Besluit van de provinciesecretaris van de provincie Noord-Holland van 11 juni 2021, nr. 1638587/1651313, houdende regels omtrent ondermandaat, volmacht en machtiging (Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord- Holland van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet)

Geldend van 24-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de provinciesecretaris van de provincie Noord-Holland van 11 juni 2021, nr. 1638587/1651313, houdende regels omtrent ondermandaat, volmacht en machtiging (Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord- Holland van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet)

De provinciesecretaris van Noord-Holland;

Overwegende dat de directie een nieuw sturingsmodel heeft vastgesteld bij besluit van 28 april 2021;

Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde staten van Noord- Holland en het besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning;

Besluit vast te stellen: Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet

Artikel 1

De provinciesecretaris verleent ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte volmacht en machtiging door overeenkomstig bijlage I die onderdeel vormt van dit besluit, aan de sectormanager en zijn plaatsvervanger en aan de functionarissen die de daarin vermelde functies uitoefenen voor de daarin vermelde bevoegdheden onder de daarin vermelde voorwaarden.

Artikel 2

Ten aanzien van een in bijlage I genoemde bevoegdheid is de daarachter genoemde functie het laagste niveau waarop die bevoegdheid wordt uitgeoefend.

Artikel 3

Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de gemandateerde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend op het naastgelegen hogere niveau.

Artikel 4

Het besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2017 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord- Holland van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Haarlem, 11 juni 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Namens dezen,

De provinciesecretaris van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp provinciesecretaris

Bijlage I als genoemd in artikel 1 van het Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet

 

De hieronder vermelde bevoegdheid tot

wordt namens gedeputeerde staten en de CdK uitgeoefend door

Onder de volgende voorwaarde

1

BESLUITEN ALGEMEEN

Bezwaar en beroep

1.1

Het vaststellen/indienen van verweerschriften en zienswijzen in het kader van beroepsprocedures

Sectormanager

De inhoud van het verweerschrift wordt in bestuurlijk gevoelige procedures door de portefeuillehouder gefiatteerd.

Na advies JZ

1.2

Het vaststellen/indienen van verweerschriften ten behoeve van de bezwaarschriftenprocedure bij de HAC

Sectormanager

Indien het primaire besluit is genomen in ‘blauw’ of ‘rood’ wordt het bezwaar gemeld aan de portefeuillehouder.

Deze fiatteert de inhoud van het verweerschrift.

Na advies JZ

 

2

BESLUITEN ALGEMEEN

Bestuursrechtelijke besluiten en correspondentie en overige contacten

2.1

Beslissen tot het doorzenden van stukken op grond van artikel 2:3 van de Awb.

Medewerker vanaf schaal 10

 
 
 
 
 

2.2

Het verzoeken om aanvullende gegevens en het stellen van een termijn op grond van art. 4:5 Awb, waarbinnen een aanvraag kan

worden aangevuld.

Elke medewerker

 

2.3

Besluit tot het niet in behandeling

nemen van een aanvraag op grond van art. 4:5 Awb.

Sectormanager

 

2.4

Beantwoorden van vragen (schriftelijk).

Teamsenior

Met uitzondering van schriftelijke vragen van PS-

leden.

2.5

Het schriftelijk beantwoorden van reacties naar aanleiding van inspraak of voorlichtings-

bijeenkomsten.

Teamsenior

Indien de beantwoording geen onderdeel uitmaakt van een door GS te volgen

procedure.

2.7

Het besluiten tot verdaging van

besluiten

Teamsenior

 
 

3

Bevoegdheden privaatrechtelijke rechtshandelingen in het kader van inkoop/aanbesteding

Nota bene: de ondertekening van de brief & contract geschiedt namens Commissaris der Koning!

3.1

Het uitbrengen van een offerte- aanvraag incl. bijlagen > €50.000

Medewerker vanaf schaal 11

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

Bij offerte uitvraag <50.000 zelf regelen in de administratieve organisatie van het desbetreffende organisatieonderdeel

 

De hieronder vermelde bevoegdheid tot

wordt namens gedeputeerde staten en de CdK

uitgeoefend door

Onder de volgende voorwaarde

3.2

Het publiceren van een Nota van Inlichtingen

Medewerker vanaf schaal 11

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

3.3

Het nemen van een selectiebesluit en het besluit tot het afwijzen van niet-geselecteerde gegadigden en daarmee samenhangende (rechts)handelingen

Sectormanager

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

3.4

Het nemen van een besluit tot: (voorlopige) gunning, het afwijzen van inschrijvers, tot het aangaan en het aangaan van overeenkomsten. Het besluit tot niet gunning (intrekken van een aanbesteding) voor zover het betreft nationaal of Europees aanbesteden

Mandaathouder bedragentabel onder 8

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

3.5

Besluit % meerwerk/Verzoek tot Wijziging:

Te bepalen op basis van de som van al het meer- en/of minderwerk ten opzichte van de originele opdracht

 

Beneden de EU drempel Leveringen/Diensten of Werken: Het totaal van het meerwerk is < 100% van de inschrijfsom én < het EU drempelbedrag Leveringen/Diensten en Werken.

