Besluit Ondermandaat Facilitair en Informatietechnologie

Geldend van 03-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit Ondermandaat Facilitair en Informatietechnologie

De teammanager Facilitair en Informatietechnologie;

Overwegende dat:

Het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van Facilitair en Informatietechnologie te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

Gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

BESLUIT

 • 1.

  De aan de teammanager Facilitair en Informatietechnologie gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Met dit besluit wordt het eerdere besluit Ondermandaat Facilitair en Informatietechnologie van 2 januari 2019 ingetrokken.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Ondertekening

Panningen, 25 juni 2021

Teammanager Facilitair en Informatietechnologie

Rob Timmermans

Bijlage 1

Behorende bij ondermandaat besluit d.d. 25 juni 2021 van de teammanager Facilitair en Informatietechnologie

Bevoegdheid

bevoegd bestuursorgaan

Ondermandaat aan

Opmerkingen

Het beslissen op aanvragen inzake huisnummering en straatnaamgeving (adresbeschikkingen).

College

Informatie-beheerder gemeentelijke basisregistraties en Geo-informatie

Beheerder Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Medewerker GEO-Informatie A

Medewerker GEO-Informatie B

Gegevensbeheerder Beheerssysteem Infrastructuur

Teammanager vergunningen, toezicht en handhaving

Medewerker Integrale Vergunningen A

Uitvoering Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

College

Informatie-beheerder gemeentelijke basisregistraties en Geo-informatie

Beheerder Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Medewerker GEO-Informatie A

Medewerker GEO-Informatie B

Gegevensbeheerder Beheerssysteem Infrastructuur

Zorg te dragen voor de aanbieding van beperkingenbesluiten aan het Kadaster ter inschrijving daarvan in de openbare registers en voor aanlevering van de brondocumenten die nu/voorheen waren ingeschreven in het gemeentelijke beperkingenregister aan het Kadaster

College / burgemeester / College namens de Raad

Informatie-beheerder gemeentelijke basisregistraties en Geo-informatie

Beheerder Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Medewerker GEO-Informatie A

Medewerker GEO-Informatie B

Gegevensbeheerder Beheerssysteem Infrastructuur

Het aangaan van overeenkomsten en ondertekenen van overeenkomsten met particuliere instellingen en personen ten einde archieven en collecties van deze instellingen en personen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats in bruikleen of eigendom op te nemen en te beheren.

College en burgemeester

Archivaris

Dit geldt alleen voor overeenkomsten zonder financiële verplichtingen.

Teammanager Facilitair en Informatietechnologie

Rob Timmermans