ALGEMENE VERORDENING ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUREN 2021 GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

Geldend van 03-07-2021 t/m heden

Intitulé

ALGEMENE VERORDENING ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUREN 2021 GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL ,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 13 april 2021 gelet op artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht, artikelen 5.2 en 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikelen 149, 254, en 229 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening: “Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2021 Ge-meente Valkenburg aan de Geul ” (AVOI 2021) welke luidt als volgt:

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. belanghebbenden: de bewoners (omwonenden) en bedrijfsmatige gebruikers van alle percelen, grenzend aan het tracé van kabels en/of leidin-gen, waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

b. breekverbod: tijdelijke opschorting van graaf- en/of opbreekwerkzaamheden, op last van het college, in verband met vergunde evenementen of extreme weersomstandigheden. Onder extreme weersom-standigheden worden in ieder geval inbegrepen wateroverlast, sneeuwval of ijzel en vorst. Grondslag voor de opschorting is de overlast voor de bewoners en/of schade voor de gemeente Val-kenburg aan de Geul door bijvoorbeeld breuk van vastgevroren bestratingsmateriaal of niet goed te verdichten ondergrond dan wel het niet (meer) aaneengesloten kunnen afwerken van sleu-ven of verhardingen.

c. boring: het maken van een holle ruimte in de grond, zonder daarbij de omringende grondslag te verwijderen.

d. bovengrondse voorzieningen: transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations die onder-deel uitmaken van een net of netwerk, als bedoeld in. onderdeel o van dit artikel, die bovengronds in de openbare ruimte worden geplaatst.

e. calamiteit: 1 een onvoorziene gebeurtenis zoals een onderbreking in de voorziening met een overschrijding van de voor ver-storingen gehanteerde “normale” tijdsduur en aantal klanten;

2 een aanzienlijke, ongecontroleerde waterlekkage of gas-uitstroming onder hoge druk;

3 een ernstig ongeval door bijv. brand of explosie met een grote maatschappelijke impact ten aanzien van de open-bare orde en/of veiligheid.

f. college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul dan wel de gemandateerde medewer-ker.

g. digitale meldsysteem: dit is het digitale meldsysteem, (MOOR) dat door het college wordt gehanteerd en waarmee de communicatie over kabels en leidingen met het college dient te worden gevoerd.

h. gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht, artikel 5.2, eerste lid van de Telecommunicatiewet, een publiekrechtelijke vergunning of een privaatrechtelijke overeenkomst.

i. groenvoorziening: het geheel van aanplant, zoals bomen, beplanting, bosplant-soen, bloemberm, gras of gazon.

j. grondroerder: degene, onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerk-zaamheden feitelijk worden verricht.

k. handhole: afsluitbare ondergrondse holle behuizing voor het onderbren-gen van voornamelijk appendages of apparatuur met toegangs-luik onder de verharding of op maaiveldniveau,

l. (huis)aansluiting: het gedeelte van de kabel of leiding dat een netwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt onder andere ten behoeve van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onder a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken.

m. instemmingsbesluit: besluit van het college op een melding van voorgenomen werk-zaamheden aan kabels ten behoeve van een openbaar elektro-nisch communicatienetwerk, als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid van de Telecommunicatiewet (niet zijnde werkzaamheden van niet-ingrijpende aard dan wel spoedeisende werkzaamheden c.q. calamiteiten.

n. kabels en/of leidingen: kabels en/of (buis)leidingen als onderdeel van een net(werk), daaronder mede begrepen de daarmee verbonden transforma-tor-, schakel-, verdeel- en onderstations, voorzieningen (afslui-ters, brandkranen, lassen etc.) en andere hulpmiddelen, behou-dens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen bin-nen de installatie van een producent of van een afnemer, en te-vens omvattende lege buizen, ondergrondse ondersteunings-werken en beschermingswerken; voorbeelden van deze kabels en/of leidingen zijn kabels als bedoeld in de Telecommunicatie-wet, elektriciteitskabels (koppel-, transport- en distributiekabels), gasleidingen (transport-, distributie- en dienstleidingen), water-leidingen, stadsverwarmingsleidingen, kabels en/of leidingen ten behoeve van industriële netwerken en signaalkabels.

o. net of netwerk: één of meerdere ondergrondse kabel(s) of lei-ding(en),daaronder mede begrepen lege buizen ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken bestemd voor het transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie (een, al dan niet openbaar, elektro-nisch communicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1. onder e en h van de Telecommunicatiewet).

p. netbeheerder: degene die als natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel als rechtspersoon

• beheerder is van een net of netwerk voor levering van elek-triciteit, gas, water, warmte of WKO (Warmte Koude Opslag) of

• aanbieder is van een (al dan niet openbaar) elektronisch communicatienetwerk.

q. melding: melding als bedoeld in artikel 4, tweede en vierde lid. Het betreft werkzaamheden, waarvoor geen vergunning of instemmingsbe-sluit noodzakelijk is.

r. mantelbuis: beschermbuis (staal of kunststof) om een kabel of leiding.

s. montagegat of lasgat: sleuven met over het algemeen beperkte afmetingen, die wor-den gemaakt t.b.v. de toegang tot een handhole, het opgraven van een kabelrol t.b.v. (huis)aansluitingen, het maken van aftak-kingen, voor het herstellen van kabel- of leidingstoringen of voor inspectiedoeleinden.

t. niet-openbare kabels en

/of leidingen: kabels en/of leidingen dan wel het netwerk, waartoe deze beho-ren, die niet gebruikt worden om openbare (voor het publiek be-schikbare) diensten aan te bieden.

u. openbare gronden: 1o openbare wegen met inbegrip van de daartoe beho-rende stoepen, glooiingen, bermen, sloten, bruggen, vi-aducten, tunnels, duikers, beschoeiingen en andere werken.

2o wateren met de daartoe behorende bruggen, plantsoe-nen, pleinen en andere plaatsen, die voor eenieder toegankelijk zijn.

v. persing: een (niet-) bestuurbare boortechniek, uitgevoerd vanuit een werkput, waarbij door een horizontaal heiblok een buis nage-noeg horizontaal in de grond wordt gedreven of getrokken

w. sleuf: de opening die ontstaat door het verwijderen van verharding en/of grond ten behoeve van het leggen van kabels en/of leidin-gen.

x. verharding: gedeelte van de wegconstructie boven de funderingslaag. Ver-hardingen zijn onder te verdelen in:

1o gesloten verharding:

een verharding met een aaneengesloten structuur, zoals:

• asfaltverharding,

• betonverharding,

• open verharding voorzien van een gebonden voegvulling waardoor plaatvorming ontstaat,

• half-verharding waarbij als gevolg van toe-voegstoffen of in het product aanwezige stof-fen een plaatvorming ontstaat.

