Subsidieregeling Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2022 tot en met 2025

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2022 tot en met 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2022 tot en met 2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • b.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of organisatie die deelneemt aan het samenwerkingsverband;

 • c.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • d.

  VOG-verklaring: Verklaring omtrent het Gedrag.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is met laagdrempelige voorzieningen te bevorderen dat inwoners zo zelfstandig mogelijk functioneren en zich betrokken voelen bij hun omgeving.

Hierbij is het hoofddoel het bevorderen dat inwoners zelfredzaam zijn en zich onderdeel voelen van een netwerk, waarbinnen ze elkaar kunnen ondersteunen.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • -

  inwoners met geheugenproblemen of (beginnende) dementie en hun familieleden, vrienden en/of mantelzorgers kunnen een laagdrempelige inloopvoorziening bezoeken voor informatie, advies en (ontmoetings)activiteiten;

 • -

  inwoners met een onderliggende ziekte, een beperking, (lichte) dementie of psychische/psychosociale problematiek en/of hun familieleden, vrienden of mantelzorgers worden gefaciliteerd met betrekking tot lotgenotencontact, ontmoeting, inloopactiviteiten en/of informatievoorziening.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de hoofd- en subdoelen zoals beschreven in artikel 2.

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

  Het aanbieden van een inloopvoorziening volgens het Odensehuisconcept, waarbij thuiswonenden met geheugenproblemen of (beginnende) dementie, en hun familieleden, vrienden en mantelzorgers, terecht kunnen voor informatie, advies en (ontmoetings)activiteiten.

 • Deze activiteit draagt bij aan de doelstellingen van deze regeling, als deelnemers aan de activiteit(en) zich zelfredzamer voelen en/of zich meer gesteund voelen door een netwerk.

 • 2.

  Het aanbieden van ontmoetings-, inloopactiviteiten en lotgenotencontact volgens het concept van de Alzheimer Cafés, gericht op thuiswonenden met (lichte) dementie en hun familieleden, vrienden en mantelzorgers, waarbij sprake is van professionele coördinatie.

 • Deze activiteit draagt bij aan de doelstellingen van deze regeling, als deelnemers aan de activiteit(en) zich zelfredzamer voelen en/of zich meer gesteund voelen door een netwerk.

 • 3.

  Het aanbieden van ontmoetings-, inloopactiviteiten en lotgenotencontact gericht op (oud) kankerpatiënten en hun familieleden, vrienden en mantelzorgers, waarbij sprake is van professionele coördinatie.

 • Deze activiteit draagt bij aan de doelstellingen van deze regeling, als deelnemers aan de activiteit(en) zich zelfredzamer voelen en/of zich meer gesteund voelen door een netwerk.

 • 4.

  Het aanbieden van laagdrempelige inloopactiviteiten gericht op thuiswonenden met psychische/psychosociale problematiek. In de vorm van gespreks- en ondersteuningsgroepen, voorlichtingsbijeenkomsten en/of telefonisch of digitaal contact, waarbij sprake is van professionele coördinatie.

 • Deze activiteit draagt bij aan de doelstellingen van deze regeling, als deelnemers aan de activiteit(en) zich zelfredzamer voelen en/of zich meer gesteund voelen door een netwerk.

 • 5.

  Het aanbieden van lotgenotencontact en belangenbehartiging voor mensen met psychische/psychosociale problematiek of voor familieleden, vrienden en mantelzorgers van mensen met psychische/psychosociale problematiek. In de vorm van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten en/of informatieve bijeenkomsten.

 • Deze activiteit draagt bij aan de doelstellingen van deze regeling, als deelnemers aan de activiteit(en) zich zelfredzamer voelen en/of zich meer gesteund voelen door een netwerk.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie voor activiteit 1 wordt uitsluitend toegekend aan één non-profit organisatie of samenwerkingsverband. Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 2.

  Subsidie voor activiteit 2, 3, 4 en 5 kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   non-profit organisaties;

  • b.

   samenwerkingsverbanden.

 • Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 3.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar de onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 4.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 5.

  Aanvrager voor activiteiten 1, 2, 3 of 4 heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

 • 6.

