemming van de portefeuillehouder in overleg met subsidieadviseur van de Juridische zaken

mandaat BD

subsidies

54

Toekennings- en intrekkingsbesluiten voor ziekte-, arbeidsongeschiktheid-, werkloosheids- cq suppletie- en pensioenuitkeringen aan:

- oud wethouders;

- weduwe en wezen van oud wethouders;

- (voormalige) ambtenaren van de gemeente

College

 

manager

ontwikkeling mens en organisatie

 

Ter uitvoering van en binnen kaders APPA, rechtspositiebesluit wethouders, actuariële berekeningen (bij pensioen en weduwe en wezen uitkeringen) en rechtspositionele regelingen en besluiten in overleg met gemeentesecretaris

mandaat BD

bestuurders en personeel

55

Toekennen van loonindexaties cq verhogingen en bijstellingen van vaste onkostenvergoedingen aan collegeleden, voorzitter en leden bezwarencommissie, gemeentesecretaris en ambtenaren dienst van de gemeente

College

 

teamleider

ontwikkeling mens en organisatie

HRM services

Ter uitvoering van en binnen kaders rechtspositionele regelingen en besluiten, verordening bezwaarschriften, circulaires van ministerie van Binnenlandse Zaken en College voor Arbeidszaken van de VNG en CAO gemeenteambtenaren

mandaat BD

bestuurders en personeel

56

Toekennen indexaties van ziekte-, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en pensioenen aan oud wethouders en voormalige ambtenaren van de gemeente

College

 

teamleider

ontwikkeling mens en organisatie

HRM services

Ter uitvoering van en binnen kaders APPA, rechtspositionele regelingen, besluiten, circulaires van ministerie van Binnenlandse Zaken en College Arbeidszaken en actuariële berekeningen (bij pensioen en weduwe en wezen uitkeringen)

mandaat BD

bestuurders en personeel

57

Uitbetalen van bezoldiging en onkosten (vergoedingen) aan raads-, commissie-, collegeleden en ambtenaren van de gemeente en het verlenen van voorschotten tot maximaal maandloon

College

 

teamleider

ontwikkeling mens en organisatie

HRM services

binnen de kaders van de rechstpositionele regelingen, CAO gemeenteambtenaren, besluiten cq beslissingen

mandaat BD

bestuurders en personeel

58

Aangifte doen bij Belastingdienst, ABP en UWV, correcties doorvoeren en afdragen van loon(na)heffingen, sociale-, pensioenpremies voor collegeleden en ambtenaren van de gemeente aan de gerechtigde instanties

College

 

teamleider

ontwikkeling mens en organisatie

HRM services

ter uitvoering van en binnen kader van fiscale rechtspositionele regelgeving en cao gemeenteambtenaren

mandaat BD

bestuurders en personeel

59

Aangaan van overeenkomsten in het kader van de uitvoering binnen de APPA voor opstellen actuariële berekeningen, pensioenoverzichten, uitkeringsberekeningen e.d.) exclusief besluiten tot aangaan overeenkomsten

- om pensioenreserve bestuurders of beheer en administratie van de uitkeringen van de (oud) wethouders onder te brengen bij een derde

- voor outplacementbegeleiding (oud) bestuurders

College

 

manager

ontwikkeling mens en organisatie

 

Binnen kader van budgethoudersregeling, inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente, rechtspositionele regelingen en circulaires van ministerie van Binnenlandse Zaken en College voor Arbeidszaken van de VNG en integriteitscode van de gemeente met verplichting tot aangaan van verwerkersovereenkomst conform artikel 28 AVG als persoonsgegevens worden verwerkt

mandaat BD

bestuurders en personeel

60

ondertekenen van overeenkomsten in kader uitvoering APPA

burgemeester

 

manager

ontwikkeling mens en organisatie

 
 

mandaat BD

bestuurders en personeel

61

Aangaan van overeenkomsten voor outplacementbegeleiding van (oud) bestuurders ter uitvoering van de APPA

College

gemeentesecretaris

 

ontwikkeling mens en organisatie

 
 

geen mandaat BD

 

62

Aangaan van overeenkomsten voor inwinnen advies, gemeentelijke personeelsinformatie-, gegevensverwerkings- of adminstratiesystemen

College

gemeentesecretaris

 

ontwikkeling mens en organisatie

 
 

geen mandaat BD

 

63

ondertekenen van overeenkomsten in kader uitvoering APPA

burgemeester

gemeentesecretaris

 

ontwikkeling mens en organisatie

 
 

geen mandaat BD

 

64

verwerken van gegevens in personeelsinfosystemen, personeelsdossiers, salarisadministratie voor bestuurders, commissieleden, gemeenteambtenaren, inhuurkrachten, contractanten enz.

College

 

medewerker

ontwikkeling mens en organisatie

 

met verplichting tot aangaan van verwerkersovereenkomst conform artikel 28 AVG als persoonsgegevens worden verwerkt Binnen de kaders van de archiefwet en de uitvoeringsregelingen

mandaat BD

bestuurders en personeel

65

nemen van rechtspositionele besluiten voor medewerkers in dienst van de gemeente of inhuurkrachten, contractanten ed. en voormalige medewerkers

College

gemeentesecretaris

 

ontwikkeling mens en organisatie

 

binnen kaders cao gemeenteambtenaren

geen mandaat BD

bestuurders en personeel

66

toekennen onkostenvergoedingen aan burgemeester

College

gemeentesecretaris

 

ontwikkeling mens en organisatie

 

binnen kaders rechtspositieregelingen en besluiten

geen mandaat BD

bestuurders en personeel

67

nemen van rechtspositionele besluiten voor collegeleden en gemeentesecretaris, zoals toekennen (onkosten)vergoedingen

college

burgemeester

 

ontwikkeling mens en organisatie

 

binnen kaders rechtspositieregelingen en besluiten

geen mandaat BD

bestuurders en personeel

68

verstekken van gemeentelijk legitimatiebewijs aan medewerkers van de BAR-organisatie

College

 

medewerker

ontwikkeling mens en organisatie

HRM services

 

mandaat BD

bestuurders en personeel

69

aansprakelijkheidsstelling van derde die schade heeft verzoorzaakt aan gemeentelijke (onroerende) zaken en/of verhaal van (door gemeente gemaakte) kosten

College

 

medewerker schadeverhaal

inrichting, voorbereiding en beheer

ondersteuning en advies inrichting

 

mandaat BD

verzekeringen en aanprakelijkheidsstellingen

70

verhaal van schade aan gemeentelijke (onroerende) zaken en/of verhaal van (door gemeente gemaakte) kosten op waarborgfonds en bij verzekeraar

College

 

medewerker schadeverhaal

inrichting, voorbereiding en beheer

ondersteuning en advies inrichting

 

mandaat BD

verzekeringen en aanprakelijkheidsstellingen

71

voegen in strafzaken om schade aan gemeentelijke (onroerende) zaken en bijkomende kosten te verhalen op derden en/ of daarover afspraken te maken met de Officier van Justitie

college en burgemeester

 

medewerker schadeverhaal

inrichting, voorbereiding en beheer

ondersteuning en advies inrichting

 

mandaat BD

verzekeringen en aanprakelijkheidsstellingen

72

aansprakelijk stellen van veroorzaker ongeval of zijn verzekeraar en uitvoeren van loonregres als een bestuurder of werknemer (gedeeltelijk) van de gemeente arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een ongeval dat door een ander is veroorzaak

College

 

medewerker verzekeringen

inkoop, contracten, juridische zaken

juridisch advies en verzekeringen

 

mandaat BD

verzekeringen en aanprakelijkheidsstellingen

73

afwikkelen aansprakelijkheidsstellingen waarbij een derde de gemeente aansprakelijk stelt

College

 

medewerker verzekeringen

inkoop, contracten, juridische zaken

juridisch advies en verzekeringen

 

mandaat BD

verzekeringen en aanprakelijkheidsstellingen

74

toekennen schadevergoedingsbedrag tot €25.000 tbv vermogensschade van een derde

College

 

adviseur verzekeringen

inkoop, contracten, juridische zaken

juridisch advies en verzekeringen

voorzover de verzekeraar aansprakelijkheid heeft uitgesloten of de schade onder eigen risico van de gemeente valt

mandaat BD

verzekeringen en aanprakelijkheidsstellingen

75

toekennen schadevergoedingsbedrag tot €2.500 tbv letselschade van een derde

College

 

adviseur en medewerker verzekeringen

inkoop, contracten, juridische zaken

juridisch advies en verzekeringen

voorzover de verzekeraar aansprakelijkheid heeft uitgesloten of de schade onder eigen risico van de gemeente valt

mandaat BD

verzekeringen en aanprakelijkheidsstellingen

76

aansprakelijkstellingen cq schadeclaims indienen bij de verzekeraar

College

 

medewerker verzekeringen

inkoop, contracten, juridische zaken

juridisch advies en verzekeringen

 

mandaat BD

verzekeringen en aanprakelijkheidsstellingen

77

instellen regres voor verhaal schade

College

 

jurist

inkoop, contracten, juridische zaken

juridisch advies en verzekeringen

 

mandaat BD

verzekeringen en aanprakelijkheidsstellingen

78

Ondertekenen ontwerp-besluit hogere grenswaarde

College

 

directeur

ruimtelijke ontwikkeling

 

welke team????? Grondslag artikel 110a Wet geluidhinder

mandaat BD

 

79

Ondertekenen besluit hogere grenswaarde

College

 

directeur

ruimtelijke ontwikkeling

 

welke team????? Grondslag artikel 110a Wet geluidhinder

mandaat BD

 

80

Het nemen van een selectiebesluit als bedoeld in de Archeologische Monumentenzorg cyclus en de Archeologieverordening van de gemeente

College

 

manager

ruimtelijke ontwikkeling

 
 

mandaat BD

 

81

Opdrachtverlening aan de verbonden partij Archeologie Rotterdam/BOOR voor het jaarlijkse beleidsondersteunende programma

College

 

manager

ruimtelijke ontwikkeling

 
 

mandaat BD

 

82

De beslissing tot afwijzing van een aanvraag als bedoeld in artikel 6.1 Wro wegens kennelijke ongegrondheid (artikel 6.1.3.1 lid 1 Bro)

College

 

manager

ruimtelijke ontwikkeling

 
 

mandaat BD

 

83

besluit aangaan Planschadeovereenkomsten

College

 

manager

ruimtelijke ontwikkeling

 
 

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

84

Ondertekenen van planschadeovereenkomsten

burgemeester

 

manager

ruimtelijke ontwikkeling

 
 

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

85

Toestemming verkoop/verhuur woningen o.b.v. bepalingen transportakte (anti-speculatiebeding)

College

 

manager

ruimtelijke ontwikkeling

 

Bepalingen transportakte (en algemene verkoopvoorwaarden) en in overeenstemming met beleid

mandaat BD

 

86

Toestemming verkoop tijdens de bouw

College

 

manager

ruimtelijke ontwikkeling

 

Bepalingen transportakte (en algemene verkoopvoorwaarden) en in overeenstemming met beleid

mandaat BD

 

87

afwijzen, toewijzen en intrekken lening obv verordening starterslening

College

 

teamleider

ontwikkeling leefomgeving en regio

verstedelijking, ondernemers-, verblijfsklimaat

 

mandaat BD

leningen

88

afwijzen, toewijzen en intrekken lening obv verordening stimuleringslening duurzaamheid

College

 

teamleider

ontwikkeling leefomgeving en regio

energietransitie, klimaatadaptatie

 

mandaat BD

leningen

89

gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 
 

90

gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 
 

91

Afhandelen aanvragen subsidie doorstroom vergoeding centrum-ontwikkeling

College

 

directeur

ruimtelijke ontwikkeling

 

Verordening subsidie doorstroomvergoeding Centrumontwikkeling 2011

mandaat BD

subsidies

92

gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 
 

93

Ontheffing route gevaarlijke stoffen

College

 

teamleider

veilig

APV vergunningen

mits passend in vigerend beleid

mandaat BD

 

94

Verlening ontheffing RVV 1990 (waaronder ook Parkeerontheffing blauwe zone)

College

 

medewerker beleidsuitvoering

ontwikkeling leefomgeving en regio

verkeer & mobiliteit

 

mandaat BD

 

95

Vaststellingen wegomleidingen en afsluitingen

College

 

medewerker

ontwikkeling leefomgeving en regio

verkeer & mobiliteit

Mits afgestemd met nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer

mandaat BD

 

96

Besluit tot plaatsing of verwijdering van verkeersborden en tekens, waaronder mede wordt begrepen het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats (artikel 15, 18 WVW en artikel 12 BABW)

College

 

manager

ontwikkeling leefomgeving en regio

verkeer & mobiliteit

Betreft uitsluitend verkeersbesluiten t.b.v. WMO-aanvragen gehandicapten parkeerplaatsen op kenteken en algemene gehandicapten parkeerplaatsen

mandaat BD

 

97

Toekennen/ afwijzen aanvraag Gehandicaptenparkeerkaart op grond van artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het werkverkeer (BABW)

college

 

teamleider

ontwikkeling leefomgeving en regio

verkeer & mobiliteit

Maatschappij geeft advies over medische noodzaak verstrekking Gehandicaptenparkeerkaart

mandaat BD

gehandicaptenparkeerkaart

98

Het nemen van overige verkeersbesluiten (artikel 18 WVW)

College

 

manager

ontwikkeling leefomgeving en regio

verkeer & mobiliteit

 

mandaat BD

 

