Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Aalsmeer 2021

Geldend van 04-07-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Aalsmeer 2021

Zaaknummer: Z21-040789

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Sociale Voorzieningen van 10 juni 2021;

gelet op artikel 2.1 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Aalsmeer 2021

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • afloscapaciteit: het bedrag dat de cliënt maximaal beschikbaar kan stellen voor de aflossing van zijn schulden. Hierbij wordt “een vrij te laten bedrag” bepaald waarmee de cliënt noodzakelijke kosten voor levensonderhoud kan betalen. Voor de berekening van de afloscapaciteit en het vrij te laten bedrag wordt aangesloten bij de landelijke systematiek;

 • bedreigende situatie: gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van energie of water of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering;

 • cliënt: persoon aan wie op grond van deze wet schuldhulpverlening wordt gegeven;

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • inwoner: degene die als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven;

 • minnelijk traject: traject waarin door tussenkomst van de gemeente wordt geprobeerd schulden buiten de rechter om te schikken. Schuldeisers dienen hieraan vrijwillig mee te werken. De looptijd van de schuldbemiddeling is 18 maanden, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om een aangepaste looptijd met de cliënt af te spreken;

 • saneringskrediet: methode om schulden te regelen waarbij de cliënt een lening bij een kredietbank krijgt ter hoogte van de afloscapaciteit. Daarmee worden de schuldeisers in één keer afbetaald. Het bedrag dat aan de schuldeisers wordt aangeboden ligt daarmee vast. De cliënt betaalt daarna de lening in 18 maanden terug aan de kredietbank;

 • stabilisatietraject: traject waarbij inkomsten en uitgaven van de klant in evenwicht worden gebracht en gewerkt wordt aan het wegnemen van oorzaken die hebben geleid tot de schuldenproblematiek;

 • vroegsignalering: het college doet een inwoner een aanbod tot een eerste gesprek als het college een signaal van schuldeisers heeft ontvangen over betalingsachterstanden dat een goede indicatie vormt voor meer schulden. Deze signalen kunnen worden doorgegeven door verhuurders, energieleveranciers, drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars, dan wel bij ministeriële regeling aangewezen partijen;

 • wet: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • wettelijk traject: traject op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit traject is alleen aan de orde wanneer een minnelijk traject niet mogelijk blijkt. De rechtbank beslist over toelating tot de WSNP.

Artikel 2 Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • 1.

  Alle inwoners van de gemeente Aalsmeer van 18 jaar en ouder kunnen zich, indien zij ingezetene zijn die rechtmatig in Nederland verblijf houden tot het college wenden voor schuldhulpverlening.

 • 2.

  In bijzondere omstandigheden kan het college, zo nodig in overleg met het college van een andere gemeente, ook schuldhulpverlening aan een persoon geven als die geen inwoner is. Voor de toepassing van deze wet wordt deze persoon gelijkgesteld met een inwoner.

Artikel 3 Aanvraag schuldhulpverlening.

 • 1.

  Het college verleent op aanvraag aan inwoner schuldhulpverlening indien het college schuldhulpverlening noodzakelijk acht.

 • 2.

  De aanvraag wordt getoetst aan de uitgangspunten zoals neergelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan schuldhulpverlening en aan deze beleidsregels.

 • 3.

  Het eerste gesprek waarin de schriftelijke of mondelinge hulpvraag wordt vastgesteld, vindt in beginsel plaats binnen 2 weken, doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 4 weken, nadat:

  • a.

   een inwoner zich tot het college wendt voor schuldhulpverlening;

  • b.

   een inwoner het aanbod van het college tot schuldhulpverlening aanvaardt na een door het college ontvangen signaal in het kader van vroegsignalering;

  • c.

   indien er sprake is van een bedreigende situatie vindt binnen drie werkdagen het eerste gesprek plaats, waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.

 • 4.

  Na het eerste gesprek, bedoeld in lid 1, wordt een beschikking afgegeven, inhoudende:

  • a.

   het plan van aanpak; of

  • b.

   een weigering tot schuldhulpverlening.

 • 5.

  In afwijking van het tweede artikel kan een beschikking achterwege blijven als in het eerste gesprek door de inwoner wordt aangegeven af te zien van verdere schuldhulpverlening.

 • 6.

