Subsidieregeling Vitale Samenleving 2021

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Vitale Samenleving 2021

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven:

 • gelet op de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • gelet op artikel 2, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017, waarin is bepaald dat deze verordening van toepassing is op de verstrekking van subsidies door het college, op het gebied van de kerndoelen Vitale Samenleving en Goed Woon- en Leefklimaat en op het gebied van de doelen van het Jack Mikkers Fonds, zijnde innovatie, onderwijs en participatie.

 • gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017, waarin is bepaald dat het college bij subsidieregeling(en) vaststelt voor welke activiteiten binnen de reikwijdte van artikel 2, eerste lid, voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

Besluit:

vast te stellen de volgende regeling: ”Subsidieregeling Vitale Samenleving 2021”.

1. Algemeen

Artikel 1.1 Doel van de subsidieregeling

Deze subsidieregeling beoogt de inclusieve samenleving te bevorderen door activiteiten te subsidiëren die mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe mee laten doen.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verlening en vaststelling van subsidies door het college voor de in deze subsidieregeling bepaalde activiteiten.

Artikel 1.3 Algemene begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017.

 • b.

  De raad: De raad van de gemeente Veldhoven.

 • c.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven.

 • d.

  Inclusieve samenleving, includeren: een situatie waarin iedereen er bij hoort zoals hij of zij is. De omgeving is letterlijk en figuurlijk toegankelijk voor iedereen.

 • e.

  Basissubsidie: een periodieke aanspraak op financiële middelen voor kosten die noodzakelijk zijn ten behoeve van het verrichten van activiteiten, waardoor de organisaties en instellingen die deze subsidie ontvangen, onder andere financieel in staat worden gesteld activiteiten op een kwalitatief acceptabel niveau te verrichten en; welke activiteiten door de raad of het college van essentieel belang voor de gemeenschap van de gemeente Veldhoven worden geacht en activiteiten die uitvoering geven aan de maatschappelijke opdracht die de gemeente zichzelf ten doel stelt ten behoeve van haar inwoners.

 • f.

  Waarderingssubsidie: een periodieke aanspraak op financiële middelen, voor de uitvoering van activiteiten die de gemeente wenst aan te moedigen of te ondersteunen en; waarvan het belang van deze activiteiten voor een vitale samenleving in de gemeente Veldhoven bestuurlijk wordt onderkend.

 • g.

  Stimuleringssubsidie: een vorm van een waarderingssubsidie die een eenmalige aanspraak op financiële middelen inhoudt, voor het stimuleren van kleinschalige of kortdurende, nieuwe activiteiten en; waarvan bestuurlijk is onderkend dat deze activiteiten aantoonbaar bijdragen dan wel naar verwachting aantoonbaar in de toekomst kunnen bijdragen aan het realiseren van een vitale samenleving.

2. Subsidiabele activiteiten

Artikel 2.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan enkel worden verstrekt voor includerende activiteiten:

 • a.

  gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid.

 • b.

  gericht op het mogelijk maken van ontmoeting.

 • c.

  gericht op het zorgen voor anderen.

 • d.

  gericht op het bijdragen aan de samenleving.

 • e.

  gericht op het financieel gezond zijn van mensen.

Artikel 2.2 Bevorderen van zelfredzaamheid

Onder includerende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, onder a, wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  cliëntondersteuning;

 • b.

  behartiging van de belangen van mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe;

 • c.

  netwerkversterking rondom mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe;

 • d.

  maatschappelijk werk;

 • e.

  activiteiten gericht op het tegengaan van geweld in huiselijke kring;

 • f.

  informatie-, advies- en ondersteuningsactiviteiten met als doel het voorkomen van verslaving, overlast, vandalisme en criminaliteit;

 • g.

  jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4-jarigen;

 • h.

  financiële ondersteuning om (sportieve) participatie van jeugdigen mogelijk te maken;

 • i.

  adviserende activiteiten op breed sociaal juridisch terrein voor mensen die dit advies niet op de gebruikelijke wijze kunnen krijgen;

 • j.

  opvoedondersteuning voor mensen met psychische of verslavingsproblematiek;

 • k.

  cursussen ter bevordering van weerbaarheid van jongeren.

