Subsidieregeling Meedoenregelingen kinderen 2022 tot en met 2025

Geldend van 04-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Subsidieregeling Meedoenregelingen kinderen 2022 tot en met 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Meedoenregelingen Kinderen 2022 tot en met 2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • b.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of organisatie die deelneemt aan het samenwerkingsverband;

 • c.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • d.

  doelgroep: kinderen van 0 tot 18 jaar, onderdeel van een gezin met een laag inkomen (= maximaal 130% sociaal minimum) of een gezin waar armoede is ontstaan door andere factoren.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling dat kinderen van 0 tot 18 jaar veilig en gezond opgroeien tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen.

 • -

  Het hoofddoel hierbij is dat de doelgroep de kans krijgt zich ten volle te ontwikkelen door mee te kunnen doen met sport, cultuur en onderwijs.

 • -

  Onderliggend subdoel is het wegnemen van de financiële belemmering om deel te kunnen nemen aan sport, cultuur en onderwijs.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen zoals beschreven in artikel 2.

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

  a. Het wegnemen van financiële belemmeringen waardoor participatie van de doelgroep op het gebied van sport, cultuur en onderwijs toeneemt.

  b. Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: de doelgroep krijgt de kans zich ten volle te ontwikkelen door mee te kunnen doen met sport, cultuur en onderwijs.

 • 2.

  a. Het behouden en verstevigen van de samenwerking tussen partijen die voorzieningen voor de doelgroep aanbieden, onder meer door te fungeren als tussenpersoon voor het Jeugdfonds Cultuur van de provincie Noord-Brabant.

  b. Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: aanbieder beschrijft welke samenwerkingsverbanden er zijn en hoe zij deze samenwerking uitbreidt, monitort en verstevigt.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   maximaal één non-profit organisatie;

  • b.

   maximaal één samenwerkingsverband.

 • Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 4.

  Aanvrager zorgt ervoor indien noodzakelijk in bezit te zijn van VOG-verklaringen van het personeel en/of vrijwilligers voor de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling, hoofd- en subdoel;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop u de effecten van uw activiteiten/diensten wil meten en rapporteren;

  • e.

   de onderlinge samenhang tussen de activiteiten indien sprake is van een samenwerkingsverband;

  • f.

   de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

 • 3.

  Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag en een jaarrekening. Indien van toepassing dient bij het jaarverslag een accountantsverklaring te worden gevoegd.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   kosten voor onderwijs(materialen) en schoolgeld;

  • b.

   school gerelateerde kosten, zoals een fiets en ouderbijdrage;

  • c.

   kosten voor deelname aan (buitenschoolse) schoolactiviteiten;

  • d.

   kosten voor sportactiviteiten, zoals abonnements- en kledingkosten;

  • e.

   kosten voor culturele activiteiten, zoals abonnements- en materiaalkosten;

  • f.

   kosten voor communicatie voor een toename van de bekendheid van de regelingen.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 1.450.000 voor in totaal 4 jaar.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2022 € 250.000

  • b.

   voor het jaar 2023 € 400.000

  • c.

   voor het jaar 2024 € 400.000

  • d.

   voor het jaar 2025 € 400.000

 • 2. Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening

   • de mate van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep en de omgang met thema’s als schaamte en taboe ten aanzien van armoede;

   • de wijze waarop het effect van de activiteiten wordt gemeten en inzichtelijk wordt gemaakt;

   • de mate waarin de doelgroep keuzevrijheid heeft in de inzet van de verstrekte middelen, passend binnen de kaders van deze regeling;

   • de mate waarin de dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk is georganiseerd.

  • b.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling, hoofd- en subdoel genoemd in artikel 2;

   • de mate waarin de doelgroep bereikt wordt.

  • c.

   Samenwerking met andere organisaties

   • de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal, zowel binnen als buiten een eventueel samenwerkingsverband, en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de te behalen resultaten.

 • 2. Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3. De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 2.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van deze commissie.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 9, derde lid.

 • 6.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 7.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 8.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

 • 9.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties.

 • 2.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2021 en vervangt per 1 januari 2022 de subsidieregeling Armoede 2020-2021.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2021,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Beoordelingsformulier subsidieregeling Meedoenregelingen kinderen 2022 tot en met 2025

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling