Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amstelveen 2021

Geldend van 02-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amstelveen 2021

Zaaknummer: Z20-089736

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van afdeling Sociale Voorzieningen van 26 mei 2021;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Amstelveen;

besluiten vast te stellen het:

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amstelveen 2021

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De begrippen in dit Financieel besluit worden gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Verordening maatschappelijke ondersteuning Amstelveen 2017 en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Amstelveen.

 • 2.

  De regels voor de bijdrage in de kosten zijn mede gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Artikel 2 Financiële tegemoetkomingen

 • 1.

  De bedragen van de financiële tegemoetkomingen worden bepaald op basis van maatwerk, met onderstaande maximumbedragen (per 1 januari 2021):

Voorziening

Financiële tegemoetkoming

Sportvoorziening

€ 3.924,96 per 3 jaar

Vergoedingen

Verhuiskostenvergoeding

€ 3.210,85 eenmalig

Vervoerskostenvergoeding taxi

€ 4.213,39 per jaar

Vervoerskostenvergoeding rolstoeltaxi

€ 5.147,95 per jaar

Gebruik eigen auto

€ 1.037,15 per jaar

Gebruik bruikleenauto (leaseconstructie)

€ 280,90 per jaar

 • 2.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari, geïndexeerd met de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3 Hoogte Pgb tarief Hulp bij het huishouden

 • 1.

  De Pgb’s voor hulp bij het huishouden worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor hulp bij het huishouden bedragen per 1 januari 2021 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Hulp bij het huishouden

€ 24,43

€ 21,56

Hulp bij het huishouden plus

€ 25,91

€ 22,86

 • 3.

  Alle tarieven voor hulp bij het huishouden van vóór en na 1 januari 2020 worden met ingang van 1 januari 2021 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 4 Hoogte tarieven Pgb individuele begeleiding

 • 1.

  De Pgb’s voor individuele begeleiding worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor individuele begeleiding bedragen per 1 januari 2021 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde zorg in natura uurtarief):

Pgb-tarief

Individuele begeleiding Licht

Individuele begeleiding Midden

Individuele begeleiding Zwaar

Professional

€ 37,81

€ 59,53

€ 65,25

Particulier

€ 33,36

€ 52,53

€ 57,57

 • 3.

  Alle tarieven voor individuele begeleiding van vóór en na 1 januari 2019 worden met ingang van 1 januari 2020 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 5 Hoogte tarieven Pgb dagstructurering (dagopvang)

 • 1.

  De Pgb’s voor dagstructurering worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De tarieven Pgb voor dagstructurering per 4 uur (dagdeel) bedragen vanaf 1 januari 2021 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde tarief per 4 uur (dagdeel) zorg in natura):

Pgb-tarief

Dagstructurering Licht

Dagstructurering Midden

Dagstructurering Zwaar

Professional

€ 29,75

€ 40,13

€ 46,33

Particulier

€ 26,25

€ 35,41

€ 40,88

 • 3.

  Alle tarieven voor dagstructurering van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 6 Hoogte tarieven Pgb vervoer dagstructurering

 • 1.

  De Pgb’s voor vervoer worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De vervoerstarieven Pgb zijn het gemiddelde uurtarief zorg in natura per dag en bedragen per 1 januari 2021:

Met rolstoel

Zonder rolstoel

Pgb-tarief

€ 18,13

€ 7,62

 • 3.

  Alle tarieven voor vervoer dagstructurering van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 7 Hoogte uurtarieven Pgb Respijtzorg

 • 1.

  De Pgb’s voor respijtzorg worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor respijtzorg bedragen per 1 januari 2021 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Pgb-tarief

Met opname

Thuis

Professional

€ 3,57

€ 12,75

Particulier*

€ 10,80

€ 11,25

* Per 01-01-2018 geldt hier het Wettelijk Minimumloon als uurtarief (op basis van 36 uur per week)

 • 3.

  Alle tarieven voor respijtzorg van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 8 Hoogte tarieven Pgb persoonlijke verzorging

 • 1.

