Subsidieregeling RSD FIT! – Duurzame sportinfrastructuur 2021

Geldend van 28-06-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling RSD FIT! – Duurzame sportinfrastructuur 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder g, sport, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling RSD FIT! – Duurzame sportinfrastructuur 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  eenmalige subsidie: subsidie die eenmalig voor een bepaald kalenderjaar wordt uitgezet en voor een afgebakend project of activiteit wordt versterkt;

 • b.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of organisatie die deelneemt aan het samenwerkingsverband;

 • c.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • d.

  gezonde leefstijl: hieronder wordt een manier van leven verstaan, waarbij gezonde voeding, voldoende beweging en zo min mogelijk verleidingen (roken, drank, drugs) en stress aanwezig zijn;

 • e.

  inclusiviteit en toegankelijkheid: we streven ernaar dat iedereen in Roosendaal, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid, opleiding, inkomen of beperking kan meedoen. Sociale verbondenheid is hier ook een belangrijk thema bij, net als positief ouderschap;

 • f.

  duurzame sportinfrastructuur: een duurzame sportinfrastructuur zorgt voor betere exploitatie van sportaccommodaties, daagt uit tot bewegen en is duurzaam.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat inwoners van de gemeente Roosendaal gezond en veerkrachtig zijn.

Hiervoor zijn de volgende hoofddoelen opgesteld:

 • a.

  kinderen en jongeren groeien gezond op;

 • b.

  inwoners hebben een actieve en gezonde leefstijl;

 • c.

  inwoners kunnen gebruik maken van een duurzame sportinfrastructuur in de gemeente Roosendaal.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • a.

  bevorderen en vergroten van de duurzaamheid van de sportaccommodaties in de gemeente Roosendaal;

 • b.

  bevorderen en vergroten van het duurzaam gebruik van de sportaccommodaties in de gemeente Roosendaal;

 • c.

  bevorderen en vergroten van toegankelijkheid van de sportaccommodaties in de gemeente Roosendaal.

Artikel 3 Activiteiten die voor een subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de volgende subdoelen (artikel 2).

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

  investeringen in sportaccommodaties die zorgen voor een duurzamere accommodatie;

 • 2.

  investeringen in sportaccommodaties die zorgen voor een duurzamer gebruik van de accommodatie;

 • 3.

  investeringen in sportaccommodaties die zorgen voor een grotere toegankelijkheid van de accommodatie.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten.

 • 1.

  De aanvrager is partner van RSD FIT!.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt aan non-profit organisaties en profit organisaties. Natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen.

 • 3.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 4.

  De aanvrager dient geen aanvraag in voor investeringen die rechtstreeks omzet en/of winst opleveren voor de aanvrager.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag bevat een investeringsplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de investeringen bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstellingen;

  • c.

   de wijze waarop de investering bijdraagt aan een duurzamere sportaccommodatie/een duurzamere inzetbaarheid van de sportaccommodatie/grotere toegankelijkheid van de sportaccommodatie;

  • d.

   bij duurzaamheidsinvesteringen komen alleen aanvragen in aanmerking met een terugverdientijd langer dan 10 jaar.

 • 2.

  De aanvraag bevat een sluitende begroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/maximaal aantal aanvragen

 • 1.

  De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 20.000 voor een investering.

 • 2.

  Een aanvrager kan maximaal 1 keer voor een investering een aanvraag voor subsidie doen.

  • a.

   Mocht op 1 november 2021 blijken dat het subsidieplafond nog niet is bereikt, dan wordt het resterende bedrag opengezet voor een 2e aanvraag.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2021 € 80.000,-.

Artikel 9 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

In afwijking van artikel 6 van de ASV 2013 wordt een subsidieaanvraag voor een subsidie uiterlijk 1 december 2021 ingediend bij het college.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

  • a.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen

   • de wijze waarop de investering bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen genoemd in artikel 2;

  • b.

   Effectiviteit en efficiëntie

   • de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet om bij te dragen aan de te behalen resultaten;

   • een onderbouwing van de terugverdientijd in het geval van een duurzaamheidsinvestering, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1.

 • 2.

  Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3.

  De subsidieaanvragen worden beoordeeld, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager als de beoordeling tenminste 6.0 bedraagt en wanneer het subsidieplafond of het maximaal aantal aanvragen nog niet is bereikt.

Artikel 11 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Subsidies die voldoen aan hetgeen is bepaald in artikel 10, worden verleend op basis van de volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3.

  Subsidie wordt verleend totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 4.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 5.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 12 Samenloop van subsidie

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de investering, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie of ondersteuning is of wordt aangevraagd bij gemeente, provincie of het rijk.

Uitzondering hierop is een aanvraag voor een BOSA-subsidie, deze kan wel samenlopen, maar wordt verrekend met de subsidieaanvraag bij de definitieve vaststelling.

Artikel 13 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

 • a. de investeringen uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

 • b. actief uit te dragen dat de investering onderdeel is van RSD FIT! en zich als ambassadeur van RSD FIT! te presenteren.

 • 2. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2021,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage Beoordelingsformulier subsidieregeling RSD FIT!

afbeelding binnen de regeling