Subsidieregeling jeugdleden sport, cultuur en scouting 2022 tot en met 2025

Geldend van 01-07-2021 t/m 13-03-2022

Intitulé

Subsidieregeling jeugdleden sport, cultuur en scouting 2022 tot en met 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder f en g, cultuur en recreatie en sport, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de SubsidieregelingJeugdleden sport, cultuur en scouting 2022 tot en met 2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt.

 • b.

  Amateursportverenigingen: verenigingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel als sportverenigingen, gevestigd zijn in de gemeente Roosendaal en waar amateursport beoefend wordt in de gemeente Roosendaal.

 • c.

  Scoutingsverenigingen: verenigingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel als scoutingsverenigingen, gevestigd zijn in de gemeente Roosendaal en waar scoutingsactiviteiten beoefend worden in de gemeente Roosendaal.

 • d.

  Cultuurverenigingen: verenigingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel als cultuurverenigingen, gevestigd zijn in de gemeente Roosendaal en waar cultuuractiviteiten beoefend worden in de gemeente Roosendaal.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat inwoners van de gemeente Roosendaal gezond en veerkrachtig zijn.

Hiervoor zijn de volgende hoofddoelen opgesteld:

 • a.

  Kinderen en jongeren groeien gezond op.

 • b.

  Inwoners hebben een actieve en gezonde leefstijl.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • a.

  Bevorderen en vergroten van structurele sport- en beweegparticipatie onder de jeugd van de gemeente Roosendaal.

 • b.

  Bevorderen van een gezonde leefstijl onder inwoners van de gemeente Roosendaal.

 • c.

  Bevorderen en vergroten van cultuurparticipatie onder de jeugd

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen. Het gaat om reguliere activiteiten op het gebied van sport, cultuur en scouting ten behoeve van de jeugd tot en met 18 jaar, woonachtig in de gemeente Roosendaal.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   Verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en scouting binnen de gemeente Roosendaal.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  Bij de subsidieaanvraag wordt opgave gedaan van het aantal jeugdleden, woonachtig in de gemeente Roosendaal. Hierbij telt het actieve, contributie betalende aantal jeugdleden op 1 januari 2021.

 • b.

  Wanneer het aantal jeugdleden op 1 januari 2022/2023/2024 met 10% of meer afwijkt van het aantal jeugdleden op 1 januari 2021 of afwijkt van het aantal jeugdleden dat als laatst is doorgegeven, dient u dat direct na constatering door te geven. De beschikking wordt dan aangepast. De uiterste indieningsdatum is 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Het subsidiebedrag is een vast bedrag per jeugdlid.

Artikel 7 Subsidieplafond en berekening subsidie

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt voor de jaren 2021 tot en met 2025 jaarlijks € 130.000,- (onder voorbehoud van jaarlijkse vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

 • 2. Het in lid 1 genoemde subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de vereniging of stichting in te dienen aanvraag. Bij de berekening van de bijdrage gaat de gemeente uit van het aantal in de gemeente Roosendaal woonachtige actieve jeugdleden tot en met 18 jaar, met als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De subsidie wordt berekend op grond van € 21,- per jeugdlid.

 • 3. Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per jeugdlid met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.

Artikel 8 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

 • 1. De indieningsperiode voor deze jaarlijkse subsidie is conform artikel 6 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Roosendaal tussen 1 juli en 1 oktober 2021.

 • 2. Nieuwe verenigingen en stichtingen kunnen gedurende de subsidieperiode jaarlijks tussen 1 juli en 1 oktober een aanvraag indienen.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden komen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend voor maximaal vier jaar in de periode 2022 tot en met 2025.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2021 en vervangt hiermee eventuele voorgaande regelingen per 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2021,

de secretaris, de burgemeester,