Subsidieregeling belangenbehartiging seksuele diversiteit LHBTI+ personen 2022 tot en met 2025

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling belangenbehartiging seksuele diversiteit LHBTI+ personen 2022 tot en met 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling belangenbehartiging seksuele diversiteit LHBTI+ personen 2022 tot en met 2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt.

 • b.

  Seksuele diversiteit LHBTIQAPC-personen; Het gaat om Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders, Interseksen, Queer, Aseksueel, Panseksueel, Cisgender.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is:

Bevorderen dat LHBTI+ inwoners zelfredzaam zijn en zich onderdeel van de samenleving voelen.

Hierbij is het hoofddoel:

 • -

  LHBTI+ kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen.

 • -

  Bevorderen van het welzijn van LHBTI+ volwassenen en ouderen.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • -

  Het bevorderen van de acceptatie van LHBTI+ personen in Roosendaal.

 • -

  Oog houden voor de belangen van LHBTI+ personen in Roosendaal.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen.

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

  Preventieactiviteiten; o.a. voorlichting geven over seksuele diversiteit en identiteitsontwikkeling op scholen in Roosendaal.

 • 2.

  Het jaarlijks mede invulling geven aan Coming-Out-Day op 11 oktober en Dodenherdenking op 4 mei.

 • 3.

  Het geven van gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van LHBTIQAPC.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door de regionale belangenvereniging in West-Brabant voor het verbeteren van de positie van LHBTI+ personen.

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

 • 4.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van het personeel en/of vrijwilligers voor de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke kosten.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2022 € 2.500,-

  • b.

   voor het jaar 2023 € 2.500,-

  • c.

   voor het jaar 2024 € 2.500,-

  • d.

   voor het jaar 2025 € 2.500,-

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag moet tijdig en volledig ingediend zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5.

Artikel 9 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van aangevraagde subsidies.

 • 2.

  De subsidie wordt toegekend aan één aanbieder, wiens aanbod naar oordeel van het college het beste aansluit bij de beoogde doelstellingen.

 • 3.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

Artikel 10 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere subsidieregels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties en materialen die worden aangeschaft t.b.v. voorlichting, die niet hergebruikt kunnen worden.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2021 en vervangt hiermee eventuele voorgaande regelingen per 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2021,

de secretaris, de burgemeester,