  Aanvrager voor activiteiten 1, 2, 3 of 4 zorgt in het bezit te zijn van VOG-verklaringen van het personeel en/of vrijwilligers voor het uitvoeren van de activiteiten.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop u de effecten van uw activiteiten/diensten wil meten en rapporteren;

  • e.

   de onderlinge samenhang tussen de activiteiten indien sprake is van een samenwerkingsverband;

  • f.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

 • 3.

  Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag en een jaarrekening. Indien van toepassing dient bij het jaarverslag een accountantsverklaring te worden gevoegd.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

 • 2.

  Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • a.

   De kosten voor consumpties.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het tijdvak 2022 tot en met 2025 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, eerste lid, €488.000,-:

  • a.

   voor het jaar 2022 € 122.000,-

  • b.

   voor het jaar 2023 € 122.000,-

  • c.

   voor het jaar 2024 € 122.000,-

  • d.

   voor het jaar 2025 € 122.000,-

 • 2.

  Het subsidieplafond voor het tijdvak 2022 tot en met 2025 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, tweede lid, €64.000,-:

  • a.

   voor het jaar 2022 € 16.000,-

  • b.

   voor het jaar 2023 € 16.000,-

  • c.

   voor het jaar 2024 € 16.000,-

  • d.

   voor het jaar 2025 € 16.000,-

 • 3.

  Het subsidieplafond voor het tijdvak 2022 tot en met 2025 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, derde lid, €62.000,-:

  • a.

   voor het jaar 2022 € 15.500,-

  • b.

   voor het jaar 2023 € 15.500,-

  • c.

   voor het jaar 2024 € 15.500,-

  • d.

   voor het jaar 2025 € 15.500,-

 • 4.

  Het subsidieplafond voor het tijdvak 2022 tot en met 2025 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, vierde lid, €266.000,-:

  • a.

   voor het jaar 2022 € 66.500,-

  • b.

   voor het jaar 2023 € 66.500,-

  • c.

   voor het jaar 2024 € 66.500,-

  • d.

   voor het jaar 2025 € 66.500,-

 • 5.

  Het subsidieplafond voor het tijdvak 2022 tot en met 2025 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, vijfde lid, €20.000,-:

  • a.

   voor het jaar 2022 € 5.000,-

  • b.

   voor het jaar 2023 € 5.000,-

  • c.

   voor het jaar 2024 € 5.000,-

  • d.

   voor het jaar 2025 € 5.000,-

 • 6.

  Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering voor meerjarig beschikte subsidies.

 • 7.

  Het indexatiepercentage wordt jaarlijks op 1 mei vastgesteld volgens de methodiek die is terug te vinden in het gemeentelijke Spoorboekje Planning en Control Cyclus van het betreffende begrotingsjaar.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

 • 1.

  Voor activiteit 5, artikel 3, vijfde lid, geldt dat het aan te vragen subsidiebedrag maximaal €10.000,- bedraagt voor het tijdvak 2022 tot en met 2025:

  • a.

   voor het jaar 2022 € 2.500,-;

  • b.

   voor het jaar 2023 € 2.500,-;

  • c.

   voor het jaar 2024 € 2.500,-;

  • d.

   voor het jaar 2025 € 2.500,-.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening:

   • de mate van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep;

   • de wijze waarop het effect van de activiteiten wordt gemeten.

  • b.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen:

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling genoemd in artikel 2;

   • de mate waarin de doelgroep bereikt wordt.

  • c.

   Inzet van personeel en/of vrijwilligers:

   • de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers;

   • de mate van inzet van gekwalificeerd personeel dat bekend is met de situatie van de gemeente Roosendaal.

  • d.

   Samenwerking met (maatschappelijke) partners:

   • de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de te behalen resultaten.

  • e.

   Effectieve en efficiënte inzet middelen:

   • de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet om bij te dragen aan de te behalen resultaten.

 • 2.

  Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3.

  Voor activiteit 1: de subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

 • 4.

  Voor activiteit 2, 3, 4 en 5: de subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt in die volgorde totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 2.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van deze commissie.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 9, derde en vierde lid.

 • 6.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 7.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 8.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

 • 9.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties;

  • e.

   de activiteiten op alle niveaus toegankelijk te laten zijn voor alle inwoners.

 • 2. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2021 en vervangt per 1 januari 2022 de subsidieregeling inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2020-2021.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2021,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Beoordelingsformulier subsidieregeling Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2022 tot en met 2025

foto

foto

foto

foto