99

Parkeervergunning tijdelijk, wegenverkeerswet

College

 

medewerker beleidsuitvoering

ontwikkeling leefomgeving en regio

verkeer & mobiliteit

 

mandaat BD

 

100

Het afgeven van besluiten op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) alsmede de Telecommunicatiewet

College

 

manager

 
 

welk team

mandaat BD

 

101

In gebruik geven van gronden in eigendom van de gemeente tegen betaling

College

 

manager

ruimtelijke ontwikkeling

 

Eenmaal per jaar verantwoording achteraf in welk team is projecten opgegaan

mandaat BD

 

102

Vergunningaanvragen t.b.v. civiele of cultuurtechnische werken o.a. bij waterschap, T.Z.H., waterleidingsbedrijf

College

 

teamleider

inrichting, voorbereiding en beheer

civiele projectleiders

welk team

mandaat BD

 

103

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (Wabo)

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

WABO

104

Het afdoen van sloopmeldingen als bedoeld in artikel 1.26 Bouwbesluit 2012

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

WABO

105

Het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen en het voeren van correspondentie tijdens en na de procedure van een aanvraag om omgevingsvergunning

College

 

medewerker beleidsuitvoering

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

DCMR alleen in geval het een aanvraag om een enkelvoudige omgevingsvergunning met betrekking tot een milieuactiviteit betreft.

mandaat BD

WABO

106

Aanhouden van de beslissing over een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van artikel 3.3 lid 1 en lid 4, artikel 3.5 lid 1 Wabo (artikel 3.6 lid 1 Wabo)

College

 

medewerker beleidsuitvoering

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

Dit is overigens geen besluit, maar gevolg van wettelijke bepaling doorbreken van aanhouding

mandaat BD

WABO

107

Aanhouden van de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van artikel 3.4 lid 1 Wabo

College

 

medewerker beleidsuitvoering

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

Artikel 3.4 betreft de activiteit slopen en is in tegenstelling tot de artikelen 3.3 en 3.5 een besluit. Aanhoudingsbesluit moet vóór het einde van de beslistermijn bekend zijn gemaakt.

mandaat BD

WABO

108

Toepassen doorbreken aanhouding op grond van artikel 3.3 lid 3 en lid 6 Wabo

College

 

medewerker beleidsuitvoering

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

WABO

109

Het buiten behandeling stellen van aanvragen om een omgevingsvergunning (artikel 4:5 Awb)

College

 

medewerker beleidsuitvoering

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

WABO

110

Het ambtshalve wijzigen of het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning (artikel 2.31 en 2.33 Wabo)

College

 

medewerker beleidsuitvoering

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

WABO

111

Beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning dat er sprake is van een vergunning vrij project

College

 

medewerker beleidsuitvoering

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

WABO

112

Besluiten dat een omgevingsvergunning onmiddellijk in werking treedt (artikel 6.2 Wabo)

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

Alleen voor uitzonderingsgevallen waarin het wenselijk is dat de beschikking terstond na bekendmaking in werking moet treden. Geen handhavingsbesluiten

mandaat BD

WABO

113

Verlengen van de beslistermijn als bedoeld in artikel 3.9 lid 1 Wabo met ten hoogste zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo)

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. DCMR alleen in geval het een aanvraag om een enkelvoudige omgevingsvergunning m.b.t. een milieuactiviteit.

mandaat BD

WABO

114

Verlengen beslistermijn op grond van artikel 3.12 lid 8 Wabo juncto artikel 3:18 lid 2 Awb met ten hoogste zes weken

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

Voordat het besluit tot verlenging wordt genomen de aanvrager in de gelegenheid stellen zijn zienswijze daarover naar voren te brengen. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. DCMR alleen in geval het een aanvraag om een enkelvoudige omgevingsvergunning m.b.t. een milieu activiteit.

mandaat BD

WABO

115

Bekendmaken van van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (artikel 3.9 lid 4 Wabo)

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

WABO

116

Verbinden van voorschriften aan van rechtswege verleende vergunningen (artikel 2:31 Wabo)

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

WABO

117

Goedkeuren of afkeuren van gegevens en bescheiden die na het verlenen van de omgevingsvergunning doch voor de start van de uitvoering mogen worden overgelegd (artikel 2.7 Regeling omgevingsrecht)

College

 

medewerker beleidsuitvoering

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

WABO

118

Reactie op de principe-aanvraag voorafgaand aan een omgevingsvergunning

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

WABO

119

Het toetsen van een aanvraag om omgevingsvergunning aan de in de welstandsnota opgenomen (ambtelijke)) toetsingscriteria

College

 

medewerker beleidsuitvoering

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

Alleen positieve adviezen. Bouwplannen die niet voldoen aan de (ambtelijke) toetsingscriteria worden ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijk Kwaliteit dan wel een namens haar gemandateerd lid.

mandaat BD

WABO

120

Verlenen ontheffing geluidhinder t.g.v. bouw- of sloopwerkzaamheden (artikel 8.3 lid 3 Bouwbesluit 2012)

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

WABO

121

Verlenen ontheffing trillingshinder t.g.v. bouw- of sloopwerkzaamheden (artikel 8.4 lid 2 Bouwbesluit 2012)

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

WABO

122

Verhalen kosten bij overtreding afvalstoffenverordening

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO toezicht en jur. Handhaving

 

mandaat BD

WABO

123

Het uitoefenen van bestuursdwang door het stilleggen van bouw- en sloopwerkzaamheden bij het niet naleven van de Woningwet, Bouwbesluit 2012 en Wabo (Artikel 125 Gem.wet j˚ afdeling 5.3.1 Awb, artikel 92 Woningwet en artikel 5.17 Wabo)

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO toezicht en jur. Handhaving

De verantwoordelijke wethouder moet vooraf worden geconsulteerd.

mandaat BD

WABO

124

Het toepassen van spoedeisende bestuursdwang bij gevaar, ernstige hinder en/of ter voorkoming van onomkeerbare situaties. Artikel 125 Gem.wet j˚ afdeling 5.3.1 Awb, artikel 92 Woningwet en artikel 5.17 Wabo)

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO toezicht en jur. Handhaving

De verantwoordelijke wethouder moet vooraf worden geconsulteerd.

mandaat BD

WABO

125

Het toepassen van spoedeisende bestuursdwang bij gevaar, ernstige hinder en/of ter voorkoming van onomkeerbare situaties. (Artikel 125 Gem.wet j˚ artikel 5.31 Awb)

College burgemeester

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO toezicht en jur. Handhaving

De verantwoordelijke wethouder of burgemeester moet vooraf worden geconsulteerd.

mandaat BD

 

126

Verzenden voornemen opleggen last onder dwangsom voor onechte en ongewenste brandmeldingen

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO toezicht en jur. Handhaving

Conform beleid onechte- en ongewenste brandmeldingen.

mandaat BD

 

127

Opleggen last onder dwangsom op basis van afdeling 5.3.2 Awb voor onechte en ongewenste brandmeldingen

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO toezicht en jur. Handhaving

Conform beleid onechte- en ongewenste brandmeldingen.

mandaat BD

 

128

In het kader van de bestuursrechtelijke handhaving:

a. de beslissing omtrent het verzenden van een bestuurlijke waarschuwing, inclusief voornemen toepassing van bestuurlijke herstelsancties (s);

b. de beslissing tot toepassing van artikel 4:7, artikel 4:8 en artikel 4:11 van de Awb (horen/inwinnen zienswijzen)

College burgemeester

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO toezicht en jur. Handhaving

Uitgezonderd sanctiemaatregelen. De verantwoordelijke wethouder of burgemeester moet vooraf worden geconsulteerd.

mandaat BD

 

129

Invorderen van verbeurde dwangsommen

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO toezicht en jur. Handhaving

 

mandaat BD

 

130

Invorderen van verbeurde dwangsommen voor ongewenste /onechte brandmeldingen

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO toezicht en jur. Handhaving

mits passend binnen vastgesteld beleid

mandaat BD

 

131

Besluiten tot weigering van verzoeken om bestuursrechtelijke handhaving indien er geen sprake is van een illegale situatie

College burgemeester

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO toezicht en jur. Handhaving

 

mandaat BD

 

132

Besluiten tot handhaving van de Wet kinderopvang

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

 

133

Ontheffing geluidhinder i.v.m. werkzaamheden op basis van artikel 4:6 APV

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

134

Intrekken of wijzigen van vergunning of ontheffing (artikel 1:6 APV)

College burgemeester

 

medewerker beleidsuitvoering

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

135

Besluiten op aanvragen o.g.v. de Winkeltijdenwet en de Winkeltijden-verordening

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

136

Besluiten op aanvragen loterij vergunning (artikel 3 Wet op de Kansspelen)

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

137

Toestemming klein kansspel (artikel 7c Wet op de kansspelen)

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

138

Besluiten op aanvragen vergunning speelautomaten (artikel 30b Wet op de kansspelen)

burgemeester

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

139

Besluiten op aanvragen vergunning horeca- of slijtersbedrijf (artikel 3 Drank- en Horecawet)

burgemeester

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

140

Verlenen van ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank bij een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard (art. 35 Drank- en Horecawet)

burgemeester

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

141

Ontheffing op grond van de Drank en Horeca Verordening

burgemeester

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

142

Inwinnen informatie strafregister en justitieel documentatieregister

burgemeester

 

medewerker beleidsuitvoering

veilig

APV & bijzondere wetten

Ten behoeve van uitvoering Drank- en horecawet. Alleen de medewerkers die bekend zijn bij het Justitieel Informatiebureau kunnen informatie opvragen.

mandaat BD

APV

143

Beslissingen Wet Bibob

College burgemeester

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

144

Besluiten op aanvragen exploitatievergunning openbare inrichting (art. 2:28 APV), waaronder een terras (art. 2:28d APV)

burgemeester

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

De burgemeester vooraf consulteren!

mandaat BD

APV

145

Besluiten op aanvragen terrasvergunning (artikel 2:28d APV)

burgemeester

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

De burgemeester vooraf consulteren!

mandaat BD

APV

146

Besluiten op aanvraag ontheffing sluitingsuur (artikel 2:29 APV)

burgemeester

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

Na 02.00 uur bevoegdheid burgemeester.

mandaat BD

APV

147

Reactie op kennisgeving incidentele festiviteiten (artikel 4:3 APV)

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

148

Artikel 2:25 APV Evenementen: Vergunning categorie C-evenementen

burgemeester

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

Bij C-evenementen wordt de burgemeester vooraf geconsulteerd

mandaat BD

APV

149

Vergunning A- en B-evenementen (artikel 2:25 APV)

burgemeester

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

150

Reactie op melding 0-evenementen

burgemeester

 

medewerker beleidsuitvoering

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

151

Besluiten op aanvraag vergunning snuffelmarkt (artikel 5:23 APV)

burgemeester

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

152

Ontheffing voor het houden of deelnemen aan Wedstrijdrit (artikel 148 Wegenverkeerswet)

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

153

Aanstelling verkeersregelaars

burgemeester

 

medewerker beleidsuitvoering

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

154

Besluiten op aanvragen vergunning verkoop consumentenvuurwerk (art. 2:72 APV)

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

155

Besluiten op aanvragen ontheffing straatartiest (artikel 2:9 APV)

burgemeester

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

156

Voorwerpen aan of boven de weg (artikel 2:10 APV)

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

157

Besluiten op aanvragen Inzamelen geld of goed, uitgezonderd kleding en textiel (artikel 5:13 APV) Uitgezonderd kleding en textiel.

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

in overeenstemming met collecterooster

mandaat BD

APV

158

Besluiten op aanvragen vergunning standplaatsen (artikel 5:18 APV)

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

Het gaat hier om losse standplaatsen. Het betreft dus niet de vergunningverlening voor standplaatsen op de weekmarkt

mandaat BD

APV

159

Besluiten op aanvragen ontheffing geluidhinder i.v.m. festiviteiten (art. 4:6 APV)

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

APV

160

Verlenen ontheffing voorkomen van diffuse milieuverontreiniging (artikel 21 lid 2 Afvalstoffenverordening)

College

 

teamleider

ruimtelijke ontwikkeling

WABO vergunning verlening

 

mandaat BD

 

161

Besluiten op aanvragen vergunning tijdelijk verhuur op basis van de Leegstandwet

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

 

162

Besluiten op aanvragen verlenging vergunning tijdelijk verhuur op basis van de Leegstandswet

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

 

163

Besluiten op een aanvraag voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau en inschrijving in het landelijk register kinderopvang, als bedoeld in de Wet kinderopvang

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

 

164

Registreren, wijzigen of verwijderen van gegevens in het landelijk register kinderopvang (LRK), als bedoeld in de Wet kinderopvang

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

 

165

Toewijzing weekmarktplaatsen

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

 

166

Besluiten op grond van de Marktverordening

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

 

167

Plaatsing en handhaving wachtlijsten weekmarkt en informatieverstrekking

College

 

teamleider

veilig

APV & bijzondere wetten

 

mandaat BD

 

168

Bijhouden en actueel houden begraafplaatsenadministratie, verwerkingen uitvoeren in begraafplaatsenregister (art. 27 Wet lijkbezorging) en vastellen overeenkomst nummer en registratienummer (artikel 8, tweede lid en 27, eerste lid Wet lijkbezorgingl) en verwerkingen uitvoeren in register met graven die van historische betekenis zijn

College

 

begraafplaats administrateur

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

169

Vergunning verlenen voor aanleg grafkelder

College

 

beheerder begraafplaats

uitvoering

begraafplaats

Mandaat heeft medewerker die belast is met dagelijkse "leiding" cq oordinatie binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

170

Aanwijzen van gedeeltes op begraafplaats voor reserveringen van graven en beslissing nemen op verzoek tot reservering

College

 

beheerder begraafplaats

uitvoering

begraafplaats

Mandaat heeft medewerker die belast is met dagelijkse "leiding" cq oordinatie binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

171

Besluit tot verlenen of afwijzen (uitsluitend) recht tot: begraven, het plaatsen van urnen (art. 27a en 28, Wet lijkbezorging) en toewijzen graf

College

 

begraafplaats administrateur

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

172

Het omzetten van een uitsluitend recht voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd.