2o open verharding:

een verharding bestaande uit los naast elkaar gele-gen elementen. In tegenstelling tot een gesloten ver-harding heeft een open verharding voegen en is in meer of mindere mate water- en gasdoorlatend.

Voorbeelden van open verhardingen zijn:

• bestrating: een elementenverharding waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen (ge-bakken of beton) in reguliere formaten en pa-tronen zoals:

- gebakken klinkers dikformaat, waalformaat, keiformaat,

- betonstraatstenen (BSS) 10 x 20 cm,

- betontegels 30 x 30 cm tot 50 x 50 cm.

• sierbestrating: een elementenverharding waarbij gebruik is gemaakt van bijzondere formaten en/of patronen zoals:

- natuursteenverharding,

- bestrating in afwijkende verbanden,

- bijzondere objecten.

3o half-verharding:

een half-verharding bestaat uit onsamenhangend ma-teriaal dat meer draagkracht levert dan de originele grond.

Voorbeelden van half-verhardingsmaterialen zijn grind, gebroken puin, menggranulaat, gebroken na-tuursteen, leemgrind, kleischelpen, stol, boomschors en houtsnippers.

Toelichting:

- indien er tussen materialen binding ontstaat, is er niet langer sprake van een half-verharding. De hoe-veelheid binding bepaalt of er sprake is van half- of gesloten verharding.

- voor de gebroken materialen zoals gebroken puin, menggranulaat en gebroken natuursteen geldt een maximale korrelafmeting van 50 mm.

4o gasdoorlatende verharding:

een constructie van een open verharding al dan niet voorzien van een fundering van een ongebonden steenmengsel of een half-verharding waarbij geen binding optreedt.

y. vergunning: besluit van het college op een aanvraag van voorgenomen aan-eengesloten werkzaamheden inzake kabels en/of leidingen (niet zijnde werkzaamheden van niet-ingrijpende aard dan wel spoedeisende werkzaamheden c.q. calamiteiten) in, op en bo-ven openbare gronden die door de gemeente beheerd worden, uitgezonderd voor kabels ten dienste van een openbaar elektro-nisch communicatienetwerk.

z. werken: werken zijn te verdelen in:

1o grote werken:

Alle werken met uitzondering van werkzaamheden van niet ingrijpende aard en spoedeisende werk-zaamheden c.q. calamiteiten.

2o werkzaamheden van niet ingrijpende aard:

• het aanbrengen of opruimen van kabels en/of leidingen in reeds aangebrachte voorzienin-gen (mantelbuizen);

• het maken van een montagegat c.q. lasgat in-clusief een opbreking met een beperkte afme-ting (maximaal 2 x 2m) die wordt gemaakt ten behoeve van:

- toegang tot een handhole;

- het plaatsen van afsluiters;

• aftakkingen voor het herstellen van kabel- c.q. leidingstoringen;

• inspectiedoeleinden

• werkzaamheden (nieuw aanleg, reparaties of onderhoudswerk) aan kabels en/of leidingen met een gezamenlijke lengte van minder dan 15 meter;

• een solo te plaatsen handhole c.q. kabelin-spectieput.

3o spoedeisende werkzaamheden c.q. calamiteiten:

noodzakelijke werkzaamheden die geen uitstel dul-den ten gevolge van een ernstige belemmering of sto-ring in de dienstverlening via het betreffend net. Ca-lamiteiten zijn een mogelijk resultaat van de ernstige belemmering of storing.

aa. werkzaamheden: handmatige en/of mechanische (graaf)werkzaamheden, inclu-sief het opbreken en herstellen van de sleufverharding en sleufloze technieken in, op en boven openbare grond in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en/of leidingen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Burgemeester en wethouders zijn belast met de coördinatie van werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen.

2. Deze verordening is van toepassing op werkzaamheden verband houdend met het aanleggen, instandhouden en opruimen van kabels en leidingen in of op openbare gronden, voor zover de gemeente Valkenburg aan de Geul deze gronden beheert, in bezit heeft dan wel daarover coördi-natieverplichtingen heeft conform de Telecommunicatiewet en de Belemmeringenwet Privaatrecht.

3. Voor Enexis en WML staat de inhoud van de van toepassing zijnde OGN 2021 in rangorde boven de inhoud van deze verordening. Deze verordening heeft bijgevolg een aanvullende werking op de OGN 2021 voor Enexis en WML.

4. Voor N.V. Nederlandse Gasunie staat de inhoud van de overeenkomst van levering en afname van gas tussen NGU en de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 10 maart 1969 (inclusief latere wij-zigingen) en de vergunning voor het leggen van gasleidingen, in rangorde boven de inhoud van deze verordening en heeft bijgevolg een aanvullende werking op de overeenkomst uit 1969.

Artikel 3 – Nadere regels

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Deze zijn onder meer vastgelegd in het Handboek Kabels en Leidingen 2021 gemeente Valkenburg aan de Geul waarnaar deze verordening in diverse bepalingen verwijst; deze verwijzingen worden ook geacht betrekking te hebben op eventuele door het college in de toekomst vast te stellen nieuwe versies van het Handboek Kabels en Leidingen.

HOOFDSTUK 2: AANVRAGEN EN MELDEN VAN GRAAFWERKZAAMHEDEN

Artikel 4 – Instemmingvereiste

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college genomen instemmingbesluit om-trent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, medegebruik van voorzieningen en de afstemming van voorgenomen werkzaamheden met overige netbeheerders, kabels en/of lei-dingen in of op openbare gronden aan te leggen, in stand te houden of op te ruimen.

2. Voor het verrichten van spoedeisende werkzaamheden (voor definities hiervan, zie Handboek ka-bels en leidingen gemeente Valkenburg aan de Geul 2021, onderdeel begripsbepalingen) is geen instemming of vergunning, als bedoeld in het eerste lid, noodzakelijk maar kan worden volstaan met een melding aan het college.

