Subsidieregeling AED’s en buitenkasten 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling AED’s en buitenkasten 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder i, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling AED’s en buitenkasten 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  AED: Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

 • b.

  Buitenkast: Een kast om een AED buiten op te hangen, zodat deze 24 uur per dag bereikbaar is.

 • c.

  Dekkend AED-netwerk: een netwerk van 24 uur per dag toegankelijke AED’s waardoor binnen 6 minuten een AED ingezet kan worden in geval van hartfalen.

 • d.

  Toegankelijke AED: een AED die op een locatie hangt, waar iedereen hem kan pakken in geval van hartfalen.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is het stimuleren en in stand houden van een dekkend AED-netwerk binnen de gemeente Roosendaal, dat 24 uur per dag toegankelijk is.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • a.

  Er zijn in de gemeente Roosendaal voldoende toegankelijke AED’s om binnen 6 minuten een AED in te kunnen zetten in geval van hartfalen.

 • b.

  Er zijn in de gemeente Roosendaal voldoende burgerhulpverleners om binnen 6 minuten een AED in te kunnen zetten in geval van hartfalen.

Artikel 3 Activiteiten die voor een subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een éénmalige subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen:

 • -

  Er zijn in de gemeente Roosendaal voldoende toegankelijke AED’s om binnen 6 minuten een AED in te kunnen zetten in geval van hartfalen.

 • -

  Er zijn in de gemeente Roosendaal voldoende burgerhulpverleners om binnen 6 minuten een AED in te kunnen zetten in geval van hartfalen.

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

  de aanschaf of vervanging van een AED;

 • 2.

  de aanschaf van een buitenkast;

 • 3.

  het onderhoud van de AED voor een periode van 4 jaar in combinatie met de aanschaf van een AED;

 • 4.

  het volgen van een eerste reanimatiecursus en een herhalingscursus voor de drie jaar daarna, in combinatie met de aanschaf van een AED en/of buitenkast.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en organisaties.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een onderbouwing waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   Een toelichting op welke wijze de AED en/of buitenkast bijdraagt aan de realisatie van een 6 minuten-zone in de gemeente Roosendaal;

  • b.

   Een beschrijving van de locatie waar de AED en/of buitenkast komt te hangen;

  • c.

   Een beschrijving van hoe de cofinanciering geregeld is;

  • d.

   Een beschrijving van hoe de AED onderhouden zal worden.

 • 2.

  Aan de aanvraag voegt u toe: een offerte of factuur van de AED en/of buitenkast, de onderhoudskosten en indien van toepassing een opgaven van het aantal burgerhulpverleners waarvoor u een bijdrage voor de reanimatiecursus.

Artikel 6 Voorwaarden aan subsidieverlening

Voorwaarden aan subsidieverlening:

 • 1.

  De AED en de reanimatie-hulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNu;

 • 2.

  De AED wordt conform wettelijke voorschriften tijdig en juist onderhouden;

 • 3.

  De AED wordt geplaatst op een openbaar toegankelijke plek die bij voorkeur 24/7 bereikbaar is en/of ingezet bij evenementen;

 • 4.

  Binnen een straal van 6 minuten is het niet mogelijk een andere AED 24/7 te halen bij hartfalen;

 • 5.

  De organisatie/vereniging/stichting/inwoner wordt eigenaar van de AED en is als zodanig ook verantwoordelijk voor aanschaf, plaatsing, onderhoud, beheer, opleiding en een aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt voor:

 • 1.

  50% van de kosten voor de aanschaf of vervanging van een AED, met een maximum van €1000,- per AED;

 • 2.

  50% van de kosten voor de aanschaf van een buitenkast, met een maximum van €250,- per buitenkast.

 • 3.

  Het onderhoud van de AED, met een maximum van €75,- per jaar voor een periode van 4 jaar;

 • 4.

  Het volgen van een reanimatiecursus bij aanschaf of vervanging van een AED, met een eenmalige bijdrage van €10,- en daarna voor 3 jaar €5,- voor herhalingscursussen. Dit is per burgerhulpverlener met een maximum van 4 burgerhulpverleners per AED.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt €21.000,- voor 2022.

Artikel 9 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

In afwijking van artikel 6 van de ASV 2013 wordt een subsidieaanvraag voor een subsidie tussen 1 januari en 31 december 2022 ingediend bij het college.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de criteria uit artikel 6:

  • a.

   De AED en de reanimatie-hulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNu;

  • b.

   De AED wordt conform wettelijke voorschriften tijdig en juist onderhouden;

  • c.

   De AED wordt geplaatst op een openbaar toegankelijke plek die bij voorkeur 24/7 bereikbaar is en/of ingezet bij evenementen;

  • d.

   Binnen een straal van 6 minuten is het niet mogelijk een andere AED 24/7 te halen bij hartfalen;

  • e.

   De organisatie/vereniging/stichting/inwoner wordt eigenaar van de AED en is als zodanig ook verantwoordelijk voor aanschaf, plaatsing, onderhoud, beheer, opleiding en een aansprakelijkheidsverzekering.

 • 2. Aan de in het eerste lid vermelde criteria moet in met de aanvraag worden voldaan.

 • 3. De subsidieaanvragen die voldoen aan de onder lid 1 genoemde criteria worden verstrekt in volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

 • 2.

  Het college besluit tot afwijzing of verlening van de aangevraagde subsidies.

Artikel 12 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022 en vervangt per 1 januari 2022 de Subsidieregeling AED’s en buitenkasten 2021.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2021,

de secretaris, de burgemeester,