Artikel 2.3 Ontmoeting

Onder includerende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, onder b, wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  buurt- of huiskameractiviteiten;

 • b.

  maatjesprojecten;

 • c.

  lotgenotencontact;

 • d.

  activiteiten waarbij extra inzet wordt gepleegd om mensen naar vermogen te laten meedoen, gericht op sport, spel, beweging, jeugd, ouderen, cultuur en vervoer.

Artikel 2.4 Zorgen voor anderen

Onder includerende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, onder c, wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  mantelzorg en mantelzorgondersteuning;

 • b.

  vrijwillige thuiszorg;

 • c.

  georganiseerd vrijwilligerswerk gericht op het ondersteunen van mensen die ondersteuning of zorg nodig hebben;

 • d.

  activiteiten gericht op het bieden van (eerste) hulp of psychosociale ondersteuning bij een nood- of ongeval of misdrijf.

Artikel 2.5 Bijdragen aan de samenleving

Onder includerende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, onder d, wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  activiteiten waarbij mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, naar vermogen een actieve bijdrage leveren aan de samenleving;

 • b.

  cursussen voor vrijwilligers.

Artikel 2.6 Financieel gezond

Onder includerende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, onder e, wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  budgetcoaching;

 • b.

  ondersteuning bij het ordenen en opzetten van de thuisadministratie;

 • c.

  schuldhulpverlening;.

Artikel 2.7

Deze includerende activiteiten zijn bestemd voor inwoners van Veldhoven die dit op de gebruikelijke wijze niet kunnen verkrijgen.

3. Criteria, soorten subsidie en de berekeningsgrondslagen

Artikel 3.1 Algemene subsidiecriteria

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de activiteiten in overwegende mate gericht zijn op Veldhoven en/of de Veldhovense inwoners includeren.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn de activiteiten een waardevolle aanvulling op het al bestaande gesubsidieerde aanbod van activiteiten in Veldhoven.

Artikel 3.2 Soorten subsidie

 • 1.

  Deze regeling kent drie soorten subsidie:

  • a.

   de basissubsidie;

  • b.

   de waarderingssubsidie;

  • c.

   de stimuleringssubsidie.

Artikel 3.3 De basissubsidie

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een basissubsidie moeten de activiteiten voldoen aan de omschrijving als bedoeld in artikel 1.3 aanhef, onder e.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 bepaalt het college de hoogte van een basissubsidie op basis van een beoordeling van de aanvraag. Hierbij wordt uitgegaan van de verleende subsidie in het voorafgaande tijdvak. In de overige gevallen eveneens op basis van een beoordeling van de subsidieaanvraag, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met:

  • a.

   De kosten en lasten van de activiteiten;

  • b.

   De bedrijfsvoering van de aanvrager;

  • c.

   De hoogte van de reserves van de aanvrager.

 • 3.

  Indien in de gemeentebegroting een indexering wordt toegepast, worden de in Bijlage I bij deze regeling opgenomen bedragen bij de verlening van de subsidie verhoogd met het percentage van deze indexering.

 • 4.

  In de beschikking tot subsidieverlening worden de te subsidiëren activiteiten omschreven. In ieder geval worden het subsidiebedrag en de manier van berekenen van dat bedrag in deze beschikking vermeld.

 • 5.

  In een subsidieovereenkomst kunnen aanvullende afspraken worden vastgelegd ten aanzien van de uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening. De subsidieovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd aan de subsidiebeschikking.

 • 6.

  De subsidie-overeenkomst wordt ondertekend door de gemeente en de subsidie-ontvanger.

Artikel 3.4. De waarderingssubsidie

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een waarderingssubsidie moeten de activiteiten voldoen aan de omschrijving als bedoeld in artikel 1.3 aanhef, onder f.

 • 2.

  In Bijlage I bij deze regeling zijn, waar van toepassing, specifieke criteria opgenomen waaraan een activiteit dan wel een aanvrager moet voldoen om in aanmerking te komen voor een waarderingssubsidie.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 wordt de hoogte van de waarderingssubsidie berekend op de wijze als opgenomen in Bijlage I bij deze regeling.