3. Het instemmingbesluit vervalt indien daarvan geen gebruik wordt gemaakt binnen 6 maanden na de datum waarop het besluit onherroepelijk is geworden.

Artikel 5 – Aanvragen en melden

1. Een netbeheerder, of haar gemachtigde hoofdaannemer, die werkzaamheden wil verrichten, vraagt daarvoor een instemmingbesluit aan of doet een melding, als bedoeld in artikel 4, bij het college.

2. Een netbeheerder, of haar gemachtigde hoofdaannemer, die werkzaamheden wil verrichten kan hierover vooroverleg voeren met het college ten einde de instemmingaanvraag, als bedoeld in het eerste lid, voor te bereiden.

3. Behoudens voor zover artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet van toepassing is, wordt, wanneer de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente Valkenburg aan de Geul , uiterlijk vier werkweken na ontvangst van de instemmingaan-vraag, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het (voor)overleg tussen de grondroerder en de overige gedoogplichtige(n).

4. De melding voor het verrichten van werkzaamheden van minder ingrijpende aard dient 3 werkda-gen voor aanvang te worden gedaan.

5. De melding voor het verrichten van werkzaamheden die onder de noemer “Groot gepland werk” vallen en waarvoor reeds een instemmingsbesluit is gegeven dient minimaal 10 werkdagen voor aanvang te worden gedaan.

6. De melding voor spoedeisende werkzaamheden dient voorafgaand aan de start van de werkzaam-heden te worden gedaan.

Artikel 6 – Gegevensverstrekking

1. Voor het aanvragen van een instemmingbesluit, als bedoeld in artikel 4, dient gebruik te worden gemaakt van daartoe door het college vastgestelde digitale platform Moor.

2. Bij een aanvraag voor een instemmingbesluit, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, dienen de volgen-de gegevens te worden verstrekt:

a. eenmalig het vigerende uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de netbeheerder;

b. een machtiging indien het een instemmingaanvraag betreft voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels of leidingen voor of namens een netbeheerder;

c. naam, adres en woonplaatsgegevens van de eigenaar, beheerder en exploitant van de ka-bels en/of leidingen en van de (onder)aannemer, evenals de naam en telefoonnummer van de uitvoerder, zijnde een Nederlands sprekende contactpersoon voor de werkzaamheden;

d. een opgave van het aantal, de soort en het beoogde gebruik van de kabels en/of leidingen;

e. welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgeno-men datum van aanvang, beëindiging en aard van de werkzaamheden;

f. een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

o een opgave van het gewenste tracé;

o een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, van permanente als tijdelijke aard, evenals van de situering daarvan;

o een opgave of er een riool, niet zijnde een huisaansluiting, wordt gekruist middels een persing of (gestuurde) boring;

o de, ten behoeve van het werk, te nemen verkeersmaatregelen;

o de te nemen maatregelen in verband met bereikbaarheid van panden en bedrijven;

o de informatievoorziening naar en afstemming met betrokken partijen zoals bewoners,

bedrijven, hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven;

o faseringen van de werkzaamheden;

o het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden.

3. Indien de werkzaamheden betrekking hebben op kabels en leidingen van elektronische communi-catienetwerken dient, aanvullend op het tweede lid, bij de instemmingaanvraag tevens (eenmalig) een kopie van de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) afgegeven registratie te worden verstrekt.

4. Bij een melding, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, dienen de volgende gegevens te worden ver-strekt:

a. een machtiging indien het een melding betreft voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels of leidingen voor of namens een netbeheerder;

b. naam, adres en woonplaatsgegevens van de eigenaar, beheerder en exploitant van de ka-bels en/of leidingen, naam en adres van de aannemer(s) en onderaannemer(s) die belast zijn met de werkzaamheden, evenals de naam en telefoonnummer van de uitvoerder, zijnde een Nederlands sprekende contactpersoon voor de werkzaamheden;

c. de dagtekening van de melding;

d. de lengte van de sleuf die wordt opengebroken;

e. het oppervlak van het lasgat dat wordt opengebroken.

5. Het college kan nadere regels stellen betreffende de te verstrekken gegevens evenals over de wijze waarop die dienen te worden verstrekt.

Artikel 7 - Termijnen

1. Een beslissing op een aanvraag voor een instemmingbesluit wordt genomen uiterlijk 2 weken na de dag van ontvangst van de volledige instemmingaanvraag. Betreft het een instemmingaanvraag waarbij meerdere gedoogplichtigen zijn betrokken dan beslist het college binnen acht weken na de dag van ontvangst van een volledig ingevulde instemmingaanvraag.

2. Een beoordeling, of een aanvraag voor een instemmingbesluit volledig is, wordt genomen uiterlijk 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de instemmingaanvraag.

3. Een beslissing, op een melding van een definitieve aanvangsdatum werkzaamheden en voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard, wordt genomen uiterlijk 3 werkdagen na de dag van ontvangst van de melding.

4. De termijnen, zoals bedoeld in het eerste lid, kunnen ten hoogste tot acht weken worden verdaagd.

5. Indien van de bevoegdheid tot verdaging gebruik wordt gemaakt, doet het college daarvan vóór afloop van de termijnen zoals genoemd in het eerste lid, een schriftelijke bevestiging toekomen aan de grondroerder.

6. Na het besluit voor instemming dienen de werkzaamheden, waarvoor het instemmingbesluit is genomen, binnen 6 maanden in uitvoering te worden genomen. Als deze termijn is verstreken en de werkzaamheden zijn niet opgestart, is het instemmingbesluit op dat moment vervallen.

7. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 8 – Voorschriften en beperkingen

1. Het college kan aan het instemmingbesluit nadere voorschriften of beperkingen verbinden in het belang van:

a. de openbare orde;

b. veiligheid, waaronder mede verstaan wordt de verkeersveiligheid en/of een goede door-stroming van het verkeer;

c. het voorkomen of beperken van schade of overlast; waaronder mede verstaan wordt de be-scherming van eventuele archeologische vondsten, van groenvoorzieningen, bomen en be-plantingen en van het uiterlijke aanzien van de omgeving;

d. de bereikbaarheid van gronden of gebouwen; waaronder mede verstaan wordt het veilig en doelmatig gebruik van openbare gronden en gebouwen en het doelmatig beheer en onder-houd ervan en het belang van nader aan te geven grote lokale evenementen als weekmark-ten en kermissen;

e. de ondergrondse ordening, waaronder mede verstaan wordt het zo min mogelijk hinder ver-oorzaken voor reeds in de grond aanwezige werken en het niet in gevaar brengen of zonder noodzaak bemoeilijken van deze werken, waaronder mede verstaan worden werken ten behoeve van de riolering en de levering of het transport van elektronische informatie, gas, water en elektriciteit.

