Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent het verlenen van mandaat tot verstrekking van subsidies door de Stichting Blauw Deltalentenfonds (Mandaatbesluit verstrekking van subsidies door de Stichting Blauw Deltalentenfonds)

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent het verlenen van mandaat tot verstrekking van subsidies door de Stichting Blauw Deltalentenfonds (Mandaatbesluit verstrekking van subsidies door de Stichting Blauw Deltalentenfonds)

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020;

overwegende dat het algemeen bestuur op 8 maart 2021 heeft besloten tot de oprichting van de Stichting Blauw Deltalentenfonds, die is belast met het vergroten van waterbewustzijn bij getalenteerde jongeren door deze jongeren enthousiast te maken voor een watergerelateerde opleiding bij Van Hall Larenstein in Velp of de Wageningen University of Research in de ruimste zin van het woord en het verdelen van de door het algemeen bestuur aan de Stichting Blauw Deltalentenfonds ter beschikking gestelde subsidiegelden;

B E S L U I T:

vast te stellen het: ‘Mandaatbesluit verstrekking van subsidies door de Stichting Blauw Deltalentenfonds’

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: algemene subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2020;

 • b.

  beurs: een aanspraak op financiële middelen ofwel een subsidie als bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  waterschap: Waterschap Vallei en Veluwe;

 • d.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe;

 • e.

  college: het college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Vallei en Veluwe;

 • f.

  BDF: Stichting Blauw Deltalentenfonds;

 • g.

  bestuur: het bestuur van de Stichting Blauw Deltalentenfonds;

 • h.

  selectiecommissie: een commissie bestaande uit door het bestuur aangewezen professionals van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en Wageningen University of Research en een secretaris van Waterschap Vallei en Veluwe. De selectiecommissie adviseert het bestuur over de aanvragen die worden ingediend.

Artikel 2 Mandaatverlening

Aan het bestuur wordt mandaat verleend tot:

 • a.

  het nemen van subsidiebesluiten op grond van de verordening met betrekking tot het jaarlijks ondersteunen van jonge getalenteerde mensen met een beurs in het kader van het Blauw Deltalentenfonds; en

 • b.

  het afwikkelen en uitvoeren van deze subsidiebesluiten en alle handelingen die daarmee samenhangen.

Artikel 3 Doelstelling

Een beurs op grond van dit besluit is gericht op het financieel ondersteunen van getalenteerde studenten die kiezen voor een watergerelateerde opleiding bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp of Wageningen University of Research.

Artikel 4 Voorwaarden mandaat

 • 1. Het bestuur houdt zich bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden aan de relevante wet- en regelgeving, de Algemene wet bestuursrecht, de verordening, de statuten bij de akte van oprichting van BDF, alsmede het door het college vastgestelde beleid.

 • 2. Het bestuur neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 8 in acht.

 • 3. Van de uitoefening van deze bevoegdheid rapporteert het bestuur tenminste eenmaal per jaar aan het college.

Artikel 5 Aanvraag en beoordeling

 • 1. Het bestuur neemt een aanvraag om een beurs in behandeling, indien en voor zover er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvrager heeft een aanvraagformulier met de daarin vermelde bijlagen ingediend, dat juist en volledig ingevuld en ondertekend is;

  • b.

   de aanvraag bevat een persoonlijke motivatiebrief van maximaal 600 woorden, waarin de aanvrager aangeeft waarom voor een watergerelateerde opleiding is gekozen en waarom aanvrager in het bijzonder in aanmerking wil komen voor deze beurs; en

  • c.

   de aanvraag is uiterlijk op 1 september ingediend.

 • 2. De aanvrager dient op verzoek van het bestuur een cijferlijst te overleggen.

 • 3. Een aanvraag wordt beoordeeld door de selectiecommissie op basis van de persoonlijke motivatiebrief en de gestelde voorwaarden als bedoeld in artikel 6. De selectiecommissie neemt daarbij tevens in acht dat aanvragers met een hoger gemiddeld cijfer ten opzichte van andere aanvragers, meer kans maken op toekenning van de beurs. Hiervoor geldt dat afzonderlijk gekeken wordt naar Havo-leerlingen, Vwo-leerlingen en Mbo-studenten. Voor alle andere gevallen wordt per student bekeken wat het gemiddelde cijfer is.

 • 4. Op voordracht van de selectiecommissie besluit het bestuur tenminste vóór 1 oktober over toekenning of afwijzing van de beurs.

Artikel 6 Beurs

 • 1. Het bestuur kan een beurs op aanvraag verstrekken, mits:

  • a.

   de aanvraag voldoet aan de doelstelling van dit besluit, als bedoeld in artikel 3;

  • b.

   de aanvrager een opleiding als bedoeld in lid 2 volgt;

  • c.

   de aanvrager op het moment van aanmelding minimaal 17 en maximaal 26 jaren oud is;

  • d.

   een bewijs van inschrijving van de hogeschool of universiteit kan worden overgelegd.

 • 2. Deelnemers van de volgende watergerelateerde opleidingen (bachelor, master of premaster) komen in ieder geval in aanmerking voor een beurs:

  • a.

   bij Hogeschool van Hall Larenstein in Velp:

   • 1.

    Land- en watermanagement;

   • 2.

    Management van de leefomgeving;

   • 3.

    Tuin- en landschapsinrichting;

   • 4.

    Bos- en natuurbeheer;

   • 5.

    Milieukunde;

   • 6.

    River delta development;

   • 7.

    Duurzame Gebiedstransities.

  • b.

   bij Wageningen University & Research:

   • 1.

    Soil, water & atmosphere;

   • 2.

    International land and water management;

   • 3.

    Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning;

   • 4.

    Water technology;

   • 5.

    Climate studies.

 • 3. Bij gelijke geschiktheid van de aanvragen is de volgorde van binnenkomst bepalend voor verstrekking van de beurs.

 • 4. Het bestuur beoordeelt ieder jaar of de aanvrager nog aan de in dit artikel genoemde voorwaarden voldoet. De aanvrager dient daartoe jaarlijks, vóór 1 september, een schriftelijke verklaring af te geven aan het bestuur. Het bestuur beslist vervolgens, op advies van de selectiecommissie, of aanvrager opnieuw een beurs ontvangt.

 • 5. Het bestuur kan de aanvrager verzoeken schriftelijk inzicht te geven in de besteding van de verstrekte beurs.

 • 6. De hoogte van de beurs bedraagt € 1.000,00 per studiejaar.

Artikel 7 Afwijzingsgrond

Het bestuur wijst een aanvraag in ieder geval af als:

 • a.

  het door het algemeen bestuur vastgestelde jaarlijkse subsidieplafond van €50.000,00 is bereikt;

 • b.

  de aanvrager al een andere studiebeurs ontvangt, anders dan de studiebeurs van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1. Het bestuur kan in bijzondere gevallen het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 7 ten gunste van de aanvrager buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het bepaalde in artikel 6 lid 6 en artikel 7 sub a.

Artikel 9 inwerkingtreding en titel

 • 1. Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als ’Mandaatbesluit verstrekking van subsidies door de Stichting Blauw Deltalentenfonds’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering op 11 mei 2021.

drs. ing. K.A. Blokland

secretaris

mr. S.H.M. Ornstein MCPm

dijkgraaf