College

 

begraafplaats administrateur

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

173

Mededeling (aan belanghebbende) van verstrijken termijn grafrechten en kennelijke verwaarlozing onderhoud particulier graf (art. 27a en 28 Wet Lijkbezorging)

College

 

begraafplaats administrateur

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

174

Verlengen grafrechten

College

 

begraafplaats administrateur

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

175

Overschrijven van verleende rechten

College

 

begraafplaats administrateur

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

176

Op naam stellen van vervallen graven

College

 

begraafplaats administrateur

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

177

Verlenen of weigeren van een vergunning en ontheffingen voor plaatsen gedenktekens

College

 

begraafplaats administrateur

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

178

Mededeling verwijdering grafbedekking na verstrijken van de graftermijn

College

 

begraafplaats administrateur

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

179

Verwijderen van beplanting, voorwerpen en gehele grafbedekking

College

 

medewerker begraafplaats

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

180

Aanschrijven rechthebbende/ belanghebbende om (onderhouds- of herstel)werkzaamheden te verrichten aan graf. Treffen van maatregelen op kosten van rechthebbende

College

 

beheerder begraafplaats

uitvoering

begraafplaats

Mandaat heeft medewerker die belast is met dagelijkse "leiding" cq oordinatie binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

181

Afspraken maken met rechthebbende over voorzien in (meerjarig) onderhoud

College

 

begraafplaats administrateur

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

182

Ruimen van graven (art. 31 Wet op de lijkbezorging)

College

 

beheerder begraafplaats

uitvoering

begraafplaats

Mandaat heeft medewerker die belast is met dagelijkse "leiding" cq oordinatie binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

183

Beslissen op aanvraag van rechthebbende/ belanghebbende tot herbegraven of het ter beschikking houden van urn voor herbegraving, bijzetting of verstrooiing (art. 62 Wet op de lijkbezorging)

College

 

begraafplaats administrateur

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

184

Beslissen op verzoek van rechthebbende op schudden van een graf

College

 

beheerder begraafplaats

uitvoering

begraafplaats

Mandaat heeft medewerker die belast is met dagelijkse "leiding" cq oordinatie binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

185

factureren en innen vergoedingen en tarieven voor begraven, grafrechten, onderhoud ed.

College

 

begraafplaats administrateur

uitvoering

begraafplaats

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

186

innen vergoedingen en tarieven voor begraven, grafrechten, onderhoud ed.

College

 

medewerker financiële administratie

financiën

 

binnen kaders Wet op de lijkbezorging en uitvoeringsregelingen, lokale regelingen en beleid

mandaat BD

begraafplaats

187

Treffen maatregelen voor afwenden gevaar volksgezondheid (artikel 22a Wol)

burgemeester

X

 
 
 
 

geen mandaat BD

begraafplaats

188

Verlenen of weigeren vergunning opgraving lijk en daaraan voorwaarden verbinden (artikel 29, eerste en tweede lid Wol)

burgemeester

X

 
 
 
 

geen mandaat BD

begraafplaats

189

Ter beschikking stellen deel gemeentelijke begraafplaats aan kerkgenootschap (artikel 39 Wol) en dat kerkgenootschap grond en begraafplaats in eigendom kan verwerven (artikel 40, derde lid Wol)

College

X

 
 
 
 

geen mandaat BD

begraafplaats

190

Voorschrijven maatregelen om grond geschikt te maken als begraafplaats (artikel 40, tweede Wol)

College

X

 
 
 
 

geen mandaat BD

begraafplaats

191

Verlenen of weigeren toestemming in gebruiknemen bijzondere begraafplaats (artikel 41 Wol)

College

X

 
 
 
 

geen mandaat BD

begraafplaats

192

Besluit tot opheffing of sluiting gemeentelijke begraafplaats (artikel 43, tweede lid en 44 Wol)

College

X

 
 
 
 

geen mandaat BD

begraafplaats

193

verlenen of weigeren vergunning tot bijzetten van asbus in een buiten de begraafplaats gelegen bewaarplaats (artikel 64, eerste lid Wol)

College

X

 
 
 
 

geen mandaat BD

begraafplaats

194

verlenen of weigeren vergunning voor aanwijzen bestemming van terrein om as te verstrooien (artikel 66b Wol)

College

X

 
 
 
 

geen mandaat BD

begraafplaats

195

opnemen geweigerde afkoopsom opnemen in consignatiekas (artikel 86, tweede lid Wol)

College

X

 
 
 
 

geen mandaat BD

begraafplaats

196

Verrichten van alle voorbereidende en uitvoerende handelingen, waaronder het voeren van correspondentie en het ondertekenen van brieven en besluiten voor uitvoering BAG

College

 

medewerker

informatie en automatisering

Informatiebeheer

De functionaris aan wie een machtiging of het mandaat is verleend om de BAG uit te voeren

mandaat BD

basisregistraties

197

Nemen van individuele aanwijzingsbesluiten voor de volgende functies/ taken

- BAG-beheerder en zijn/ haar plaatsvervanger de BAG-registrator belast met het bijhouden c.q. actualiseren van de basisregistratie gebouwen BAG zoals bedoeld in art 2 BAG;

- BGT operator belast met de vaststelling van de definitieve geometrie en bevoegd tot het betreden van plaatsen zoals bedoeld in art 8 BAG;

- Buiteninspecteurs; Handhavers; BGT operator WOZ-medewerker belast met toezicht en naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 en bevoegd tot het opmaken van processen verbaal en opleggen van geldboetes van de eerste categorie zoals bedoeld in art 8 verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019

College

 

manager

informatie en automatisering

Informatiebeheer

Conform artikel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht Alleen ambtenaren en arbeidscontractanten in dienst van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie kunnen aangewezen worden

mandaat BD

basisregistraties

198

toezicht houden op de correcte en tijdige uitvoering van de wettelijke verplichtingen uit de BAG

College

 

manager

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

199

als plaatsvervanger van de BAG-beheerder heeft BAG registrator zelfde mandaten

College

 

BAG registrator

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

200

Art. 2 BAG Zorgdragen voor het bijhouden c.q. actualiseren van de geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen van de gemeente

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

conform hetgeen daarover in de Wet, het Besluit en de Regeling “basisregistratie adressen en gebouwen” is bepaald

mandaat BD

basisregistraties

201

Art 6, eerste lid BAG

- Vaststellen, wijzigen en intrekken van de grens van een of meer woonplaatsen en de woonplaatsen zo nodig in wijken en buurten verdelen;

- Toekennen, wijzigen en intrekken van namen per woonplaats en aan delen van de openbare ruimte (wijken en buurten)

- Toekennen, wijzigen en intrekken huisnummer-aanduiding aan verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen Art 6, tweede lid BAG

- Vaststellen, wijzigen en intrekken van de stand- en de ligplaatsen Art 6, derde lid BAG

- Vaststellen, wijzigen en intrekken van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

Voor zover de raad deze bevoegdheden heeft gedelegeerd aan het college.

Bij de indeling, de vaststelling en de toekenning bedoeld in het eerste en tweede lid van art 6 BAG wordt rekening gehouden met het bepaalde in de Algemene maatregel van bestuur.

Bij de vaststelling, wijziging en intrekking van de grens, de verdeling en naamgeving van een of meer woonplaatsen, wijken en buurten wordt rekening gehouden met de eisen en voorwaarden die gesteld door Centraal Bureau voor de Statistiek.

mandaat BD

basisregistraties

202

Art 8, eerste lid BAG Bevoegdheid voor aangewezen ambtenaren om elke plaats te betreden, onverminderd artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden, om daar waarnemingen of metingen te verrichten, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van hun taak (vaststelling van geo-metrische gegevens van panden en verblijfsobjecten) en met medeneming van de benodigde apparatuur en andere hulpmiddelen Art 8, derde lid BAG de handelingen uit eerste lid zo nodig met behulp van de sterke arm mogelijk maken.

College

 

BGT operator

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

203

Art 8, vierde lid BAG Besluit nemen over en toekennen van schade-vergoeding indien schade is veroorzaakt bij het betreden van plaatsen, zoals bedoeld in art 8 BAG

College

 

manager

inkoop, contracten, juridische zaken

 
 

mandaat BD

verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen

204

Art 13 BAG

- Het blijvend in bewaring geven van een brondocument waaraan een in de basisregistratie opgenomen gegeven is ontleend.

- Het in bewaring geven van alle besluiten en correspondentie inzake de uitvoering van de BAG.

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

Bij de functionaris van de BAR-organisatie die belast is met de uitvoering van de archieftaken van de gemeente

mandaat BD

basisregistraties

205

De archiefbescheiden die voortkomen uit de overheidstaak worden conform het bepaalde in art. 13 BAG en de bepalingen bij en krachtens de Archiefwet 1995 beheerd en bewaard. Dit geldt zowel voor digitale archiefbescheiden en gegevensverzamelingen als voor analoge archieven. De verwerker draagt zorg voor de volledigheid, actualiteit en juistheid van de (persoons)gegevens en de dossiers.

College

 

manager

informatie en automatisering

 
 

mandaat BD

basisregistraties

206

Art 14 BAG - Zorg dragen voor: een goede beschikbaarheid, werking van de basisregistratie en de organisatorische beveiliging van de gegevensverwerking in de basisregistratie en de borging van de privacy van persoonsgegevens. - Zorg dragen voor een adequate, blijvende technische beveiliging van de gegevens (verwerking) in de basisregistratie.

College

 

manager

informatie en automatisering

 

Conform de bij ministeriële regeling gegeven regels omtrent de technische en administratieve inrichting van de basisregistratie. De beveiliging moet minstens ingericht zijn volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) cq Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Ensia-richtlijnen.

mandaat BD

basisregistraties

207

Art 30, eerste lid BAG Voeren van overleg met een representatieve vertegenwoordiging van de afnemers over de werking van de landelijke voorziening en andere aangelegenheden betreffende het gebruik van de basisregistratie BAG.

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

208

Art 30, eerste lid BAG Voeren van overleg met een representatieve vertegenwoordiging van de afnemers over de werking van de landelijke voorziening en andere aangelegenheden betreffende het gebruik van de basisregistratie BAG.

College

 

coördinator informatiebeheer

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

209

Art 31 BAG

- Verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens dan wel een wijziging van die gegevens binnen één werkdag na de verwerking van die gegevens respectievelijk na de wijziging langs elektronische weg aan de Dienst (= Kadaster) ten behoeve van de opneming van die gegevens in de landelijke voorziening.

- Berichtenverkeer met het kadaster.

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

Conform de richtlijnen van de ministeriele regeling over het elektronische berichtenverkeer (art 17, tweede lid sub b BAG)

mandaat BD

basisregistraties

210

Art 32, eerste lid sub a BAG Op verzoek eenieder inzage verlenen in de basisregistratie, alsmede verstrekken aan eenieder van de in de basisregistratie opgenomen gegevens.

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

1. art 36: Weigering verstrekking van authentiek gegeven aan bestuursorgaan behoudens:

a. ingeval bij het desbetreffende authentieke gegeven de aanduiding als bedoeld in artikel 19, vierde lid, onderdeel a is geplaatst;

b. ingeval bij het desbetreffende authentieke gegeven de aantekening «in onderzoek» is geplaatst;

c. in geval van opsporing of onderzoek naar overtreding van een wettelijk voorschrift of van controle op de naleving van een wettelijk voorschrift;

d. in geval van dreiging van, of het zich voordoen van, een oproerige beweging, wanordelijkheden, verstoring van de openbare orde, rampen of zware ongevallen;

e. ingeval bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, of

f. ingeval het desbetreffende authentieke gegeven noodzakelijk is voor de identificatie van een object.

2. Art 4, tweede lid BAG: art 15 AVG is niet van toepassing Art 4, derde lid BAG: Gegevens uit de basisregistratie die kunnen worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon worden niet verstrekt, indien de afnemer die gegevens verwerkt op de grond, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene verordening gegevensbescherming

3. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing op de inzage in en het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie (bedoeld in het art 32, eerste lid BAG) met dien verstande dat:

a. voor zover aan een bestuursorgaan of andere afnemer inzage in de basisregistratie dan wel in de landelijke voorziening wordt verleend met behulp van zoekdiensten, uitsluitend de gronden, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdeel a, en zevende lid, onderdeel b, van de Wet openbaarheid van bestuur van overeenkomstige toepassing zijn;

b. voor zover aan een bestuursorgaan met het oog op het vervullen van een publiekrechtelijke taak die van invloed kan zijn op het milieu inzage in de basisregistratie dan wel in de landelijke voorziening wordt verleend met behulp van raadpleegdiensten, of aan dat bestuursorgaan met het oog op het vervullen van die taak uit de adressenregistratie of de gebouwenregistratie dan wel uit de landelijke voorziening gegevens worden verstrekt, uitsluitend de gronden, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdelen a en c, en zevende lid, onderdeel b, van de Wet openbaarheid van bestuur van overeenkomstige toepassing zijn.