  De Pgb’s voor respijtzorg worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  Het uurtarief voor het Pgb voor persoonlijke verzorging bedraagt per 1 januari 2021 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Pgb-tarief

Persoonlijke verzorging Licht

Persoonlijke verzorging Midden

Persoonlijke verzorging Zwaar

Professional

€ 24,23

€ 37,64

€ 37,64

Particulier

€ 21,38

€ 33,21

€ 33,21

 • 3.

  Alle tarieven voor persoonlijke verzorging van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 9 Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor vroegdoven

 • 1.

  De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding vroegdoven worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor vroegdoven bedragen per 1 januari 2021 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Toeleiding

€ 95,37

€ 84,15

Verlengde toeleiding

€ 86,19

€ 76,05

Consultatie

€ 95,37

€ 84,15

Dovenmaatschappelijk werk

€ 89,76

€ 79,20

Gespecialiseerde begeleiding zintuigelijk gehandicapten

€ 89,76

€ 79,20

Revaliderende begeleiding zintuigelijk gehandicapten

€ 77,01

€ 67,95

Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

€ 38,79

Per dagdeel

€ 34,23

Per dagdeel

 • 3.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 10 Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor doofblinden

 • 1.

  De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding doofblinden worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor doofblinden bedragen per 1 januari 2021 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Toeleiding

€ 95,37

€ 84,15

Verlengde toeleiding

€ 84,66

€ 74,70

Consultatie doofblindheid

€ 95,37

€ 84,15

Dovenmaatschappelijk werk

€ 89,76

€ 79,20

Gespecialiseerde begeleiding doofblinden

€ 88,23

€ 77,85

Begeleidersvoorziening doofblinden

€ 44,88

€ 39,60

Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

€ 42,26

Per dagdeel

€ 37,29

Per dagdeel

 • 3.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 11 Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor visueel gehandicapten

 • 1.

  De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding visueel gehandicapten worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor visueel gehandicapten bedragen per 1 januari 2021 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Gespecialiseerde ondersteuning/begeleiding visueel

€ 94,86

€ 83,70

 • 3.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 12 Tarieven regiovervoer

 • 1.

  De tarieven voor het regiovervoer bedragen per 1 januari 2021:

Wmo tarief

Medereiziger

Medisch begeleider en kinderen tot 4 jaar

65+ reiziger

(zonder Wmo indicatie)

Opstaptarief

€ 0,65

€ 0,99

gratis

€ 6,56

Tarief per km binnen vervoersgebied

€ 0,115

€ 0,174

gratis

€ 1,64

 • 2.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari 2019, vastgesteld conform de tarieven van de vervoersregio Amsterdam in de concessiegebieden Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland.

Artikel 13 Berekening eigen bijdrage

 • 1.

  De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tot ten hoogste € 19 per maand. Deze bijdrage geldt voor de cliënt of de gehuwde cliënten tezamen. Gehuwden die niet allebei de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn geen eigen bijdrage verschuldigd;

 • 2.

  Voor hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, dagstructurering (dagbesteding groep) en persoonlijke verzorging, is een eigen bijdrage van toepassing zolang er gebruik van wordt gemaakt.

 • 3.

  Voor vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen die in bruikleen verstrekt worden, wordt een eigen bijdrage opgelegd zolang er gebruik van wordt gemaakt.

 • 4.

  Indien de vervoersvoorziening of woonvoorziening in eigendom wordt verstrekt wordt een eigen bijdrage opgelegd van maximaal 7 jaar waarbij de eigen bijdrage nooit hoger is dan de kostprijs van de voorziening.

 • 5.

  Voorzieningen die door het college in de vorm van een Pgb worden toegekend blijven eigendom van het college en worden in bruikleen toegekend.

Artikel 14 Wijzigingen

Het college kan jaarlijks per 1 januari de in dit financieel besluit geldende bedragen wijzigen conform de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit financieel besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amstelveen 2021.

 • 3.

  Met ingang van 1 januari 2021 wordt het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amstelveen 2020, zoals vastgesteld in de vergadering van 31 december 2019, ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2021.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens