Besluit van de provinciesecretaris de provincie Noord-Holland van 17 juni 2021, nr. 1638587/1651843 houdende regels omtrent ondermandaat, –volmacht en machtiging (Besluit ondermandaat, -volmacht en machtiging Human Resource Management Noord-Holland)

Geldend van 25-01-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van de provinciesecretaris de provincie Noord-Holland van 17 juni 2021, nr. 1638587/1651843 houdende regels omtrent ondermandaat, –volmacht en machtiging (Besluit ondermandaat, -volmacht en machtiging Human Resource Management Noord-Holland)

De provinciesecretaris van Noord-Holland;

Overwegende dat naar aanleiding van het directiebesluit d.d. 28 april 2021 een nieuw sturingskader is vastgesteld;

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 6 en 7 van het Besluit mandaat, volmacht- en machtiging Human Resource Management Noord-Holland;

Besluit vast te stellen: Besluit ondermandaat, -volmacht en machtiging Human Resource Management Noord-Holland

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder Cao: de Cao provinciale sector

Artikel 2

Aan het hoofd van de organisatieonderdelen Kabinet, Concerncontrol, staf Algemeen Directeur en hun plaatsvervangers, elke sectormanager en zijn plaatsvervanger en elke unitmanager van de directies Beleid, Concernzaken en Beheer & Uitvoering - voor zover het de medewerkers betreft die werkzaam zijn bij zijn organisatieonderdeel - wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging buiten rechte verleend om namens de provincie privaatrechtelijke rechtshandelingen aan te gaan inzake:

 • a.

  het niet honoreren van algemeen verlof wegens gewichtige redenen, bedoeld in artikel 638, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het na overleg met de ambtenaar wijzigen van het tijdvak waarin algemeen verlof wordt opgenomen wegens gewichtige redenen, bedoeld in artikel 638, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

 • c.

  het verlenen en weigeren van overig betaald verlof of buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 6.7 en 6.8 van de Cao;

 • d.

  het aanzeggen van het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 668 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

 • e.

  het besluit tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst met vrijwilligers,

Artikel 3

Onverlet het bepaalde in artikel 2, wordt aan elke sectormanager en zijn plaatsvervanger die tevens leiding geeft aan een unitmanager - voor zover het de medewerkers betreft die werkzaam zijn bij zijn sector –de bevoegdheid verleend inzake:

 • a.

  het verlenen van buitengewoon verlof voor (on)bepaalde tijd, al dan niet met behoud van volle of gedeeltelijke doorbetaling van loon en op door hen te bepalen wijze, bedoeld in artikel 6.13 van de Cao;

 • b.

  het bevorderen van inschakeling in de arbeid binnen de provinciale organisatie ten aanzien van de ambtenaar die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is zijn arbeid te verrichten;

 • c.

  het vaststellen van een jaarrooster conform de geldende bijzondere werktijdenregeling, waarbij voor de unit Huis van Hilde geldt dat deze bevoegdheid belegd is bij de unitmanager.

Artikel 4

 • 1. Aan de medewerkers van de sector Concern Service Centre, unit personeels- en salarisadministratie, wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het afwijzen van open sollicitaties en verzoeken om stageplaatsen.

 • 2. Aan de museummanager (Regisseur/Verbinder) van het Huis van Hilde wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend voor het besluit tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst met vrijwilligers,

 • 3. Aan de Centrale Arbo coördinator (Specialist) van de sector Human Resource Management wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend voor het besluit tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot Arbo-hulpmiddelen.

Artikel 5

Het Besluit ondermandaat, volmacht- en machtiging Human Resource Management Noord-Holland, Provinciaal blad, 2019-8058 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, -volmacht en machtiging Human Resource Management Noord-Holland.

Ondertekening

Haarlem, 17 juni 2021

De provinciesecretaris van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp