Subsidieregeling Wijk- en dorpshuizen 2022 tot en met 2025

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Wijk- en dorpshuizen 2022 tot en met 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Wijk- en dorpshuizen 2022 tot en met 2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • b.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of organisatie die deelneemt aan het samenwerkingsverband;

 • c.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • d.

  Kwetsbare inwoners: Inwoners die door een combinatie van factoren die elkaar beïnvloeden in een (zeer) kwetsbare situatie terecht komen, zoals verminderde mobiliteit, laaggeletterdheid, beperkt netwerk, (psychische) ziekte, beperkte intelligentie, verlies van werk, schulden, etc.;

 • e.

  Prioritaire groepen: inwoners die niet zelfstandig in staat zijn om hun ontmoeting te organiseren. Deze groep heeft een duwtje in de juiste richting nodig, zodat zij ergens “landen” en zich thuis en welkom voelen;

 • f.

  Maatschappelijke participatie: actief meedoen in de samenleving;

 • g.

  Sociale activiteiten: activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van leven;

 • h.

  Sociaal maatschappelijk activiteiten: activiteiten die een bijdrage leveren aan het verminderen van problemen die een negatieve invloed hebben op het psychisch welbevinden (zoals geen of een beperkt sociaal netwerk, onvoldoende inkomen, geen zinvolle daginvulling);

 • i.

  Leefbaarheid dorp: de mate waarin dorp aantrekkelijk is om te wonen;

 • j.

  Inloopfunctie: gastvrije ontvangst met een kopje koffie/thee;

 • k.

  Accommodaties: de Geerhoek, de Spil, wijkhuis Kalsdonk, buurthuis Keijenburg, dorpshuis de Schalm, Huis van de Westrand, dorpshuis Nisipa, 't Dijksteeke, de Bergspil, de Parelmoer, de Wieken.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is: sociale en maatschappelijke participatie, het bevorderen dat inwoners actief deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten binnen de eigen wijk of dorp.

Hierbij is het hoofddoel:

 • -

  het versterken van de veerkracht en het psychosociaal welbevinden van de inwoners binnen de gemeente Roosendaal.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • -

  bevorderen dat het gevoel van sociale verbondenheid binnen wijken en dorpen toeneemt;

 • -

  toename van de inzet voor de gemeenschap;

 • -

  specifiek voor de dorpen: het op peil houden/ verbeteren van de leefbaarheid van het dorp.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen.

Activiteiten die hieraan bijdragen.

 • 1.

  Het bieden van een laagdrempelige inloopvoorziening waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ruimte is voor gesprek en ondersteunings- en adviesvragen.

 • 2.

  Het bieden van ruimte aan burgerinitiatieven en vrijwilligers, wijk- of dorpsinitiatieven.

 • 3.

  a. Het organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan sociale programmering en maatschappelijke vraagstukken in de wijk/het dorp. Voor de dorpen gelden tevens activiteiten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid.

 • b. Het organiseren van ontmoetingsactiviteiten voor kwetsbare inwoners en/of prioritaire doelgroepen.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten.

 • 1.

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd door de vereniging of stichting die het wijk- of dorpshuis, zoals genoemd in artikel 1, beheert en exploiteert.

 • 2.

  Aanvrager dient alle activiteiten, benoemd onder artikel 3, uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager stemt het activiteitenplan, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, af met andere sociale partners in de wijk, waaronder het opbouwwerk en het jongerenwerk.

 • 4.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van het personeel en de vrijwilligers die betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteiten.

 • 5.

  Aanvrager moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de voorwaarden zoals opgenomen in de para-commerciële horecavergunning gebaseerd op de Drank en Horecawet en per 2021 de Alcoholwet (die naar verwachting in juli 2021 in werking treedt).

 • 6.

  Het buurthuis is hooguit 2 weken per jaar aansluitend gesloten. Wel wordt doorlopend de mogelijkheid geboden voor opening en activiteiten door middel van sleutelbeheer.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/ of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop u de effecten van uw activiteiten/diensten wil meten en rapporteren;

  • e.

   de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • f.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende exploitatiebegroting en een activiteitenbegroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

 • 2. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   huisvestingskosten;

  • b.

   kosten ten behoeve van activiteiten gerelateerd aan de doelstelling van deze regeling;

  • c.

   het gaat om kosten die direct ten goede komen aan de inhoudelijke uitvoering van activiteiten.

