Regeling vervallen per 31-12-2022

Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe

Geldend van 08-07-2021 t/m 30-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad en vervalt van rechtswege op 31 december 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 29 juni 2021

Kenmerk 4.4/2021001186

Uitgegeven: 7 juli 2021

Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017;

 • c.

  community art: kunstvorm waarbij een of meer professionals in de kunsten samenwerken met inwoners van Drenthe om een kunstwerk tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk;

 • d.

  cultuureducatie: doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte (les)instructie, zowel binnen- als buitenschools;

 • e.

  project: een op zichzelf staande artistiek-inhoudelijke activiteit op het gebied van de kunsten;

 • f.

  sluitende begroting: een begroting waarbij de totale kosten volledig gedekt worden door inkomsten, inclusief het bedrag waarvoor subsidie is aangevraagd.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om nieuwe projecten in Drenthe te ondersteunen op het gebied van professionele kunst en amateurkunst met inbegrip van community art. Hiermee wil de provincie Drenthe het culturele klimaat in Drenthe een nieuwe impuls geven na de coronacrisis en makers ondersteunen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verleend voor een artistiek-inhoudelijk project op het gebied van professionele kunst, amateurkunst en community art, met uitzondering van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.

Artikel 4 Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden ingediend door:

 • a.

  rechtspersonen zonder winstoogmerk (vereniging of stichting) op het gebied van professionele kunst of amateurkunst inclusief community art die gevestigd zijn in de provincie Drenthe;

 • b.

  kunstenaars die gevestigd zijn in de provincie Drenthe.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt digitaal ingediend, met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast moeten de volgende documenten aangeleverd worden:

  • a.

   een beschrijving van het project (projectplan) waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Dit projectplan moet worden opgesteld met behulp van het format zoals opgenomen op de website van de provincie Drenthe;

  • b.

   een sluitende begroting van het project, inclusief - indien van toepassing - een opgave van aanvragen die bij derden zijn ingediend voor een subsidie, sponsoring of vergoeding voor hetzelfde project;

  • c.

   voor de doelgroep genoemd in artikel 4, onder b: een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel of als een natuurlijk persoon aanvraagt een document waaruit blijkt dat de persoon in Drenthe gevestigd is.

 • 2.

  Per aanvrager kan maximaal één aanvraag tegelijkertijd op grond van deze regeling worden ingediend en in behandeling zijn.

Artikel 6 Toetsingscriteria

Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria getoetst:

 • a.

  artistiek-inhoudelijk belang: de inhoud en uitvoering van het project spreekt het beoogde publiek of de beoogde deelnemers voldoende aan;

 • b.

  uitvoerbaarheid: het project is financieel en praktisch uitvoerbaar gelet op de coronabeperkingen en de in acht te nemen RIVM-richtlijnen;

 • c.

  publieksbereik: door de manier van presenteren en onder de aandacht brengen wordt het publiek bereikt of betrokken en gaat er van het werk een verbindende kracht uit voor kunstenaars en publiek;

 • d.

  het project is nog niet gestart voordat de subsidie is aangevraagd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd de weigeringsgronden in de Awb en Asv wordt subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager al een structurele (boekjaar) subsidie van de provincie Drenthe ontvangt;

 • b.

  de voorgenomen activiteiten tot de structurele activiteiten van de aanvrager behoren;

 • c.

  uit de aanvraag blijkt dat de subsidie niet nodig is om het project te realiseren;

 • d.

  de uitvoering van het project niet plaatsvindt in de provincie Drenthe.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten zijn de voor het project noodzakelijke kosten die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het uit te voeren project en binnen de periode van het project gemaakt en die niet gedekt worden door andere middelen.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten zoals omschreven in artikel 8 met een minimum van € 1.000,-- en een maximum van € 2.500,-- per aanvraag.

Artikel 10 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 11 Subsidieplafond

 • 1.

  De hoogte van het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van de regeling in totaal € 150.000,--, waarbij voor de volgende geografische gebieden de volgende deelplafonds gelden:

  • a.

   voor de regio Zuidoost (gemeenten Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn) geldt een plafond van € 50.000,--;

  • b.

   voor de regio Zuidwest (gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld en Midden-Drenthe) geldt een plafond van € 50.000,--;

  • c.

   voor de regio Noord (gemeenten Assen, Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze) geldt een plafond van € 50.000,--.

 • 2.

  Een project wordt toebedeeld aan een regio op basis van de vestigingslocatie van de aanvrager en niet op basis van de uitvoeringslocatie van het project.

Artikel 12 Staatssteun

De subsidie wordt slechts verleend met inachtneming van de Europese regels inzake staatssteun.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger wordt de verplichting opgelegd om met de uitvoering van de activiteiten uiterlijk 8 weken na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te starten.

Artikel 14 Beslistermijn

 • 1.

  Besluiten over aanvragen worden in afwijking van artikel 2.6, eerste lid, van de Asv binnen vier weken na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag genomen en aan de aanvrager bekend gemaakt.

 • 2.

  De beslistermijn kan met vier weken worden verlengd. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 15 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal blad en vervalt van rechtswege op 31 december 2022.

Ondertekening