2. De voorschriften of beperkingen, zoals genoemd in het eerste lid, kunnen slechts betrekking heb-ben op:

a. het tijdstip, de plaats en wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en oprui-ming van kabels en leidingen;

b. het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, die door derden of de gemeente Valkenburg aan de Geul tegen marktconforme prijzen ter beschikking worden gesteld;

c. afstemming met betrekking tot overige in de grond aanwezige werken;

d. kasten en andere toebehoren behorende bij het netwerk.

3. De grondroerder dient omwonenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden voor de start van de werkzaamheden schriftelijk te informeren over aanvang, duur, aard en plaats van de werk-zaamheden:

a. voor werkzaamheden waarvoor een instemmingsbesluit is vereist: minimaal drie (3) werk-dagen én,

b. voor werkzaamheden waarvoor een melding is vereist: minimaal één (1) werkdag.

4. De grondroerder vergoedt aan de gemeente Valkenburg aan de Geul de schade voortvloeiend uit de werkzaamheden, waarbij de omvang beperkt is tot vergoeding van de marktconforme kosten van de voorzieningen en van de marktconforme kosten van onderhoud.

5. Conform het bepaalde in de Telecommunicatiewet, worden voor de uitgifte van instemmingbeslui-ten marktconforme tarieven in rekening gebracht aan die verzoekers die vallen onder het regiem van de Telecommunicatiewet. Deze marktconforme kosten, ten behoeve van de uitgifte van een in-stemmingsbesluit, zijn aangegeven in het Handboek Kabels en Leidingen 2021 gemeente Valken-burg aan de Geul .

6. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft het primaat voor de herbestrating, het terugbrengen van de groenvoorzieningen en het uitvoeren van rioolinspecties ter plaatse van kruisingen van in-frastructuur, door middel van boringen/persingen, met rioleringen. De grondroerder draagt de marktconforme kosten voor herstel en rioolinspectie. De marktconforme kosten voor herbestrating en rioolinspecties zijn aangegeven in het Handboek Kabels en Leidingen 2021 gemeente Valken-burg aan de Geul .

7. De grondroerder draagt ook de kosten voor de degeneratie van de bestrating. De tarieven zijn aan-gegeven in het Handboek Kabels en Leidingen 2021 gemeente Valkenburg aan de Geul .

8. Indien binnen één jaar na groot onderhoud of herinrichting van openbare gronden een grondroer-der werkzaamheden moet uitvoeren, verlangt het college specifiek schadeherstel ten einde de situ-atie terug te brengen in de “oude staat”. De hiermee gepaard gaande marktconforme kosten zijn voor rekening van de grondroerder.

9. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een instemmingbesluit door een aanvrager zijn leges verschuldigd conform de Legesverordening van de gemeente Valkenburg aan de Geul .

Artikel 9 – (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

1. Een grondroerder dient op verzoek van het college bij de aanleg van kabels en leidingen in open-bare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door overige netbe-heerders dan wel door of in opdracht van het college aangelegde, voorzieningen. Indien dit tech-nisch haalbaar is en medegebruik geen belemmering vormt voor de veiligheid, toegankelijkheid en leveringszekerheid.

2. Het vooroverleg als bedoeld in artikel 5, tweede lid, dan wel een door het college geïnitieerd over-leg naar aanleiding van een instemmingaanvraag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, is er mede op gericht te bepalen of en zo ja langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van be-staande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.

3. Indien een grondroerder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van vooraange-legde voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de grond-roerder verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken.

4. Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen, dient de grondroerder, in overleg met de gemeente Valkenburg aan de Geul, een alternatief tracé te kiezen.

HOOFDSTUK 3: OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 10 – Verleggingen

1. Op het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, waaronder het verplaatsen, op verzoek van de gemeente zijn de wettelijke regels van de Telecommunicatiewet van toepassing.

2. Op het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen die ten dienste staan van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen, niet zijnde de kabels volgens artikel 10 sub 1, in of op openbare gronden, waaronder het verplaatsen, gelden de volgende bepalingen, tenzij en voor zover daarover andersluidende afspraken zijn overeengekomen tussen partijen:

a. de netbeheerder is verplicht op aanwijzing van de gemeente over te gaan tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en leidingen ten dienste van zijn netwerk, waaronder het verplaatsen, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door of vanwege de gemeente;

b. compensatie kan worden verleend:

op basis van afzonderlijke schriftelijke overeenkomsten tussen netbeheerders en het college van B&W van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Als deze niet zijn gemaakt dan: con-form de door het college vast te stellen “Verlegregeling Kabels en Leidingen 2021 gemeente Valkenburg aan de Geul ”, dan wel op basis van door het college geactualiseerde versies van deze verlegregeling.

c. Na een aanwijzing tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en leidingen gaat de netbeheerder zo snel mogelijk over tot de uitvoering, doch niet later dan vijftien (25) werkweken na de datum van ontvangst van de aanwijzing.

Artikel 11 – Breekverbod

1. Als er sprake is van extreme weersomstandigheden is het college bevoegd een breekverbod in te stellen. De vaststelling dat er sprake is van extreme weersomstandigheden is een bevoegdheid van het college.

2. Tijdig of in ieder geval één dag voor beëindiging van het breekverbod, zal het college de betrokken grondroerders hierover informeren.

3. Indien er sprake is van een breekverbod is het verboden breek- en graafwerkzaamheden uit te voeren in de openbare grond en/of bestrating.

4. Het breekverbod is niet van toepassing in geval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing en waarvan uitstel niet mogelijk is.

Artikel 12 – Eigendom

1. Indien de eigendom, exploitatie of beheer van de kabel of leiding wordt overgedragen aan een andere netbeheerder, draagt de oude netbeheerder zorg voor het overdragen van de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel of leiding op de nieuwe netbeheerder.