 • 3. Niet-subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   De kosten van betaald personeel voor de organisatie en uitvoering van activiteiten zoals beschreven in artikel 3.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten voor huisvesting ten behoeve van de inloopvoorziening.

 • 2. Dit bedrag kan worden verhoogd ten behoeve van de uitvoering van sociaal maatschappelijke activiteiten

 • 3. De totaal aan te vragen subsidie dekt maximaal het verschil tussen uitgaven en inkomsten, zodat activiteiten kostenneutraal kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2022 € 650.000

  • b.

   voor het jaar 2023 € 650.000

  • c.

   voor het jaar 2024 € 650.000

  • d.

   voor het jaar 2025 € 650.000

 • 2. Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

Artikel 9 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

In afwijking van artikel 6 van de ASV 2013 wordt een subsidieaanvraag voor een subsidie voor 1 november 2021 ingediend bij het college.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   aansluiten bij de beoogde doelstellingen

   • mate waarin doelgroepen worden bereikt;

   • mate waarin activiteiten aansluiten bij de sociale programmering;

   • mate waarin ruimte wordt geboden aan burgerinitiatieven en vrijwillige wijk- en dorpsactiviteiten

   • mate waarin ruimte wordt geboden aan ontmoetingsactiviteiten voor kwetsbare inwoners / prioritaire doelgroepen

  • b.

   Samenwerking met andere organisaties

   • de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

   • de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal

 • 2. Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3. De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt in een volgorde, waarna subsidie wordt verstrekt in die volgorde totdat het subsidieplafond is bereikt. Hierbij worden de uitgangspunten van artikel 11.

Artikel 11 Wijze van verdeling

 • 1. Indien volledige toekenning van aangevraagde subsidies leidt tot een overschrijding van het subsidieplafond, dan zal het college de subsidie verdelen, rekening houdend met de bijdrage van de buurthuizen aan de doelstellingen zoals benoemd in artikel 2.

 • 2. Beoordeling van de activiteiten benoemd in artikel 3, lid 2, 3a en 3b vindt plaats per activiteit in het activiteitenplan conform artikel 9

 • 3. Per aanvraag wordt maximaal 80% van de huisvestingskosten ten behoeve van de inloopvoorziening gesubsidieerd.

Artikel 12 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden beoordeeld op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

 • 2.

  Per aanvraag wordt per activiteit een beoordelingsformulier ingevuld.

 • 3.

  per aanvraag wordt de totaalscore vastgesteld en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 10, derde lid.

 • 4.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

 • 5.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

Artikel 13 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 14 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen wijk en/of dorp en binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   de activiteiten uit art 3 kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties aan bezoekers.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2021 en vervangt hiermee eventuele voorgaande regelingen per 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2021,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting Wijk- en dorpshuizen 2022-2025

Algemeen

Met het verstrekken van subsidies volgens de subsidieregeling 'wijk- en dorpshuizen 2022-2025' wil de gemeente Roosendaal wijk – en dorpsaccommodaties binnen de gemeentegrenzen ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk/dorp. Ook wil de gemeente de continuïteit van de buurthuisfunctie helpen waarborgen. Daarbij is het de bedoeling de buurthuizen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar een situatie waarbij:

 • -

  Wijk- en dorpshuizen met hun activiteiten een bijdrage leveren aan de maatschappelijke vraagstukken in hun eigen wijk/dorp.

 • -

  Wijk- en dorpshuizen –in een ideale situatie– zelfstandig zijn, maatschappelijk ondernemerschap ontwikkelen , financieel weerbaar zijn en eigen inkomsten genereren om zo min mogelijk structureel afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijving

In de visie op ontmoeting zijn de volgende prioritaire doelgroepen bepaald:

 • a.

  Senioren (bijvoorbeeld ouderen die een partner verliezen, een niet westerse achtergrond hebben, minder vitaal zijn, vergeetachtig worden en waar het sociale netwerk kleiner wordt)

 • b.

  Jeugd / jongeren met een kwetsbare positie (en een niet westerse achtergrond).

 • c.

  Nieuwkomers (statushouders en arbeidsmigranten)

 • d.

