Regeling vervallen per 31-12-2022

TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING VOOR EENMALIGE AANVULLENDE OF ONDERSTEUNENDE SUBSIDIE VOOR KUNST- EN CULTURELE ORGANISATIES, ORANJEVERENIGINGEN EN -STICHTINGEN, VOGELSCHIETORGANISATIES EN BUURT- EN DORPSHUIZEN DOOR COVID-19 IN DE PERIODE 16 MAART 2021 TOT EN MET 15 MAART 2022 IN DE GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 26-03-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING VOOR EENMALIGE AANVULLENDE OF ONDERSTEUNENDE SUBSIDIE VOOR KUNST- EN CULTURELE ORGANISATIES, ORANJEVERENIGINGEN EN -STICHTINGEN, VOGELSCHIETORGANISATIES EN BUURT- EN DORPSHUIZEN DOOR COVID-19 IN DE PERIODE 16 MAART 2021 TOT EN MET 15 MAART 2022 IN DE GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z057222/D356177

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021 met kenmerk D356176;

Gehoord het behandeladvies van het forum van 10 juni 2021;

HEEFT BESLOTEN:

 • 1.

  Om voor de éénmalige aanvullende subsidie voor kunst- en culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen als gevolg van inkomstenverlies door COVID-19 een subsidieplafond vast te stellen op € 98.750.

 • 2.

  Uit de bestemmingsreserve Corona € 98.750 onttrekken ten behoeve van de uitvoering van deze subsidieregeling.

Tijdelijke subsidieregeling voor een éénmalige aanvullende of ondersteunende subsidie voor kunst- en culturele organisaties, Oranjeverenigingen en -stichtingen, vogelschietorganisaties en buurt- en dorpshuizen door COVID-19 in de periode 15 maart 2020 – 15 maart 2021 in de gemeente Brummen en een éénmalige investeringssubsidie voor het treffen van toekomstbestendige maatregelen voor buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Brummen (2016).

 • 2.

  Lokale Kunst- en culturele organisaties: in de gemeente Brummen statutair gevestigde kunst- en culturele verenigingen of -stichtingen met een volledige rechtspersoonlijkheid, die staan ingeschreven in het Handelregister van de Kamer van Koophandel. Kunst en culturele verenigingen of -stichtingen, gericht op verbindende (culturele) activiteiten, waaronder: kunstverenigingen of -stichtingen, zang-, dans-, toneel- en muziekverenigingen en harmonie- en fanfare orkesten en voornamelijk gerund door vrijwilligers.

 • 3.

  Lokale Oranjeorganisaties en vogelschietorganisaties: in de gemeente Brummen statutair gevestigde Oranjeverenigingen of -stichtingen en vogelschietverenigingen of -stichtingen met een volledige rechtspersoonlijkheid, die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en voornamelijk gerund worden door vrijwilligers en die (feestelijke) activiteiten voor inwoners in verband met de viering van Koningsdag of tijdens de jaarlijkse traditionele kermis organiseren.

 • 4.

  Lokale Buurt- en dorpshuizen: in de gemeente Brummen statutair gevestigde verenigingen of stichtingen met een volledige rechtspersoonlijkheid, die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Buurt- en dorpshuizen zijn belangrijke gemeenschapsvoorzieningen waar activiteiten voor en door inwoners worden georganiseerd die bijdragen aan de leefbaarheid van een dorp of wijk en worden voornamelijk gerund door vrijwilligers.

Artikel 2 Doel

Het bieden van een (eenmalige) financiële subsidiebijdrage aan vrijwilligersorganisaties als bedoeld in artikel 1 als ondersteuning als gevolg van inkomstenverlies door COVID-19.

Artikel 3 Reikwijdte van deze regeling

 • 1.

  Het bepaalde in deze Regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor activiteiten vallend onder het in artikel 2 bedoelde doel.

 • 3.

  Op de subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de bepalingen van de ASV van toepassing.

Artikel 4 Onderverdeling vrijwilligersorganisaties

De vrijwilligersorganisaties worden als volgt onderverdeeld:

Categorie 1: Lokale kunst- en culturele vereniging of -stichting met een eigen gebouw en met kantine of bar-inkomsten;

Categorie 2: Lokale kunst- en culturele vereniging of -stichting met eigen gebouw zonder kantine of bar-inkomsten;

Categorie 3: Lokale kunst- en culturele vereniging of -stichting die ruimte huren voor de uitvoering van activiteiten;

Categorie 4: Lokale Oranjevereniging of -stichting of vogelschietvereniging of -stichting met een eigen gebouw en met kantine of bar-inkomsten;

Categorie 5: Lokale Oranje- of vogelschietvereniging of -stichting die ruimte huren met kantine of bar-inkomsten;

Categorie 6: Lokaal Buurt- of dorpshuis met kantine of bar-inkomsten;

Categorie 7: Lokaal Buurt- of dorpshuis zonder kantine of bar-inkomsten.

Artikel 5 Aanvraagprocedure

 • 1.

  De subsidie wordt met een door het college beschikbaar gesteld formulier aangevraagd.

 • 2.

  Bij de aanvraag dienen de volgende bijlagen en bewijsstukken meegestuurd te worden:

  A. Indien van toepassing: een overzicht van de gemaakte kosten met een toelichting op de aangevraagde subsidie vanwege het aantoonbaar inkomstenverlies in de periode 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022;

  B. Indien van toepassing: een overzicht van gemaakte vaste lasten waarvoor geen of gedeeltelijke dekking aanwezig is in de periode 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022;

  C. Financiële stukken, zoals een jaarrekening over 2020 en 2021 en bewijsstukken van genoten voordeel als bedoeld in artikel 9.

  D. Indien investeringssubsidie wordt aangevraagd: Offerte of factuur van de investeringsmaatregel voor toekomstbestendige maatregelen als gevolg van COVID-19 voor buurt- en dorpshuizen.

 • 3.

  Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen of bewijsstukken dient in afwijking van de algemene subsidieverordening gemeente Brummen (2016) uiterlijk op 1 juli 2022 bij de gemeente te zijn ingediend.

 • 4.

  Te laat ingediende subsidieaanvragen worden alleen in behandeling genomen als en voor zover het subsidieplafond nog niet is bereikt.

 • 5.

  Per organisatie mag maar één subsidieaanvraag worden ingediend.

Artikel 6 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor aantoonbaar inkomstenverlies in de periode van 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022 als gevolg van de COVID-19 maatregelen.

Artikel 7 Subsidieplafond

De raad heeft op 24 juni 2021 een subsidieplafond van € 98.750 vastgesteld voor een tijdelijke subsidieregeling als gevolg van inkomstenverlies door COVID-19 voor kunst- en culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen.

Artikel 8 Maximale hoogte van de subsidie en verdeelregels

 • 1.

  De subsidie voor de aanvullende of ondersteunende subsidie voor de periode van 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022 bedraagt maximaal voor:

  Categorie 1: Lokale culturele vereniging of stichting die beschikken over een eigen gebouw voor activiteiten met kantine of bar-inkomsten: € 4.000

  Categorie 2: Lokale culturele vereniging of stichting die beschikken over een eigen gebouw voor activiteiten zonder kantine of bar-inkomsten:’ € 3.000

  Categorie 3: Lokale culturele vereniging of stichting die ruimte huren voor de uitvoering van activiteiten: € 2.000

  Categorie 4: Lokale Oranje- of vogelschietvereniging of -stichting die beschikken over een eigen gebouw met kantine of bar-inkomsten: € 2.500

  Categorie 5: Lokale Oranje- of vogelschietvereniging of -stichting die ruimte huren met kantine of bar-inkomsten: € 1.250

  Categorie 6: Buurt- of dorpshuis met kantine of bar-inkomsten: € 4.000

  Categorie 7: Buurt- of dorpshuis zonder kantine of bar-inkomsten: € 2.000

 • 2.

  Bij het bereiken van het subsidieplafond worden de maximum subsidiebedragen van artikel 9 lid 1 met 10% verlaagd voor alle aanvragen.

Artikel 9 Verrekening voordeel uit landelijke of regionale compensatieregelingen of uit kwijtscheldingen

 • 1.

  Als aan een vereniging of stichting de huurlasten, belastingen of andere vaste lasten zijn kwijtgescholden in de periode 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022 dan worden deze bedragen als inkomsten aangemerkt en wordt voor dat deel het subsidiebedrag bedoeld in artikel 9 verlaagd.

 • 2.

  Compensatie of subsidie op grond van een landelijke, provinciale of op basis van een andere lokale regeling of afkomstig van een lokale organisatie wordt ook als inkomsten aangemerkt en wordt voor dat deel het subsidiebedrag bedoeld in artikel 9 verlaagd.

 • 3.

  Een eventueel onbenut recht op een landelijke of provinciale compensatieregeling kan als inkomsten worden aangemerkt en kan voor dat deel het subsidiebedrag bedoeld in artikel 9 worden verlaagd.

Artikel 10 Beslistermijn

 • 1.

  In afwijking van de Algemene subsidieverordening gemeente Brummen (2016) beslist het college binnen 6 weken na 1 juli 2022 op de subsidieaanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslistermijn met 4 weken verlengen.

 • 3.

  Het college kan de subsidie gelijk vaststellen.

Artikel 11 Controlemogelijkheid

 • 1.

  Het college kan achteraf de subsidieaanvraag en de bijbehorende verstrekte informatie steekproefsgewijs controleren.

 • 2.

  Met het indienen en ondertekenen van de subsidieaanvraag geeft de subsidieaanvrager aan medewerking te verlenen aan een mogelijke controle.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Tijdelijke subsidieregeling wegens COVID-19 voor culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen 2022”.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 24 juni 2021.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, D.D. Balduk

De voorzitter A.J. van Hedel