2. De netbeheerder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel of leiding verandert.

Artikel 13 – Niet-openbare kabels en leidingen

1. Bij werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van niet-openbare kabels en leidingen in openbare (gronden) wegen en wateren is het bepaalde in deze verordening van overeenkomstige toepassing.

2. Deze verordening houdt geen gedoogplicht in voor de gemeente Valkenburg aan de Geul met betrekking tot niet-openbare kabels en leidingen.

3. Met betrekking tot verzoeken voor het verleggen van niet-openbare kabels geldt dat deze op ver-zoek van de gemeente, op kosten van de eigenaar van de kabels, uitgevoerd dienen te worden mits de noodzaak wordt aangetoond.

4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders op een aan-vraag een instemmingbesluit verlenen voor de aanleg van een ander netwerk dan een openbaar telecommunicatiewerk of een omroepnetwerk, indien krachtens een door de aanvrager bij de aan-vraag over te leggen overeenkomst tussen de aanvrager en aanbieder:

• het netwerk wordt aangelegd en onderhouden door een aanbieder;

• de leidingen op de beheertekeningen van deze aanbieder worden/zijn geregistreerd.

5. Indien de overeenkomst/instemming/vergunning waarin de ligging van het netwerk is vastgelegd wordt beëindigd, kan het netwerk door of vanwege de gemeente worden verwijderd. Met het oog hierop betaalt de aanvrager bij de instemmingaanvraag een verwijderingsbijdrage aan de gemeen-te overeenkomstig een in de legesverordening vastgesteld tarief.

6. Het overige in deze verordening bepaalde is van overeenkomstige toepassing op netwerken die met toepassing van het derde lid worden aangelegd.

Artikel 14 – Digitale gegevens

Het college verlangt dat het aanvragen van een instemmingbesluit en het verstrekken van gegevens digi-taal plaats vinden via een door hen daartoe aan te wijzen digitaal platform.

Artikel 15 – Overleg

1. Het college organiseert periodiek een overleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente Valken-burg aan de Geul bekende netbeheerders en andere betrokken of belanghebbende partijen wor-den uitgenodigd.

2. In dit overleg worden de plannen van de gemeente Valkenburg aan de Geul en van de diverse netbeheerders en andere betrokken of belanghebbende partijen besproken en eventueel afge-stemd in het kader van de bepalingen van deze verordening.

HOOFDSTUK 4: HANDHAVINGS- EN TOEZICHTBEPALINGEN

Artikel 16 – Toezicht en handhaving door ambtenaren

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij be-sluit van het college aangewezen ambtenaren.

Artikel 17 – Naleving voorschriften

1. Indien een grondroerder zich niet houdt aan de voorschriften en beperkingen uit het instemmingbe-sluit, kan het college het instemmingbesluit intrekken.

2. Wanneer het college een besluit neemt op grond van het artikel 4 van deze verordening, kan het college verlangen dat de oorspronkelijke situatie wordt hersteld.

Artikel 18 – Handhaving en sancties

1. Het college is bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gewerkt:

zonder voorafgaand instemmingbesluit of melding, als bedoeld in artikel 5 van deze verordening;

a. in afwijking van de voorschriften uit het instemmingbesluit;

b. in strijd met het geldende breekverbod.

2. Het college is bevoegd sancties op te leggen indien werkzaamheden worden verricht zonder in-stemmingbesluit:

a. bij de eerste overtreding volgt een waarschuwing aan het desbetreffende netwerkbedrijf en de uitvoerend grondroerder;

b. bij de tweede overtreding wordt de desbetreffende uitvoerende grondroerder voor een peri-ode van 1 maand na constatering niet geaccepteerd om als gemachtigde namens de netbe-heerder werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Valkenburg aan de Geul uit te voeren;

c. bij de derde overtreding is de periode , zoals bedoeld onder sub b., 3 maanden en bij de vierde overtreding en alle overtredingen daarna: 6 maanden.

HOOFDSTUK 5: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 – Inwerkingtreding,

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Op de datum van inwer-kingtreding van de nieuwe verordening wordt de huidige Telecommunicatieverordening d.d. 8-10-2014 gemeente Valkenburg aan de Geul ingetrokken.

Artikel 20 – Overgangsbepalingen

De aanwezigheid van kabels en/of leidingen in of op openbare gronden, voor zover deze zijn aangelegd met toepassing van de Telecommunicatieverordening gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 8-10-2014 en/of op basis van andere aantoonbare en gelegaliseerde afspraken, zoals die hebben gegolden tot de inwerkingtreding van deze verordening, worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening eveneens beheerst door de regels van deze verordening.

Deze verordening is van toepassing op alle meldingen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 21 – Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2021 gemeente Valkenburg aan de Geul ".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn openbare vergadering van 21 juni 2021

De Griffier, mr. J.W.L. Pluijmen

De Voorzitter, D.M.M.T. Prevoo

Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

Artikel 1 - Begripsbepalingen

College

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul . Het college is bevoegd de taken voortvloeiende uit de verordening af te handelen, waarbij deze voor wat betreft de uit-voering naar wens en behoefte uit praktische overweging deels gemandateerd kunnen worden aan één of meer daartoe aangewezen ambtenaren.

Net of netwerk

De definitie is afgeleid van de omschrijving zoals die gehanteerd wordt in de Wet Informatie- uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). De omschrijving maakt met name duidelijk dat het om ondergrondse netten gaat, en dan zowel de distributie- en transportnetten voor energie (gas, water, elektriciteit, riool) als de elektronische communicatienetwerken (zoals specifiek geregeld in en krachtens de Telecommunicatie-wet).

In de tekst wordt geen inhoudelijk onderscheid gemaakt tussen de termen net en netwerk.

Kabels en leidingen

De AVOI ziet enerzijds op netwerken bestaande uit fysieke kabels en/of leidingen inclusief ondergrondse ondersteuningswerken (zoals mantelbuizen, kabelgoten, handholes, lasdozen, duikers), beschermings-werken, signaalinrichtingen (zoals optische en elektrische versterkers en kasten) en dergelijke en ander-zijds op componenten voor het verbinden van kabels en leidingen in de openbare grond met die in de gebouwen. Inhoudelijk en procedureel is geen onderscheid gemaakt in de begrippen kabels en leidingen.