  De beschikking wordt afgegeven binnen maximaal acht weken, conform de verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Aalsmeer 2021.

 • 7.

  Aan een beschikking als bedoeld in het tweede artikel, onderdeel a, kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 4 Afwijzings- en beëindigingsgronden.

 • 1.

  Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan de schuldhulpverlening worden afgewezen of beëindigd indien:

  • a.

   het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

  • b.

   de cliënt zijn beschikbare afloscapaciteit niet beschikbaar maakt voor de aflossing van schulden;

  • c.

   op grond van – zo later is gebleken – onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan betrokkene is toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

  • d.

   cliënt zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, zeer ernstig misdraagt;

  • e.

   de cliënt in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

  • f.

   de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt, niet (langer) passend is;

  • g.

   de schuldhulpverlening door het college niet langer noodzakelijk wordt geacht; of

  • h.

   cliënt niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt, zoals bedoeld in Artikel 6 en 7 van de wet.

 • 2.

  het college kan een verzoek om schuldhulpverlening weigeren aan inwoners:

  • a.

   met schulden die ontstaan zijn door fraude, als bedoeld in Artikel 3, derde lid, van de wet;

  • b.

   waarbij niet binnen zes maanden een minnelijk traject opgezet kan worden.

Artikel 5 Recidive – hernieuwde aanvraag.

 • 1.

  Een aanvraag schuldhulpverlening kan worden afgewezen indien, minder dan 1 jaar voorafgaande aan de dag waarop de aanvraag is ingediend, verzoeker niet succesvol een stabilisatietraject heeft doorlopen.

 • 2.

  Een aanvraag schuldhulpverlening kan worden afgewezen indien, minder dan 3 jaar voorafgaande aan de dag waarop de aanvraag is ingediend:

  • a.

   een minnelijk traject tussentijds door toedoen van de verzoeker is beëindigd; of

  • b.

   schuldhulpverlening is beëindigd op grond van Artikel 4, eerste lid sub a van deze beleidsregels.

 • 3.

  Een aanvraag schuldhulpverlening kan worden afgewezen indien, minder dan 5 jaar voorafgaande aan de dag waarop de aanvraag is ingediend, door verzoeker een wettelijk traject is doorlopen of tussentijds is beëindigd.

 • 4.

  Onverminderd het gestelde in het eerste tot en met derde lid heeft verzoeker recht op informatie, advies of doorverwijzing.

Artikel 6 Kredietverlening

 • 1.

  Het college heeft als uitgangspunt dat de schulden geregeld kunnen worden met een saneringskrediet.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan de schuldhulpverlener beoordelen dat het regelen van schulden door bemiddeling of op andere wijze zoals betalingsregelingen of herfinanciering in voorkomende gevallen de voorkeur krijgt.

 • 3.

  Het college hanteert € 5.000 als maximum voor een saneringskrediet verstrekt door een kredietbank (prijspeil 2021).

 • 4.

  Een krediet wordt in ieder geval niet verstrekt indien:

  • a.

   de prognose voor de totale afloscapaciteit gemeten over 18 maanden hoger is dan € 5.000,00.

  • b.

   Vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag reeds een krediet aan de cliënt verstrekt is ter aflossing van schulden.

  • c.

   of waarbij een eerder verstrekt krediet niet volledig is terugbetaald.

  • d.

   Een aanzienlijke toename of aanzienlijke afname in de afloscapaciteit te voorzien is

  • e.

   waarbij de cliënt (nog) niet aan de inspanningsverplichting voldoet zoals deze in landelijke systematiek is vastgelegd voor zover hij hiervan niet is vrijgesteld

 • 5.

  Als de kredietbank aangeeft dat er sprake is van wanbetaling door de cliënt en een beroep doet op de borgstelling van de gemeente Aalsmeer vordert de gemeente Aalsmeer het openstaande bedrag volledig terug.

Artikel 7 Projecten

 • 1.

  Indien er sprake is van een project of pilot, gericht op een specifieke doelgroep, kan de gemeente afwijken van de in deze beleidsregels gestelde bepalingen.

Artikel 8 Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorzien, beslist het college.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden na publicatie in werking en kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Aalsmeer 2021”.

 • 2.

  Op het tijdstip genoemd in het eerste lid wordt de “Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Aalsmeer”, zoals vastgesteld bij collegebesluit van 29 november 2016, ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2021.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte