Subsidieregeling Buurtbussen 2022 tot en met 2025

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Buurtbussen 2022 tot en met 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal:

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Buurtbussen 2022 tot en met 2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt.

 • b.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of organisatie die deelneemt aan het samenwerkingsverband.

 • c.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is:

Het met vrijwilligers in stand houden van een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer in Roosendaal en de buurgemeenten.

Hoofddoel: bevorderen dat inwoners zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren en zich zelfredzaam voelen.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • -

  De leefbaarheid in de wijken en dorpen versterken met het aanbieden van een toegankelijk vervoersaanbod aan inwoners.

 • -

  Het ondersteunen en mogelijk maken van vrijwillige inzet voor elkaar in de wijken en dorpen van Roosendaal.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen.

 • 2.

  De activiteiten van vrijwilligers van de buurtbusvereniging die een buurtbuslijn in de vigerende dienstregeling verzorgen.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door de buurtbusverenigingen van de trajecten Bosschenhoofd-Achtmaal-Schijf-Nispen-Steenbergen-Oud Gastel.

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

 • 4.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van het personeel en/of vrijwilligers voor de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een omschrijving waarin het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke kosten.

Artikel 7 Subsidieplafond en maximale subsidie per aanvraag/aanvrager

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2022 € 4.000,-

  • b.

   voor het jaar 2023 € 4.000,-

  • c.

   voor het jaar 2024 € 4.000,-

  • d.

   voor het jaar 2025 € 4.000,-

 • 2.

  de maximale subsidie per jaar per aanvrager, zoals genoemd in art. 4 lid 1, bedraagt € 1.000,-

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden in behandeling genomen.

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen van de aanvrager (artikel 4). Als blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per vereniging met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidie.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht:

 • a.

  de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

 • b.

  zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie;

 • c.

  flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2021 en vervangt hiermee eventuele voorgaande regelingen per 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2021,

de secretaris, de burgemeester,