4. Art 32, derde lid BAG Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen beperkingen worden vastgesteld

5. Art 32, vierde lid BAG Tot slot kunnen bij ministeriële regeling regels worden gegeven omtrent de inzage in en het verstrekken van gegevens.

mandaat BD

basisregistraties

211

Art 35 BAGToezien dat de gemeente bij het vervullen van de publiekrechtelijke taak een authentiek gegeven gebruikt, indien dat gegeven nodig is en er een authentiek gegeven aanwezig is in de basisregistratie.

College

 

manager

informatie en automatisering

 

Een bestuursorgaan kan een ander gegeven gebruiken dan een krachtens deze wet beschikbaar authentiek gegeven, ingeval:

a. bij het desbetreffende authentieke gegeven de aanduiding als bedoeld in artikel 19, vierde lid, onderdeel a is geplaatst;

b. bij het desbetreffende authentieke gegeven de aantekening «in onderzoek» is geplaatst;

c. het met betrekking tot het desbetreffende authentieke gegeven een melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 37;

d. het door toepassing van het eerste lid zijn publiekrechtelijke taak niet naar behoren zou kunnen vervullen, of

e. bij wettelijk voorschrift anders is bepaald dan in het eerste lid

mandaat BD

basisregistraties

212

Art 37 BAG In ontvangst nemen van een melding door een bestuursorgaan dat gerede twijfel heeft over de juistheid, onvolledigheid of ontbreken van een in de basisregistratie opgenomen authentiek gegeven.

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

Conform de richtlijnen algemene maatregel van bestuur (art 37, tweede lid BAG)

mandaat BD

basisregistraties

213

Art 38 BAG In ontvangst nemen van een melding door belanghebbende -die gerede twijfel heeft over de juistheid of het ontbreken van een in de basisregistratie opgenomen authentiek gegeven- om het gegeven te wijzigen respectievelijk op te nemen in de basisregistratie.

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

214

Art 39 BAG Na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 37 BAG of een verzoek als bedoeld in artikel 38 BAG een besluit nemen over de wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven in de basisregistratie

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

215

Art 40, eerste lid BAG Op het moment dat beslist is over de wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven wordt de aantekening «in onderzoek» uit de basisregistratie verwijderd

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

216

Art 40, tweede lid BAGOnverwijld bekend maken van de beslissing over de wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven in de basisregistratie aan het bestuursorgaan dat de melding, (artikel 37 BAG), heeft gedaan respectievelijk de belanghebbende die het verzoek (artikel 38 BAG) heeft gedaan.

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

217

Art 41, tweede lid BAG Nadat tegen een besluit als bedoeld in art 38 BAG bezwaar wordt aangetekend of beroep wordt ingesteld, wordt de aantekening «in onderzoek» geplaatst bij dat gegeven in de basisregistratie

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

218

Art 41, derde lid BAG

- Zodra het bezwaar respectievelijk het beroep onherroepelijk is geworden, wordt het gegeven zo nodig gewijzigd of opgenomen en

- wordt de aantekening «in onderzoek» bij dat gegeven in de basisregistratie verwijderd

College

 

BAG beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

219

Art 42, eerste lid BAG

- Eén maal per jaar de inrichting en werking van de basisregistratie, alsmede de verwerking van de gegevens in de basisregistratie, controleren.

- Een schriftelijke rapportage opstellen voor en indienen bij het college over de controleresultaten. Art 42, tweede lid BAG

- Na behandeling in het college een afschrift van de controleresultaten opsturen naar de Minister.

College

 

coördinator informatiebeheer

informatie en automatisering

Informatiebeheer

in samenwerking met BAG-beheerder

De controle wordt uitgevoerd conform de regels uit de ministeriele regeling (art. 42, derde lid BAG) en de aanwijzingen c.q. voorschriften van het ministerie.

mandaat BD

basisregistraties

220

het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeem¬beschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en kel 20 Wet BGT.

College

 

BGT operator

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

221

het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

College

 

BGT beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

222

het bewaken en instaan voor de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT

College

 

BGT operator

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

223

het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

College

 

BGT operator

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

224

Verstrekken van authentieke gegevens aan in de wet BGT bedoelde bestuursorganen en/ of functionarissen die onder gezag staan van de BAR-organisatie en middels mandaat belast zijn met het uitvoeren van gemeentelijke taken waarvoor verwerking van authentieke gegevens nodig is

College

 

BGT operator

informatie en automatisering

Informatiebeheer

Authentieke gegevens worden in ieder geval verwerkt voor: BAG, huisnummer- straatnaambesluiten en informatievoorziening

mandaat BD

basisregistraties

225

Melding doen aan Kadaster bij gerede twijfel: - of een in de BGT opgenomen authentiek gegeven in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid - of een authentiek gegeven ontbreekt in BGT

College

 

BGT operator

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

226

het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT

- een onderzoek instellen naar een geografisch object en authentiek gegeven waarop de melding betrekking heeft

- zo spoedig mogelijk na de melding beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven

- het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren aan kadaster

- Bestuursorgaan dat melding heeft gedaan informeren over de beslissing

- het kadaster berichten dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is

College

 

BGT operator

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

227

het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK

College

 

coördinator informatiebeheer

informatie en automatisering

Informatiebeheer

in samenwerking met BAG-beheerder

mandaat BD

basisregistraties

228

Verrichten van alle voorbereidende en uitvoerende handelingen voor WKPB, waaronder het voeren van correspondentie en het ondertekenen van brieven en besluiten

College

 

WKPB beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

229

Zorg dragen dat het Kadaster de gegevens WKPB kan ophalen en raadplegen langs elektronische weg via een daartoe strekkende landelijke voorziening

College

 

manager

informatie en automatisering

 

Conform de bepalingen bij een krachtens de WKPB en richtlijnen Kadaster

mandaat BD

basisregistraties

230

Overleg voeren met Kadaster over landelijke voorziening en gegevensuitwisseling WKPB en daarover afspraken maken

College

 

WKPB beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

231

Zorgdragen voor het bijhouden van een gemeentelijk beperkingenregister en

-registratie WKPB

College

 

WKPB beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

Conform de bepalingen bij en krachtens de WKPB artikel 4 lid 3 is het college verwerkingsverantwoordelijke en mag geen persoonsgegevens verwerken voor commerciële of charitatieve doelen

mandaat BD

basisregistraties

232

Inschrijven in het gemeentelijke beperkingenregister WKPB van:

- beperkingenbesluiten van de gemeente of het bestuur van een openbaar lichaam waarin de gemeente deelneemt of een ander bestuursorgaan;

- alsmede een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, indien daarbij het beperkingenbesluit wordt herroepen, vernietigd, ingetrokken of gewijzigd;

- vervallenverklaring van publiek rechtelijke beperkingen;

- wijzigingen van de kadastrale aanduiding verwerken van de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen onroerende zaak of zaken ten aanzien waarvan een publiekrechtelijke beperking van kracht is;

- inschrijf- en identificatienummers

- inschrijven gewaarmerkt documenten of afschrift

College

 

WKPB beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

Op inschrijving beperkingenbesluit, een daarop betrekking hebbende beslissing in administratieve beroep of rechterlijke uitspraak, en een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 15, derde lid, zijn de artikelen 24, eerste lid en 26 van Boek 3 van het Burgerlijke Wetboek niet van toepassing (artikel 14)

mandaat BD

basisregistraties

233

Beslissen op verzoek tot herstel fout in WKPB Herstel van een fout verwerken in register -Schriftelijk informeren van verzoeker en belanghebbende over besluit

College

 

WKPB beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

234

Inzage verlenen in beperkingenregister of registratie WKPB

- Verstrekken gewaarmerkt afschrift of uittreksel van: gegevens, beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak en vervallenverklaring

- Verstrekken schriftelijke verklaring dat er geen publiekrechtelijke beperkingen van kracht zijn.

- Op verzoek ten kantore van de gemeente aan eenieder inzage geven in de basisregistratie kadaster door middel van een aansluiting op die registratie.

College

 

WKPB beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

235

Beperkingenbesluiten, beslissing in beroep of rechterlijke uitspraak en vervallenverklaringen in kader WKPB voorzien van kadastrale aanduiding en ter inschrijving aanbieden aan Kadaster

College

 

WKPB beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

236

Gegevensuitwisseling tav overzichten van kadaster tbv WKPB

College

 

WKPB beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

237

Beslissen op verzoek betrokkene tot afschermen persoonlijke gegevens in WKPB Afscherming verwerken in het register

College

 

WKPB beheerder

informatie en automatisering

Informatiebeheer

in overleg met Privacy Officer en/ of CISO Uitvoeringsbesluiten kunnen nadere regels bevatten. Artikel 4 college is verwerkingsverantwoordelijke en mag geen persoonsgegevens verwerken voor commerciële of charitatieve doelen

mandaat BD

basisregistraties

238

Toekennen schadevergoedingen in kader WKPB

College

 

manager

inkoop, contracten, juridische zaken

 
 

mandaat BD

verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen

239

Autoriseren van (plaatsvervangend) BRO-operator om in de landelijke basisregistratie ondergrond gegevens te mogen verwerken en om op te treden als coördinator van de gemeentelijek activiteiten

College

 

manager

informatie en automatisering

Informatiebeheer

De manager verstrekt een opdracht aan A-adviseur om autorisatie voor basisregistratie aan te vragen via e-herkenning Bij afwezigheid van de BRO-operator kunnen de mandaten worden uitgevoerd door de plaatsvervanger onder verantwoordelijkheid teamleider Informatiebeheer

mandaat BD

basisregistraties

240

Autoriseren van inhoudelijke verantwoordelijke medewerkers van de 'vakafdelingen' van de BAR-organisatie om gegevens te verwerken in Basisregistratie ondergrond

College

 

BRO-operator

informatie en automatisering

Informatiebeheer

dmv machtiging in bronhoudersportaal De teamleider van de verantwoordelijke 'vakafdeling' geeft aan de BRO-operator door welke medewerkers verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking

mandaat BD

basisregistraties

241

Verwerken van (authentieke) gegevens en modellen in de landelijke basisregistratie ondergrond ter uitvoering van Wet basisregistratie ondergrond en uitvoeringsbesluiten

College

 

BRO-operator, werkvoorbereider, projectleider, projectondersteuner, beleidsadviseur, wegbeheerder

informatie en automatisering, Ruimtelijke ontwikkeling, ontwikkeling leefomgeving en regio, inrichting voorbereiding en beheer

 

Verwerken in de zeer ruime zin van artikel 4 sub 2 AVG De BRO-operator controleert, toetst op volledigheid en fiateert de verwerkingen door ze door te leveren aan landelijke voorziening. De medewerkers van de 'vakafdelingen' zijn verantwoordelijk voor:

- de invoer van de gegevens die de gemeente genereert en die door in- en externe leveranciers worden aangeleverd;

- het verifieren van de juistheid van de gegevens en documenten (uitvoeren inhoudelijke toets).

mandaat BD

basisregistraties

242

Inwinnen van BRO-gegevens en (bron)documenten bij in- en externe gegevensleveranciers

College

 

BRO-operator, werkvoorbereider, projectleider, projectondersteuner, beleidsadviseur, wegbeheerder

informatie en automatisering, Ruimtelijke ontwikkeling, ontwikkeling leefomgeving en regio, inrichting voorbereiding en beheer

 
 

mandaat BD

basisregistraties

243

Coördineren van meldingen, opstellen proces verbaal, nemen van een besluit, behandelen van bezwaar en beroep, fiatering correctie (hoofdstuk 5 Wet BRO)

College

 

BRO-operator

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

244

Inhoudelijke behandeling van meldingen, zoals verrichten van onderzoek, inhoudelijk voorstel doen voor besluit en corrigeren van gegevens

College

 

werkvoorbereider, projectleider, projectondersteuner, wegbeheerder

informatie en automatisering, Ruimtelijke ontwikkeling, inrichting voorbereiding en beheer

 
 

mandaat BD

basisregistraties

245

Brondocument aanleveren aan de Minister (artikel 9 BRO)

College

 

BRO-operator

informatie en automatisering

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

246

inzage verstrekken en informatie uitwisselen met belanghebbenden en andere overheidsinstanties over de gegevens in de basisregistratie ondergrond. (hoofdstuk 4 paragraaf 1 BRO)

College

 

BRO-operator, werkvoorbereider, projectleider, projectondersteuner, wegbeheerder

informatie en automatisering, Ruimtelijke ontwikkeling, inrichting voorbereiding en beheer

Informatiebeheer

 

mandaat BD

basisregistraties

247

Opnemen BRO-verplichting in programma van eisen bij aanbestedingen en overeenkomsten

College

 

teamleider

informatie en automatisering, Ruimtelijke ontwikkeling, inrichting voorbereiding en beheer

 

onder vermelding van: welke gegevens, de kwaliteitseisen, de wijze waarop, termijn waarbinnen en aan wie ze moeten worden verstrekt

mandaat BD

basisregistraties

248

autoriseren voor e-herkenning

College

 

teamleider

informatie en automatisering

 

met instemming van de teamleider van de verantwoordelijke vakafdeling

mandaat BD

 

249

Uitvoering taken ingevolge de Paspoortwet, Besluit Paspoortgelden en uitvoeringsregelingen

burgemeester

 

medewerkers Front en Back office

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

250

Uitvoering taken ingevolge de Rijbewijzenwet, Wegenverkeers-reglement m.b.t. uitgifte van rijbewijzen

burgemeester

 

medewerkers Front en Back office

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

251

Financiële voorraadverantwoording paspoorten en rijbewijzen

burgemeester

 

medewerker back office

dienstverlening

backoffice

 

mandaat BD

 

252

Advisering en uitoefening bevoegdheden ingevolge:

- Rijkswet op het Nederlanderschap

- Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

- Naturalisatieceremonie en verklaring verbondenheid

- Optieverklaringen Nederlanderschap

burgemeester

 

medewerker back office

dienstverlening

backoffice

 

mandaat BD

 

253

Afnemen van de in artikel 2.8 lid 2, onder e, Wet BRP bedoelde verklaring (verklaring onder ede)

College

 

medewerker back office

dienstverlening

backoffice

bij besluit persoonlijk aangewezen door manager Dienstverlening

mandaat BD

 

254

Uitvoering van de bij of krachtens de Wet BRP verkregen bevoegdheden

College burgemeester

 

medewerkers Front en Back office

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

255

Uitvoering van de Kieswet + Kiesbesluit

College burgemeester

 

medewerkers Front en Back office

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

256

Afgifte laissez-passer voor lijken

burgemeester

 

ambtenaar burgerlijke stand; medewerker front en Back Office

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

257

Besluit tot ontleding (artikel 17, eerste lid besluit Wol) Verlof tot ontleding (artikel 68, eerste lid Wol)

burgemeester

 

ambtenaar burgerlijke stand; medewerker front en Back Office

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

258

Termijn begraven/ crematie

burgemeester

 

ambtenaar burgerlijke stand; medewerker front en Back Office

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

259

Gelegenheid verschaffen tot het doen schouwen van lijken (artikel 4 Wol)

College

 

manager

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

260

Benoemen van gemeentelijke lijkschouwerrs (artikel 4 Wol)

College

X

 

dienstverlening

 
 

geen mandaat BD

 

261

Identificatie lijk in tegenwoordigheid houder begraafplaats (artikel 8, derde Wol)

College

 

manager

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

262

Verlenen verlof tot begravenis of creamtie (artikel 11 Wol) Verlenen verlof tot begravenis of creamtie van lijk dat in Nederland is ingebracht (artikel 14 besluit Wol) en bewaring overgelegd document (artikel 14, vierde lid besluit Wol)

College

 

ambtenaar burgerlijk stand

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

263

Weigeren verlof tot begravenis of creamtie (artikel 12 en 76 Wol)

College

 

ambtenaar burgerlijk stand

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

264

Doorzenden opgave begraven etc met verklaring van geen bezwaar na inspectie (artikel 12a, derde lid Wol)

College

 

ambtenaar burgerlijk stand

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

265

Bewaren overgelegde stukken bij gebreke van akte (artikel 13, tweede lid Wol)

College

 

ambtenaar burgerlijk stand

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

266

Stellen van een andere termijn van begrafenis of creamtie binnen de 36 uur in overleg officier van justitie (artikel 17, eerste lid Wol)

burgemeester

X

 

dienstverlening

 
 

geen mandaat BD

 

267

Zorg dragen voor lijkschouwing en bezorging indien niemand hierin voorziet (artikel 21, eerste lid Wol)

burgemeester

 

teamleider

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

268

Toestemmming binnentreding woning tbv artikel 21, tweede lid Wet op lijkbezorging

burgemeester

X

 

dienstverlening

 
 

geen mandaat BD

 

269

Zorgdragen voor afname lichaamsmateriaal ten behoeve van (latere) identificatie (artikel 10, derde lid en 31, vijfde lid Wol)

burgemeester

X

 

dienstverlening

 
 

geen mandaat BD

 

270

Verhalen kosten bezorging lijken op de nalatenschap en bloed- en aanverwanten (artikel 22 Wol)

College

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

in opdracht manager Dienstverlening

mandaat BD

 

271

Benoemingen ambtenaren van de Burgerlijke Stand (BS) en Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (BABS) (artikel 16, boek 1, BW)

College

 

teamleider

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

272

Benoeming buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor eenmalige huwelijksvoltrekking

College

 

medewerker back office

dienstverlening

backoffice

 

mandaat BD

 

273

Het aanwijzen van een andere locatie dan het gemeentehuis tot Huis der Gemeente

College

 

teamleider

dienstverlening

 

onder voorwaarden genoemd in artikel 4 lid 3 van het Reglement burgerlijke stand 2019.

mandaat BD

 

274

Het in ontvangst nemen en voor ontvangst ondertekenen van deurwaardersexploten, aangetekende stukken en pakketten

College

 

medewerkers Front en Back office

dienstverlening

 
 

mandaat BD

 

275

In het kader van de Verordening Persoonsgegevens beslissen over:

- installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het BRP-systeem

- incidentele verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de BRP

- het toekennen van autorisaties

College

 

privacy beheerder back office

dienstverlening

backoffice

 

mandaat BD

 

276

Schriftelijke en mondelinge verzoeken tot het uitbrengen van offertes

College

 

adviseur

ontwikkeling leefomgeving en regio

communicatie

 

mandaat BD

 

277

Schriftelijk en mondeling opdracht geven tot het vervaardigen van drukwerk

College

 

adviseur

ontwikkeling leefomgeving en regio

communicatie

binnen de beleidskaders

mandaat BD

 

278

Schriftelijk en mondeling opdracht geven tot het vervaardigen van kopieerwerk

College

 

adviseur

ontwikkeling leefomgeving en regio

communicatie

binnen de beleidskaders

mandaat BD

 

279

Schriftelijk en mondeling bestellen van (relatie)geschenken

College

 

adviseur

ontwikkeling leefomgeving en regio

communicatie

binnen de beleidskaders

mandaat BD

 

280

opstellen, ondertekenen en indienen van de subsidieaanvraag voor de btw-sportcompensatie op grond van de compensatieregeling Sport c.q. de Regeling specifieke uitkering stimulering (SPUK) met alle daarbij behorende voorbereidings- en uitvoeringshandelingen zoals: het verstrekken van inlichtingen en documenten, het beantwoorden van vragen, het versturen van berichten van aanvullingen en wijzigingen, het voeren van overleg met de subsidieverlener -de Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport- het opstellen en ondertekenen van eventuele bezwaar- en beroepsschriften tegen het (subsidie)besluit van de Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen

College

 

manager

vastgoed

 
 

mandaat BD

 

281

Aanwijzen van toezichthouders voor gemeentelijke accommodaties

College

 

teamleider

vastgoed

sporthalbeheer, verhuur & exploitatie

 

mandaat BD

 

282

Aangifte doen bij de politie van schade aan gemeentelijke gebouwen

College

 

medewerker

vastgoed

bouwkunde, dagelijks onderhoud

 

mandaat BD

 

283

Het voeren van orienterend overleg met onderwijsinstellingen over de uitvoering van de verordening Onderwijshuisvesting en het Meerjarig onderhoudsplan (MJOP)

College

 

medewerker

vastgoed

bouwkunde, dagelijks onderhoud

 

mandaat BD

onderwijs

284

Beschikbaar stellen en onttrekken gemeentelijke onroerende zaak voor onderwijs

College

X

 

vastgoed

 
 

geen mandaat BD

onderwijs

285

Afspraken maken over onderhoud aan onderwijsinstellingen of besluit nemen tot aangaan van onderhoudscontracten

College

X

 

vastgoed

 
 

geen mandaat BD

onderwijs

286

Vaststellen meerjarig onderhoudsplan onderwijs

College

X

 

vastgoed

 

eerste verantwoordelijkheid voor scholengroepen

geen mandaat BD

 

287

Vaststellen meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen, MFA's en installaties

College

X

 

vastgoed

bouwkunde, dagelijks onderhoud

budgetten worden verleend door gemeenteraad

geen mandaat BD

privacy/ AVG

288

Verstrekken van opdrachten met betrekking tot onderhoud aan installaties en gemeentelijke gebouwen binnen bestaande dienstverlenings- of raamcontracten

College

 

medewerker

vastgoed

bouwkunde, dagelijks onderhoud

 

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

289

Opdracht verstrekken voor:

- kleine reparaties

- verhelpen van storingen en schade

- kleine verbeteringen voor beveiliging en brandveiligheid aan installaties, gemeentelijke gebouwen en zonnepanelen in eigendom van de gemeente

College

 

medewerker

vastgoed

bouwkunde, dagelijks onderhoud

 

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

290

Aangaan van gebruikersovereenkomsten voor korter dan 3 maanden

College

 

medewerker

vastgoed

sporthalbeheer, verhuur & exploitatie

 

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

291

tekenen van opdrachten voor

- onderhoud aan installaties en gemeentelijke gebouwen binnen bestaande dienstverlenings- of raamcontracten

- kleine reparaties

- verhelpen van storingen en schade

- kleine verbeteringen voor beveiliging en brandveiligheid aan installaties, gemeentelijke gebouwen en zonnepanelen in eigendom van de gemeente

burgemeester

 

medewerker

vastgoed

bouwkunde, dagelijks onderhoud

 

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

292

tekenen van gebruikersovereenkomsten van korter dan 3 maanden

burgemeester

 

medewerker

vastgoed

sporthalbeheer, verhuur & exploitatie

 

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

293

Toestemming verlenen (onder voorwaarden) aan huurders cq gebruikers van gemeentelijke gebouwen om reclame uitingen aan te brengen

College

 

medewerker

vastgoed

bouwkunde, dagelijks onderhoud

 

mandaat BD

 

294

aanwijzen medewerker van cluster Vastgoed die gemeente vertegenwoordigt in VVE

Burgemeester

 

manager

vastgoed

 
 

mandaat BD

 

295

gemeente vertegenwoordigen, uitbrengen van een stem in en uitvoeren van besluiten van een Vereniging van eigenaren in die gevallen waarin de gemeente lid is van een VVE

Burgemeester

 

medewerker

vastgoed

bouwkunde, dagelijks onderhoud

 

mandaat BD

 

296

Inrichten en bemensen van de ambtelijke (bevolkingszorg)organisatie voor de rampenbestrijding en de crisisorganisatie van de gemeente door middel van het opstellen, tijdig actualiseren en vaststellen lokaal crisisplan

College

 
 

hele BAR-organisatie

 

Gelet op:

- Artikel 2 Wet Veiligheidsregio’s

- Borging van taken genoemd in artikel 2.1.3 Besluit en

- Oproeptijden genoemd in artikel 2.3.2 lid 1 sub f Besluit en

- Onafgebroken bezetting genoemd in artikel 2.2.3 lid 2 sub f en g Besluit

- Besluit = Besluit Veiligheidsregio’s

Conform voorwaarden gesteld in:

-Regionaal crisisplan

-BAR alarmeringsprocedure crisisbeheersing en instructies van de burgemeester

-HRM-beleidskaders voor de intergemeentelijke BAR-organisatie van de GR BAR-organisatie waar overeenstemming over is bereikt met de bonden (artikel 15:1:11 leden 2 tot en met 5 CAR UWO cq 11.6 CAO SGO

Let op! Alleen het DB bepaalt de arbeidsvoorwaarden voor de ambtelijke leden van de crisisorganisatie.

mandaat BD

crisisorganisatie

297

Aanwijzen van functionarissen die onder gezag staan van de BAR-organisatie en belast zijn met:

- de leiding van het ambtelijke crisisteam,

- informatiemanagement

- coördinatie van de crisiscommunicatie

- publieksvoorlichting

- het verrichten van taken in bijzondere omstandigheden (oorlog, ramp, crisis of in het kader van de Wet veiligheidsregio’s

College

 

manager

veilig

 

Bevoegdheid van manager Veiligheid van de crisisorganisatie, gelet op artikel 2.1.3, eerste lid Besluit veiligheidsregio’s met instemming van de burgemeester

Let op! Het "aanwijzen" van de gewone leden van de crisisorganisatie zoals bedoeld in artikel 15:1:11 CAR Uwo gebeurt door de werkgever, dat is het Dagelijks Bestuur van de BAR-organisatie die aan het college garandert dat de gemeentelijke crisisorganisatie over voldoende personeel beschikt en blijft beschikken.

mandaat BD

crisisorganisatie

298

Aanwijzen publieksvoorlichters onder gezag burgemeester

Burgemeester

 

manager

ontwikkeling mens en organisatie

communicatie

Op grond van artikel 7, eerste en tweede lid Wet veiligheidsregio's met instemming van de burgemeester

mandaat BD

crisisorganisatie

299

Het alarmeren/ opstarten van de gemeentelijke crisisorganisatie

Burgemeester

 

officier van dienst Bevolkingszorg (OVD-Bz)

hele BAR-organisatie

 

Conform voorwaarden gesteld in:

- BAR alarmeringsprocedure crisisbeheersing

- lokaal crisisplan - HRM-beleidskaders voor intergemeentelijke BAR-crisisorganisatie

mandaat BD

crisisorganisatie

300

Het na alarmering (laten) uitvoeren van de taken, zoals deze zijn omschreven in de door of namens het college vastgestelde draaiboek, procedure cq lokale crisisplan

College

 

directeur

hele BAR-organisatie

 

bevoegdheidverdeling conform lokaal crisisplan Artikel 2.1.3 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s

mandaat BD

crisisorganisatie

301

Informeren van de leden van de gemeentelijke crisisorganisatie

Burgemeester

 

manager

hele BAR-organisatie

 

Manager crisiscommunicatie van de crisisorganisatie rekening houdende met (algemene) instructies van de burgemeester (artikel 7, tweede lid Wet veiligheidsregio's) Binnen kaders crisisorganisatie

mandaat BD

crisisorganisatie

302

Informeren van de bevolking

Burgemeester

 

manager

hele BAR-organisatie

 