 • 4.

  Indien in de gemeentebegroting een indexering wordt toegepast, worden de in Bijlage I bij deze regeling opgenomen bedragen bij de verstrekking van de subsidie verhoogd met deze indexering.

 • 5.

  De peildatum voor ledenaantal wordt vastgesteld op 1 januari van het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend. De peildatum voor ledenaantal als bedoeld in Bijlage 1 bij deze regeling wordt vastgesteld op 1 januari van het kalenderjaar, waarin de aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend. Dit ledenaantal blijft bij een besluit tot subsidieverlening dat een subsidietijdvak van meerdere kalenderjaren bevat, gedurende dat gehele subsidietijdvak van toepassing.

 • 6.

  In afwijking van het vijfde lid wordt bij nieuwe subsidieaanvragen waarbij in de berekeningsgrondslag een bedrag per lid is opgenomen, uitgegaan van het ledenaantal op het moment van indiening van de aanvraag.

 • 7.

  Indien een aanvraag door of namens meerdere organisaties wordt ingediend, wordt de hoogte van de subsidie op grond van het derde lid cumulatief berekend.

 • 8.

  Indien activiteiten waarvoor waarderingssubsidie wordt gevraagd in aanmerking komen voor deze subsidie, maar criteria daarvoor niet zijn opgenomen in Bijlage I bij deze regeling, bepaalt het college in redelijkheid de hoogte van de subsidie.

 • 9.

  In de beschikking tot subsidieverlening worden de te subsidiëren activiteiten omschreven. In ieder geval worden het subsidiebedrag en de manier van berekenen van dat bedrag in de beschikking vermeld.

 • 10.

  In een subsidieovereenkomst kunnen aanvullende afspraken worden vastgelegd ten aanzien van de uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening. De subsidieovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd aan de subsidiebeschikking.

 • 11.

  De subsidie-overeenkomst wordt ondertekend door de gemeente en de subsidie-ontvanger.

Artikel 3.5 De stimuleringssubsidie

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een stimuleringssubsidie moeten de activiteiten voldoen aan de omschrijving als bedoeld in artikel 1.3 aanhef, onder g.

 • 2.

  Het college bepaalt het recht op een stimuleringssubsidie en de hoogte hiervan, op basis van een beoordeling van de subsidieaanvraag. Hierbij worden in ieder geval de volgende criteria gehanteerd.

 • Ten aanzien van de activiteit:

  • a.

   moet in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie;

  • b.

   moet iets toevoegen aan het bestaande aanbod in de gemeente;

  • c.

   mag niet vallen onder het reguliere aanbod van de aanvrager;

  • d.

   moet kortdurend zijn;

  • e.

   kan niet door de aanvrager zelf (geheel) bekostigd worden.

 • 3.

  In de beschikking tot subsidieverlening worden de te subsidiëren activiteiten omschreven. In ieder geval worden het subsidiebedrag en de manier van berekenen van dat bedrag in de beschikking vermeld.

 • 4.

  In een subsidieovereenkomst kunnen aanvullende afspraken worden vastgelegd ten aanzien van de uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening. De subsidieovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd aan de subsidiebeschikking.

 • 5.

  De subsidie-overeenkomst wordt ondertekend door de gemeente en de subsidie-ontvanger.

 • 6.

  In afwijking van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening kan een stimuleringssubsidie ook worden verstrekt aan natuurlijke personen.

Artikel 3.6 Uitsluiting samenloop van subsidiesoorten

Een activiteit komt op grond van deze regeling in aanmerking voor een basissubsidie of een waarderingssubsidie. Samenloop tussen deze twee subsidiesoorten ten aanzien van een activiteit is niet mogelijk.

4. Subsidieplafond

Artikel 4.1 Instellen subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor subsidiëring van activiteiten op grond van deze regeling.

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

5. Taakstelling bezuiniging

Artikel 5.1 Taakstellende bezuiniging

 • 1.

  Bij het vaststellen van de meerderjarenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en volgende, heeft de raad bepaald dat een bezuiniging zal plaatsvinden op het bedrag dat voor het verlenen subsidies op grond van deze regeling beschikbaar is. Dit betekent dat na de berekening van het te verlenen subsidiebedrag een korting op dat subsidiebedrag zal worden toegepast.

