Verordening van de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent de rekenkamer (Verordening op de rekenkamer gemeente IJsselstein 2021)

Geldend van 26-06-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent de rekenkamer (Verordening op de rekenkamer gemeente IJsselstein 2021)

De raad van de gemeente IJsselstein;

gelet op artikel 81oa lid 1 van de Gemeentewet;

gelezen het verslag van de begeleidingscommissie van 20 januari 2021;

gelezen het voorstel van het presidium van 12 mei 2021.

Besluit vast te stellen: de Verordening op de rekenkamer gemeente IJsselstein 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • wet: Gemeentewet;

 • rekenkamer: de rekenkamer die is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad en die ten doel heeft om door middel van beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het beoogde beleid, en ook de doelmatige voorbereiding en uitvoering daarvan;

 • voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • secretaris/onderzoeker: functionaris die de rekenkamer terzijde staat bij de uitvoering van haar taak;

 • raad: de gemeenteraad van IJsselstein;

 • begeleidingscommissie: bestaande uit drie leden, door en uit het presidium te benoemen.

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit drie leden, niet zijnde raadsleden van de gemeente.

 • 3. Als intermediair tussen raad en rekenkamer fungeert vanuit het presidium een begeleidingscommissie, bestaande uit drie leden, door en uit het presidium te benoemen, die tenminste tweemaal per jaar een voortgangsgesprek voert met de leden van de rekenkamer.

Artikel 3 Taken

De rekenkamer voert onafhankelijk onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid, van het gemeentelijke beheer en van de gemeentelijke organisatie, naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer, en ook naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd. Een door de rekenkamer ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, tweede lid.

Artikel 4 Benoeming leden

 • 1. De raad benoemt de drie leden van de rekenkamer. De selectie van de leden vindt plaats op voordracht van de begeleidingscommissie als bedoeld in artikel 2.3.

 • 2. De leden van de rekenkamer worden door de raad benoemd voor een periode van zes jaar en zijn met inachtneming van de bepalingen van dit artikel herbenoembaar door de raad. De rekenkamer stelt een rooster van (gefaseerd) aftreden vast, zodanig dat de continuïteit van de werkzaamheden niet in gevaar kan komen. De raad benoemt, op aanbeveling van de begeleidingscommissie, uit het midden van de rekenkamer de voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de rekenkamer, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming, het contact onderhouden met de gemeenteraad, ambtelijke organisatie, pers en naburige rekenkamers en de aansturing van de secretaris/onderzoeker van de rekenkamer.

Artikel 5 Eed

Ten aanzien van de leden is artikel 81g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Ontslag en non-activiteit

 • 1. De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief.

 • 2. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Rekenkamer zoals aangegeven in de Gemeentewet;

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 3. De leden van de rekenkamer kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 7 Verboden handelingen

 • 1. Het is de leden van de rekenkamer verboden de handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 15 van de Gemeentewet. De raad kan, gehoord de rekenkamer, een lid van de rekenkamer dat heeft gehandeld in strijd met dit verbod, uit zijn functie ontslaan.

 • 2. Op de gemeentelijke website worden de nevenfuncties van de leden van de rekenkamer vermeld en bijgehouden (artikel 12 van de Gemeentewet)

Artikel 8 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de rekenkamer

 • 1. De leden ontvangen een maandelijkse vergoeding voor hun werkzaamheden. De maandelijkse vergoeding voor de voorzitter bedraagt in 2021 €364,99 per maand en voor de leden €314,72 per maand;

 • 2. De leden ontvangen een vergoeding van € 70,-- exclusief BTW per uur voor onderzoekswerkzaamheden die door hen worden verricht. De kosten van deze onderzoeksuren worden vergoed op basis van een urenopgave die is toegelicht aan de begeleidingscommissie.

 • 3. De maandelijkse vergoeding is inclusief reiskosten, met uitzondering van de reiskosten die voortvloeien uit samenwerking met een of meerdere andere rekenkamers en reiskosten uit onderzoekswerkzaamheden die door de leden van de rekenkamer zelf worden ondernomen.

 • 4. De reiskosten die direct samenhangen met het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden door de leden en reiskosten die betrekking hebben op de samenwerking met een of meerdere andere rekenkamers worden vergoed met € 0,28 per kilometer.

 • 5. De maandelijkse vergoedingen na 2021 zullen per 1 januari van elk jaar worden herzien aan de hand van het indexcijfer cao-lonen overheid, inclusief eventuele bijzondere beloningen.

 • 6. Alle vergoedingen als bedoeld in dit artikel komen ten laste van het budget van de rekenkamer als bedoeld in artikel 14.

Artikel 9 Secretaris/onderzoeker

 • 1. De rekenkamer kan besluiten een deel van de onderzoekswerkzaamheden en ondersteuning te laten uitvoeren door een secretaris/onderzoeker en de kosten hiervan ten laste te brengen van het budget genoemd in artikel 14, mits dit niet ten koste gaat van het uitgangspunt tot het uitbrengen van twee onderzoeksrapporten op jaarbasis.

 • 2. De secretaris/onderzoeker staat de rekenkamer terzijde bij de uitvoering van haar taak.

 • 3. De secretaris/onderzoeker legt met betrekking tot de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht rechtstreeks verantwoording af aan (de voorzitter van) de rekenkamer.

 • 4. In geval de Rekenkamer opteert voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de secretaris/ onderzoeker, dan wordt de wens daartoe ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

 • 5. De rekenkamer is bevoegd tot schorsing dan wel ontslag van de secretaris/ onderzoeker voor wat betreft zijn werkzaamheden voor de rekenkamer.