Manager Verwanteninformatie van de crisisorganisatie rekening houdende met (algemene) instructies van de burgemeester (artikel 7, eerste lid Wet veiligheidsregio's)

mandaat BD

crisisorganisatie

303

Het doen van uitgaven ter bestrijden van het incident of crisis en besluiten tot aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen

College

 

manager

hele BAR-organisatie

 

Managers van de deelprocessen binnen budget en kaders van de gemeentelijke budgethoudersregeling

mandaat BD

crisisorganisatie

304

Het doen van uitgaven ter bestrijden van het incident of crisis en besluiten tot aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen indien geen budget aanwezig is

College

 

manager

financiën

 

tot € 100.000 per incident of crisis

mandaat BD

crisisorganisatie

305

verstrekken van gegevens over geografische kaart aan Gedeputeerde Staten

College

 

medewerker geografische kaart

informatie en automatisering

 

artikel 45, tweede lid Wet veiligheidsregio’s

mandaat BD

crisisorganisatie

306

Afwijzen aanvraag voorziening o.g.v. de Jeugdwet (art. 1.2, eerste lid Jeugdwet)

College

 

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

 

mandaat BD

Jeugdwet

306a

besluit nemen op grond van hardheidsclausule

College

portefeuillehouder jeugd

mandaat BD

Jeugdwet

307

Alsnog treffen voorziening bij aanspraak op meerdere wetten (art. 1.2, tweede lid, Jeugdwet)

College

 

teamleider

maatschappij

wijkteams

als de teamleiders geen overeenstemming bereiken over de inhoud van het besluit, dan neemt de clustermanager een besluit

mandaat BD

Jeugdwet

307a

Besluit tot verstrekken tijdelijke voorziening, in spoedeisend geval waarbij het onderzoek achteraf plaatsvindt (artikel 4.3 lid 4 verordening)

College

wijkteammedewerker toegang of wijkteam- medewerker zorg en veilig

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

308

Treffen voorziening indien sprake van art. 2.4. tweede lid, onderdeel b (art1.2, derde lid, Jeugdwet)

College

 

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

309

Besluiten tot het verlenen van hulp of het afwijzen daarvan (2.3, eerste lid, Jeugdwet)

College

 

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

310

Waarborgen deskundige toeleiding naar voorziening en kwaliteit voorziening (art. 2.3, eerste en tweede lid, Jeugdwet)

College

 

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

311

Het treffen van voorziening i.h.k.v. rol van ouders (art. 2.3, derde lid, Jeugdwet)

College

 

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

312

Plaatsing jeugdige bij pleegouders of in gezinshuis bij uithuisplaatsing jeugdige (art. 2.3, zesde lid, Jeugdwet

College

 

teamleider

maatschappij

wijkteams

bij dwang neemt de gecertificeerde instelling een besluit

mandaat BD

Jeugdwet

313

Verzoek onderzoek bij de Raad voor Kinderbescherming bij oordeel maatregel gezag over jeugdige (art.2.4, eerste lid, Jeugdwet)

College

 

teamleider

maatschappij

wijkteams

 

mandaat BD

Jeugdwet

314

Uitvoering strafrechtelijke kinderbeschermingsmaatregel (art. 2.4, tweede lid, Jeugdwet)

College

 

teamleider

maatschappij

wijkteams

besluit door gecertificeeeerde instelling (Reclassering; jeugdbescherming

mandaat BD

Jeugdwet

315

In overleg treden met het bevoegd gezag van een school (art. 2.7, eerste lid, Jeugdwet)

College

 

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

 

mandaat BD

Jeugdwet

316

Onderzoeken of jeugdhulpaanbieder voldoet aan de eisen (art. 2.7, derde lid, Jeugdwet)

College

 

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

 

mandaat BD

Jeugdwet

317

Het maken van afspraken medische hulpverleners en zorgverzekeraars over voorwaarden (art. 2.7, vierde lid, Jeugdwet)

College

 

beleidsadviseur

maatschappij

beleid en ontwikkeling Sociaal Domein

 

mandaat BD

Jeugdwet

318

Afstemming met zorgverzekeraars (art. 2.7, vijfde lid, Jeugdwet)

College

 

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

 

mandaat BD

Jeugdwet

319

Besluiten op grond van art. 8.1.1. Jeugdwet tot het toekennen of afwijzen aanvraag PGB

College

 

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

319a

verzoek aan SVB om te besluiten tot gehele of gedeeltelijke opschorting uit PGB (hoofdstuk 8 verordening jeugdhulp)

College

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

319b

ontheffing voor PGB in buitenland; artikel 17 nadere regels jeugdhulp

College

teamleider

maatschappij

mandaat BD

Jeugdwet

320

besluit omtrent herzien, intrekken en terugvorderen PGB artikel 8.1.14 Jeugdwet

College

 

teamleider

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

321

VERVALLEN

 

322

VERVALLEN

 

323

Verzoek tot overleggen VOG bij aanvraag PGB (Beleidsregels)

College

 

wijkteammedewerker toegang

maatschappij

wijkteams

 

mandaat BD

Jeugdwet

324

Het nagaan of meldingsbevoegde en jeugdige contact met elkaar hebben opgenomen; melding aan verwijsregister ingevolgde art. 7.1.3.2 Jeugdwet

College

 

wijkteammedewerker toegang of wijkteammedewerker preventie en ondersteuning of wijkteammedewerker zorg en veilig

maatschappij

wijkteams

 

mandaat BD

Jeugdwet

325

Machtigen van personen tot het vertegenwoordigen van het college in procedures voor de Commissie Bezwaarschriften en de Rechtbank

College

 

manager

maatschappij

wijkteams

college geeft machtiging aan de gecertificeerde instellingen!!!!

mandaat BD

Jeugdwet

327

Verstrekken van opdracht tot inzet van een drangtraject Jeugd

College

voorzitter jeugdbeschermingsplein

maatschappij

wijkteams

voorheen ook wel aangeduid met drang

mandaat BD

Jeugdwet

327a

besluit afgeven voor intensieve vrijwillige hulpverlening Jeugd

College

voorzitter jeugdbeschermingsplein

maatschappij

wijkteams

clustermanager neemt een besluit bij een bedrag boven €50.000

mandaat BD

Jeugdwet

327b

aanwijzen voorzitter Jeugdbeschermingsplein

College

teamleider

maatschappij

wijkteams

mandaat BD

Jeugdwet

328

Doen van verzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming tot onderzoek (art. 2.4 Jeugdwet)

College

voorzitter jeugdbeschermingsplein

maatschappij

wijkteams

college geeft machtiging aan de gecertificeerde instellingen!!!!

mandaat BD

Jeugdwet

329

Besluit dat een voorziening op gebied van jeugdhulp en verblijf in een gesloten inrichting nodig is, 6.1.2 lid 5 jeugdwet

College

 

teamleider

maatschappij

wijkteams

ook gecertificeerde instelling. Inbrengen in regionale zorgbemiddelingstafel

mandaat BD

Jeugdwet

330

Aanvragen machtiging, voorwaardelijke machtiging of spoedmachtiging (art. 6.1.4 en 6.1.8. jeugdwet)

College

 

teamleider

maatschappij

wijkteams

college geeft machtiging aan de gecertificeerde instellingen!!!!

mandaat BD

Jeugdwet

331

mededelen aan de Raad voor kinderbescherming dat machtiging vervallen is alsmede mededeling van het besluit geen nieuwe machtiging aan te vragen ( art. 6.1.12, zesde lid, jeugdwet)

College

 

teamleider

maatschappij

wijkteams

college geeft machtiging aan de gecertificeerde instellingen!!!!

mandaat BD

Jeugdwet

332

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met gecertificeerde instellingen ter uitvoering raamovereenkomst

College

 

teamleider

maatschappij

 

ander team

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

333

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met hulpverleners ter uitvoering raamovereenkomst

College

 

teamleider

maatschappij

 

ander team

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

334

ondertekenen overeenkomsten met gecertificeerde instellingen en hulpverleners

Burgemeester

 

teamleider

maatschappij

 
 

mandaat BD

aanbesteding, inkoop, contracten

335

Aanwijzen ambtenaar toezicht naleving Leerplichtwet op grond van art. 16, eerste lid, Leerplichtwet 1969; de leerplichtambtenaar

College

X

 

maatschappij 2

wijkteams

 

geen mandaat BD

leerplicht

336

Opstellen instructie ambtenaar toezicht (art. 16, vierde lid, Leerplichtwet 1969)

College

 
 

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

337

Autoriseren van de leerplichtambtenaren en de medewerkers die functioneel de gegevensbestanden van DUO moeten gebruiken, voor het verkrijgen van toegang tot de gegevensbestanden van DUO over: relatief en absoluut verzuim van de leerplicht en het bestrijden van voortijdig verzuim (art. 21a, achtste lid, Leerplichtwet 1969)

College

 

manager

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

basisregistraties

338

verwerken van gegevens in de bestanden van DUO inzake

- relatief en absoluut verzuim van de leerplicht en - het bestrijden van voortijdig verzuim

College

 

leerplichtambtenaar en administratief medewerker leerplicht

maatschappij 2

wijkteams

Binnen de kaders van de toepasselijke regelgeving zoals met name de Leerplichtwet, de Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en de privacyregelgeving en de "verklaring gemeente om aan uitvoerende instantie toegang te verlenen tot informatie m.b.t. relatief en absoluut verzuim” van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mandat geldt voor leerplichtambtenaren en de medewerkers die functioneel de gegevensbestanden van DUO moeten gebruiken

mandaat BD

basisregistraties

339

verwerken van gegevens in gemeentelijke (geautomatiseerde) bestanden en dossiers voor leerplichtwet en onderwijs

College

 

leerplichtambtenaar en administratief medewerker leerplicht

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

340

Het nemen van beslissingen op bezwaar n.a.v. artt. 11 t/m 14 Leerplichtwet 1969

Leerplichtambtenaar

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

341

Besluit of school school is als bedoeld in de wet (art.1a.1, tweede lid, Leerplichtwet 1969)

College

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

342

Besluit dat school geen school is als bedoeld in de wet (art. 1.a.1, derde lid, Leerplichtwet 1969)

College

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

343

Kennisgeving ouders dat school geen school is als bedoeld in de wet (art. 1a.1, vierde lid, Leerplichtwet 1969)

College

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

344

Besluit vervangende leerplicht (art. 3a, eerste lid, Leerplichtwet 1969)

College

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

345

Besluit vervangende leerplicht laatste schooljaar (art. 3b, eerste lid, leerplichtwet 1969

College

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

346

Kennisgeving aan de Minister toestemming vervangende leerplicht jongere (art. 3c, Leerplichtwet 1969)

College

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

347

Kennisgeving beroep op vrijstelling artikel 5a, 5b Leerplichtwet 1969 (art. 6, vierde lid, Leerplichtwet 1969)

College

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

348

Aanwijzing arts (art. 7, Leerplichtwet 1969)

College

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

349

Besluit vrijstelling (art. 15, eerste lid, Leerplichtwet 1969

College

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

350

Controleren inschrijving leerlingen (art. 19, Leerplichtwet 1969)

College

 

leerplichtambtenaar en administratief medewerker leerplicht

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

351

Melding Minister status behandeling gemeld verzuim (art. 21a, zesde lid, Leerplichtwet 1969)

College

 

leerplichtambtenaar en administratief medewerker leerplicht

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

352

Instellen onderzoek relatief verzuim (art. 22, eerste lid, Leerplichtwet 1969)

Leerplichtambtenaar

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

353

Zenden proces-verbaal onderzoek naar OvJ (art. 22, tweede, derde en vierde lid Leerplichtwet 1969 )

Leerplichtambtenaar

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

354

Zenden proces-verbaal onderzoek naar raad voor de Kinderbescherming (art. 22, vijfde lid, Leerplichtwet 1969)

Leerplichtambtenaar

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

355

Kennisgeving verrichting arbeid jongere (art. 23, Leerplichtwet 1969)

Leerplichtambtenaar

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

356

Opgave aan de Gemeenteaad gevoerd handhavings- en verzuimbeleid (art 25, eerste lid, Leerplichtwet 1969)

College

X

 

maatschappij 2

wijkteams

 

geen mandaat BD

leerplicht

357

Opgave aan Minister gevoerd handhavings- en verzuimbeleid (art. 25, tweede lid, Leerplichtwet 1969 jo art. 6 Leerplichtregeling 1995)

College

 

leerplichtambtenaar

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

358

Zorgdragen voor administratie leerlingen (art. 3, eerste lid, (Leerplichtregeling 1995

College

 

leerplichtambtenaar en administratief medewerker leerplicht

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

359

Doorzenden adm. gegevens leerlingen bij verhuizing (art. 3, tweede lid, Leerplichtregeling 1995)

