Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 22 juni 2021, PZH-2021-776168489 (DOS-2016-0005086) houdende regels omtrent subsidie Gezond Natuur Wandelen in Zuid-Holland (Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur Wandelen in Zuid-Holland 2021)

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 22 juni 2021, PZH-2021-776168489 (DOS-2016-0005086) houdende regels omtrent subsidie Gezond Natuur Wandelen in Zuid-Holland (Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur Wandelen in Zuid-Holland 2021)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en gelet op artikel 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om de betrokkenheid van burgers te stimuleren bij bestaande groengebieden en de groene ruimte, waarbij wordt ingezet op het verlagen van drempels om te wandelen in deze groene ruimte door middel van georganiseerde wandelingen;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur Wandelen in Zuid-Holland 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor een project waarmee het aanbod van wandelingen wordt vergroot.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, draagt bij aan het vergroten van de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen.

Artikel 3 Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend versterkt aan Stichting Gezond Natuur Wandelen.

Artikel 4 Deelplafond

Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 20.000,00.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden ingediend van 1 juli 2021 tot en met 1 september 2021.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt niet behandeld indien deze na 1 september 2021 wordt ontvangen.

Artikel 6 Aanvraag vereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 vergezeld met een projectplan met daarin de volgende punten:

 • a.

  een omschrijving hoe het aanbod wordt versterkt;

 • b.

  een omschrijving hoe vrijwilligers worden betrokken;

 • c.

  een omschrijving van de rol van betrokken gemeenten en andere partners;

 • d.

  een planning voor de beoogde activiteiten.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, dient uit de planning te blijken dat binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening met de uitvoering wordt begonnen.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.11.7 van de Srg komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten voor het opzetten van nieuwe wandelingen;

 • b.

  de kosten voor uitbreiding aanbod;

 • c.

  de kosten voor betrekken vrijwilligers;

 • d.

  de kosten van de voorlichting en/of communicatie.

Artikel 9 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger dient binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te starten met de uitvoering van de activiteit.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 11 Werkingsduur

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 maart 2023 met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie Gezond Natuur Wandelen in Zuid-Holland 2021.

Ondertekening

Den Haag, 22 juni 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

TOELICHTING

Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert elke week gratis wandelingen van een uur in het groen, binnen en buiten de bebouwde kom. De wandelingen starten op een vaste plaats en tijd en worden begeleid door vrijwilligers die onderweg iets over de natuur vertellen. Door deze subsidie kunnen nieuwe wandelingen opgezet worden en het huidige aanbod worden versterkt. Dit sluit aan op de toenemende vraag naar wandelmogelijkheden door inwoners van Zuid-Holland. Tot deze groep behoren veel eenzame ouderen en mensen die moeite hebben met bewegen. De wandelingen dragen daardoor bij aan de inclusiviteit.