  Inwoners met beperking of GGZ-problematiek

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

De kerntaak van het buurthuis is een bijdrage leveren aan sociale en maatschappelijke vraagstukken in de wijk, waarbij het buurthuis maatschappelijk ondernemerschap ontwikkelt. Hierbij is het primaire doel van het buurthuis om maatschappelijke activiteiten te bieden. Ondergeschikt daaraan zijn de activiteiten die tot inkomsten leiden.

De volgende ambities liggen onder de genoemde hoofddoelstelling benoemd in artikel 2:

 • -

  Het netwerk van inwoner van de gemeente Roosendaal wordt verbreed, zodat zij langer zelfredzaam zijn

 • -

  Inwoners van de gemeente Roosendaal voelen zich minder eenzaam

 • -

  Inwoners van de gemeente Roosendaal ervaren hun leven als leuk, ontspannen en zinvol

 • -

  Inwoners van de gemeente Roosendaal ervaren steun van een ander (door bijvoorbeeld lotgenotencontact)

Onderstaande ambities liggen onder de subsdoelstellingen benoemd in artikel 2:

 • -

  Inwoners van de gemeente Roosendaal voelen zich meer betrokken bij hun leefomgeving en ervaren meer samenhang tussen verschillende groepen inwoners

 • -

  Inwoners van de gemeente Roosendaal worden uitgedaagd deel te nemen aan nieuwe activiteiten zodat zij begrip krijgen voor andere inwoners en hun netwerk verbreden.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Bij het activiteitenplan zijn de integrale wijk- en dorpsplannen en de ontmoetingsagenda per wijk/dorp richtinggevend. Bij het ontbreken van deze plannen biedt de vitaliteitskaarten en de visie op ontmoeting de richtinggevende kaders.

Er wordt verwacht dat de activiteiten ook een positief effect hebben op de volgende criteria.

Vermindering van het gevoel van eenzaamheid t.o.v. 2020.

Stijging van het rapportcijfer dat wijk- en dorpsbewoners geven voor sociale cohesie en de sociale contacten in wijken en dorpen waar deze cijfers onder een 7 liggen.

Verbetering van de vitaliteitsscore op het thema ‘meedoen’ – ‘vrije tijd’ – ‘bezoek wijkcentrum / buurthuis’ t.o.v. 2020

Verbetering van vitaliteitsscore op het thema meedoen- vrijwillige inbreng t.o.v. 2020.

Artikel 5, lid 1d

De volgende indicatoren zijn relevant voor de buurthuizen:

 • -

  Aantal unieke bezoekers van de inloopvoorziening;

 • -

  Aantal georganiseerde activiteiten, uitgesplitst naar doelgroep;

 • -

  Aantal deelnemers per activiteit;

 • -

  Aantal vrijwilligers per buurthuis.

De volgende effecten worden met de activiteiten vanuit de buurthuizen beoogd. Meting en monitoring van deze effecten wordt niet gevraagd aan het buurthuisbestuur. Het betreft effecten die door de gemeente zelf worden gemeten.

 • -

  Vermindering van het gevoel van eenzaamheid t.o.v. 2020.

 • -

  Stijging van het rapportcijfer dat wijk- en dorpsbewoners geven voor sociale cohesie en de sociale contacten in wijken en dorpen waar deze cijfers onder een 7 liggen.

 • -

  Verbetering van de vitaliteitsscore op het thema ‘meedoen’ – ‘vrije tijd’ – ‘bezoek wijkcentrum / buurthuis’ t.o.v. 2020

 • -

  Verbetering van vitaliteitsscore op het thema meedoen- vrijwillige inbreng t.o.v. 2020.

Artikel 6 subsidiabele kosten

De volgende kosten vallen onder de huisvestingskosten die subsidiabel zijn:

 • -

  Huur/aflossing hypotheek

 • -

  Kapitaallasten (afschrijvingen en rente)

 • -

  Vorming voorziening groot onderhoud op basis van meerjarig onderhoudsplan

 • -

  Gas, water, electra

 • -

  Opstal- en brandverzekering

 • -

  Bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering

Onder de niet subsidiabele kosten zoals benoemd in dit artikel onder 2a wordt niet de inzet bedoeld vanuit gesubsidieerde partijen zoals het opbouwwerk en het jongerenwerk.. Ondersteuning vanuit deze partijen dient kosteloos te gebeuren.

Bijlage: Beoordelingsformulier activiteitenplan Subsidieregeling wijk- en dorpshuizen 2022 tot en met 2025

foto

foto

foto

foto