College

 

leerplichtambtenaar en administratief medewerker leerplicht

maatschappij 2

wijkteams

 

mandaat BD

leerplicht

360

Verstrekken/ weigeren urgentieverklaring (art. 2.1 Bijlage 1 bij Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

urgentieverklaringen

361

Beoordeling aanvraag urgentieverklaringen o.g.v. hardheidsclausule

College

 

teamleider

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

urgentieverklaringen

362

Intrekken urgentieverklaring (art. 2.4, eerste lid, Bijlage 1, Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

urgentieverklaringen

363

Wijziging van de urgentieverklaring (art. 2.4, tweede lid Verordening woonruimtebemiddeling)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

urgentieverklaringen

364

Vaststellen bij verlening dat houders van urgentieverklaring vanaf begin een directe aanbieding kunnen krijgen (art. 4.3, Verordening woonruimtebemiddeling)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

urgentieverklaringen

365

Toekennen/ afwijzen (gedeeltelijke) vergoeding vervoerskosten leerlingenvervoer (art. 2, 8 en 13 Verordening Leerlingenvervoer)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

leerlingenvervoer

366

Aanvragen advies bij externe deskundigen (Verordening Leerlingenvervoer)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

leerlingenvervoer

367

Verdagen beslistermijn aanvraag (art. 5 (Verordening Leerlingenvervoer)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

leerlingenvervoer

368

Besluit tot tussentijdse beëindiging van de voorziening bij niet voldoen inlichtingenverplichting(art. 6, vierde lid Verordening Leerlingenvervoer)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

leerlingenvervoer

369

Besluit tot wijziging, opschorting, intrekking van de voorziening bij ernstig wangedrag (art. 7, Verordening Leerlingenvervoer)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

leerlingenvervoer

370

Besluit tot terugvordering, verrekening kosten voorziening art. 6, zesde lid Verordening Leerlingenvervoer

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

leerlingenvervoer

371

Bepalen van de wijze en tijdstip van uitbetaling alsmede de periode van vergoeding (art. 4 Verordening Leerlingenvervoer)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

leerlingenvervoer

372

Wijziging, intrekken of opschorten voorziening art 6, vijfde lid (Verordening Leerlingenvervoer)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

leerlingenvervoer

373

Besluit tot bekostigen van begeleiders (art. 10, eerste lid, Verordening Leerlingenvervoer)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

leerlingenvervoer

374

Besluiten tot aangaan van overeenkomsten met vervoerders ter uitvoering Wmo en leerlingenvervoer binnen kaders van de raamovereenkomst

College

 

teamleider

maatschappij 3

Wmo

Zie hiertoe algemeen gedeelte binnen budgetaire kaders, regelgeving en beleid

mandaat BD

leerlingenvervoer

375

Besluiten gevallen waarin niet wordt voorzien in de Verordening (art. 23 Verordening)

College

 

manager

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

leerlingenvervoer

376

Opdracht geneeskundig onderzoek tbv Gehandicaptenparkeerkaart

college

 

medewerker administratie

maatschappij 3

administratieve zorg

 

mandaat BD

gehandicaptenparkeerkaart

377

toekennen of afwijzen Gehandicaptenparkeerkaart

college

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

administratieve zorg

 

mandaat BD

gehandicaptenparkeerkaart

378

Ambtshalve vaststellen medische urenbeperking (art. 6b Team Inkomenwet)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

379

Toekennen/ afwijzen aanvraag vaststellen medische urenbeperking (art. 6b, PW)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

380

Verrichten van werkzaamheden ten behoeve van vaststelling medische urenbeperking (art. 6b, 4e lid , PW)

college

X

 

maatschappij

participatie

mandaat verleend aan SVB

geen mandaat BD

Participatiewet

381

Verlenen tijdelijke ontheffing van de verplichting als bedoeld in art. 9, eerste lid, onderdelen a en c, Pw (art. 9, tweede lid, PW)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

382

Verlening ontheffing art. 9, eerste lid, onderdeel a, (art. 9a, zevende lid, PW)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

383

Opstellen PvA invulling voorziening all. ouder als in eerste lid (art9a, zevende lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

384

Verrichten heronderzoek ex art 9a, zevende lid (art 9a, achtste lid Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

385

Besluit tot verrichten onbetaalde werkzaamheden voor max 2 jaar (art. 10a, eerste lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

386

Aanbieden voorziening gericht op arbeidsinschakeling (art. 10a, vijfde lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

387

Verstrekken premie verrichten additionele Arbeid ( art. 10a, zesde lid, Pw

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

388

Verrichten heronderzoek (art. 10a, achtste lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

389

Verlengen termijn add. Arbeid (art. 10a, negende lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

390

Herbeoordeling verlenging en eventuele verdere verlenging (art. 10a, tiende lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

391

Ambtshalve of op verzoek bieden dienstbetrekking in een beschutte omgeving (art. 10b, eerste lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

392

Verrichten werkzaamheden vaststelling noodzaak beschutte werkomgeving (art. 10b, tweede lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

393

Verstrekken loonkostensubsidie aan werkgever (art. 10d Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

394

Ambtshalve/op aanvraag vaststellen behoren tot doelgroep loonkostensubsidie (art. 10c, eerste lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

395

Op aanvraag vaststellen loonwaarde werknemer (art10d, tweede lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

396

Vaststellen loonwaarde na periode eerste zes maanden en verlenen loonkostensubsidie (art. 10d, vijfde lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

397

Aanpassen vaststellen loonwaarde (art. 10d, zesde lid, Pw)

college

 

klantmanager Inkomen

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

398

Ambtshalve vaststellen hoogte loonkosten (art. 10d, zevende lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

399

Ondersteuning bij leerwerktrajecten (art 10f, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

400

Bijstandverlening wegens zeer dringende omstandigheden (art. 16, eerste lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen/ poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

401

Verzoek inlichtingen (art. 17, eerste lid, Pw)

college

 

Klantmanagers, Poortwachter, medewerker Uitkeringsadministratie

maatschappij

inkomen, participatie, wijkteams, administratie uitkeringen, support

 

mandaat BD

Participatiewet

402

Verzoek medewerking (art. 17, tweede lid, Pw)

college

 

Klantmanagers, Poortwachter, medewerker Uitkeringsadministratie

maatschappij

inkomen, participatie, wijkteams, administratie uitkeringen, support

 

mandaat BD

Participatiewet

403

Vaststellen identiteit belanghebbende (art. 17, derde lid Pw)

college

 

Klantmanagers, Poortwachter, medewerker Uitkeringsadministratie

maatschappij

inkomen, participatie, wijkteams, administratie uitkeringen, support

 

mandaat BD

Participatiewet

404

Afstemmen bijstand om de omstandigheden, mogelijkheden en middelen belanghebbende (art. 18, eerste lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

405

Verlagen van de bijstand (art. 18, tweede lid, Pw) tekortschietend besef verantwoordelijkheid voor het bestaan

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

406

Heroverweging verlaging bijstand (art. 18, derde lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

407

Verlaging bijstand bij schending arbeidsverplichting (art. 18, vierde lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

408

Afzien opleggen maatregel bij ontbreken verwijtbaarheid (art. 18, negende lid, Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en werk en poortwachters

maatschappij

inkomen, participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

409

Afstemmen verlaging op omstandigheden, mogelijkheden en middelen blh. (Art. 18, 10e lid, Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en werk en poortwachters

maatschappij

inkomen, participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

410

Herziening verlaging op verzoek (art. 18, 11e lid, Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en werk en poortwachters

maatschappij

inkomen, participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

411

Opleggen bestuurlijke boete (art. 18a, 1e en 3e lid, Pw)

college

 

klantmanagers, poortwachter

maatschappij

inkomen, support, participatie

boetes van hoger dan €340 worden opgelegd door teamleider Support (handhaving)

mandaat BD

Participatiewet

412

Opleggen waarschuwing (art. 18a, vierde lid, Pw)

college

 

klantmanagers, poortwachter

maatschappij

inkomen, support, participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

413

Afzien opleggen boete wegens dringende redenen (art. 18a, 7e lid, Pw)

college

 

klantmanagers, poortwachter

maatschappij

inkomen, support, participatie

Indien boete hoger zou zijn dan €340 dan neemt teamleider Support (handhaving) het besluit

mandaat BD

Participatiewet

414

Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding boete op verzoek medewerking schuldregeling (art. 18a, 13e lid, Pw)

college

 

klantmanagers, poortwachter

maatschappij

inkomen, support, participatie

Indien boete hoger is dan €340 dan neemt teamleider Support (handhaving) het besluit

mandaat BD

Participatiewet

415

Intrekken of herzien gehele of gedeeltelijke kwijtschelding boete (art. 18a, 14e lid, Pw)

college

 

klantmanagers, poortwachter

maatschappij

inkomen, support, participatie

Indien boete hoger is dan €340 dan neemt teamleider Support (handhaving) het besluit

mandaat BD

Participatiewet

416

Verlaging bijstand onvoldoende beheersing Nederlandse taal (art 18b, eerste lid, Pw)

college

 

klantmanager werk, poortwachter

maatschappij

inkomen, participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

417

besluit afnemen toets beheersing taal (art. 18b, tweede lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

418

Afzien verlaging bijstand (art. 18b, derde lid, Pw)

college

 

klantmanager werk, poortwachter

maatschappij

inkomen, participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

419

Afstemmen verlaging wegens dringende redenen (art. 18b, zesde lid, Pw)

college

 

klantmanager werk, poortwachter

maatschappij

inkomen, participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

420

Toepassen kostendelersnorm (art. 19a, tweede lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

421

Vastellen lagere norm i.v.m. woonsituatie (art. 27, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

422

Vastellen lagere norm i.v.m. aanspraak stufi (art. 28 Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

423

Beoordeling middelen van bestaan (art. 31 Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

424

Beoordeling vermogen (art. 34 Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

425

Toekennen en afwijzen aanvraag bijzondere bijstand individueel (art. 35, eerste lid, Pw; beleidsregels bijzondere bijstand)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

426

Bepalen duur en begin periode draagkrachtberekening (art. 35, eerste lid, Pw; beleidsregels bijzondere bijstand)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

427

Toekennen en afwijzen categoriale bijstand ziektekosten (art. 35, derde lid, Pw; beleidsregels bijzondere bijstand)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter, medewerker uitkeringsadministratie

maatschappij 2

inkomen, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

428

Toekennen en afwijzen aanvraag individuele inkomenstoeslag (art. 36, Pw; verordening individuele studie- en inkomenstoeslag)

college

 

klantmanager Inkomen

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

429

Toekenning/afwijzen aanvraag individuele studietoeslag (art. 36b, Pw; verordening individuele studie- en inkomenstoeslag)

college

 

klantmanager Inkomen

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

430

toepassen hardheidsclausule (verordening individuele studie- en inkomenstoeslag)

college

 

manager

maatschappij

 
 

mandaat BD

Participatiewet

431

Opschorting betaling bijstand bij afwijking adresgegevens (art. 40, tweede lid, Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en handhaving en poortwachter

maatschappij

inkomen, support

 

mandaat BD

Participatiewet

432

Afzien van opschorting (art. 40, derde lid, Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en handhaving en poortwachter

maatschappij

inkomen, support

 

mandaat BD

Participatiewet

433

Mededeling doen van opschorting en bieden van herstelmogelijkheid (art. 40, vierde lid, Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en handhaving en poortwachter

maatschappij

inkomen, support

 

mandaat BD

Participatiewet

434

Herziening/intrekking recht op bijstand (art. 40, vijfde lid, Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en handhaving en poortwachter

maatschappij

inkomen, support

 

mandaat BD

Participatiewet

435

Instellen onderzoek juistheid en volledigheid gegevens aanvraag/voorzetting bijstand (art. 41, tiende lid, Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en handhaving en poortwachter

maatschappij

inkomen, support

 

mandaat BD

Participatiewet

436

Doorzending aanvraag naar andere gemeente (art. 42, eerste lid, Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en handhaving en poortwachter

maatschappij

inkomen, support

 

mandaat BD

Participatiewet

437

Aanhangig maken geschil woonplaats (art. 42, eerste lid, Pw)

college

 

medewerker bezwaar, juridisch adviseur

maatschappij 1

support

 

mandaat BD

Participatiewet

438

Toekennen bijstand bij woonplaatsgeschil (art. 42, tweede lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

439

Vaststellen recht op bijstand, op aanvraag en ambtshalve (art. 43, eerste lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

440

Beoordeling houding jongeren (art. 43, vierde lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

441

Toekennen bijstand (art. 44, eerste lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

442

Toekennen bijstand met afwijkende ingangsdatum (art. 44, derde lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

443

Vaststellen Plan van Aanpak (art. 44, vierde lid, Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en werk en poortwachters

maatschappij

inkomen, participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

444

Begeleiden jongeren, evalueren en bijstellen Plan van Aanpak (art. 44a, tweede lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

inkomen, participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

445

Vaststellen periode bijstand (art. 45, eerste en tweede lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

446

Vastellen bijstand deel kalendermaand (art. 45, derde lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

447

Toekennen overlijdensuitkering (art. 45, vijfde lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

448

In kennis stellen SVB niet voldoen verplichtingen door blh. (art. 47c, derde lid, Pw)

college

 

klantmanager Inkomen

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

449

Vaststellen Plan van Aanpak ( art, 47d, vierde lid, Pw)

college

 

klantmanager werk

maatschappij

participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

450

Verlenen bijstand in de vorm van geldlening/ borgtocht (art. 48, tweede lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

451

Verbinden van verplichtingen aan verlening bijstand in de vorm van geldlening, (art. 48, derde lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

452

Verrekening geldlening met algemene bijstand (art. 48, vierde lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter, medewerker uitkeringsadministratie

maatschappij 2

inkomen, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

453

Verlenen bijzondere bijstand in de vorm van borgtocht (art. 49, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

454

Beoordeling recht op bijstand woningeigenaar (art. 50, eerste lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

455

Toekennen recht op bijstand woningeigenaar in de vorm geldlening (art. 50, tweede lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

456

Verlenen bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening (51, eerste lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

457

Afstemmen aflossingsbedragen en duur aflossing (art. 51, tweede lid, Pw)

college

 