 • 2.

  Over het kalenderjaar 2022 bedraagt de korting 1% van het toegekende subsidiebedrag.

 • 3.

  Over het kalenderjaar 2023 bedraagt de korting 1,5% van het toegekende subsidiebedrag.

 • 4.

  Over het kalenderjaar 2024 en verder bedraagt de korting 2% van het toegekende subsidiebedrag.

 • 5.

  Van de korting, genoemd in dit artikel, zijn de volgende organisaties uitgezonderd:

 • a.

  Organisaties die werken met/voor de jeugd. Dit heeft betrekking op de speeltuinen, verenigingen voor jeugd- en jongerenbelangen, scouting en jeugdsport.

 • b.

  Culturele instellingen. Dit heeft betrekking op de bibliotheek, museum 't Oude Slot, theater De Schalm en de muziekschool Art4U.

6. Overgangsrecht

Artikel 6.1 Reikwijdte

 • 1.

  Het overgangsrecht is van toepassing op organisaties en instellingen die al voor 1 januari 2022 subsidie ontvingen op basis van de subsidieregeling Vitale Samenleving 2017.

 • 2.

  Het overgangsrecht geldt voor de kalenderjaren 2022 en 2023.

Artikel 6.2 Uitgangspunten overgangsrecht

 • 1.

  Wanneer voor een activiteit onder de subsidieregeling Vitale Samenleving 2021 een lager subsidiebedrag is toegekend dan het op grond van de subsidieregeling Vitale Samenleving uit 2017 toegekende bedrag in het jaar 2021, dan gelden de volgende uitgangspunten:

 • 2.

  Bij negatieve verschillen kleiner dan 10% ten opzichte van het toegekende subsidiebedrag in 2021, tot en met een maximum van € 500,-, geldt geen overgangsperiode en wordt het nieuwe subsidiebedrag toegekend.

 • 3.

  Een overgangsperiode van 2 jaar geldt bij:

 • a.

  Negatieve verschillen kleiner dan 10% ten opzichte van het toegekende bedrag in 2021, vanaf een bedrag van € 500,-;

of:

 • b.

  Negatieve verschillen in de subsidietoekenning ten opzichte van het toegekende bedrag in 2021, groter dan 10%;

 • 4.

  In de overgangsperiode van 2 jaar, genoemd in het derde lid, gelden de onderstaande uitgangspunten:

  • In het jaar 2022: 100% toekenning van het nieuwe subsidiebedrag, verhoogd met 66% van het verschil tussen het toegekende subsidiebedrag van 2021 en het toegekende subsidiebedrag van 2021;

  • In het jaar 2023: 100% toekenning van het nieuwe subsidiebedrag, verhoogd met 33% van het verschil tussen het toegekende subsidiebedrag van 2022 en het toegekende subsidiebedrag van 2021;

  • In het jaar 2024 wordt het nieuwe subsidiebedrag toegekend.

7.Hardheidsclausule

Artikel 7.1 Hardheidsclausule

Zoals vermeld in artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017 is de daarin opgenomen hardheidsclausule ook op deze subsidieregeling van toepassing.

8. Inwerkingtreding en de gevolgen

Artikel 8.1 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2021.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die betrekking hebben op het subsidietijdvak dat betrekking heeft op het kalenderjaar 2022 en volgende kalenderjaren.

Artikel 8.2 Gevolgen van de inwerkingtreding

De Subsidieregeling Vitale Samenleving uit 2017 wordt ingetrokken bij inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

9. Slotbepaling

Artikel 9.1 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Vitale Samenleving 202

Ondertekening

BIJLAGE I

behorend bij en deel uit makend van de Subsidieregeling Vitale samenleving 2021

Grondslagsubsidiabeleactiviteit

Tesubsidiërenactiviteit

Hoogte van de subsidie(berekeningsgrondslag)

Aanvullende

voorwaarden

Bevorderenzelfredzaamheid

Artikel 2.2 onder a

Onafhankelijke cliëntondersteuning aan kwetsbare inwoners met

psychische problemen

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Onafhankelijke

cliëntondersteuning aan kwetsbare inwoners

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Activiteiten gericht op het:

bevorderen van de fysieke, financiële en sociale zelfredzaamheid van ouderen

organiseren van ontmoeting tussen ouderen (artikel 2.3 onder c)

ondersteuning van individuele mantelzorgers en preventie van

overbelasting bij mantelzorgers (artikel 2.4 onder a)

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.2 onder b

Belangenbehartiging van gehandicapte Veldhovenaren, ongeacht aard en mate van de

handicap

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Belangenbehartiging voor oudere inwoners in

georganiseerd verband

Jaarlijksesubsidie

Bedrag per lid € 10,00

èn

Basisbedrag per instelling

< 300 leden € 750,00

Basisbedrag per instelling

301-500 leden €1.500,00

Basisbedrag per instelling

501-1000 leden € 2.250,00

Basisbedrag per instelling

> 1000 leden €4.000,00

Waarderingssubsidie

Belangenbehartiging voor oudere inwoners in ongeorganiseerd verband

Jaarlijksesubsidie

Basisbedrag per subinstelling/

niet-ledenorganisaties € 750,00

Waarderingssubsidie

Artikel 2.2 onder c

Activiteiten gericht op voorlichting en preventie voor ouders van kwetsbare jeugdigen die om uiteenlopende redenen niet deelnemen aan de

samenleving en daardoor thuis zitten

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

De aanvrager bepaalt de inzet van preventieactiviteiten in samenspraak met het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven.

Activiteiten gericht op het opnemen van statushouders in de Veldhovense gemeenschap

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.2 onder d

Individueel en groepsgericht maatschappelijk werk, waaronder opvoedsteunpunt

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Activiteiten gericht op de aanpak van huiselijk geweld en de Crisisdienst / PSHOR (Psychosociale hulp bij ongelukken en rampen)

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.2 onder e

Hulpverlening in het kader van de aanpak van geweld in huiselijke kring

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.2 onder f

Informatieve en adviserende

activiteiten ter voorkoming van jeugdcriminaliteit en vandalisme

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

De aanvrager verzorgt – in afstemming met het onderwijs en de gemeente – preventieactiviteiten in het onderwijs.

Informatieve en adviserende activiteiten ter voorkoming en ter vroegtijdige signalering van verslavingen

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

De aanvrager verzorgt – in afstemming met het onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin – preventieactiviteiten;

De te subsidiëren activiteit wordt aangeboden vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven.

Bevorderen begrip en herkenning van ernstige, meervoudige, complexe en vaak langdurige psychische klachten, inwoners bewust te maken dat zij zelf wat aan deze klachten kunnen doen en inwoners wegwijs te maken naar instanties die hen zo nodig verder kunnen helpen

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Bevorderen begrip en herkenning van (ernstig) psychische klachten bij inwoners met verslavingsproblematiek, deze inwoners bewust te maken dat zij zelf wat aan deze klachten kunnen doen en deze inwoners wegwijs te maken naar

instanties die hen zo nodig verder kunnen helpen

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.2 onder g

Jeugdgezondheidszorg maatwerk 0- tot 18-jarigen

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Aanvrager is een ketenpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven en biedt haar activiteiten als zodanig aan;

De aanvrager bepaalt de inzet van preventieactiviteiten in samenspraak met het

Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven.

Het bieden van ondersteuning aan (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit Veldhoven alsmede aan vrijwilligers en professionals die met jongeren werken.

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Aanvrager is een ketenpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven en biedt haar activiteiten als zodanig aan;

De aanvrager bepaalt de inzet van preventieactiviteiten in samenspraak met het

Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven.

Artikel 2.2 onder h

Financiële ondersteuning om (sportieve) participatie van jeugdigen mogelijk te maken

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.2 onder i

Advies en hulp op een breed sociaal juridisch terrein voor mensen die dit op de gebruikelijke wijze niet kunnen krijgen.

