Subsidieregeling Anti-discriminatievoorziening Roosendaal 2022 tot en met 2025

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Anti-discriminatievoorziening Roosendaal 2022 tot en met 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Anti-discriminatievoorziening Roosendaal 2022 tot en met 2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is:

Te bevorderen dat burgers zich in gelijke gevallen gelijk behandeld weten en voelen door uitvoering te geven aan de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen

Hierbij is het hoofddoel:

Het toegang bieden tot een laagdrempelige gemeentelijke voorziening die klachten over discriminatie behandelt.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • -

  Het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van de veerkracht van inwoners die zich gediscrimineerd voelen.

 • -

  Bevorderen van acceptatie en tolerantie tussen mensen met het doel het gevoel van sociale verbondenheid te vergroten zodat mensen duurzaam deel kunnen nemen aan de samenleving en zich onderdeel van een netwerk voelen.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen.

Activiteiten die bijdragen:

 • 1.

  Activiteiten die gericht zijn op het bieden van een laagdrempelige voorziening om discriminatie te melden.

 • 2.

  Activiteiten die gericht zijn op onafhankelijke bijstand verlenen aan mensen die zich gediscrimineerd voelen.

 • 3.

  Activiteiten die gericht zijn op samenwerking met de politie en het bieden van advies en ondersteuning bij het doen van aangifte bij discriminatie.

 • 4.

  Activiteiten die gericht zijn op het geven van informatie aan burgers en instellingen.

 • 5.

  Activiteiten die gericht zijn op signalering van stemmingen en koersen in de samenleving op gebied van discriminatie en racisme door het aanbieden van de regionale Monitor Discriminatie met gegevens over discriminatie in de politie-eenheid Zeeland-West Brabant waartoe Roosendaal behoort, met daarin een bijlage met de cijfers van RADAR en politie.

 • 6.

  Activiteiten die gericht zijn op de jaarlijkse verplichte rapportage aan het ministerie van BZK namens gemeente Roosendaal over de klachten en meldingen van discriminatie in Roosendaal.

 • 7.

  Activiteiten gericht op het bijdragen aan het landelijke multi-agency rapport ‘Discriminatiecijfers’.

 • 8.

  Activiteiten die gericht zijn op deelname aan het periodiek overleg tussen de politie-eenheid, Openbaar Ministerie en anti-discriminatievoorziening en die zijn vastgelegd in ‘Samenwerkingsafspraken Strafrechtelijke Aanpak Discriminatie’ in 2017 (RDO).

 • 9.

  Activiteiten die zijn gericht op het geven van informatie en advies aan het college van B&W over de aanpak van discriminatie in Roosendaal.

 • 10.

  Activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de naamsbekendheid van RADAR als Wga-voorziening in Roosendaal

 • 11.

  Activiteiten in het kader van onderzoek en preventie van discriminatie

 • 12.

  Activiteiten in het kader van het vergroten van meldingsbereidheid van burgers

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door RADAR

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

 • 4.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van het personeel en/of vrijwilligers voor de uitvoering van de activiteiten. (Optioneel indien van toepassing)

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de mate waarin de doelgroep de ADV weet te bereiken

  • e.

   de wijze waarop u over de activiteiten/diensten wil rapporteren;

  • f.

   de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • g.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • h.

   de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet, waarbij aandacht wordt besteed aan kosteneffectiviteit;

  • i.

   de mate waarin het aanbod vernieuwend is;

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de Rijksbijdrage per inwoner.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 30.000,- per jaar.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2022 € 30.000,-

  • b.

   voor het jaar 2023 € 30.000,-

  • c.

   voor het jaar 2024 € 30.000,-

  • d.

   voor het jaar 2025 € 30.000,-

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria

  • a.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling genoemd in artikel 2;

 • 2. De subsidieaanvragen worden jaarlijks verstrekt aan stichting RADAR tot maximaal het subsidieplafond.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht:

 • 1.

  de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

 • 2.

  zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

 • 3.

  flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

 • 4.

  de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2021 en vervangt hiermee eventuele voorgaande regelingen per 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2022,

de secretaris, de burgemeester,