Poortwachter, Klantmanager Inkomen, medewerker Terugvordering en Verhaal

maatschappij 2

inkomen, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

458

Verlenen voorschot in de vorm van renteloze geldlening (art. 52, eerste lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

459

Verlenen bijzondere bijstand bij wijze van voorschot in de vorm van een renteloze geldlening (art. 52, derde lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

460

Verrekenen voorschot met bijstand (art. 52, vierde lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter, medewerker uitkeringsadministratie

maatschappij 2

inkomen, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

461

Uitbetaling bijstand aan UWV (art. 53,Pw)

college

 

medewerker uitkeringsadministratie

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

462

Opvragen gegevens en bewijsstukken, alsmede de wijze en het tijdstip van verstrekking (art.53a, eerste lid, Pw)

college

 

Klantmanagers, Poortwachter, medewerker Uitkeringsadministratie

maatschappij

inkomen, support, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

463

Bevoegdheid betreden woning belanghebbende met diens toestemming (art. 53a, tweede lid, Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en handhaving en poortwachter

maatschappij

inkomen, support

 

mandaat BD

Participatiewet

464

Aanpassen hoogte en norm bijstand (art. 53a, derde lid, Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

465

Opschorting recht op bijstand bij niet aantonen woonsituatie (art. 53a, vierde lid Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en handhaving en poortwachter

maatschappij

inkomen, support

 

mandaat BD

Participatiewet

466

Bieden hersteltermijn (art. 53a, vijfde lid, Pw)

college

 

klantmanagers inkomen en handhaving en poortwachter

maatschappij

inkomen, support

 

mandaat BD

Participatiewet

467

Onderzoeken juistheid en volledigheid verstrekte gegevens (art. 53a, zesde lid, Pw)

college

 

Poortwachter, Klantmanager Inkomenen Handhaving, medewerker uitekeringsadministratie, medewerker Terugvordering en Verhaal

maatschappij

inkomen, support, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

468

Besluiten tot herziening/intrekking recht op bijstand (art. 53a,zesde lid, Pw)

college

 

Poortwachter, Klantmanager Inkomenen Handhaving, medewerker uitekeringsadministratie, medewerker Terugvordering en Verhaal

maatschappij

inkomen, support, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

469

Opschorten recht op uitkering bij niet/onvoldoende voldoen inlichtingenverplichting of onvoldoende medewerking verlenen door blh. (art. 54, eerste lid, Pw

college

 

Poortwachter, Klantmanager Inkomenen Handhaving, medewerker uitekeringsadministratie, medewerker Terugvordering en Verhaal

maatschappij

inkomen, support, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

470

Bieden hersteltermijn (art. 54, tweede lid, Pw)

college

 

Poortwachter, Klantmanager Inkomenen Handhaving, medewerker uitekeringsadministratie, medewerker Terugvordering en Verhaal

maatschappij

inkomen, support, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

471

Herziening/intrekking besluit toekenning bijstand bij ten onrechte of tot een te hoog bedrag bijstand (art. 54, derde lid, Pw)

college

 

Poortwachter, Klantmanager Inkomen en Handhaving, medewerker uitkeringsadministratie, medewerker Terugvordering en Verhaal

maatschappij

inkomen, support, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

472

Intrekken recht op bijstand bij niet voldoen aan herstelmogelijkheid (art. 54, vierde lid, Pw)

college

 

Poortwachter, Klantmanager Inkomen en Handhaving, medewerker uitkeringsadministratie, medewerker Terugvordering en Verhaal

maatschappij

inkomen, support, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

473

Opleggen nadere verplichtingen aan bijstand (art.55, PW)

college

 

klantmanagers inkomen en werk en poortwachters

maatschappij

inkomen, participatie

 

mandaat BD

Participatiewet

474

Opleggen verplichting tot indienen verzoek kinderalimentatie(art.56, eerste lid, Pw)

college

 

Klantmanager inkomen, medewerker Terugvordering en Verhaal

maatschappij 2

inkomen, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

475

Verplichting tot noodzakelijke betalingen en betaling in natura (art. 57 Pw)

college

 

klantmanager inkomen, poortwachter

maatschappij 2

inkomen

 

mandaat BD

Participatiewet

476

Bevoegdheid tot terugvordering bijstand bij niet voldoen inlichtingenverplichting (art. 58, eerste lid en tweede lid, Pw)

college

 

klantmanager Inkomen en Handaving en medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij

inkomen, support, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

477

Bevoegdheid tot verrekening ontvangen middelen met alg. bijstand (art. 58, vierde lid, Pw)

college

 

klantmanager Inkomen en Handaving en medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij

inkomen, support, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

478

Verhogen terugvordering met kosten (art. 58, vijfde lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

479

Afzien van terugvordering Art. 58, zevende lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

480

Afzien van terugvordering wegens dringende redenen (art.58, achtste lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

481

Terugvordering gezinsleden (art. 59, eerste t/m derde lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

482

Vorderen inlichtingen van persoon van wie de kosten van bijstand worden teruggevorderd (art. 60, eerste lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

483

Invorderen kosten van bijstand bij dwangbevel (art. 60, tweede lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

484

Verrekening vordering met algemene bijstand (art. 60, derde lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

485

Verrekening kosten bestuurlijke boete(n) met algemene bijstand of uitkering IOAW/IOAZ (art. 60, vierde lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

486

Het leggen van vereenvoudigd derdenbeslag (art. 60, vijfde lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

487

Niet in achtnemen beslagvrije voet (art. 60, zesde lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

488

UWV verzoeken tot terugbetaling kosten van bijstand of bestuurlijke boete (art. 60a, tweede lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

489

SVB verzoeken tot terugbetaling kosten van bijstand of bestuurlijke boete (art. 60a, derde lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

490

Verrekening vordering (art. 60a, vierde lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

491

Geen medewerking verlenen schuldregeling bij schending informatieplicht (art. 60c Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

492

Verhalen kosten van bijstand (art 61 Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

493

Verhalen kosten tot grens onderhoudsplicht (art. 62, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

494

Invorderen kosten verhaal bij dwangbevel (art. 62b, vierde lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

495

Verzoek aan rechter wijzigen verhaalsbedrag (art 62e, eerste lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

496

Verzoek aan rechter tot vaststellen verhaalsbedrag (art. 62e, tweede lid , Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

497

Verhalen kosten van bijstand bij schenking en nalatenschap (art. 62f, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

498

Doen van mededeling verhaalsbesluit (art. 62g, eerste lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

499

Bevoegdheid tot verhaal in rechte (art 62g, tweede lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

500

Indienen verzoekschrift verhaal (art. 62h, eerste lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

501

Machtiging optreden in rechte (art 62h, derde lid, Pw)

college

 

medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

502

Vorderen inlichtingen bij een ieder en werkgever bijstandsontvanger (art. 63 Pw)

college

 

Poortwachter, Klantmanager Inkomenen Handhaving, medewerker uitekeringsadministratie, medewerker Terugvordering en Verhaal

maatschappij

inkomen, participatie, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

503

Vorderen inlichtingen bij instanties (art. 64, eerste t/m vierde lid, Pw)

college

 

Poortwachter, Klantmanager Inkomenen Handhaving, medewerker uitekeringsadministratie, medewerker Terugvordering en Verhaal

maatschappij

inkomen, participatie, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

504

Vorderen inlichtingen bij derden (art. 64, vijfde lid, Pw).

college

 

Poortwachter, Klantmanager Inkomenen Handhaving, medewerker uitekeringsadministratie, medewerker Terugvordering en Verhaal

maatschappij

inkomen, participatie, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

505

Verzoek inlichtingen detentie Minister Veiligheid en Justitie (art. 64, twaalfde lid, Pw)

college

 

poortwachter, klantmanagers, medewerker terugvordering en verhaal

maatschappij

inkomen, participatie, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

506

Doen van aangifte bij vermoeden misdrijf (art. 66 Pw)

college

 

teamleider

maatschappij

inkomen, participatie, support, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

507

Verstrekken inlichtingen aan de genoemde instanties (art. 67, eerste lid, Pw)

college

 

poortwachter, klantmanger, medewerker terugvordering en verhaal en medewerker uitkeringsadministartie

maatschappij

inkomen, participatie, support, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

508

Opnemen BSN in administratie (art 68, eerste lid, Pw)

college

 

poortwachter, klantmanger, medewerker terugvordering en verhaal en medewerker uitkeringsadministartie

maatschappij

inkomen, participatie, support, administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

509

verzoek aanvullende uitkering Pw bij Minister (art.74 Pw)

college

X

 

maatschappij

 
 

geen mandaat BD

Participatiewet

510

Aanwijzen ambtenaren toezicht op naleving Pw die onder gezag staan van de BAR-organisatie (art. 76a, Pw)

college

 

manager

maatschappij

 

College neemt een bestuit voor aanwijzing externe toezichthouders

mandaat BD

Participatiewet

511

Afleggen verantwoording aan Minister uitvoering Pw (art. 77, eerste en tweede lid, Pw)

college

X

 

maatschappij

 
 

geen mandaat BD

Participatiewet

512

Verstrekken gegevens en inlichtingen aan Minister (art. 78, eerste lid, Pw)

college

 

controller domein Maatschappij

maatschappij

 
 

mandaat BD

Participatiewet

513

Doen verzoek aan SVB tot uitbetaling (art. 78y, PW)

college

 

medewerker uitkeringsadministratie

maatschappij 2

administratie uitkeringen

 

mandaat BD

Participatiewet

514

Instellen cassatie (art. 80, eerste lid, Pw)

college

 

medewerker bezwaar, juridisch adviseur

maatschappij 1

support

 

mandaat BD

Participatiewet

515

Maken contractuele afspraken voormalige Wmo-leveranciers over eindafrekening voorzieningen en finale kwijting

College

 

manager

maatschappij

beleidsteams maatschappij

 

mandaat BD

Wmo

516

Verstrekken ondersteuning, beschermd wonen en opvang (art. 1.2.1 Wmo jo art. 21 Verordening)

College

 

teamleider

maatschappij 3

Wmo

mandaat verleend aan Gemeente Rotterdam

mandaat BD

Wmo

517

Vaststellen verschuldigdheid eigen bijdrage algemene voorziening (art 2.1.4, eerste lid, onder a Wmo jo art. 23 Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

Wmo

518

Vaststellen verschuldigdheid eigen bijdrage maatwerkvoorziening of PGB (art. 2.1.4, eerste lid, onder b Wmo jo art.22 Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

Wmo

519

Bepalen mantelzorgpluim (art.2.1.6 Wmo jo 17 Verordening )

College

X

 

maatschappij 3

beleid en ontwikkeling Sociaal Domein

 

geen mandaat BD

Wmo

520

Bevorderen en treffen algemene maatregelen ter bevordering mantelzorg en vrijwilligerswerk art. 2.2.2 Wmo)

College

X

 

maatschappij 3

beleid en ontwikkeling Sociaal Domein

 

geen mandaat BD

Wmo

521

Bevorderen en treffen algemene maatregelen ter uitvoering plan (art. 2.2.1 Wmo)

College

X

 

maatschappij

beleidsteams maatschappij

 

geen mandaat BD

Wmo

522

Verstrekking tegemoetkoming meerkosten personen met beperking, psychische of psychosociale problemen (art 2.1.7 Wmo)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

Wmo

523

Verstrekken/ weigeren maatwerkvoorziening (art. 2.3.1, jo 2.3.5 Wmo jo art. 9 jo art 17, Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

Wmo

524

Uitvoeren onderzoek na melding (art. 2.3.2, eerste lid, Wmo)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

Wmo

525

Bevestigen ontvangst melding (art. 2.3.2, eerste lid, Wmo jo , art. 2, tweede lid, Verordening Wmo 2018)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

Wmo

526

Wijzen mogelijkheid indienen persoonlijk plan en stellen termijn (art. 2.3.2, tweede lid, Wmo jo art. 4, eerste lid, Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

Wmo

527

Persoonlijk plan betrekken in onderzoek (art. 4, tweede lid, Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

Wmo

528

Maken afspraak na ontvangst melding (art. 2, tweede lid, Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

Wmo

529

Toestemming vragen verwerken persoonsgegevens ( art. 6, vierde lid, Verordening )

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

Wmo

530

Oproepen aanvrager te verschijnen (art. 7, eerste lid, Verordening )

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

Wmo

531

Aanwijzen adviesinstantie (art 7, aanhef, Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

Wmo

532

Advies vragen aan adviesinstantie (Art. 7, tweede lid, Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

Wmo

533

Verstrekken tijdelijke maatwerkvoorziening in spoedeisende gevallen (art. 2.3.3, Wmo jo art. 2, derde lid, Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

Wmo

534

Zorgen voor kosteloze cliententenondersteuning (art. 2.3.2., eerste lid, Wmo jo art.3 , eerste lid, Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

Wmo

535

Wijzen op kosteloze clientenondersteuning (art. 3, tweede lid, Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

Wmo

536

Vasstellen identiteit cliënt (art. 2.3.4 Wmo jo art. 5 Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

Wmo

537

Verstrekken/ weigeren aanvraag PGB (art. 2.3.6 Wmo jo art. 19 Verordening)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

Wmo

538

opdracht verstrekken tot woningaanpassing zonder toestemming eigenaar woning (art.2.3.7, eerste lid, Wmo)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

teamleider neemt een besluit bij bedragen boven € 10.000

mandaat BD

Wmo

539

Horen eigenaar woning (art. 2.3.7, tweede lid, Wmo)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD

Wmo

540

Vorderen inlichtingen cliënt (art. 2.3.8, eerste lid, Wmo)

College

 

klantmanager Wmo

maatschappij 3

Wmo

 

mandaat BD