Subsidieregeling Vrijwillige dienstverlening en praktische ondersteuning 2022 tot en met 2025

Geldend van 25-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling Vrijwillige dienstverlening en praktische ondersteuning 2022 tot en met 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Vrijwillige dienstverlening en praktische ondersteuning 2022 tot en met 2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • b.

  Penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of organisatie die deelneemt aan het samenwerkingsverband;

 • c.

  Samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst.

 • d.

  Kwetsbare inwoners: Inwoners die door een combinatie van factoren -die elkaar beïnvloeden- in een kwetsbare situatie terecht komen. Bijvoorbeeld: verminderde mobiliteit, laaggeletterdheid, beperkt sociaal netwerk, (psychische/lichamelijke-) ziekte, beperkte intelligentie, verlies van werk, schulden, etc.

 • e.

  Zelfredzaam: jezelf kunnen redden. Zelf redzaam zijn, is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk (professionele-) ondersteuning en zorg.

 • f.

  Sociaal verbonden: ook wel relatie; het gaat om de behoefte van mensen om ergens bij te horen en zich gezien en gewaardeerd te voelen. Het gaat erom dat een persoon zich geaccepteerd voelt zoals hij is, met al zijn specifieke eigenschappen.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is het versterken van het voorliggend veld met vrij toegankelijke vrijwilligersdiensten en (praktische-) ondersteuning in alle wijken en dorpen van Roosendaal.

Hierbij zijn de hoofddoelen:

 • -

  Bevorderen dat inwoners zelfredzaam zijn en zich onderdeel voelen van een netwerk, waarbinnen ze elkaar kunnen ondersteunen.

 • -

  Het ondersteunen en mogelijk maken van vrijwillige inzet voor elkaar in de wijken en dorpen van Roosendaal.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • -

  Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zich beter kunnen redden en/of meedoen in de samenleving.

 • -

  Inwoners voelen zich sociaal verbonden door elkaar te helpen en ondersteunen met praktische ondersteuning en/of vrijwilligersdiensten.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen.

De volgende 3 activiteiten komen voor subsidie in aanmerking (zie ook art. 8 lid 4):

Activiteit 1

De organisatie, coördinatie en begeleiding van vrijwilligers bij het verlenen van praktische hulpdiensten en lichte ondersteuning aan kwetsbare inwoners.

Activiteiten vinden minstens plaats op de volgende gebieden:

 • Maatjescontacten

 • Kluswerkzaamheden in huis en tuin

 • Rijden en begeleiden

 • Roosendaals jeugdontbijt

 • Boodschappendienst

 • Hulp bij elektrische apparaten

 • Ondersteuning grondstoffencentrum

 • Verhuizingen

 • Toekomstige relevante maatschappelijke ontwikkelingen

Activiteit 2

De organisatie, coördinatie en begeleiding van vrijwilligers bij het verlenen van individuele langdurige ondersteuning aan inwoners met complexe problematiek. Activiteiten vinden minstens plaats op de volgende gebieden:

 • Vergroten van het sociale netwerk met de inzet van reguliere maatjescontacten en/of een ‘netwerkmaatje’.

 • Ontlasting van mantelzorgers met de inzet van ‘respijtmaatjes’.

 • Zelfstandig functioneren en actief meedoen aan de maatschappij met de inzet van ‘beweegmaatjes’.

 • Ondersteuning van inwoners met een lichte lichamelijke en/of verstandelijke handicap al dan niet in combinatie met psychiatrische problematiek met de inzet van een ‘maatjeplus’.

 • Ondersteuning bij financiële administratie en digitale aanvragen.

 • Toekomstige relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Activiteit 3

De organisatie, coördinatie en begeleiding van vrijwilligers bij het verlenen van hulpdiensten en kortdurende lichte ondersteuning (tot 1 jaar) aan inwoners minstens op het gebied van:

 • (beginnende-) schulden en financiële administratie;

 • vergroten taalvaardigheid gericht op anderstaligen met de inzet van een taalcafé, ‘taalmaatjes’ en ‘kletsmaatjes’;

 • rouw en verlies met de inzet van 1 op 1 ondersteuning en lotgenotengroepen, rouwcafé en rouwwandelingen;

 • vergroten sociaal netwerk en voorkomen eenzaamheid met de inzet van maatjescontacten;

 • toekomstige relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling:

 • 1.

  U toont aan dat deelnemers zich zelfredzamer voelen en/of meer gesteund door een netwerk.

 • 2.

  U toont aan in welke wijken en dorpen vrij toegankelijk aanbod van activiteiten en ondersteuning is.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   non-profit organisaties;

  • b.

   samenwerkingsverbanden zonder winstoogmerk.

 • Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 4.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

 • 5.

  Aanvrager zorgt voor VOG-verklaringen van het personeel en vrijwilligers.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop u de effecten van uw activiteiten/diensten wil meten en rapporteren;

  • e.

   de onderlinge samenhang tussen de activiteiten indien sprake is van een samenwerkingsverband;

  • f.

   de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • g.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • h.

   de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet, waarbij aandacht wordt besteed aan kosteneffectiviteit;

  • i.

   de mate waarin het aanbod vernieuwend is;

  • j.

   de wijze waarop en de mate waarin er rekening wordt gehouden met de reservering van 10% (art. 7.2).

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

 • 3.

  Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag en een jaarrekening. Indien van toepassing dient bij het jaarverslag een accountantsverklaring te worden gevoegd.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   Kosten voor huisvesting/vaste lasten

  • b.

   Kosten ten behoeve van activiteiten gerelateerd aan de doelstelling van de regeling

  • c.

   Kosten werving, binding en waardering van vrijwilligers

  • d.

   Kosten communicatie/website

  • e.

   Kosten effectmeting activiteiten i.r.t. de doelstelling van de regeling

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt per activiteit per jaar voor 4 jaar:

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

a.

voor het jaar 2022

€ 194.500,-

€ 135.000,-

€ 110.000,-

b.

voor het jaar 2023

€ 240.500,-

€ 135.000,-

€ 110.000,-

c.

voor het jaar 2024

€ 240.500,-

€ 135.000,-

€ 110.000,-

d.

voor het jaar 2025

€ 240.500,-

€ 135.000,-

€ 110.000,-

 • 2. Jaarlijks wordt 10% van het budget gereserveerd met het doel om de middelen gericht en flexibel in te kunnen zetten voor vernieuwing, doorontwikkeling van het activiteitenaanbod en om aan te sluiten bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

 • 3. Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening

   • de mate van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep;

   • de wijze waarop het effect van de activiteiten wordt gemeten;

  • b.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling genoemd in artikel 2;

   • de mate waarin de doelgroep bereikt wordt;

  • c.

   Inzet van vrijwilligers

   • de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers;

  • d.

   Samenwerking met andere organisaties

   • de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de te behalen resultaten.

  • e.

   Effectiviteit en efficiëntie

   • de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet en bijdragen aan de te behalen resultaten;

  • f.

   Vernieuwend aanbod

   • de mate waarin met focus op de doelstelling van de regeling, activiteiten geboden worden die inspelen op de steeds veranderende maatschappelijke trends;

   • de mate waarin met focus op de doelstelling van de regeling, activiteiten geboden worden die steeds inspelen op de veranderende behoeften van kwetsbare Roosendalers.

 • 2. Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3. De aanvragen worden per activiteit na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst per activiteit.

 • 4. Aanvragers kunnen voor slechts 1 van de 3 activiteiten, zoals beschreven in art. 3, subsidie toegekend krijgen. Ook als zij op meerdere activiteiten inschrijven.

Artikel 9 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 2.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van deze commissie.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 8, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 8, derde lid.

 • 6.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 7.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 8.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

 • 9.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 10 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties;

 • 2. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2021 en vervangt per 1 januari 2022 de Subsidieregeling Vrijwillige dienstverlening en praktische ondersteuning 2020-2021.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2021,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Individueel beoordelingsformulier tender Subsidieregeling Vrijwillige dienstverlening en ondersteuning 2022-2025

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling