Subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2022

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder e, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2022

(voorheen subsidieregelingen: compensatie peuteropvang 2021-2022 en peuteropvang Armoede 2020-2022)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen en landelijke wet- en regelgeving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: organisatie die een aanvraag indient voor een subsidie op grond van deze regeling;

 • b.

  activiteitenplan: Het activiteitenplan behelst een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en vermeldt per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen;

 • c.

  ASV: Algemene subsidieverordening Roosendaal (2013);

 • d.

  college: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 • e.

  eenverdienersregeling peuteropvang: regeling waarbij gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, waarvan 1 ouder niet werkt, in aanmerking kunnen komen om tegen een verlaagd tarief gebruik te maken van peuteropvang, kinderdagopvang of gastouderopvang.

 • f.

  erkend VVE-programma: een programma voor voor- en vroegschoolse educatie dat is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies;

 • g.

  fiscaal maximum: maximaal uurtarief dat de Belastingdienst hanteert voor de vergoeding van de kosten voor kinderopvang (inclusief peuteropvang);

 • h.

  gemeente: Gemeente Roosendaal;

 • i.

  inkomensafhankelijke ouderbijdrage: financiële bijdrage die een ouder moet betalen voor de afname van peuteropvang of VE, afgestemd op het verzamelinkomen van het huishouden;

 • j.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • k.

  KOT: Kinderopvangtoeslag. De tegemoetkoming van het Rijk voor ouders in de kosten van de in het LRK geregistreerde kinderopvang op grond van het Besluit kinderopvangtoeslag;

 • l.

  LRK: Landelijk Register Kinderopvang. Het register waarin alle kinderopvangvoorzieningen zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke eisen;

 • m.

  penvoerder: de door het voor samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of organisatie die deelneemt aan het samenwerkingsverband;

 • n.

  peuteropvang: Kortdurende opvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;

 • o.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • p.

  TWB: Thuis Zorg West-Brabant;

 • q.

  VE-doelgroep: peuters, tussen 2 en 4 jaar, woonachtig in de gemeente Roosendaal die door TWB geïndiceerd zijn op een (taal)achterstand of op het lopen van een risico op een (taal)achterstand;

 • r.

  verzamelinkomen: door de Belastingdienst gehanteerde term voor het jaarinkomen uit box 1, box 2 en box 3 verminderd met de aftrekposten. Het betreft hier het gezamenlijke jaarinkomen van (bei)de ouders(s)/verzorger(s) van de peuter;

 • s.

  VNG Adviestabel: De VNG Adviestabel “ouderbijdrage peuteropvang” wordt gebruikt om de inkomensafhankelijk bijdrage voor de eenverdienersregeling peuteropvang te bepalen;

 • t.

  VVE: Voor- en vroegschoolse educatie. Bestaande uit de voorschoolse periode (VE) en de vroegschoolse periode van de eerste twee jaren van het basisonderwijs;

 • u.

  warme overdracht: een sluitende overgang van de VE naar de basisschool, bestaande uit een schriftelijke overdracht en een mondelinge overdracht;

 • v.

  wet: Wet Kinderopvang, inclusief de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

De subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2022 Roosendaal is erop gericht dat kinderen woonachtig in de gemeente Roosendaal veilig en gezond opgroeien tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen.

Hierbij is het hoofddoel dat ieder kind, woonachtig in de gemeente Roosendaal, een optimale kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen en te ontplooien.

Subdoel dat hieraan bijdraagt is:

 • -

  Peuters woonachtig in de gemeente Roosendaal kunnen gebruik maken van peuteropvang of voorschoolse educatie, ongeacht de werksituatie of het inkomen van de ouders.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de hierboven genoemde hoofd- en subdoelstellingen.

Activiteiten die hieraan bijdragen zijn:

Compensatie Peuteropvang en Voorschoolse educatie (VE)

 • a.

  Compensatieregeling peuteropvang: Compensatie in een deel van de kosten voor peuteropvang en VE van peuters tussen 2 en 4 jaar middels de eenverdienersregeling, voor ouders die niet in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag (KOT).

 • b.

  Armoederegeling peuteropvang: Het vergoeden van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage, voor ouders die de eigen bijdrage peuteropvang of VE, als gevolg van armoede, niet kunnen betalen. De regeling kan ter aanvulling zijn op de Compensatieregeling peuteropvang.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten.

