Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Nuenen c.a.

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Nuenen c.a.

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

Voorgenomen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

gelet op de artikelen 147 en 149 van de gemeentewet en de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit

tot vaststelling van de Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Nuenen c.a.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen c.a.;

 • 3.

  private partijen: alle niet-overheden, zoals burgers, bedrijven en woningcorporaties;

 • 4.

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten;

 • 5.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift;

 • 6.

  bestaand schoon verhard oppervlak: het oppervlak (daken, wegen, verharde terreinen), aanwezig ten tijde van inwerkingtreding van deze verordening, waarvan het hemelwater dat tot afstroming komt als schoon kan worden aangemerkt;

 • 7.

  gemengd rioolstelsel: gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater in één riool (niet op locaties waar al een gescheiden systeem of drukriolering is);

 • 8.

  hemelwaterstelsel: rioolstelsel waarmee alleen hemelwater kan worden ingezameld;

 • 9.

  stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater;

 • 10.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een directe of indirecte lozingssituatie waarin hemelwater via een gemengd rioolstelsel wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • 11

  nuttige doeleinden: hemelwater dat bovengronds wordt opgevangen, en/of vrij uitvloeit over eigen terrein;

 

 • 12.

  infiltratie: hemelwater dat van schoon verhard oppervlak via een ondergrondse constructie in de bodem wordt gebracht;

 • 13.

  hemelwater: water dat in vaste of vloeibare toestand op de aarde

Artikel 2 Doel

Met deze subsidieverordening wordt beoogd het afkoppelen van hemelwaterafvoer van verhard oppervlak door het verstrekken van subsidies te stimuleren.

Artikel 3 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op bestaande panden die gelegen zijn in de gemeente Nuenen c.a. en aangesloten zijn op de gemengde riolering.

 • 2.

  Voor subsidie komen in aanmerking rechtspersonen of natuurlijke personen die krachtens het eigendomsrecht eigenaar zijn van een in Nuenen c.a. gelegen schoon verhard oppervlak aangesloten op het gemengd rioolstelsel.

Artikel 4 Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend éénmalig per kadastraal perceel worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Nuenen c.a..

 • 2.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 20 m2.

 • 3.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor af te koppelen projecten die op moment van inwerkingtreding van deze regeling nog niet zijn uitgevoerd.

 • 4.

  Subsidie wordt niet verstrekt voor af te koppelen projecten die op het moment van inwerkingtreding van deze regeling in uitvoering zijn.

 • 5.

  Subsidie wordt niet verstrekt voor afkoppeling van verhard oppervlak dat in het kader van andere wet-, regelgeving wordt gerealiseerd.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt schoon verhard oppervlak afgekoppeld van het gemengd rioolstelsel en

 • 1.

  wordt het hemelwater bovengronds voor nuttige doeleinden gebruikt of;

 • 2.

  wordt het hemelwater ter plaatse geïnfiltreerd.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

1. Nuttige doeleinden

a. Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van aaneengesloten minimaal 20 m2 bedraagt de subsidie € 5,- per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten), met een maximum van € 300,-;

b. De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste lid is inclusief eventueel door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van de Beleidsregel Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen.

2. In de bodem brengen

 • a.

  Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van aaneengesloten minimaal 20 m2bedraagt de subsidie € 10,- per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten), met een maximum van € 600,-;

 • b.

  er wordt op eigen terrein een infiltratievoorziening met een minimale bergingscapaciteit van 20 liter per m2 gerealiseerd.

 • c.

  De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste lid is inclusief eventueel door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van de Beleidsregel Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast in de begroting.

 • 2.

  Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

Artikel 8 Aanvraag

 • 1.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden.

 • 2.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 4.

  De werkzaamheden voor het afkoppelen mogen pas aanvangen, nadat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist.

Artikel 9 Beslistermijn

Het college neemt binnen 8 weken na de ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als:

 • 1.

  de aanvraag niet voldoet aan één van de in artikel 8 genoemde voorwaarden;

 • 2.

  naar het oordeel van het college de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater op eigen terrein in die specifieke situatie niet haalbaar is dan wel op enige wijze overlast veroorzaakt;

 • 3.

  is begonnen met het werk voordat op de aanvraag schriftelijk is beslist;

 • 4.

  niet binnen 6 maanden na de datum van verlening, zoals blijkt uit de ontvangstbevestiging over de verlening van de subsidie, de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger dient binnen 6 weken na de voltooiing van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend op een door het college vastgesteld vaststellingsformulier. De aanvraag dient volledig te zijn ingevuld en te zijn voorzien van alle informatie en bijlagen zoals aangegeven op het vaststellingsformulier.

 • 3.

  Op basis van het formulier als bedoeld in het tweede lid, stelt het college de subsidie met in achtneming van de maximale subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.3 of artikel 3.3 definitief vast, zulks op basis van de bij de aanvraag tot vaststelling door het college aanvaardbare subsidiabele kosten.

 • 4.

  De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling.

Artikel 12 Technische verplichtingen

 • 1.

  De ontluchting van het gemengd rioolstelsel moet worden gewaarborgd. Wanneer een leiding wordt afgekoppeld moet een bypass worden gemaakt voor de ontluchting van het gemengde rioolstelsel met bijvoorbeeld een ontluchtingsput.

 • 2.

  Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst.

 • 3.

  De waterberging wordt altijd zodanig ontworpen dat deze bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot overlast bij naastgelegen percelen.

 • 4.

  De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van hemelwater bij hevige buien als de voorziening vol is, indien mogelijk is de overloopvoorziening bovengronds.

 • 5.

  De waterberging moet controleerbaar zijn op werking (zichtbaar of toegankelijk).

 • 6.

  De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2mm neerslag per etmaal.

Artikel 13 Controle werkzaamheden en terugvordering subsidie

 • 1.

  Het college voert steekproefsgewijs controle uit op de daadwerkelijke afkoppeling. De aanvrager is verplicht hieraan medewerking te verlenen.

 • 2.

  Als blijkt dat de afkoppeling niet heeft plaatsgevonden of ongedaan is gemaakt, vordert het college de verleende subsidie terug.

 • 3.

  Als toekomstige regelgeving of toekomstige feitelijke omstandigheden aanleiding geven tot het weer aankoppelen van de afvoer van hemelwater, wordt de subsidie niet teruggevorderd.

Artikel 14 Afwijking verordening

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college leidt tot een niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking, met als maximum 6 maanden na vaststelling van de regeling door de gemeenteraad.

Artikel 16 Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als “Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Nuenen c.a.”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 10 december 2020

Ondertekening

Gemeenteraad Namens deze,

M.J. Houben

Burgemeester van Nuenen c.a.