Mandaathouder bedragentabel onder 8 per Verzoek tot Wijziging/ meerwerkopdracht

  • -

    Vigerende provinciale aanbestedingsregels

  • -

    Verplicht Advies CZ/ Inkoop als het totaal van het meerwerk ≥ 100% van de inschrijfsom is

 

Boven de EU drempel:

Leveringen/Diensten:

Het totaal van het meerwerk is < 10% van de inschrijfsom

Werken: Het totaal van het meerwerk is < 15% van de inschrijfsom

Mandaathouder bedragentabel onder 8 per Verzoek tot Wijziging/ meerwerkopdracht

 
 

Boven EU drempel:

Leveringen/Diensten:

Het meerwerk is ≤ 50% van de inschrijfsom per meerwerkopdracht

Werken:

Het meerwerk is ≥ 15% en < 50% van de in schrijfsom per meerwerkopdracht

Mandaathouder bedragentabel onder 8 per Verzoek tot Wijziging/ meerwerkopdracht

Motivering conform de Aanbestedingswet art. 2.163 a t/m f

  • -

    Verplicht advies CZ/ Inkoop per Verzoek tot Wijziging en Meerwerkopdracht

3.6

Het besluit om af te wijken van de vigerende Inkoopvoorwaarden

Sectormanager

Na advies sector CZ/ Inkoop

3.7

Het besluit om af te wijken van de aanbestedingsregels (beneden de EU drempels)

Mandaathouder bedragentabel onder 8

Na advies sector CZ/ Inkoop

 

De hieronder vermelde bevoegdheid tot

wordt namens gedeputeerde staten en de CdK

uitgeoefend door

Onder de volgende voorwaarde

3.8

Het afhandelen van een klacht over een aanbestedingsprocedure

Mandaathouder bedragentabel onder 8 die verantwoordelijk is voor de

aanbesteding

Conform klachtenreglement

3.9

Besluit tot het aangaan van en het aangaan van (andere) privaatrechtelijke rechtshandelingen niet zijnde beslissingen over aanbesteding en inkoop van levering van diensten

en werken

Sectormanager

≤ Drempelbedrag Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

 

4

BESLUITEN SECTOR INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

Wet revitalisering generiek toezicht

4.1

Het behandelen van klachten en verzoeken om bemiddeling van burgers, bedrijven, instellingen en raadsleden over besturen van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in

het kader van het interbestuurlijk toezicht.

Sectormanager

 

4.2

Het vastleggen van afspraken met gemeenten over verbeteringen in

het kader van het voldoen aan de wettelijke vereisten.

Sectormanager

NB Oordeel luidend niet adequaat: (vak)gedeputeerde

 

5

BESLUITEN SECTOR INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

Financieel toezicht

5.1

Het (niet) verlenen van ontheffingen op grond van art 15 Gemeentewet en art. 20 Wgr en/of

goedkeuren van de rechtshandeling op grond 3:43 BW.

Vakgedeputeerde

NB gedeeltelijke en niet goedkeuringen in GS-plenair

5.2

Het mededelen of besluiten aan gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in het kader van art.

203, lid 1 en lid 3 van de Gemeentewet dat de begroting en de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen de goedkeuring behoeven van

Gedeputeerde Staten

Sectormanager

Voorafgaand aan de mededeling dient de (vak)gedeputeerde geïnformeerd te worden.

5.3

Het mededelen aan gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in het kader van art. 203, lid Gemeentewet dat de begroting en de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen geen goedkeuring behoeven van

Gedeputeerde Staten

Teamsenior

Voorafgaand aan de mededeling dient de sectormanager geïnformeerd te worden.

5.4

Het mededelen aan gemeenten op grond van art. 21 van de Wet Arhi dat aangewezen besluiten de goedkeuring behoeven van Gedeputeerde Staten.

