Regeling vervallen per 29-07-2021

Subsidieregel Venlo Mien Hert

Geldend van 01-07-2021 t/m 28-07-2021

Intitulé

Subsidieregel Venlo Mien Hert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Gezien het voorstel van 18 mei 2021;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2020, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 19 februari 2020;

Overwegende, dat deze subsidieregel een uitwerking is van het project ‘Venlo mien Hert’

Besluiten:

Tot het vaststellen van de subsidieregel Venlo Mien Hert

Artikel 1 Grondslag

De subsidieregel vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2020 (hierna: Asv Venlo 2020).

Artikel 2 Doel

Het doel van deze subsidieregel is om het sociale gezicht van de gemeente te laten zien en inwoners een hart onder de riem te steken in deze complexe tijd en daarmee ook vertrouwen te geven in de toekomst. Het tonen van ondersteuning om de samenleving weer op gang te krijgen, verbindende initiatieven te stimuleren en te helpen om de samenleving in gezamenlijkheid weer op gang te krijgen. Een gezicht dat van waarde is voor waar alle Venlonaren in alle stadskernen. Dit doen we door middel van een subsidieregeling; initiatiefnemers (in persoon of organisatie) kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen bij het organiseren van een evenement, gebeurtenis of actie die voldoet aan het doel van ‘Venlo mien Hert’.

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze subsidieregel bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  initiatief: een voorgenomen activiteit of investering met als doel om de leefbaarheid in de eigen wijk, buurt of straat te verbeteren en/of de sociale cohesie en de betrokkenheid met en bij elkaar te versterken.

 • b.

  initiatiefnemer: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een aanvraag indient om een initiatief uit te voeren.

 • c.

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen door het college verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan de gemeente Venlo geleverde goederen of diensten.

 • d.

  leefbaarheid: de door bewoners ervaren kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

 • e.

  sociale cohesie: sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners.

 • f.

  verbinding; deelname mogelijk voor iedereen, er wordt iets voor meerderen georganiseerd.

 • g.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo.

Artikel 4 Doelgroep/ toepassingsbereik

 • Deze subsidieregel is van toepassing op initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van verbinding, sociale cohesie of het verbeteren van de leefbaarheid binnen de gemeente. Deze initiatieven kunnen betrekking hebben op uiteenlopende beleidsterreinen, zoals zorg, gezondheid, welzijn, veiligheid, sport, cultuur, ruimtelijk-fysiek.

 • Zowel inwoners als organisaties kunnen een aanvraag indienen.

Artikel 5 Subsidiesoort

De subsidie betreft een eenmalige subsidie.

Artikel 6 Aanvraag subsidie

 • 1.

  Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat via de gemeentelijke website beschikbaar is.

 • 2.

  Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend; volledig ingediende aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 2 ASV Venlo 2020 bevat de aanvraag de volgende gegevens:

  • a.

   Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en handtekening van de contactpersoon;

  • b.

   Een beschrijving van doel, doelgroep, inhoud, planning en wijze van uitvoering van het initiatief;

  • c.

   Een kostenraming (begroting?) en eventuele andere inkomstenbronnen.

  • d.

   Indien de aanvrager een onderneming is, worden aanvullend de gegevens als bedoeld in artikel 7 lid 2 sub d, ASV Venlo 2020 overgelegd.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet de informatie bevat zoals genoemd in artikel 6 lid 3 krijgt de initiatiefnemer in afwijking op de ASV 2020 maximaal twee weken de gelegenheid om de aanvraag te completeren.

 • 5.

  De subsidieregeling is geldig tot 31 december 2021. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die vóór 31 december 2021 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 31 december 2021 worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7 Beoordelingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvraag voldoen aan alle hierna genoemde criteria:

 • a.

  Het initiatief is voor en door inwoners van gemeente Venlo

 • b.

  Het initiatief draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij elkaar en bij hun buurt/wijk, bevordert de leefbaarheid en versterkt het sociaal netwerk.

 • c.

  Het initiatief kan rekenen op draagvlak in de buurt/wijk.

 • d.

  De initiatiefnemer draagt zelf actief bij aan de uitvoering van het initiatief.

Artikel 8 De berekeningswijze van de subsidie

Het minimale aanvraagbedrag betreft € 250,-, de maximale hoogte van de subsidie is € 5.000,- in het geval van cofinanciering van maximaal 50% . Bij het ontbreken van co-financiering is de maximale hoogte € 2.500,-.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Het verstrekken van subsidie kan worden geweigerd, indien:

 • a.

  de aanvraag niet voldoet aan de eisen van deze subsidieregel;

 • b.

  de initiatiefnemer doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet dan wel het gemeentelijk beleid;

 • c.

  het initiatief enkel betrekking heeft op de organisatie van een feest;

 • d.

  het initiatief enkel betrekking heeft op een wijziging in de openbare ruimte

 • e.

  het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privébelangen van de initiatiefnemer;

 • f.

  het beheer en onderhoud van eventueel voorgestelde fysieke verbeteringen in de openbare ruimte niet kunnen worden gewaarborgd;

 • g.

  subsidie niet wordt aangewend voor de uitvoering van het initiatief;

 • h.

  het initiatief kan rekenen op subsidie binnen andere subsidieregels van gemeente Venlo;

 • i.

  indien de spreiding onder de stadsdelen onvoldoende is, behoudt het college zich voor de aanvraag te weigeren;

 • j.

  het initiatief is eerder ingediend ten behoeve van deze subsidieregel of een andere subsidieregel.

Artikel 10 Verplichtingen van de initiatiefnemer

 • 1.

  De initiatiefnemer dient de subsidie te besteden aan de uitvoering van het initiatief en administreert de uitgaven.

 • 2.

  Bij veranderde omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van het initiatief wordt het college meteen geïnformeerd.

 • 3.

  Een initiatief dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes maanden na verlening van de subsidie, te worden uitgevoerd. Indien de corona-regels de uitvoering belemmeren, dient het initiatief uiterlijk 31 december 2022 te zijn uitgevoerd.

Artikel 11 Subsidieplafond

Voor deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond van in totaal € 220.000,00

Artikel 12 Subsidieverlening en vaststelling

 • De subsidieverlening en -vaststelling vallen samen. Het subsidiebedrag wordt na verlening in zijn geheel uitbetaald aan de initiatiefnemer.

 • De initiatiefnemer dient binnen twee maanden na afloop van het initiatief een inhoudelijk (inclusief beeldmateriaal) en financiële verantwoording in, voorzien van kopieën van betaalde rekeningen waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed.

Artikel 13 Algemene subsidieverordening

voor zover daarvan in deze subsidieregel niet wordt afgeweken, geldt de Algemene subsidieverordening 2020 onverkort.

Artikel 14 Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidieregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en vervalt op 31 december 2021.

15 Ondertekening

Ondertekening

Venlo, 18 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Venlo,

De secretaris, de burgemeester

Twan Beurskens, Antoin Scholten