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a.

   Houders kinderopvang conform artikel 1 Wet Kinderopvang.

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de ingangsdatum van de subsidieverlening de in de beschikking bepaalde activiteit(en) uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare resultaten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 4.

  De subsidie voor activiteiten a en b, activiteiten in het kader van compensatie peuteropvang en VVE, kan uitsluitend worden aangevraagd door houders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Inspectie van het Onderwijs en GGD en werken conform de eisen op grond van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal. De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

 • 2.

  Bij een aanvraag voor subsidie Compensatieregeling peuteropvang (artikel 3a) en/of Armoederegeling peuteropvang (artikel 3b) wordt daarnaast een overzicht aangeleverd van een onderbouwing per peuter waarin de volgende gegevens staan vermeld:

  • -

   het toetsingsinkomen;

  • -

   het afgenomen aantal uren en dagdelen per week;

  • -

   de ouderbijdrage per uur gebaseerd op de VNG-tabel;

  • -

   de reden of motivatie om deze regeling voor deze peuter aan te vragen.

 • 3.

  Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag, jaarrekening en -indien beschikbaar- een accountantsverklaring.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor de Compensatieregeling peuteropvang (eenverdienersregeling, artikel 3a) wordt het subsidiebedrag berekend volgens de formule: uurtarief (fiscaal maximum) x aantal uur (tot een maximum van 320 uur op jaarbasis) x aantal peuters minus de totale inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De bijdrage die ouders betalen is afhankelijk van het inkomen en wordt ieder jaar vastgesteld. De bijdragen die ouders betalen zijn weergegeven in de VNG - Adviestabel.

 • 2. De compensatieregeling Armoede peuteropvang (artikel 3b) bestaat uit een vergoeding van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage per peuter per uur tot een maximum van 320 (peuteropvang) of 640 uur (VE) op jaarbasis. De hoogte van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage is gebaseerd op de VNG-tabel ouderbijdrage peuteropvang van het desbetreffende kalenderjaar. Deze is terug te vinden op de website van de VNG.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie voor de compensatieregeling Armoede peuteropvang (artikel 3b) bedraagt maximaal € 3.000 per aanbieder voor de eerste aanvraag.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor de Compensatieregeling peuteropvang (eenverdienersregeling, artikel 3a) bedraagt € 225.000,- per jaar. Dit is gebaseerd op het maximumaantal uren op jaarbasis: 320 uur.

 • 2. Het subsidieplafond voor het vergoeden van de compensatieregeling Armoede peuteropvang (artikel 3b) voor ouders die de eigen bijdrage niet kunnen betalen (artikel 3b) bedraagt per jaar € 10.000.

Artikel 9 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 6 van de ASV 2013 kan een aanvraag voor subsidie activiteiten Compensatieregeling peuteropvang (eenverdienersregeling, artikel 3a) en compensatieregeling Armoede peuteropvang (artikel 3b) gedurende het hele jaar gedaan worden. Per half jaar kan er 1 aanvraag ingediend worden.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

Aanvragen voor de in artikel 3 genoemde activiteiten die voldoen aan de voorwaarden omschreven in artikel 4 en artikel 5 komen voor subsidie in aanmerking totdat het subsidieplafond is bereikt. Als blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvrager met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2021 en vervangt per 1 januari 2022 de subsidieregelingen compensatie peuteropvang 2021-2022 en peuteropvang Armoede 2020-2022.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2021,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting

Artikel 4 lid 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Landelijke Wet- en regelgeving.

De Rijksoverheid heeft (kwaliteits)eisen opgesteld waaraan alle peuteropvang moet voldoen: de Wet Kinderopvang, inclusief de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Deze wet stelt o.a. dat een kinderopvangorganisatie moet zorgen voor verantwoorde kinderopvang. Daaronder wordt verstaan ‘het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competenties van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen’. Dit is uitgewerkt in:

 • Het Besluit kwaliteit kinderopvang (AMvB). Zie hiervoor: https://wetten.overheid.nl/BWBR0039936/2019-01-01

 • De Regeling Wet kinderopvang. Zie hiervoor: https://wetten.overheid.nl/BWBR0017252/2019-01-01

 • Voor de organisatie en uitvoering van voorschools VVE-aanbod geldt daarnaast de specifieke eisen uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

 • Zie hiervoor: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027961/2019-02-09