Sectormanager

 

 

De hieronder vermelde bevoegdheid tot

wordt namens gedeputeerde staten en de CdK

uitgeoefend door

Onder de volgende voorwaarde

5.5

Het goedkeuren van begroting van gemeenten, en gemeenschappelijke regelingen in het kader van financieel toezicht

Sectormanager

Voorafgaand aan de mededeling dient de (vak)gedeputeerde geïnformeerd te worden

NB gedeeltelijke en niet goedkeuring in GS-plenair

5.6

Het goedkeuren van begrotingswijzigingen (en eventueel overige besluiten) van gemeenten, en gemeenschappelijke regelingen in het kader van financieel toezicht

Teamsenior

Als er zienswijzen zijn ingebracht: sectormanager;

NB gedeeltelijke goedkeuringen en afkeuringen in GS-plenair

5.7

Het intrekken van het besluit/ mededeling aan gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op grond van artikel 203 lid 5 Gemeentewet dat de begroting en de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen goedkeuring behoeven van Gedeputeerde Staten.

Sectormanager

Voorafgaand aan de intrekking dient de (vak)gedeputeerde geïnformeerd te worden.

5.8

Het geven van een machtiging aan gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op grond van artikel 207 Gemeentewet in het kader van financieel toezicht tot het doen van uitgaven zonder goedgekeurde begroting.

Teamsenior

 

5.9

Uitvoering te geven aan art 4 en 6 van de wet Fido om te zorgen dat een openbaar lichaam binnen het kasgeldlimiet en renterisiconorm blijft

Teamsenior

 

5.10

Het goedkeuren van verordeningen op grond van art. 99 Gemeentewet

Teamsenior

NB gedeeltelijke goedkeuringen en afkeuringen in GS-plenair

 

6

BESLUITEN SECTOR INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

Archiefwet

6.1

Aan gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en waterschappen verklaren de ontvangen Archiefverordening in orde te hebben bevonden op basis van artikel 30, 32, tweede lid, 35, eerste lid, 37, tweede lid en 40 Archiefwet

Sectormanager

 

6.2

Het geven van machtiging bij opschorting van overbrenging van archieven ouder dan twintig jaar op basis van artikel 13, derde lid Archiefwet

Sectormanager

 

 

De hieronder vermelde bevoegdheid tot

wordt namens gedeputeerde staten en de CdK

uitgeoefend door

Onder de volgende voorwaarde

6.3

Het geven van goedkeuring bij het verlengen van de maximale termijn van 75 jaar van beperkte openbaarheid van archieven op basis van artikel 15, vierde lid Archiefwet

Sectormanager

Op basis van artikel 15, vierde lid Archiefwet

 

7

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

7.1

Een betrokkene op basis van artikel 4 van de Wet Bibob verzoeken om een vragenformulier volledig in te vullen ofwel aanvullende gegevens aan te leveren.

Medewerker Eenheid Screening en BewakingsAanpa k vanaf schaal 10

 

7.2

De officier van Justitie op basis van artikel 26 van de Wet Bibob verzoeken of hij de provincie Noord-Holland wil wijzen op de wenselijkheid het Bureau BIBOB om een advies te vragen.

Medewerker Eenheid Screening en BewakingsAanpa k vanaf schaal 10

 

7.3

Een betrokkene op basis van artikel 31 van de Wet Bibob informeren dat de wettelijke termijn waarbinnen de beschikking dient te worden gegeven, wordt opgeschort.

Medewerker Eenheid Screening en BewakingsAanpa k vanaf schaal 10

 

7.4

Een betrokkene op basis van artikel 32 van de Wet Bibob informeren dat het Bureau BIBOB om advies is verzocht.

Medewerker Eenheid Screening en BewakingsAanpa

k vanaf schaal 10

 

7.5

Een betrokkene op basis van artikel 33 lid 1 en lid 3 van de Wet Bibob in de gelegenheid brengen zijn zienswijze naar voren te brengen.

Medewerker Eenheid Screening en BewakingsAanpa

k vanaf schaal 10

 

7.6

Het aanvragen van advies aan het Bureau Bibob, als bedoeld in artikel 9 omtrent de mate van gevaar zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, of over de ernst van de feiten en omstandigheden, ingevolge artikel 4, zesde lid van de Bibob

Teamsenior

 
 
 
 
 

8

Bedragentabel inkoop en aanbesteding en (andere) privaatrechtelijke rechtshandelingen

 

Besluit tot het aangaan van en het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen in het kader van inkoop/aanbesteding Leveringen en en Diensten of Werken en (andere) privaatrechtelijke rechtshandelingen

Sectormanager

≤ Drempelbedrag Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

Uitgegeven op 23 juni 2021

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris