Regeling vervallen per 13-09-2022

Subsidieregeling versterking cultuursector gemeente Het Hogeland 2021-2022

Geldend van 29-06-2021 t/m 12-09-2022

Intitulé

Subsidieregeling versterking cultuursector gemeente Het Hogeland 2021-2022

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Het Hogeland;

-gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

-gelet op artikel 3 van Algemene Subsidieverordening Het Hogeland 2019;

besluit vast te stellen de volgende: Subsidieregeling versterking cultuursector gemeente Het Hogeland 2021-2022 als gevolg van de COVID-19 crisis

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Het Hogeland 2019.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Culturele organisatie: een vereniging of stichting die zich ten doel stelt culturele activiteiten te verrichten.

 • d.

  Amateurkunst: kunst die uit liefhebberij, dat wil zeggen niet-beroepsmatig, wordt bedreven.

 • e.

  Amateurkunstorganisatie: een vereniging of stichting die zich ten doel stelt activiteiten te verrichten op het gebied van de amateurkunst.

 • f.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Op deze regeling is de Algemene Subsidieverordening Het Hogeland 2019 van toepassing, tenzij daar in de regeling nadrukkelijk van wordt afgeweken.

 • 2.

  Het bepaalde in deze regeling is van toepassing op de versterking van subsidies door het college voor het in artikel 3 genoemde doel.

Artikel 3. Doel van de regeling

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die een structurele bijdrage leveren aan versterking van de cultuursector in de gemeente Het Hogeland als gevolg van de COVID-19 crisis. Ook dient de activiteit aan te sluiten bij de vier speerpunten van de Cultuurvisie van de gemeente Het Hogeland: cultuur voor en door iedereen, verbinden, vernieuwen, cultureel ondernemerschap, profilering en citymarketing.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan (tijdelijke) samenwerkingsverbanden van culturele- en amateurkunstorganisaties zonder winstoogmerk, die gevestigd zijn in de gemeente Het Hogeland, voor het in artikel 3 beschreven doel.

Artikel 5. Voorwaarden aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag moet vóór 1 januari 2023 worden ingediend.

 • 2.

  De aanvraag moet middels het formulier voor subsidieregeling versterking cultuursector worden ingediend en bevat tenminste:

 • Projectplan

 • Begroting

 • 3.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan slechts eenmaal worden verleend.

 • 4.

  Aanvragen die na 31 december 2022 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 6. Berekening subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de looptijd van deze regeling bedraagt € 161.000.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze regeling is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8. Beslistermijn

Het college beslist, overeenkomstig artikel 8, derde lid, van de ASV, binnen zes weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 9. Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 9 van de ASV (en overeenkomstig artikel 9, 3e lid, aanhef en onder j, van de ASV) kan subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  De activiteit of project ook in aanmerking komt voor een andere regeling van de gemeente Het Hogeland. Dan moet u deze eerst aanvragen.

 • b.

  Subsidie wordt niet toegekend, indien de subsidieontvanger zelf over voldoende eigen vermogen beschikt om het project uit te voeren. Bij de beoordeling van de hoogte van het eigen vermogen, speelt de omvang van het eigen vermogen zonder bestemmingsreserve, maar met egalisatiereserve een belangrijke rol.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking na de dag van bekendmaking en vervalt van rechtswege op 1 januari 2023.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling versterking cultuursector gemeente Het Hogeland 2021-2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland op 22 juni 2021

H.J. Bolding, voorzitter

P.P.M. van Vilsteren, secretaris