Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze houdende regels omtrent winkeltijden (Verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2021)

Geldend van 29-06-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze houdende regels omtrent winkeltijden (Verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2021)

De raad van de gemeente Aa en Hunze;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze nummer 7.O.BL van 16 maart 2021;

gelet op het bepaalde artikel 2 en 3 van de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de ‘Verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2021’:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • -

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Vrijstellingen voor zon-, feest- en werkdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt, een algemene vrijstelling.

Artikel 3. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet voor zover deze betrekking hebben op de werkdagen;

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 7. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 8. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 9. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2014’ wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de ‘Verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2014’ verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de ‘Verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2014’ maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 7 mei 2021.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Aa en Hunze, gehouden op 29 april 2021.

De griffier,

Mr. E.P. van Corbach

De voorzitter,

A.W. Hiemstra

Toelichting verordening winkeltijden 2021

Algemeen

Wanneer winkels open mogen of dicht moeten zijn, is geregeld in de Winkeltijdenwet. Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is dat de winkels op zon- en feestdagen en voor 6.00 uur en na 22.00 uur gesloten zijn. Maar gemeenten kunnen zelf bepalen of (en in hoeverre) zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. In de winkeltijdenwet staat het volgende:

Artikel 2

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaarsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

  • c.

   op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

De bevoegdheid van gemeenten is zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten. De gemeente Aa en Hunze kiest ervoor om een algemene vrijstelling te verlenen voor de verboden in artikel 1 onder a en b, dus voor de zondagen en de genoemde feestdagen en tijden. Het verbod voor opening tussen 22.00 uur en 06.00 uur blijft van kracht. De verordening biedt wel de mogelijkheid voor het college om een ontheffing te verlenen voor opening tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Vrijstellingen bij wet

Sommige winkels hebben een algemene vrijstelling van de Winkeltijdenwet. Dit betekent dat zij op zondagen en feestdagen altijd open mogen zijn. Bijvoorbeeld:

 • benzinestations

 • wegrestaurants

 • winkels in ziekenhuizen en verpleeghuizen

 • winkels in musea

 • apotheken

 • winkels in stations

 • winkels in luchthavens