Netbeheerder, grondroerder

Het begrip netbeheerder wordt gehanteerd als uniforme term voor enerzijds de beheerders van de netten voor de levering van energie en anderzijds de aanbieders van (niet-)openbare elektronische communica-tienetwerken.

Veelal zal de netbeheerder in het geval van voorgenomen graafwerkzaamheden de rol van opdrachtgever op zich nemen. In aansluiting bij de recente wet- en regelgeving op het gebied

van graafrechten wordt de opdrachtgever meer dan voorheen medeverantwoordelijk gehouden voor een juiste uitvoering en naleving van de rechten en verplichtingen met betrekking tot graafwerkzaamheden.

De grondroerder is de partij die daadwerkelijk de graafwerkzaamheden verricht of laat verrichten. Dit zal veelal een aannemer of installateur zijn, maar kan ook een interne afdeling van een netbeheerder betref-fen als die dergelijke werkzaamheden zelf uitvoeren. Indien een grondroerder namens een netbeheerder optreedt, wordt nu expliciet naar een machtiging gevraagd, dit ter wille van rechtszekerheid en rechtsgel-digheid. Ook kan de grondroerder een partij zijn die voor eigen naam en rekening netwerken aanlegt, maar niet zelf exploiteert en het netwerk of netwerkcapaciteit daarna verhuurt of verkoopt. De grondroerder is verplicht om over een instemmingsbesluit te beschikken voor aanvang van de werkzaamheden.

De grondroerder is gehouden een melding van de voorgenomen graafwerkzaamheden te verzorgen rich-ting het college en eventuele overige betrokken partijen.

Gedoogplichtige

De gemeentelijke betrokkenheid is vooral gericht op haar rol als beheerder van de openbare gronden. Hiertoe worden conform wettelijke omschrijving gerekend de openbare wegen inclusief trot-toirs/voetpaden, glooiingen, bermen, sloten, bruggen, viaducten, duikers, tunnels, beschoeiingen en ande-re werken, alsmede wateren inclusief bruggen, plantsoenen en pleinen, die voor ieder toegankelijk zijn. In deze hoedanigheid is de gemeente Valkenburg aan de Geul voor wat betreft de elektronische openbare communicatienetwerken gedoogplichtige althans voor zover van toepassing conform de Telecommunica-tiewet. Het begrip gedoogplichtige slaat tevens op andere partijen die krachtens de Telecommunicatiewet gedoogplichtig zijn en op partijen en rechtspersonen die krachtens de Belemmeringenwet Privaatrecht gedoogplichtig zijn. Gedoogplichtigen moeten de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen toestaan in en op hun gronden.

Werkzaamheden

Hoewel gezien de consequenties ervan de regelingen van de AVOI met name betrekking hebben op me-chanische werkzaamheden, vallen handmatige werkzaamheden er ook onder. Voor zover die beperkt van karakter zijn, zullen ze overigens veelal betrekking hebben op de separaat onderscheiden categorieën spoedeisende werkzaamheden of minder ingrijpende werkzaamheden. Tot de werkzaamheden die deze AVOI betreffen behoren eveneens de werkzaamheden in verband met het medegebruik van voorzienin-gen, zoals dat van kabelgoten of geleidingen. Vanuit de te behartigen belangen kan het nastreven of voor-schrijven van medegebruik door het college gestimuleerd worden.

Instemmingsbesluit

Werkzaamheden als bedoeld in deze verordening dienen steeds (in principe) vooraf gemeld te worden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen reguliere (graaf)werkzaamheden, werkzaamheden van minder ingrijpende aard en spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing. Voor de reguliere (graaf)werkzaamheden en werkzaamheden van minder ingrijpende aard geldt dat pas gestart mag worden met die werkzaamheden als op basis van een aanvraag een instemmingsbesluit is verleend.

Breekverbod

In de verordening zijn bepalingen over het breekverbod opgenomen die het college de bevoegdheid ge-ven een verbod op te leggen tot uitvoering van breekwerkzaamheden bij extreme weersomstandigheden. Dit ter voorkoming van schade door deze werkzaamheden. Het verbod wordt opgelegd naar oordeel van het college.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Met de vaststelling van de AVOI wordt tegelijkertijd op grond van artikel 19 besloten tot intrekking van de bestaande Telecommunicatieverordening. Tevens zal de op grond van de telecommunicatieverordening vastgestelde bestaande “Regeling uitvoering kabel- en leidingwerkzaamheden gemeente Valkenburg aan de Geul ” worden ingetrokken. Door vaststelling van de AVOI (inclusief de onder 2 van het raadsbesluit gemelde wijziging van de Legesverordening fysieke diensten Valkenburg aan de Geul 2021) zullen tege-lijkertijd de volgende besluiten worden gepubliceerd met eenzelfde datum van inwerkingtreding:

• raadsbesluit tot vaststelling van de “Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2021 gemeente Valkenburg aan de Geul ” (via artikel 19 besluit de raad dan tevens tot intrekking van de bestaande “Telecommunicatieverordening”);

• raadsbesluit tot (wijziging) vaststelling van de Legesverordening fysieke diensten Valkenburg aan de Geul 2021;

• collegebesluit tot vaststelling van het “Handboek Kabels en Leidingen 2021 gemeente Valkenburg aan de Geul ”;

• collegebesluit tot vaststelling van de “Verlegregeling Kabels en leidingen 2021 gemeente Valken-burg aan de Geul ”;

• collegebesluit tot intrekking van de “Regeling uitvoering kabel- en leidingwerkzaamheden gemeen-te Valkenburg aan de Geul ”.

Deze AVOI geeft invulling aan de wettelijke verplichting voor de gemeente Valkenburg aan de Geul om een Telecommunicatieverordening op te stellen.

Vooralsnog is niet voorzien in een algemene wettelijke grondslag voor een vergelijkbare regeling voor de energienetten. Daarom wordt vooruitlopend op mogelijke toekomstige nationale basisregelgeving hiermee voorzien in uniforme, lokale afspraken met daarbij een zo gelijk mogelijke behandeling van beheer-ders/aanbieders van deze infrastructuren. Dit vereist wel afstemming met de (al dan niet) contractuele afspraken tussen de gemeente Valkenburg aan de Geul en de beheerders van de energienetten.

De feitelijke situatie is zo dat de fysieke ondergrond vol raakt met een veelheid aan kabels en leidingen en dit noodzaakt tot betere afstemming van werkzaamheden en belangen.

Deze verordening heeft bijgevolg een aanvullende werking op de OGN2011 voor Enexis en WML voor de resterende artikelen die vervallen zijn per 2021.

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft contractuele afspraken met N.V. Nederlandse Gasunie. Deze contractuele afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst van levering en afname van gas tussen NGU en de gemeente Valkenburg aan de Geul en de vergunning voor het leggen van gasleidingen d.d. 10 maart 1969.

Voor N.V. Nederlandse Gasunie (NGU) staat de inhoud van de overeenkomst van levering en afname van gas tussen NGU en de gemeente Valkenburg aan de Geul en de vergunning voor het leggen van gaslei-dingen d.d. 10 maart 1969 in rangorde boven de inhoud van deze verordening bijgevolg heeft deze veror-dening heeft bijgevolg een aanvullende werking op de overeenkomst van 10 maart 1969.

De volgende artikelen bevatten aanvullingen op de OGN2011 en de overeenkomst van levering en afna-me van gas tussen NGU en de gemeente Valkenburg aan de Geul en de vergunning voor het leggen van gasleidingen d.d. 10 maart 1969 :

artikel 4 – instemmingsvereiste;

artikel 5 – aanvragen en melden;

artikel 6 – gegevensverstrekking;

artikel 7 – termijnen;

artikel 8 – voorschriften en beperkingen;

artikel 11 – breekverbod;

artikel 14 – informatieplicht

artikel 25 – digitale gegevens

artikel 18 – naleving voorschriften

artikel 19 – bevoegdheid college

Artikel 3 - Nadere regels

Het college krijgt de mogelijkheid toegekend door de raad om in voorkomende gevallen nadere regels ter uitvoering van deze verordening vast te stellen. Deze nadere regels hebben in ieder geval betrekking op: de wijze van uitvoering bij de aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen, het medegebruik van voorzieningen en het opstellen van voorschriften op het gebied van markering, afzetting en het toepassen van proefsleuven.

Het college heeft al nadere regels vastgelegd in het “Handboek Kabels en Leidingen 2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul ” alsmede in de “Verlegregeling Kabels en leidingen 2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul ”. Verwijzingen in deze verordening naar handboek en verlegregeling worden ook geacht betrekking te hebben op eventuele door het college in de toekomst vast te stellen nieuwe versies van deze regelingen.

Hoofdstuk 2: Aanvragen en melden van graafwerkzaamheden

Artikel 4 - Instemmingsvereiste

Het in de Telecommunicatiewet wettelijk vastgelegde principe van graafrechten in relatie tot de vereiste instemming van het college is vertaald naar de AVOI in dit artikel en wordt toegepast op alle werkzaamhe-den. Conform het wettelijk bepaalde geldt dat die instemming betrekking heeft op de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.

Het reguleringsonderscheid tussen reguliere werkzaamheden en werkzaamheden van minder ingrijpende aard wordt duidelijk indien dit artikel wordt gelezen in samenhang met het “Handboek Kabels en Leidin-gen 2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul ”. Tot de minder ingrijpende werkzaamheden behoren werk-zaamheden waarvoor slechts gedurende relatief korte tijd in een beperkt gedeelte van het netwerk werk-zaamheden worden verricht, en waarvan de impact voor de omgeving relatief beperkt en kortstondig is. Er wordt als norm een lengte van de kabels en leidingen korter of gelijk aan 15 meter gehanteerd.

Artikel 5 - Aanvragen en melden

De voorgenomen werkzaamheden moeten via een aanvraag of melding aan het college worden kenbaar gemaakt. Dat kan bij het college van burgemeester en wethouders of bij de daarvoor gemandateerde ambtenaren. Voor spoedeisende werkzaamheden en storingen wordt een uitzondering gemaakt. Deze dienen voor aanvang van de werkzaamheden gemeld te worden. De uitzonderingsbepaling voor spoedei-sende werkzaamheden geldt echter niet als werkzaamheden dienen te worden verricht in door het college aan te wijzen gebieden.

In dit artikel wordt beschreven dat de voorgenomen (graaf)werkzaamheden ook betrekking kunnen heb-ben op gronden van andere gedoogplichtigen. Dit kunnen andere instanties of rechtspersonen zijn. Ook kan de situatie aan de orde zijn dat er naast het instemmingsbesluit ook nog andere vergunningen aange-vraagd moeten worden voor aanvang van de werkzaamheden. De grondroerder is allereerst zelf verant-woordelijk voor afstemming en overeenstemming tussen al deze partijen.

Echter als de grondroerder dat verzoekt kan de gemeente Valkenburg aan de Geul inhoudelijke afstem-ming van de beoordeling van de aanvragen bij andere bestuursorganen nastreven. De grondroerder blijft zelf verantwoordelijk voor de afstemming met private partijen. De grondroerder doet een terugkoppeling aan het college over de uitkomst van het overleg dat is gevoerd met alle betrokken gedoogplichtigen.

Artikel 6 - Gegevensverstrekking

In dit artikel is verduidelijkt op welke wijze een aanvraag dient te worden gedaan en welke gegevens daarbij verstrekt moeten worden. Het betreft informatie die de gemeente Valkenburg aan de Geul als be-heerder van de openbare gronden nodig heeft om een juiste beoordeling te maken en inzicht te krijgen in de belangen die door de voorgenomen werkzaamheden worden geraakt. Duidelijk is ook gemaakt dat instemming steeds op aanvraag van de verzoekende partij zal plaatsvinden en niet op eigen initiatief van de gemeente Valkenburg aan de Geul .

De aanvraag dient te geschieden door middel het digitale platform Moor. Voor aanvragen voor minder ingrijpende werkzaamheden moet een melding via Moor worden verstrekt. Voor reguliere aanvragen moeten meer gegevens verstrekt worden zoals verkeersplannen e.d.

De verzending is voor risico van de grondroerder. De afhandelingstermijnen liggen vast in Moor en er kan telefonisch aanvullende afstemming plaats vinden.

