Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Goeree-Overflakkee 2021

Geldend van 07-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2021

Intitulé

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Goeree-Overflakkee 2021

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

in hun hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

b e s l u i t e n:

 • I.

  als gemeentearchivaris aan te wijzen: de heer M.C. Kuiper met als functienaam gemeentearchivaris;

 • II.

  als plaatsvervangend gemeentearchivaris aan te wijzen: de heer J.C. Both met als functienaam plaatsvervangend gemeentearchivaris;

 • III.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen:Streekarchief Goeree-Overflakkee, Dwarsweg 40 te Middelharnis;

 • IV.

  een Strategisch Informatieoverleg in te stellen waarin, naast een onafhankelijk deskundige, zitting hebben: de directiesecretaris, de gemeentearchivaris, de plaatsvervangend gemeentearchivaris, de specialist DIM, de beleidsadviseur I&A en op uitnodiging de adviseur DIM en de CISO-FG;

 • V.

  als onafhankelijke deskundige, op voordracht van de onder IV genoemde personen, in het Strategisch Informatieoverleg te benoemen:de heer C. van Rixoort;

 • VI.

  in te trekken de volgende besluiten:

  • a.

   de Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Goeree-Overflakkee;

  • b.

   het Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Goeree-Overflakkee 2020;

 • VII.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die van zijn bekendmaking, terugwerkt tot en met 1 april 2021 en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Goeree-Overflakkee 2021.

 • VII. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die van zijn bekendmaking, terugwerkt tot en met 1 april 2021 en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer Goeree-Overflakkee 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 29 juni 2021

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar bevatten. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. De mogelijkheid bestaat om, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening te vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via mijn.rechtspraak.nl/start/burger.

Toelichting

In artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen bij burgemeester en wethouders (zorgdrager) gelegd.

Het gaat hier om een aantal besluiten dat burgemeester en wethouders moeten nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet 1995 te voldoen.

Onderdeel I betreft de aanwijzing van de gemeentearchivaris overeenkomstig artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995. In het eerste lid van artikel 32 van de Archiefwet 1995 is bepaald dat de gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek. Burgemeester en wethouders zijn eveneens bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van voldoende deskundig personeel (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet).

Onderdeel III betreft een uitwerking van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om een gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 31 van de Archiefwet).

Onderdeel IV betreft het instellen van een Strategisch informatieoverleg (SIO). Het begrip SIO is geïntroduceerd in de toelichting op het in 2012 gewijzigde Archiefbesluit 1995 (hierna: Archiefbesluit). Met het SIO wordt in elk overheidsorgaan een structureel overleg gecreëerd. In dit overleg worden vraagstukken belegd over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding. In het SIO vindt de ketengerichte belangenafweging in de informatiehuishouding plaats. Hierdoor wordt in samenhang het beheer van informatie georganiseerd. Daarnaast heeft een SIO bij besluiten omtrent vervreemding en selectielijsten een wettelijk verplichte functie.

In artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 wordt voorgeschreven dat de belangen van het bestuur en de burger alsmede historische en culturele belangen bij vervanging, selectielijsten en vervreemding moeten worden afgewogen. De verantwoordelijke voor de informatiehuishouding vertegenwoordigt het belang van het bestuur; de archivaris historie en cultuur. De onafhankelijke deskundige heeft in het bijzonder de positie van de burger als uitgangspunt. Hiertoe dient het SIO een voordracht te doen (artikel 3a, eerste lid, van het Archiefbesluit). Het Archiefbesluit 1995 stelt eisen om de deskundigheid en onafhankelijkheid van deze functionaris te borgen (artikel 3a, tweede lid).