Nadere regel subsidie Energieadvies aan huis en Trajectbegeleiding gemeente Utrecht

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie Energieadvies aan huis en Trajectbegeleiding gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

- gelet op artikel 3 lid 2 van de ASV;

- gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

- gelet op het verzoek van de raad om huiseigenaren te ondersteunen in de energie transitie,

besluiten vast te stellen de nadere regel subsidie Energieadvies aan huis en Trajectbegeleiding gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Energieadvies aan huis: maatwerkadvies door een onafhankelijk adviseur, afgestemd op de kenmerken van de woning en op de bewoners(s) en vastgelegd in een rapport. In geval van verkoop van de woning kan naast dit advies ook direct een energielabel worden verstrekt. Bij verkoop zal het advies zich niet richten op de bewoner, maar wel op de woning en de wijze waarop een nieuwe eigenaar de woning kan verduurzamen.

 • b.

  Duurzaam Meerjarenplan (‘DMJP’): een op maat gemaakt plan in tijd en kosten voor de verduurzaming van de woning, gekoppeld aan natuurlijke momenten, zoals een verhuizing of verbouwing;

 • c.

  Trajectbegeleiding: begeleiding bij beoordeling van offertes en begeleiding bij de uitvoering van energetische maatregelen, zoals vernoemd onder de rijksregeling Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) aangevuld met zonnepanelen;

 • d.

  Energielabel: Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A++++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is. Het energielabel is landelijk verplicht bij de verkoop van een woning;

 • e.

  Subsidieaanvrager:

 • een eigenaar-bewoner van een grondgebonden woning of

 • een eigenaar-bewoner van een grondgebonden woning die gesplitst is in maximaal drie appartementsrechten (ook de VvE van een grondgebonden gesplitste woning mag de aanvraag doen), binnen de gemeente Utrecht, die een aanvraag voor subsidie indient.

 • Een eigenaar-verhuurder van een grondgebonden woning die maximaal 10 woningen in eigendom heeft

Artikel 2 Doel

De gemeente wil met de ‘Subsidieregeling Energieadvies aan huis en Trajectbegeleiding’, huiseigenaren met een eigen woning ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de woning te verduurzamen.

Bij een ‘Energieadvies aan huis’ wordt geadviseerd welke maatregelen er genomen kunnen worden om de betreffende woning te verduurzamen. Het doel van het energieadvies is om het treffen van maatregelen bij ‘zittende’ en ‘nieuwe’ woningeigenaren te stimuleren. Voor woningeigenaren die hun woning verkopen is het mogelijk het verplichte energielabel te combineren met het ‘Energieadvies aan huis’, zodat beide aan de nieuwe woningeigenaar kunnen worden overgedragen. De nieuwe woningeigenaar kan dan, op basis van het energieadvies, de gewenste energiemaatregelen zo nodig meefinancieren bij de aankoop.

In aanvulling op een ‘Energieadvies aan huis’ behoort het opstellen van een ‘Duurzaam Meerjarenplan’ tot de mogelijkheden.

Om het treffen van de maatregelen te bevorderen wordt ook ‘Trajectbegeleiding’ aangeboden. Trajectbegeleiding is begeleiding bij de uitvoering van de maatregelen, zoals kiezen van de concrete maatregelen, offerteaanvraag en begeleiding van de realisatie.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De aanvrager is een natuurlijke persoon die eigenaar en bewoner is van een grondgebonden woning, binnen de gemeente Utrecht. Ook een eigenaar van een grondgebonden woning in een gesplitst pand (geen appartementencomplex) met maximaal drie wooneenheden mag subsidie aanvragen, mits hij/zij geen subsidie voor Energieadvies en begeleiding bij het Rijk aanvraagt. Van de hiervoor genoemde gesplitste grondgebonden woningen mag ook de VvE een aanvraag indienen. Eigenaren van monumenten en eigenaar-verhuurders die maximaal 10 woningen in eigendomhebben kunnen ook gebruik maken van deze subsidie, indien het zoals bovenstaand om een grondgebonden (evt. gesplitste) woning gaat. De aanvrager komt alleen in aanmerking voor deze subsidie als hij geen subsidie voor energieadvies en begeleiding van het rijk ontvangt.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Een aanvrager kan subsidie ontvangen voor:

 • 1.

  Het laten opstellen van een Energieadvies aan huis

 • 2.

  Het laten opstellen van een Duurzaam Meerjarenplan

 • 3.

  Het laten begeleiden of laten adviseren bij een of meer van de volgende traject-stappen:

 • Stap 1. Begeleiding bij het nemen van isolerende maatregelen

 • Stap 2. Begeleiding bij het warmte-aanbod-advies

 • Stap 3. Begeleiding bij duurzame energieopwekking

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Eisen aan de subsidieverlening:

 • 1.

  De subsidie voor het laten opstellen van het ‘Energieadvies aan huis’ wordt alleen gegeven als één van de geadviseerde maatregelen daadwerkelijk is uitgevoerd of als kan worden aangetoond dat het energieadvies aan een nieuwe woningeigenaar is verstrekt (d.m.v. door de gemeente verstrekt overdrachtsformulier). De getroffen maatregel betreft een energetische maatregelen aan de woning, zoals vernoemd onder de rijksregeling Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) aangevuld met zonnepanelen.

 • 2.

  De subsidie voor het laten opstellen van een ‘Duurzaam Meerjarenplan’ wordt alleen gegeven als een van de geadviseerde maatregelen daadwerkelijk is uitgevoerd. De getroffen maatregel betreft een energetische maatregelen aan de woning, zoals vernoemd onder de rijksregeling Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) aangevuld met zonnepanelen.

 • 3.

  De subsidie voor Trajectbegeleiding wordt alleen gegeven als het begeleiding betreft voor maatregelen aan de woning, zoals vernoemd onder de rijksregeling Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) aangevuld met zonnepanelen en het heeft geresulteerd in het uitvoeren van de maatregelen die bij de stap horen.

 • 4.

  ‘Energieadvies aan huis’ en evt. het opstellen van het ‘Duurzaam Meerjarenplan’ en de evt. ‘Trajectbegeleiding’ worden gedaan door een door de Gemeente Utrecht geselecteerde adviseur. De geselecteerde adviseurs zijn terug te vinden op www.jouwhuisslimmer.nl/utrecht/energieadvies.

 • 5.

  Per woning wordt één keer subsidie gegeven voor het opstellen van een ‘Energieadvies aan huis’ en één keer voor het opstellen van een ‘Duurzaam Meerjarenplan’.

 • 6.

  Per woning wordt voor Trajectbegeleiding 75% van de factuurkosten vergoed, met een maximumbedrag van € 450.

 • 7.

  De subsidie is nooit hoger dan de kosten voor het laten opstellen van het ‘Energieadvies aan huis’, het ‘Duurzaam Meerjarenplan’ of de kosten voor de ‘Trajectbegeleiding’.

 • 8.

  Het ‘Energieadvies aan huis’ is een voorwaarde om voor verlening van subsidie voor ‘Trajectbegeleiding’ in aanmerking te komen. Het ‘Energieadvies’ aan huis mag niet ouder zijn dan 2 jaar bij het aanvragen van de subsidie.

Bij de aanvraag worden de volgende documenten ingeleverd:

 • Een factuur van het ‘Energieadvies aan huis’;

 • Indien ook een ‘Duurzaam Meerjarenplan’ is opgesteld: Een factuur hiervan;

 • Indien gebruik gemaakt van ‘Trajectbegeleiding’: Een factuur hiervan, waarop duidelijk staat om welke traject-stap het gaat;

 • Een factuur van de uitvoering van de maatregel of een factuur van de zelf aangeschafte materialen en een foto van de uitvoering of, in geval van een ‘Energieadvies aan huis’ bij verkoop, een getekend overdrachtsformulier van het energieadvies aan de nieuwe woningeigenaar (zie voor dit formulier: www.utrecht.nl/subsidie).

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan ingediend worden vanaf de inwerkingtreding van deze regeling. Alle aanvragen moeten worden ingediend met DigiD bij burgemeester en wethouders, gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 2.

  Het aanvraagformulier dient volledig te zijn ingevuld en alle gevraagde documenten dienen te zijn bijgevoegd.

 • 3.

  De aanvrager kan voor iedere subsidiabele activiteit een aanvraagformulier indienen, zodra de maatregel is uitgevoerd. De aanvrager kan ook in één keer voor alle uitgevoerde subsidiabele activiteiten een aanvraagformulier indienen.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per woning is € 970

 • Voor het Energieadvies aan huis €300

 • Voor het Duurzaam Meerjarenplan €220

 • Voor Trajectbegeleiding maximaal 75% van de kosten met een maximumbedrag van € 450

Artikel 9 Proces en Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  De eigenaar-bewoner laat door een geselecteerde adviseur (zie jouwhuisslimmer.nl) een ‘Energieadvies aan huis’ (zo gewenst gecombineerd met een energielabel) opstellen eventueel aangevuld met een ‘Duurzaam Meerjarenplan’;

 • 2.

  In het advies staat welke maatregelen de eigenaar-bewoner kan nemen;

 • 3.

  Aanvullend begeleidt de adviseur zo gewenst de eigenaar-bewoner/verhuurder met één of meer van de volgende trajectstappen

  • -.

   isolerende maatregelen, zoals spouwmuurisolatie, gevelisolatie, bodem- of vloerisolatie, dak- of zolder/vlieringisolatie

  • -.

   duurzame opwekking (bv. zonnepanelen)

  • -.

   duurzame manier van verwarmen (bv. warmtepomp of aansluiting op een warmtenet

 • 4.

  Als de eigenaar-bewoner één of meer van de maatregelen heeft uitgevoerd of een getekend overdrachtsformulier (van het ‘Energieadvies aan huis’ aan de nieuwe woningeigenaar) kan overleggen, kan hij/zij de subsidie aanvragen voor het ‘Energieadvies aan huis’, het eventueel aanvullende ‘Duurzaam Meerjarenplan’ en de eventuele ‘Trajectbegeleiding’ van de afgeronde trajectstappen;

 • 5.

  Het subsidiebureau beoordeelt aan de hand van de facturen of het ‘Energieadvies aan huis’, eventueel aangevuld met het ‘Duurzaam Meerjarenplan’ en Trajectbegeleiding zijn afgerond. Daarnaast beoordeelt het subsidiebureau of maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd of dat het energieadvies is overgedragen aan een nieuwe woningeigenaar.

 • 6.

  De subsidie wordt na de beoordeling direct vastgesteld en betaald.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

De besluitvorming vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de complete aanvraag.

Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de datum van indiening van een complete aanvraag.

Artikel 11 Evaluatie

In deze nadere regels wordt vastgesteld dat er in het najaar van 2023 geëvalueerd wordt. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Intrekking

Op het moment van inwerkingtreding van deze nadere regel, wordt de nadere regel subsidie Energieadvies aan huis en Trajectbegeleiding gemeente Utrecht, vastgesteld op 21 januari 2020, ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie Energieadvies aan huis en Trajectbegeleiding gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 22 juni 2021

De secretaris, De burgemeester,

Gabrielle G.H.M. Haanen Sharon A.M. Dijksma