 • 6. De secretaris/onderzoeker die werkzaamheden verricht voor de rekenkamer, verricht niet ook werkzaamheden voor een ander orgaan van de gemeente.

Artikel 10 Besluitvorming in de rekenkamer

 • 1. In vergaderingen van de rekenkamer wordt besloten bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid één stem heeft.

 • 2. Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 3. Besluiten kunnen niet worden genomen tenzij een meerderheid van de leden van de rekenkamer ter vergadering aanwezig is.

Artikel 11 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1. De rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling, en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. In het geval de rekenkamer besluit tot het (deels) zelf verrichten van onderzoek, wordt voorafgaand aan deze werkzaamheden de begeleidingscommissie geïnformeerd. Dit informeren behelst ten minste een begroting van onderzoeksuren en een toelichting daarop.

 • 3. De in lid 1 bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamer ter kennisgeving aan de raad gestuurd.

 • 4. De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Als de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor gemotiveerde gronden aanvoeren.

 • 5. Het onderzoek moet betrekking hebben op de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van het beleid;

  • Er moet sprake zijn van een substantieel belang;

  • Het onderzoek moet door de gemeente te beïnvloeden beleid betreffen;

  • Er moet sprake zijn van enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken;

  • Er dient aandacht te worden besteed aan de onderzoeksdoelmatigheid;

  • De onderzoeksresultaten moeten communiceerbaar zijn naar de bevolking.

Artikel 12 Onderzoeksprotocol en werkwijze

 • 1. De rekenkamer stelt een onderzoeksprotocol vast. In het onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamer in ieder geval hoe zij de kwaliteit en onafhankelijkheid van begeleiding van extern onderzoek dan wel uitvoering van eigen onderzoek borgt. In dit protocol hanteert de commissie een vier-ogen principe als leidraad.

 • 2. De rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet en daarbij het onderzoeksprotocol volgend.

 • 3. De rekenkamer stelt voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar. Daarnaast informeert de rekenkamer de raad in het vierde kwartaal van ieder jaar over de keuze en planning van onderzoeken voor het volgende jaar.

 • 4. De rekenkamer informeert de begeleidingscommissie tussentijds wanneer daartoe aanleiding is.

 • 5. De rekenkamer is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van het onderzoek. De rekenkamer kan de bevoegdheid tot het inwinnen van inlichtingen mandateren aan diegenen die haar bij de uitvoering van haar taak terzijde staan. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamer gestelde termijn te verstrekken. Voor de onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamer wordt verwezen naar artikel 183 van de Gemeentewet. Voor het uitvoeren van onderzoek bij gemeenschappelijke regelingen waar IJsselstein aan deelneemt, wordt verwezen naar de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 6. De rekenkamer vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de rekenkamer rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken. De leden van de rekenkamer en degenen die ten behoeve van de rekenkamer werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in hun hoedanigheid van lid, respectievelijk secretaris/ onderzoeker ter kennis is gekomen.

 • 7. De rekenkamer kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 8. De rekenkamer stelt betrokken ambtenaren in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het feitenonderzoek aan de rekenkamer kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamer bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 9. Na het ambtelijke hoor en wederhoor ten aanzien van de feiten (zie lid 8) formuleert de rekenkamer haar conclusies en aanbevelingen.

 • 10. Na vaststelling door de rekenkamer wordt het onderzoeksrapport inclusief de conclusies en aanbevelingen aan het College aangeboden. De rekenkamer stelt het College in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste drie weken bedraagt, zijn zienswijze aan de rekenkamer kenbaar te maken.

 • 11. Na ontvangst van de reactie van het College wordt het rapport zo spoedig mogelijk aan de raad aangeboden. Hierbij wordt de reactie van het College toegevoegd. Het staat de rekenkamer vrij om eventueel schriftelijk te reageren op de reactie van het College.

Artikel 13 Het proces rondom de behandeling van rekenkamerrapporten

 • 1. Na publicatie van het rapport wordt het rapport aangeboden en zo nodig behandeld in een van de commissievergaderingen, afhankelijk van het onderwerp van het rapport. De rekenkamer kan tijdens deze vergadering een toelichting geven op het rapport. Inhoudelijke behandeling vindt plaats aan de hand van een raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel wordt besloten of, en hoe, de aanbevelingen van de rekenkamer worden overgenomen.

 • 2. Tijdens de uiteindelijke behandeling in de raad wordt een besluit genomen over het raadsvoorstel.

Artikel 14 Budget

 • 1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen en reiskosten die op grond van artikel 8 worden toegekend aan de leden van de rekenkamer;

  • b.

   de kosten van externe deskundigen en onderzoeksmedewerkers;

  • c.

   de kosten voor het doen van onderzoek in eigen beheer, zoals genoemd in artikel 8, lid 2;

  • d.

   de secretaris/onderzoeker;

  • e.

   de mogelijke overige uitgaven die de rekenkamer nodig oordeelt voor de uitvoering van haar taak.

 • 3. De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

 • 4. Jaarlijks dient de rekenkamer een jaarverslag en –rekening in vóór 1 maart van het daaropvolgende jaar.

Artikel 15 Inwerkingtreding en Intrekking

 • 1. Deze verordening treedt in werking de eerste dag na publicatie;

 • 2. De verordening rekenkamercommissie gemeente IJsselstein 2019 wordt ingetrokken met ingang van de datum als genoemd in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op de rekenkamer gemeente IJsselstein 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 juni 2021,

De voorzitter,

mr. P.J.M. van Domburg

De griffier,

M. Timmermans