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.2 onder j

Opvoedondersteuning voor mensen met een psyschische of verslavingsproblematiek

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.2

onder k

Cursussen ter bevordering van

de weerbaarheid van jongeren

Jaarlijksesubsidie

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Ontmoeting

Artikel 2.3 onder a

(Re)activerende dagactiviteiten

en ontmoeting voor inwoners met psychische problemen

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.3 onder b

maatjesprojecten

Jaarlijksesubsidie

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.3 onder c

Het jaarlijks bieden van een gezellige dag voor Veldhovenaren met gezond- heidsproblemen, die in een

isolement zijn of die anderszins moeilijkheden ervaren

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Het geven van aandacht aan en het mogelijk maken van ontmoeting tussen Veldhovenaren vanaf 18 jaar die een lichamelijke beperking

hebben

Jaarlijksesubsidie

Basisbedrag per subinstelling/

niet-ledenorganisaties € 750,00

Waarderingssubsidie

Lotgenotencontact

Jaarlijksesubsidie

Bedrag per lid € 10,00

èn

Basisbedrag per instelling

< 300 leden € 750,00

Basisbedrag per instelling

301-500 leden €1.500,00

Basisbedrag per instelling

501-1000 leden € 2.250,00

Basisbedrag per instelling

> 1000 leden €4.000,00

Waarderingssubsidie

Het verlenen van hulp en ondersteuning aan veteranen en

dienstslachtoffers inclusief hun partner en gezin

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Het faciliteren van zelfhulpgroepen

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.3 onder d

Sport-, spel- en bewegingsactiviteiten waarbij extra inzet wordt gepleegd om mensen naar vermogen mee te laten doen (aangepast sporten)

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

De aanvrager is aangesloten bij een landelijk, provinciaal of regionaal orgaan dat leiding geeft aan de beoefening van een bepaalde tak van sport.

Activiteiten tijdens de schoolvakanties, waarbij extra inzet wordt gepleegd om kinderen naar vermogen mee te laten doen

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Sport- spel- en beweegactiviteiten specifiek voor ouderen

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Het bieden van een vervoers-mogelijkheid in gebieden met

minimaal/geen openbaar vervoer

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Het bieden van vrijetijdsbesteding en educatie

voor mensen met een verstandelijke beperking

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Jeugd- en jongerenwerk, wijkopbouwwerk en vluchtelingenwerk

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Zorgenvooranderen

Artikel 2.4 onder a

Het koppelen van vrijwilligers in de rol van oppas, maatje, speelhulp of als logeeradres/gastgezin aan inwoners met een beperking, ter

ontlasting van mantelzorgtaken

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.4 onder b

Vrijwillige thuiszorg

Jaarlijksesubsidie

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.4 onder c

Ondersteuning van vrijwilligers die zich in georganiseerd verband inzetten voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Jaarlijkse/eenmaligesubsidie Een vast bedrag van:

€ 500 indien minder dan 10 vrijwilligers actief zijn bij aanvrager;

€ 750 indien 10 tot 20 vrijwilligers actief zijn bij aanvrager;

€ 1.000 indien meer dan 20 vrijwilligers actief zijn bij aanvrager.

Stimuleringsubsidie

Alleen vrijwilligersorganisaties komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 2.4 onder d

Aanwezig zijn bij grootschalige, openbaar toegankelijke activiteiten in Veldhoven om eerste hulp te kunnen verlenen

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Verlenen van psychosociale hulp aan slachtoffers van een ongeval of misdrijf

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Bijdragenaan de samenleving

Artikel 2.5 onder a

Activiteiten waarbij mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, naar vermogen een actieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Jaarlijksesubsidie

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.5 onder b

Cursussen voor vrijwilligers

Jaarlijksesubsidie

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Financieelgezond

Artikel 2.6 onder a

Budgetcoaching

Jaarlijksesubsidie

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.6 onder b

Ondersteuning ordenen thuisadministratie

Jaarlijksesubsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 1 %

2023 – 1,5 %

2024 – 2 %

Bij nieuwe aanvragers:

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

Artikel 2.6 onder c

Schuldhulpverlening

Jaarlijksesubsidie

Op basis van kosten en lasten van de activiteiten, bedrijfsvoeringslasten en hoogte van de reserves.

Basissubsidie

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021