Regeling vervallen per 31-12-2022

Nadere regel subsidie stimuleren begeleiding bij stages en leerbanen MBO gemeente Utrecht

Geldend van 02-07-2021 t/m 30-12-2022

Intitulé

Nadere regel subsidie stimuleren begeleiding bij stages en leerbanen MBO gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet; gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht.

Gelet op het coalitieakkoord ‘Utrecht: ruimte voor Iedereen’ waarin Utrecht uitspreekt een plaats te willen zijn voor iedereen, waar iedereen mee kan doen en gelijke kansen krijgt.

Gelet op het actieplan stagetekorten mbo-studenten regio Utrecht (febr. 2021), waarin het belang dat mbo-studenten kunnen leren in de praktijk wordt benadrukt.

Gelet op de maatregelenpakketten Corona en de daarbij behorende Programmabegroting 2021, waarbij in Pakket 3 ‘werken, opleiden en begeleiden’ ingezet wordt op opleiden en begeleiden van mensen naar werk in de duurzame economische sectoren.

Overwegende dat in dit maatregelenpakket 3 voor dit doel middelen beschikbaar zijn gesteld via de stimuleringsregeling stage en leerbanen.

Overwegende dat de Nadere regel subsidie Stimuleren begeleiding bij stages en leerbanen MBO gemeente Utrecht bij kan dragen om de tekorten als direct gevolg van corona te verminderen.

Overwegende dat de nadere regel Subsidie stimuleren begeleiding bij stages en leerbanen MBO gemeente Utrecht ingezet kan worden voor het bieden van begeleiding bij stages/leerbanen in:

 • of in sectoren die door corona financieel hard zijn getroffen om zo de slagingskans van studenten te stimuleren.

Besluiten de ‘Nadere regel subsidie stimuleren begeleiding bij stages en leerbanen MBO gemeente Utrecht’ vast te stellen.

 • de duurzame economische sectoren waar tekorten zijn aan stages en/of waar onvoldoende leerbanen gecreëerd kunnen worden door het ontbreken van voldoende begeleidingscapaciteit.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Mbo: het middelbaar beroepsonderwijs

 • b.

  Leerbanen: leerbaan voor mbo-studenten, die een opleiding volgen die bestaat uit werken en leren waarbij de aanvrager gedurende minimaal 20 weken en maximaal 40 weken per schooljaar begeleiding biedt aan mbo-studenten die deelnemen aan een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Meestal bestaat het uit 1 dag leren en 4 dagen werken bij een bedrijf. Het leren in de beroepspraktijk wordt geregeld in een praktijkovereenkomst.

 • c.

  Stage: stage waarbij een mbo-student die deelneemt aan een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) in de gelegenheid wordt gesteld om in het kader van zijn opleiding relevante praktische ervaring op te doen voor minimaal 3 maanden middels een stagecontract.

 • d.

  Duurzame economische sectoren: delen van de economie met een goed arbeidsmarktperspectief: toenemende werkgelegenheid, goede baankansen en een goed toekomstperspectief. In Utrecht gelden de 4 marktgroepen als sectoren van de toekomst.

 • e.

  Marktgroepen: groep bedrijven en/of instellingen die in dezelfde branche of sector zitten. Utrecht legt focus op 4 marktgroepen: Gezondheid, ICT en digitale vaardigheden, Bouw, techniek en energietransitie en Onderwijs.

 • f.

  Sectoren die door corona hard zijn getroffen: in Utrecht betreft dat gastvrijheid (horeca en toerisme), evenementen, detailhandel (non-food) en de culturele sector.

 • g.

  Utrechtse mbo’s: ROC Midden Nederland (locaties in Utrecht en Nieuwegein), MBO Utrecht, Nimeto Utrecht en Grafisch Lyceum Utrecht.

Artikel 2 Doel

De gemeente wil met deze regeling via een incidentele impuls stageplaatsen (bol) en leerbanen (bbl) voor mbo-studenten stimuleren en werkgevers ondersteunen bij de begeleiding van de studenten. De regeling draagt zo bij aan het opleiden van voldoende mensen voor de duurzame economische sectoren en helpt de sectoren die hard zijn getroffen door corona.

De gemeente investeert samen met haar subsidieontvangers in de sociale infrastructuur van gemeente en regio. Eén van de instrumenten om dit te doen is social return. Social return maakt het mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het ‘gewone’ rendement, ook een concrete sociale winst opleveren. Social return sluit aan bij de doelstellingen, waarvoor met deze nadere regel subsidie kan worden aangevraagd. In de aanvraag geeft u de inzet voor social return aan als u op jaarbasis meer dan 100.000 euro subsidie van de gemeente aanvraagt.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1.

  De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  een rechtspersoon

 • b.

  een natuurlijke persoon met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel

 • 2.

  De aanvrager heeft een vestiging in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

 • 3.

  De aanvrager is voor de periode waarin de begeleiding plaatsvindt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf.

 • 4.

  De aanvrager biedt een stage of leerbaan aan een mbo-student van een Utrechtse mbo-instelling, die een studie volgt voor één van de volgende sectoren: zorg, welzijn, ICT, bouw/techniek/energietransitie, maakindustrie, onderwijs, gastvrijheid (horeca en toerisme), evenementen, detailhandel (non-food) of cultuur.

 • 5.

  De aanvrager biedt de praktijkbegeleiding van de deelnemer aan op basis van een geldige praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst moet getekend zijn door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. Daarnaast staan in de overeenkomst in elk geval de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming, het totaal aantal te volgen praktijkuren, de begeleiding van de deelnemer en de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijd kan worden ontbonden.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat. De subsidiestaat wordt jaarlijks bekend gemaakt en is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie. Het subsidieplafond kan bij de programmabegroting worden verhoogd of verlaagd.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Activiteiten gericht op de begeleiding van de studenten resulterend in nieuwe ontstane stageplaatsen (bol) of leerbanen (bbl) voor mbo-studenten van ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht of Nimeto.

 • b.

  De vorm van begeleiding is vrij in te vullen, bijvoorbeeld voor capaciteit of scholing van begeleiders.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager een bijdrage te leveren aan de doelstelling zoals beschreven in deze nadere regel.

 • 1.

  De aanvraag moet voor aanvang van de activiteiten worden ingediend.

 • 2.

  De aanvraag moet met eHerkenning worden ingediend door middel van het digitale aanvraagformulier via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 3.

  Met het digitale aanvraagformulier moet worden meegestuurd:

 • a.

  Een plan van aanpak. Hierin staat het aantal stageplaatsen of leerbanen dat u wenst te bieden, opgenomen, evenals de duur van de stage of leerbaan. U kunt aantoonbaar maken indien uw bedrijfstak of bedrijf het afgelopen jaar negatief door corona is getroffen. En licht toe wat u gaat doen om de mbo-student een goede en volwaardige begeleiding te bieden;

 • b.

  Een sluitende begroting;

 • c.

  Een planning, waaruit duidelijk wordt wanneer, hoe en waar welke activiteiten worden verricht en wanneer welk resultaat wordt bereikt;

 • d.

  Indien u meer dan € 100.000,00 subsidie aanvraagt: de inzet van social return;

 • e.

  Statuten, een uittreksel van de Kamer van Koophandel en kopie bankafschrift.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Aanvragen kunnen tot en met 30 september 2022 worden ingediend tot het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen die tijdig en volledig zijn worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Artikel 8 Hoogte subsidie

 • 1.

  Per gerealiseerde leerbaan bedraagt de subsidie maximaal € 250,00 per maand met een maximum van 12 maanden.

 • 2.

  Per gerealiseerde stageplaats bedraagt de subsidie maximaal € 250,00 per maand met een maximum van 12 maanden.

 • 3.

  De subsidie bedraagt maximaal € 150.000,00 per aanvraag/aanvrager.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag:

 • 1.

  De mate waarin de activiteiten en werkwijzen aansluiten bij de doelstelling van deze nadere regel in een sector die aantoonbaar door Covid-19 is getroffen, en/of een stage of leerbaan wordt gecreëerd in een van de duurzame economische sectoren voor de stad Utrecht waar tekorten zijn aan stages en/of waar onvoldoende leerbanen gecreëerd kunnen worden door het ontbreken van voldoende begeleidingscapaciteit;

 • 2.

  De manier waarop u volwaardige en goede begeleiding biedt aan de mbo-student waar u subsidie voor ontvangt;

 • 3.

  De mate waarin u goed werkgeverschap toont, door de student (financieel) te waarderen voor zijn inzet en bijdragen en de daarvoor benodigde competenties en vaardigheden.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken in welke mate de aanvraag voldoet aan de in deze regeling genoemde eisen en criteria. Uiterlijk binnen 13 weken nemen burgemeester en wethouders een besluit op de aanvraag.

Artikel 11 Verplichtingen aan subsidieverlening

In de aanvraag geeft u de inzet voor social return aan als u op jaarbasis meer dan € 100.000,-- subsidie van de gemeente aanvraagt. De nadere detaillering hiervan kan samen met de gemeente later worden ingevuld na het besluit tot verlening. De richtlijn voor de inzet voor social return is 5% van het aangevraagde subsidiebedrag, maar mag beperkt worden tot 2% van de totale inkomsten van subsidieaanvrager als die lager zijn dan de genoemde 5% van de subsidie. Bij subsidieverlening onder de € 100.000,-- per jaar of bij totale inkomsten op jaarbasis onder de € 500.000,-- vervalt de verplichting om een deel van de subsidie in te zetten voor social return.

Artikel 12 Vaststelling subsidie

Voor subsidieverleningen tot € 100.000,00 dient de aanvrager binnen 5 maanden na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend de eindrapportage in bij de gemeente Utrecht. Voor subsidieverleningen vanaf € 100.000,00 geldt dat de aanvrager uiterlijk 31 mei na afloop van het kalenderjaar waarin de activiteiten zijn uitgevoerd de eindrapportage bij de gemeente Utrecht moet indienen. Deze rapportage bestaat uit:

Een verslag van de activiteiten;

bewijs van de uiteindelijke duur van de stage, bijvoorbeeld door middel van een (verzamel)loonstaat waarop de maandelijks uitgekeerde vergoedingen aan de stagiair(s) vermeld staan;

een financieel verslag die voldoet aan het Verantwoordingsprotocol van Gemeente Utrecht.

In deze rapportages dient te worden aangegeven op welke manier de activiteiten zijn uitgevoerd en wat resultaten van deze aanvraag waren. Daarbij dient expliciet te worden ingegaan op de in artikel 5 beschreven activiteiten en de in artikel 6 genoemde eisen.

Artikel 13 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie stimuleren begeleiding bij stages en leerbanen MBO wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft een looptijd tot en met 31 december 2022.

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als ‘Nadere regel subsidie stimuleren begeleiding bij stages en leerbanen MBO gemeente Utrecht’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 29 juni 2021.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris

Gabrielle G.H.M. Haanen