Artikel 7 - Termijnen

De beslistermijn van het college is maximaal acht weken en is afgeleid uit de Algemene Wet Bestuurs-recht. Op grond van de AWB is een gemeente verplicht binnen een redelijke termijn een besluit te nemen, waarbij die redelijke termijn geacht te zijn verstreken na verloop van acht weken. In navolging van de Wet Dwangsom en Beroep moet een gemeente zich bewust zijn van het belang van de voortgang van de acti-viteiten en zich inspannen om de termijn tot besluitvorming zo kort mogelijk te houden. Dit geldt met name voor aanvragen voor minder ingrijpende werkzaamheden. Het college kan onder bepaalde voorwaarden de termijn tot besluitvorming verlengen.

Artikel 8 - Voorschriften en beperkingen

Grondroerders moeten aan een aantal verplichtingen voldoen indien zij werkzaamheden gaan verrichten als bedoeld in de AVOI. Daarnaast kan het college aan het instemmingsbesluit aanvullende voorschriften of beperkingen verbinden. Omwille van de uniformiteit is in de verordening geregeld onder welke voor-waarden dit kan en welke soort voorschriften en beperkingen dit zijn. De voorschriften hebben vooral te maken met de wijze van uitvoering en zijn gericht op de (deels wettelijk vastgelegde) belangen die de gemeente Valkenburg aan de Geul geacht wordt te behartigen.

Dit artikel omschrijft ook dat toegebrachte schade vergoedt moet worden en op basis waarvan de hoogte van deze vergoeding berekend wordt. Uitgangspunt hierbij is dat de vergoeding beperkt is tot de markt-conforme kosten. De grondroerder moet eventuele verhardingen en beplanting terugbrengen in de oude staat, tenzij het college vooraf heeft aangegeven hiervoor zelf zorg te dragen. Dit naar keuze van het col-lege.

Ook is geregeld dat als er binnen één jaar na uitvoering van groot onderhoud werkzaamheden uitgevoerd moeten worden speciale eisen gesteld kunnen worden met betrekking tot schadeherstel. Dit geldt ook voor gebieden waar bijzondere bestrating is toegepast. Dit naar oordeel van het college.

Artikel 9 - (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

Dit artikel beschrijft dat een grondroerder op verzoek van een gedoogplichtige verplicht is gebruik te ma-ken van reeds aanwezige voorzieningen indien deze tegen een marktconforme prijs worden aangeboden. Het doel hiervan is te voorkomen dat onnodig gegraven wordt in gemeentegrond. De verplichting tot me-degebruik wordt opgenomen in het instemmingsbesluit.

Hoofdstuk 3: Overige bepalingen

Artikel 10 - Verleggingen

Op het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, waaronder het verplaatsen, op verzoek van de gemeente zijn de wet-telijke regels van de Telecommunicatiewet van toepassing.

Op het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen die ten dienste staan van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in of op openbare gronden, waaronder het verplaatsen, gel-den de in lid 2 geformuleerde bepalingen, tenzij en voor zover daarover andersluidende afspraken zijn overeengekomen tussen partijen.

Lid 2 B, sub y vormt de wettelijke basis voor het college van burgemeester en wethouders om nadere re-gels vast te stellen met betrekking tot het thema “verleggingen” en verwijst naar de door het college vast-gestelde “Verlegregeling Kabels en Leidingen 2021 gemeente Valkenburg aan de Geul ”.

Artikel 11 - Breekverbod

Het college is bevoegd een breekverbod in te stellen als er sprake is van extreme weersomstandigheden. Dit naar oordeel van het college. Een afweging die gemaakt wordt is de kans op de omvang van schade aan de openbare gronden als er gegraven wordt. Het breekverbod wordt op de dag dat het breekverbod geldt gecommuniceerd naar de betrokken grondroerders via het digitale platform Moor. In ieder geval één dag voor het beëindigen van het breekverbod wordt dit eveneens via het platform Moor ingetrokken. Ten tijde van het breekverbod mogen er op geen enkele wijze breek- en/of graafwerkzaamheden plaatsvinden in de grond en/of bestrating. In het geval van spoedeisende werkzaamheden is het breekverbod niet van toepassing. Overtreding van het breekverbod leidt tot stillegging van het werk en de bijbehorende conse-quenties.

Artikel 12 - Eigendom

Het zakelijk karakter van de verkregen instemming is gewenst opdat ook een nieuwe netbeheerder, die gebruik maakt van de kabel en/of leiding de betreffende graafrechten heeft, maar ook gehouden is aan de geldende voorschriften. Het college moet op de hoogte gesteld worden van het feit dat het eigendom wordt overgedragen. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op het eigendom van kabelnetwerken in grond van anderen.

Artikel 13 - Niet-openbare kabels en leidingen

Bij werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van niet-openbare kabels en leidingen in openbare wegen en wateren is het bepaalde in de AVOI in beginsel van overeenkomstige toepassing zoals beschreven in dit artikel.

Artikel 14 - Digitale gegevens

Het college wenst dat aanvragen voor een instemmingsbesluit en aan te leveren gegevens op digitale wijze verstrekt worden. De gemeente Valkenburg aan de Geul maakt daartoe gebruik van het digitaal plat-form Moor.

Artikel 25 – Overleg

Ter afstemming van allerlei zaken wordt een periodiek overleg gepland tussen de gemeente Valkenburg aan de Geul en netbeheerders en andere betrokken of belanghebbende partijen. Dit op initiatief van de gemeente Valkenburg aan de Geul . Dit kan ook in samenwerking met andere gemeenten gebeuren.

Hoofdstuk 4: Handhavings- en toezichtbepalingen

Artikel 16 - Toezicht en handhaving door ambtenaren

Dit artikel geeft aan dat het college ambtenaren kan aanwijzen die belast zijn met toezicht op de naleving van het bepaalde krachtens deze AVOI.

Artikel 17 - Naleving voorschriften

Geen nadere toelichting.

Artikel 18 – Handhaving en sancties

Afgezien van voornoemde preventieve en vooral correctieve of repressieve acties kan het college in voor-komende gevallen ook ingrijpen in het lopende proces en werkzaamheden (onder bepaalde voorwaar-den) ook tijdelijk stil leggen. In dit artikel staat beschreven in welke gevallen dit kan.

Hoofdstuk 5: Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 19 - Inwerkingtreding

Zie de toelichting op artikel 2- Toepasselijkheid.

Artikel 20 - Overgangsbepalingen

Geen nadere toelichting.

Artikel 21 - Citeertitel

Geen nadere toelichting.